URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyniki przetargów:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI NIELEPKOWICE
Wiązownica, 29.10.2020 r.
Znak: IZ.271.I.21.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
               Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 29.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w miejscowości Nielepkowice,  którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
„MIDO-BUD” Borowiec Michał
Oś. Pułaskiego 18/49
37-500 Jarosław     
w kwocie brutto  122 907,81 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
 
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązownics
                                                                                                          Wiązownica,  12.10.2020 r.
Znak: IZ.271.10.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązownica” w dniu  12.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. Konsorcjum firm:
    Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda
    ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
    Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo –
    Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
      Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza
    w kwocie brutto  378 335,56 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. MONTERES Sp. z o.o.
    ul. Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk   
    w  kwocie brutto 471 705,00 zł.
48,12 40,00 88,12 pkt.
2. ISAGO Karol Kluza
    Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa           
    w kwocie brutto 472 334,60 zł.
48,05 40,00 88,05 pkt.
7. TOP-SYSTEM Instalacje Joanna Osetek
    ul. Rzeszowska 18, 36-050 Sokołów Młp.
    w kwocie brutto 491 324,98 zł.
46,20 40,00 86,20 pkt.
6. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120
    w kwocie brutto  508 605,00 zł.
44,63 40,00 84,63 pkt.
1. WODO-GAZ Józef Słota
    ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto  565 817,23 zł.
40,11 40,00 80,11 pkt.
5. Usługowy Zakład Wodno Kanalizacyjny
    Co i Gaz   Roman Szul
    Os. Sobieskiego 71, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto  598 000,00 zł.
37,96 40,00 77,96 pkt.
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów ( art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.).
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane  w  przepisach ustawy Pzp.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 17 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 22 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 06.10.2020 r.
Znak: IZ.271.I.20.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica w ramach projektu: „ Powszechny dostąp do szybkiego internetu”, w dniu 06.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna szkoła+
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
8 851,08 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 51, 43-300 Bielsko Biała
9 309,38 95,07
5 AT Computers s.c.
ul. Kostrzewskiego 16,
62-010 Pobiedziska
      10 332,00 85,66
1 FIRSTWEB Paweł Adamczuk
ul. Wyszyńskiego 21 lok. 6,
15-888 Białystok
10 400,00 85,10
2 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Pużniak  Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
12 954,36 68,32
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
W zakresie części nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna szkoła
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
11 063,85 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 51, 43-300 Bielsko Biała
11 630,27 95,12
5 AT Computers s.c.
ul. Kostrzewskiego 16,
62-010 Pobiedziska
      12 915,00 85,66
1 FIRSTWEB Paweł Adamczuk
ul. Wyszyńskiego 21 lok. 6,
15-888 Białystok
13 000,00 85,10
2 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Pużniak  Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
14 391,00 76,88
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI NIELEPKOWICE
Znak: IZ.271.I.19.2020                                                                      Wiązownica, 02.10.2020 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w  m. Nielepkowice”
 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w  m. Nielepkowice”
 
 
zostało w dniu 02.10.2020 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Piwoda
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 25.09.2020 r. do dnia 2.10.2020 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 25.09.2020 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1009
o pow. 0,18 ha, 
Piwoda
 
 
1
 
13 000,00
 
42 000,00 zł
 
Katarzyna Dziadosz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 25.09.2020 r. do dnia 2.10.2020 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 25.09.2020 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  75/12
o pow. 0,09 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
1
 
9200,00
 
9300,00 zł
 
Jerzy Bulik
 
dz. nr  708/7
o pow. 0,1500 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
1
 
12100,00
 
12230,00zł
 
Hubert i Agnieszka Balicki
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18600,00
 
0
 
Brak ofert
 
dz. nr  390/2
o pow. 0,75 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
17500,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
 
                                                                                                                Wiązownica,  25.09.2020 r.
Znak: CUW.271.2.2020
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 25.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 128 934,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 2
RIVERA Firma Gastronomiczna
Daniel Skrzypek
37-204 Tryńcza 375B
w kwocie brutto 144 971,00 zł.
53,36 40,00 93,36 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 30 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 05 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
 
                                                                                Kierownik CUW
                                                                                      Anna Wilk
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
Generuj PDF
REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ – ETAP I.
                                                                                                                                                        Wiązownica, 21.09.2020 r.
Znak: IZ.271.I.18.2020
 
 
                                                                                  ZAWIADOMIENIE
                                                                     o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 21.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz – etap I”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Roboty Budowlane  Jacek Magryś
Koniaczów 48, 37-500 Jarosław
100,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 P.H.U. ASTRUM SOLAR
Bogusława Krajewska-Choma
Grochowce 221, 37-733 Pikulice
60,20 60,20
3 Firma Handlowo-Usługowa PAKBUD
Grzegorz Pakosz,  37-543 Laszki 181A
51,72 51,72
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                                                                            Wiązownica, 07.09.2020 r.
Znak: IZ.271.I.17.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
      o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 07.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Odbiór  wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 BHZ Motbut
Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem
100,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 5a, 02-661 Warszawa
73,61 73,61
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
Znak: CUW.271.1.2020                                                                    Wiązownica, 02.09.2020 r.
 
                       
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zastępującego zadania:
„Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica.
 
zostało w dniu 02.09.2020 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Część nr 1  Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek  ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica  
                  w kwocie brutto 233 872,00 zł.
Część nr 2  Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica       
                  w kwocie brutto 237 782,40 zł.
.    
                                                                                              Kierownik CUW
                                                                                                  Anna Wilk
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ – ETAP I
                                                                                                     Wiązownica,  01.09.2020 r.
 IZ.271.I.16.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz” zostało unieważnione w dniu 01.09.2020 r.
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
Znak: ZGK.P.26.03.2020                                                                     Wiązownica 01.09.2020r.
 
                                            
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w dniu 01.09.2020r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
1 „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27, 37-500 Jarosław  
59,86
 
40
 
99,86
 
 
2
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
1 „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27, 37-500 Jarosław  
59,19
 
40
 
99,19
 
 
2
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone               w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 05.09.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 10.09.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Cetula – etap I.
PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020
                                                                                                         
                                                                                                          Wiązownica,  28.08.2020 r.
Znak: IZ.271.9.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cetula” w dniu  28.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120
    w kwocie brutto  1 336 272,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. POLMAD Rzeszów Sp. z o.o.
    Rudna Mała 47D,  36-060 Głogów Młp.
    w kwocie brutto 1 863 133,32 zł.
43,03 40,00 83,03 pkt.
3. INTEGRAL Sp. z o.o.
    ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów
    w kwocie brutto 1 414 169,13 zł.
56,69 40,00 96,69 pkt.
4. Konsorcjum firm:
    Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda
    ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
    Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo –
    Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
      Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza
    w kwocie brutto  1 401 480,49 zł.
57,21 40,00 97,21 pkt.
5. GEO Sp. z o.o.
     ul. Złota Góra 19a   37-550 Radymno
     w kwocie brutto  1 600 060,18 zł.
50,11 40,00 90,11 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 02 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 07 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.

                                                                                                      Wiązownica, 28.08.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                              o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodyczu zawiadamia, że w dniu 28.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: Dostawa  wyposażenia dla OSP w Mołodyczu, którą przedstawiła firma:

 

                     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

P.P.H.U SUBOR”   Ewa Ptak

ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów

14 066,85 zł.

100,00

 

Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:

 

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

Arpapol 2 Sp. z o.o.

ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw

14 372,97 zł.

97,87

P.P.H.U. „SUPRON 1”  Sp. Jawna  

ul. Kluczewska 3,  32-300 Olkusz

15 862,54 zł.

88,68

GM TRADE s.c.

ul. Klonowa 2, 66-010  Nowogród Bobrzański

19 388,49 zł.

72,55

 

 

Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.

 

 

Prezes OSP Mołodycz

                                                                                                 Czesław Purcha

 

Otrzymują:

 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa

3. Tablica ogłoszeń

4.  a/a

Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wiązownica

                                                                                                                Wiązownica,  26.08.2020 r.

Znak: IZ.271.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  26.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:

 

Oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Jarosławiu

ul. Przemyska 15

37-500 Jarosław

w kwocie brutto  527 995,58 zł.

 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  – art. 91 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 1  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2.  platformazakupowa.pl/wiazownica

3. Tablica ogłoszeń Urzędu.

4.  a/a [J.O].

Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. CETULA” – ETAP I
Wiązownica, 24.08.2020 r.
Znak: IZ.271.I.5.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Cetula – etap I,  którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 4
„INSTALEX”  Henryk Lasek
Grzęska 431,  37-200 Przeworsk       
w kwocie brutto  7 951,95 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
 
1 RRS-Projekt  Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
15 990,00 49,73
2 Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl
11 685,00 68,05
3 Zakład Projektowo – Usługowy
Janusz Mokrzycki
ul. Franciszkańska 15, 37-500 Jarosław
11 000,00 72,29
5 MK TERMO PROJEKT  Marek Kosior
Dybków 194A, 37-530 Sieniawa
8 500,00 93,55
 
 
                                                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica

                                                                                                     Wiązownica,  05.08.2020 r.

 IZ.271.I.14.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”. 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”.   zostało unieważnione w dniu 05.08.2020 r. przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 

Podstawa unieważnienia:

Wszczęte postępowanie obarczone jest wadą  niemożliwą do usunięcia, w związku z czym zawarcie ważnej umowy stało się niemożliwe.

Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a

 

Generuj PDF
Specyfikacja zapytania ofertowego ma realizację zadania pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz.

                                                                                                      Wiązownica, 21.07.2020 r.

Znak: IZ.271.I.13.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                     o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym

 

 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz, w dniu 21.07.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

 

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

( 60%)

Okres gwarancji

(40%)

Ocena pkt.

7

PPHU KASBUD II Sp. z o.o.

ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica

60,00

40,00

100,00

 

 

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

( 60%)

Okres gwarancji

(40%)

Ocena pkt.

5

Usługi Transportowe Stanisław Drak

ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl

59,02

40,00

99,02

1

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

58,53

40,00

98,53

6

BETONBUD Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 49,

37-500 Jarosław

52,14

40,00

92,14

4

DRO-BRUK Bogdan Wojtuń

Gniewczyna Tryniecka 139,

37-203 Gniewczyna Łańcucka

      51,54

40,00

91,54

3

Rutkowski& Trębacz s.c.

ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk

44,24

40,00

84,24

 

 

Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.

Z postępowaniu odrzucono  oferty Wykonawców:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna

Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik

W ocenie zamawiającego, w rozpatrywanej sytuacji zachodzą przesłanki skutkujące koniecznością odrzucenia ofert.  Oferta złożona przez ww. znacząco  odbiega od wartości pozostałych, złożonych w postępowaniu ofert, jak również od szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących kluczowych elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając jednocześnie termin na złożenie wyjaśnień.

Z otrzymanej odpowiedzi na wezwanie  wynika, że Wykonawca w sposób bardzo pobieżny wyjaśnił , że  czynnikiem mającym wpływ na wysokość zaoferowanej ceny jest  wyliczenie kosztów zakupu i dostawy  kruszywa przeznaczonego na modernizację przedmiotowej drogi.

Wykonawca w żadne sposób nie odniósł  się do  pozostałych istotnych czynników, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, m. in.  koszty pracy  sprzętu, koszty robocizny,  oraz  pozostałe koszty  pośrednie, na które składają się  należne opłaty, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników itp.   

W udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca  nie dokonał żadnych wyliczeń, ani nie przedstawił  żadnych dowodów ponad wskazane powyżej koszty zakupu materiałów (kruszywa), które pomimo, że stanowią  przeważającą część kosztów zamówienia, nie są jednak  jedynymi  kosztami, które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę, w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien  przede wszystkim dążyć do tego, aby składane wyjaśnienia przedstawiały dokładną kalkulację  niezbędnych kwot, czy kosztów, które muszą być poniesione,  aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla danego postępowania.

 Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną cenę w ofercie.

W przedmiotowym postępowaniu stwierdzić należy, że Wykonawca w wyjaśnieniach ograniczył się do złożenia wyjaśnień w ograniczonym zakresie, tylko do dostaw kruszywa, które uniemożliwiają pozytywną weryfikację wyjaśnienia ceny oferty i z tego powodu nie można ich uznać za wystarczające.

W przypadku, gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, nie obejmujące wszystkich czynników cenotwórczych, mających wpływ na cenę oferty, zamawiający ma obowiązek dokonać oceny tych wyjaśnień w takim stanie i zakresie, w jakim zostały przedstawione.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznał, iż złożone wyjaśnienia mają charakter niepełny, w związku z czym należy stwierdzić, że potwierdzają się słuszne  przypuszczenia Zamawiającego, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  i  winna  zostać odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również dotychczasowe doświadczenie zamawiającego, który w latach ubiegłych, zlecił Wykonawcy, w ramach postępowania przetargowego, wykonanie  w dużej mierze podobnego zamówienia.

Zamówienie zostało wykonane nienależycie, bez zachowania obowiązujących norm technicznych, co stwierdzono w trakcie przeglądów gwarancyjnych.  Stwierdzone  wady i usterki uniemożliwiały właściwe korzystanie przez mieszkańców z przedmiotu zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a

 

 

Generuj PDF
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica”

                                                                                                      Wiązownica, 22.06.2020 r.

Znak: IZ.271.I.12.2020

 

ZAWIADOMIENIE

                                    o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym

 

 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica w ramach projektu pn:" Powszechny dostęp do szybkiego internetu", w dniu 22.06.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

 

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

3

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

94 962,15

100,00

 

 

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

4

PHU „Horyzont”  Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

97 520,55

97,38

2

Wilanka Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

      99 951,03

95,01

6

Info Software Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5A, 38-457 Szczepańcowa

100 818,18

94,19

1

PPHU BIT s.c.

Plac Mickiewicza 10,  37-500 Jarosław

116 700,00

81,37

5

INFO-COID Marcin Prażuch

ul. Wojska Polskiego 3,

41-400 Mysłowice

Oferta odrzucona

 

Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.

 

Z postępowaniu odrzucono  oferty Wykonawców:

INFO-COID Marcin Prażuch

ul. Wojska Polskiego 3,  41-400 Mysłowice

Oferta ww. zostaje odrzucona na podstawie pkt. 16.3 zapytania ofertowego – oferta zostaje odrzucona ze względu na niezgodność oferty z treścią zapytania.

W ocenie zamawiającego, w rozpatrywanej sytuacji nie zachodzą   przesłanki, na które wskazuje Wykonawca w przesłanej drogą elektroniczną informacji, że zaistniał oczywisty błąd pisarski, który zamawiający mógłby poprawić w sposób  przedstawiony w przesłanej wiadomości.

Oczywistą omyłką pisarską,  jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą można zidentyfikować na podstawie porównania pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty. Istotne jest przy tym, żeby w wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmieniła się treść oferty rozumianej jako treść oświadczenia woli wykonawcy.

Oczywistą omyłką pisarską może być również podanie przez wykonawcę ceny w ofercie rozbieżnie liczbą i słownie.

Badając  złożoną przez Wykonawcę ofertę zamawiający nie stwierdził zaistnienia którejkolwiek w ww. definicji oczywistej omyłki pisarskiej.

Ponadto zamawiający nie uznał, że  w ofercie  występuje omyłka rachunkowa, ponieważ  ani w formularzu oferty , ani też w innych dokumentach oferty  nie stwierdzono przeprowadzenia jakichkolwiek działań arytmetycznych.

Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający stwierdza, że w złożonej ofercie nie wystąpiły  żadne oczywiste omyłki pisarskie lub błędy rachunkowe.

Wykonawca  w formularzu oferty zaoferował pewną nierealną kwotę za całość zamówienia, która została w złożonym wyjaśnieniu określona jako cena jednostkowa brutto za 1 szt., (wycena jednostkowa nie wymagana przez Zamawiającego, w związku z zamówieniem komputerów o różnej specyfikacji technicznej). W tej sytuacji, w oparciu o dokumenty postępowania i złożoną ofertę zamawiający ustalił, iż nie ma podstaw do  poprawienia  oferty, bez  ingerencji w treść złożonej oferty, która prowadziłaby do nieupoważnionej zmiany pierwotnie złożonej oferty.  

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a [J.O].

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby jednostek oświatowych na terenie gminy Wiązownica

                                                                                                      Wiązownica, 25.05.2020 r.

Znak: IZ.271.I.11.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                      o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym

 

 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby jednostek oświatowych na terenie gminy Wiązownica, w dniu 25.05.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

 

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

7

Connect Computers

ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków

8 954,40

100,00

 

 

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

1

Marcin Warzybok

Siedliska 422,  36-042 Lubenia

11 125,35

80,49

2

Sieciowe Systemy Informatyczne  Andrzej Kowalczyk

ul. Plac Zamkowy 24a, 55-200 Oława

Oferta odrzucona

3

FHU Comp-Web Studio 

Mateusz Muniga 

33-122 Wierzchosławice 95

      20 369,91

43,96

4

TH IT Solutions Sp. z o.o.

Kamieniec 102, 28-230 Połaniec

12 152,40

73,68

5

SIMPLE Technology Sp. z o.o.

ul. Włościańska 15 lok. 26, 

01-710 Warszawa

12 496,80

71,65

6

TECHNET Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8,  

26-600 Radom

15 067,50

59,43

8

Bestprint Przemysław Tomczak

ul. Św. Wawrzyńca 2, 

63-000 Środa Wlkp.

11 014,65

81,29

9

TAS Tomasz Orlikowski

ul. Grunwaldzka 12/83,  99-300 Kutno

12 115,50

73,91

10

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51,

43-300 Bielsko-Biała

12 293,85

72,84

11

AT Computers s.c.

ul. Kostrzewskiego 16, 

62-010 Pobiedziska

13 653,00

65,58

 

Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.

 

Z postępowaniu odrzucono  oferty Wykonawców:

1. Sieciowe Systemy Informatyczne  Andrzej Kowalczyk

ul. Plac Zamkowy 24a, 55-200 Oława

Oferty ww. zostają odrzucone na podstawie pkt. 16.3 zapytania ofertowego – oferty zostają odrzucone ze względu na błędy w obliczeniu ceny oferty.

Wykonawca nie wycenił całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica

5.  a/a [J.O].

Generuj PDF
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II

                                                                                                          Wiązownica,  11.05.2020 r.

Znak: IZ.271.7.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda – etap II” w dniu  11.05.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:

 

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Okres

gwarancji

 (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

   „ELEKTROSPRZĘT” s.c.  J.A. Graboń

   ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław   

   w kwocie brutto  58 749,08 zł.

60,00

40,00

100,00 pkt.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

 

Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Gwarancja

jakości (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

2. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny

    Waldemar Kubas  Makowisko 150,

    37-500 Jarosław    

    w kwocie brutto  59 500,00zł.

59,24

40,00

99,24 pkt.

4. ELSTER s.c.

    ul. Jarosławska 3, 37-522 Wiązownica    

    w kwocie brutto  66 010,84 zł.

53,40

40,00

  93,40 pkt.

3. P.U.H.B. „ENERGO – BUD”  Bogdan Świder

    ul. Piłsudskiego 35, 37-555 Sośnica   

    w kwocie brutto  69 785,38zł.

50,51

40,00

 90,51 pkt.

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL

    Michał Studnicki Stanisławów 108

    23-460 Józefów

    w kwocie brutto  90 903,15zł.

38,78

40,00

 78,78 pkt.

1. Firma Usługowa „EL-MAG”

    Magdalena Mysona

    ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

    w kwocie brutto  110 358,07 zł.

31,94

40,00

 71,94 pkt.

 

Z postępowania odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

Usługi Elektromonterskie „EL-SEK”

Patryk Sekulski  ul. Grunwaldzka 10

37-420 Rudnik nad Sanem

 

Podstawa prawna odrzucenia:

art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

W toku badania ofert Zamawiający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za ceną zaoferowaną w ofercie ww., która wydawała się rażąco niska, ze względu na to że odbiega  o co najmniej 30% od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli Wykonawca zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami lub wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wobec powyższego Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy z  pismem z dnia 15.04.2020 r. znak: IZ.271.5.2020 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących kluczowych elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając jednocześnie termin na złożenie wyjaśnień.

W zakreślonym terminie Wykonawca pismem z dnia  17.04.2020 r. (data wpływu  20.04.2020 r.) złożył  wyjaśnienia.

W postępowaniu wyjaśniającym, zgodnie z art. 90 ust. 2 Wykonawca powinien udowodnić, nie budząc wątpliwości Zamawiającego, że składowe ceny są realistyczne, rynkowe i umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, poparte stosownymi wyliczeniami lub innymi dowodami.

Zamawiający wskazał w wezwaniu te elementy oferty, które na etapie oceny budzą jego największe wątpliwości i Zamawiający oczekiwał, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie i sposób wyliczenia  kosztów oferty.

Z otrzymanej odpowiedzi na wezwanie  wynika, że Wykonawca w sposób bardzo pobieżny i lakoniczny wyjaśnił , że  czynnikiem mającym wpływ na wysokość zaoferowanej ceny jest to, że   Wykonawca posiada własny sprzęt oraz niskie koszty utrzymania i funkcjonowania firmy, poprzez ograniczenie do minimum etatów administracyjnych.

W udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca  nie dokonał żadnych wyliczeń, ani nie przedstawił  żadnych dowodów (np. otrzymanych  rabatów, upustów  zasobów materiałowych itp.

Wykonawca winien  przede wszystkim dążyć do tego, aby składane wyjaśnienia przedstawiały dokładną kalkulację  niezbędnych kwot, czy kosztów, które muszą być poniesione,  aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla danego postępowania.

 Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną cenę w ofercie. W przedmiotowym postępowaniu stwierdzić należy, że Wykonawca w wyjaśnieniach przedstawił jedynie ogólnikowe stwierdzenia, które uniemożliwiają pozytywną weryfikację wyjaśnienia oferty i z tego powodu nie można ich uznać za wystarczające.

Należy podkreślić, że złożenie bardzo oszczędnych oświadczeń o prawidłowości takiej kalkulacji może uniemożliwić pozytywną weryfikację złożonych wyjaśnień, dlatego też wykonawca powinien dążyć do jak najpełniejszego wyjaśnienia zaoferowanej ceny, w tym zwłaszcza np. przedstawiając szczegółowy sposób jej ustalenia (wyrok KIO z 11 stycznia 2017 r., KIO 2381/16, 2382/16).

Co więcej, zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa, ograniczanie wyjaśnień do niepopartych dowodami zwrotów dotyczących np. wielkiego doświadczenia, optymalizacji kosztów, dysponowanie własnym sprzętem, wdrożenia nowoczesnych technologii czy nawet korzystnego położenia siedziby zamawiającego niedaleko miejsca, w którym zamówienie ma zostać wykonane, uznawane jest za niezłożenie wyjaśnień w ogóle.

Wykonawca w takim przypadku dopełnia czynności jedynie formalnie, tj. przedstawia pismo, z którego jednak nic konkretnego nie wynika (tzn. nie zawiera ono treści merytorycznej ani żadnych informacji przydatnych dla oceny kosztów lub ceny oferty, których zamawiający miał dokonać) (wyrok KIO z 6 czerwca 2016 r., KIO 800/16).

Aby odpowiedź złożona na wezwanie wystosowane na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych posiadała walor wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny powinna być bardziej szczegółowa w zakresie elementów składających się na zaoferowaną cenę aniżeli sama oferta.

Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wykazać, co spowodowało obniżenie ceny oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wpłynęły na jej obniżenie, jak również przedstawić dowody na potwierdzenie zaistnienia podnoszonych okoliczności (KIO 1287/13).

W wyroku z dnia 13 października 2014 r., KIO 2025/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że         w przypadku, gdy wykonawca składa wyjaśnienia ogólne, mało rzeczowe, zamawiający ma obowiązek dokonać oceny tych wyjaśnień.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznał, iż złożone wyjaśnienia mają charakter zdawkowy     i  ogólnikowy, w związku z czym należy stwierdzić, że potwierdzają słuszne  przypuszczenia Zamawiającego, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  i  w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  winna  zostać odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku art. 90 ust. 3 Pzp nie chodzi o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny.

Mając powyższe na uwadze  postanowiono jak na wstępie.

 

Oferta nr 7 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM”

Kamil Kowalski 37-430 Jeżowe 690B

 

Podstawa prawna odrzucenia:

art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie:

 

W toku badania ofert Zamawiający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za ceną zaoferowaną w ofercie ww., która wydawała się rażąco niska, ze względu na to że odbiega  o co najmniej 30% od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli Wykonawca zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami lub wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wobec powyższego Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy z  pismem z dnia 15.04.2020 r. znak: IZ.271.7.2020 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących kluczowych elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny, wyznaczając jednocześnie termin na złożenie wyjaśnień.

W zakreślonym terminie Wykonawca pismem z dnia  21.04.2020 r. (data wpływu  21.04.2020 r.) złożył  wyjaśnienia.

W postępowaniu wyjaśniającym, zgodnie z art. 90 ust. 2 Wykonawca powinien udowodnić, nie budząc wątpliwości Zamawiającego, że składowe ceny są realistyczne, rynkowe i umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, poparte stosownymi wyliczeniami lub innymi dowodami.

Zamawiający wskazał w wezwaniu te elementy oferty, które na etapie oceny budzą jego największe wątpliwości i Zamawiający oczekiwał, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie i sposób wyliczenia  kosztów oferty.

Z otrzymanej odpowiedzi na wezwanie  wynika, że Wykonawca w sposób bardzo pobieżny i lakoniczny wyjaśnił , że  czynnikiem mającym wpływ na wysokość zaoferowanej ceny jest to, że   Wykonawca całość zamówienia wykona siłami własnymi, doświadczonym sztabem ludzi, zapleczem maszynowym oraz sprzyjającymi warunkami wykonania prac, w terenie o minimalnym uzbrojeniu.

W udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca  nie dokonał żadnych wyliczeń, ani nie przedstawił  żadnych dowodów (np. otrzymanych  rabatów, upustów  zasobów materiałowych itp.

Wykonawca winien  przede wszystkim dążyć do tego, aby składane wyjaśnienia przedstawiały dokładną kalkulację  niezbędnych kwot, czy kosztów, które muszą być poniesione,  aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla danego postępowania.

Sprzyjające warunki terenowe, doświadczenie  czy też wykonanie robót bez korzystania z podwykonawstwa, przywołane w wyjaśnieniach, są lub mogą być dostępne dla każdego Wykonawcy.

 Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną cenę w ofercie. W przedmiotowym postępowaniu stwierdzić należy, że Wykonawca w wyjaśnieniach przedstawił jedynie ogólnikowe stwierdzenia, które uniemożliwiają pozytywną weryfikację wyjaśnienia oferty i z tego powodu nie można ich uznać za wystarczające.

Należy podkreślić, że złożenie bardzo oszczędnych oświadczeń o prawidłowości takiej kalkulacji może uniemożliwić pozytywną weryfikację złożonych wyjaśnień, dlatego też wykonawca powinien dążyć do jak najpełniejszego wyjaśnienia zaoferowanej ceny, w tym zwłaszcza np. przedstawiając szczegółowy sposób jej ustalenia (wyrok KIO z 11 stycznia 2017 r., KIO 2381/16, 2382/16).

Co więcej, zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa, ograniczanie wyjaśnień do niepopartych dowodami zwrotów dotyczących np. wielkiego doświadczenia, optymalizacji kosztów, dysponowanie własnym sprzętem, wdrożenia nowoczesnych technologii czy nawet korzystnego położenia siedziby zamawiającego niedaleko miejsca, w którym zamówienie ma zostać wykonane, uznawane jest za niezłożenie wyjaśnień w ogóle.

Wykonawca w takim przypadku dopełnia czynności jedynie formalnie, tj. przedstawia pismo, z którego jednak nic konkretnego nie wynika (tzn. nie zawiera ono treści merytorycznej ani żadnych informacji przydatnych dla oceny kosztów lub ceny oferty, których zamawiający miał dokonać) (wyrok KIO z 6 czerwca 2016 r., KIO 800/16).

Aby odpowiedź złożona na wezwanie wystosowane na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych posiadała walor wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny powinna być bardziej szczegółowa w zakresie elementów składających się na zaoferowaną cenę aniżeli sama oferta.

Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wykazać, co spowodowało obniżenie ceny oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wpłynęły na jej obniżenie, jak również przedstawić dowody na potwierdzenie zaistnienia podnoszonych okoliczności (KIO 1287/13).

W wyroku z dnia 13 października 2014 r., KIO 2025/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że         w przypadku, gdy wykonawca składa wyjaśnienia ogólne, mało rzeczowe, zamawiający ma obowiązek dokonać oceny tych wyjaśnień.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznał, iż złożone wyjaśnienia mają charakter zdawkowy     i  ogólnikowy, w związku z czym należy stwierdzić, że potwierdzają słuszne  przypuszczenia Zamawiającego, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  i  w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  winna  zostać odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku art. 90 ust. 3 Pzp nie chodzi o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny.

 

 

Mając powyższe na uwadze  postanowiono jak na wstępie.

Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 16 maja 2020 r.                 w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 21 maja 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)        

           

POUCZENIE

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica

           Marian Jerzy Ryznar

                                                                                  

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a [J.O].

 

 

Generuj PDF
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania zostało zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego.
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby jednostek oświatowych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 28.04.2020 r.
Znak: IZ.271.I.9.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby jednostek oświatowych na terenie gminy Wiązownica, w dniu 28.04.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
5 COMP S.A.
ul. Jutrzenki 116,  02-30 Warszawa
55 645,20 zł. 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Virtual Technologies Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice
73 745,88 75,45
2 SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b,33-100 Tarnów
81 836,82 67,99
3 Blackice Networks Sp. z o.o.
ul. Żeńców 30, 30-734 Kraków
           Oferta odrzucona
4 CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 20,
58-500 Jelenia Góra
66 049,89 84,25
6 Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
67 340,78 82,63
7 InFast Sp. z o.o.
ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów
79 630,20 69,88
8 Media-Pol
ul. Motycka 11, 03-566 Warszawa
61 081,80 91,10
9 Sklep Komputerowy BACHCOMP  Michał Bachewicz
ul. Staszica 8a, 87-100 Torń
60 602,10 91,82
10 Advisor Sp. z o.o.
ul. Św. Wincentego 7,  61-003 Poznań
64 503,66 86,27
11 Wilanka Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
65 846,82 84,51
12 TAS Tomasz Orlikowski
ul. Grunwaldzka 12/83,  99-300 Kutno
60 442,20 92,06
13 4ITS Jacek Lange
ul. Pionierów 3/2, 85-886 Bydgoszcz
74 071,44 75,12
14 Redicreo s.c.
ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków
67 158,00 82,86
15 ALLTECH  S.J
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
74 481,42 74,71
16 EXiMO PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
69 628,00 79,92
17 ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
69 844,32 79,67
18 FH DOMUS            Oferta odrzucona
19 iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51,
43-300 Bielsko-Biała
65 527,02 84,92
20 Info Software Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5A,
38-457 Szczepańcowa
57 627,96 96,56
21 JB MULTIMEDIA Jerzy Bielecki
ul. Brzeska 107a,2 1-500 Biała Podlaska
66 838,20 83,25
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Z postępowaniu odrzucono  oferty Wykonawców:
1. Blackice Networks Sp. z o.o.
    ul. Żeńców 30, 30-734 Kraków
2. FH DOMUS
 
Oferty ww. zostają odrzucone na podstawie pkt. 16.3 zapytania ofertowego – oferty zostają odrzucone ze względu na niezgodność z postanowieniami zapytania ofertowego.
Wykonawcy nie załączyli żadnych wymaganych dokumentów określonych w rozdziale VII pkt. 7.1 zapytania ofertowego.
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
5.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica

                                                                                                          Wiązownica,  17.04.2020 r.

Znak: IZ.271.6.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Sukcesywna dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  17.04.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:

 

Część nr 1 zamówienia

 

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Czas realizacji

dostawy (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak

    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

    w kwocie brutto  81 180,00 zł.

60,00

40,00

100,00 pkt.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

 

Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Czas realizacji

dostawy (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

1. Usługi Transportowe s.c.

    T. Rutkowski i M. Trębacz

    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk

    w kwocie brutto  90 220,50 zł.

53,99

40,00

 93,99 pkt.

3. BETONBUD Sp. z o.o.

    ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław

    w kwocie brutto 105 165,00 zł.

46,31

40,00

86,31 pkt.

 

Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Część nr 2 zamówienia

 

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Czas realizacji

dostawy (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak

    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

    w kwocie brutto  57 810,00 zł.

60,00

40,00

100,00 pkt.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:

Nr oferty/Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)

Kryterium:

Czas realizacji

dostawy (pkt.)

Uzyskana łączna ilość punktów

1. Usługi Transportowe s.c.

    T. Rutkowski i M. Trębacz

    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk

    w kwocie brutto  60 147,00 zł.

57,67

40,00

 97,67 pkt.

3. BETONBUD Sp. z o.o.

    ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław

    w kwocie brutto 70 110,00 zł.

49,47

40,00

89,47 pkt.

              

  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 22 kwietnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 27 kwietnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.) .

POUCZENIE

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia.

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a [J.O].

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2020 r.
                                                                                                      Wiązownica, 02.04.2020 r.
Znak: IZ.271.I.8.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2020 r. w dniu 02.04.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro –Serwis  PRIMAKS
Kazimierz Szczygieł
ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk
25 662,04 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 ER-TEL s.c ul. Grucy 4
37-500 Jarosław
26 037,78 zł. 98,55
3 Resgraph Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 19   35-105 Rzeszów 26 328,66 zł. 97,47
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
5.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                          
                                                                                                          Wiązownica,  01.04.2020 r.
Znak: IZ.271.3.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa i przebudowa  stacji uzdatniania wody  w Piwodzie wraz z budową  monitoringu SUW  i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica” w dniu  01.04.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. „SANITEX” Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120   
    w kwocie brutto  1 739 846,91 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Konsorcjum firm:
    Lider: Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o.
    ul. Stefana Batorego 2, 37-700 Przemyśl
    Partner: Inżynieria Rzeszów S.A.
    ul. Podkarpacka 59A,  35-082 Rzeszów
    w kwocie brutto  1 841 925,00 zł.
56,67 40,00 96,67 pkt.
3. Konsorcjum firm:
    Lider: Firma Remontowo – Budowlana
    „Piotrowski” Paweł Piotrowski,
    Piwoda 150,  37-522 Wiązownica
    Partner: TECHART Sp. z o.o.
    ul. Piwoda 150, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  2 236 502,32 zł.
46,67 40,00   86,67 pkt.
1. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.
    ul. Gronowska 4a,  64-100 Leszno   
    w kwocie brutto  190 278,72 zł.
46,07 40,00  86,07 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 06 kwietnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 11 kwietnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
           
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                                                                                         Z up. Wójta
                                                                                                                                                    Krzysztof Strent
                                                                                                                                                     Zastępca Wójta
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2020 r.
                                                                                                      Wiązownica, 30.03.2020 r.
Znak: IZ.271.I.7.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2020 r. w dniu 30.03.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
8 ER-TEL s.c ul. Grucy 4
37-500 Jarosław
16 932,43 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
10 Blackline s.c. I. Zalewska – Kupis,
P. Pinkowski ul. Chmielewskiego 20c,  70-028 Szczecin
17 047,80 zł. 99,32
1 DMD s.c.  Paweł Miturski, Dorota Miturska  ul. Staroniwska 41B, 
35-101 Rzeszów
18 031,80 zł. 93,90
5 INV Media Sp. z o.o.  ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa 18 331,92 zł. 92,36
      4 G.IT Solutions Michał Daszkiewicz
Malina 62, 99-300 Kutno
18 339,30 zł. 92,33
      7 ECOBLACK s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran
ul. Domaniówka 1 E,  25-412 Kielce
18 885,42 zł. 89,66
2 SIGMA  Joanna Rąpała
ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
18 967,20 zł. 89,27
9 Resgraph Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 19   35-105 Rzeszów 20 823,92 zł. 81,31
6 Biuro –Serwis  PRIMAKS
Kazimierz Szczygieł
ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk
22 665,95 zł. 74,70
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Z postępowania odrzucono  następujące oferty.
Oferta  nr 3  złożona  przez CMYK Alternative s.c. Damian Wojtczyk, Mateusz Krawiec,  ul. Bociana 6a lok. 24,  31-231 Kraków -  Wykonawca nie przedłożył  żadnych  innych dokumentów w ofercie oprócz formularza ofertowego, bez podpisu żadnego z wykonawców spółki cywilnej.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
5.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Ryszkowa Wola - Zapałów
                                                                                                          Wiązownica,  23.03.2020 r.
Znak: IZ.271.5.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Przebudowa drogi gminnej Ryszkowa Wola - Zapałów” w dniu  23.03.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
8. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo   
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik   
    w kwocie brutto  157 844,36 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
9. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1,   39-200 Dębica
    w kwocie brutto  166 465,47 zł.
56,89 40,00  96,89 pkt.
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych
    Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów Lubelski,
    ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto 173 746,42 zł.
54,51 40,00 94,51 pkt.
6. COLAS Polska Sp.z o.o.
    ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie    
    w kwocie brutto  175726,23 zł.
53,89 40,00 93,89 pkt.
10. Konsorcjum firm:
    Lider: PBI Infrastruktura S.A.
    ul. Kolejowa 10E  23-200 Kraśnik
    Partner:
    PBI WMB Sp. z.o.o.
    ul. Błonie 8  27-600 Sandomierz
    w kwocie brutto  176 389,74 zł.
53,69 40,00 93,69 pkt.
3. „Usługowiec” Marcin Krzysztan
   Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik    
   w kwocie brutto  178 686,41 zł.
53,00 40,00 93,00 pkt.
2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
    05-800 Pruszków    
    w kwocie brutto  190 278,72 zł.
49,77 40,00 89,77 pkt.
4. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b        
    w kwocie brutto  206 204,88 zł.
45,93 40,00 85,93 pkt.
7. Usługi Transportowe Roboty Ziemne
    Stanisław Drak ul. Hubala 10,  37-700      
    Przemyśl    w kwocie brutto  229 102,51 zł.
41,34 40,00 81,34 pkt.
4. Usługi Transportowe Piotr Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  273 549,85 zł.
34,62 40,00 74,62 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 28 marca 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 02 kwietnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)   
           
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
Znak: ZGK.P.26.1.2020                                                                     Wiązownica 13.03.2020r.
 
                                            
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie                     m. Wiązownica i Szówsko , w dniu 13.03.2020r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium : Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Termin płatności
(pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
AQSEPTENCE GROUP GmbH
Społka zo.o.
Oddział w Polsce
ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
 
74 955,61 zł
60 pkt
 
30 dni
40 pkt
 
 
100 pkt
 
 
 
Co do części 1 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 1. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
 

Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium : Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Termin płatności
(pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
1
REVAC Sp. zo.o.
ul. Goplana 36
20-828 Lublin
 
49 938,00 zł
60 pkt
 
30 dni
40 pkt
 
100 pkt
 
Co do części 2 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 1. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 18.03.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 23.03.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                    Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
 
 
 
Generuj PDF
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
Znak: ZGK.P.26.2.2020                                                                     Wiązownica 11.03.2020r.
 
                                            
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica , w dniu 03.03.2020r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
P.H.U BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
157 159,90zł
57,16 pkt
30dni
40 pkt
 
97,16 pkt
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
 
149 727,10zł
60pkt
 
30dni
40pkt
 
100 pkt
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
 
162 273,37 zł
55,35 pkt
 
 
30 dni
40 pkt
 
 
95,35 pkt
 
 
 
 
4 FERRBUD sp. zo.o.
35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 20
170 234,24zł
52,77 pkt
30 dni
40pkt
92,77 pkt
 
 
 
 
 
Co do części 1 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 2. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
P.H.U BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
58 719,42zł
52,15 pkt
30 dni
40 pkt
92,15 pkt
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
51 042,61zł
60pkt
30 dni
40pkt
100pkt
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
60 573,23zł
50,55 pkt
 
30 dni
40 pkt
 
90,55 pkt
4 FERRBUD sp. zo.o.
35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 20
58 082,56zł
52,72 pkt
30 dni
40pkt
92,72 pkt
 
Co do części 2 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 2. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 18.03.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 25.03.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                             Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody położonych w m. Szówsko i Piwoda, gm. Wiązownica.

Wiązownica, 09.03.2020 r.

Znak: IZ.271.I.6.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym

 

 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 09.03.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Rozbudowa i przebudowa  stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody  położonych w m. Szówsko i Piwoda, gm. Wiązownica,  którą przedstawiła firma:

 

Oferta Nr 4

         Biuro Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.

ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl

         w łącznej kwocie brutto                        15 990,00 zł.   

 

Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota

oferty

Punktacja

 

     1

Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór

Marzena Goch

ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

43 050,00

 

37,14

 

     2

Artso-Inwest Artur Sobusiak

ul. Akacjowa 43, 35-113 Rzeszów

 

47 900,00

 

33,38

 

    3

 

ARKADIS Sp. z o.o.

ul. Jasielska 11, 38-120 Czudec

 32 899,64

 

     48,60

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a [J.O].

Generuj PDF
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II
                                                                                                     Wiązownica,  05.03.2020 r.
Znak: IZ.271.4.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda – etap II ”
 
zostało w dniu 05.03.2020r.  unieważnione
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
POUCZENIE
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  20.02.2020 r.
Znak: IZ.271.2.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica” w dniu 20.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Kryterium:
Termin płatności
 (pkt.)
 
Kryterium:
Czas reakcji
      (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. ELSTER s.c.
     ul. Jarosławska 3
    37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  446 846,40 zł.
60,00 20,00 20,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  10.02.2020 r.
Znak: IZ.271.1.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia           o przetargu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 10.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Doświadczenie własne Wykonawcy Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  379 531,98 zł.
60,00 20,00 5,00 85,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
                                                                                                                                    Z up.
                                                                                                                     Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Krzysztof Strent
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 29.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.3.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 29.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu SENIOR+ w m. Radawa, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 „ARTEL”  Czarniecki Sp. Jawna
Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27
37-500 Jarosław
79 560,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Z a p y t a n i e o f e r t o w e Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2020 r.

Wiązownica, dn. 28.01.2020r.

Znak: GOPS.422.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nieprzetargowym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zawiadamia, że
w post
ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiązownica w 2020 r.” w dniu 28.01.2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, którą przedstawiły:

W części (pakiet) nr 1

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Klisz

ul. Rynek 20/3

37-500 Jarosław

21,00 zł.

9 870,00

100,00

 W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 3

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Aleksandra Nowak

zam. Cetula 71

37-523 Radawa

21,00 zł.

9 870,00

100,00

 W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 5

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Szczygieł

oś. M. Kopernika 1/15

37-500 Jarosław

21,00 zł.

4 935,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 6

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Dorota Purcha

zam. Mołodycz 115

37-523 Radawa

21,00 zł.

7 917,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

 

W części (pakiet) nr 8

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Szczygieł

oś. M. Kopernika 1/15

37-500 Jarosław

21,00 zł.

4 935,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

Wybrane oferty w poszczególnych częściach (pakietach) spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny oferty, okazały się ofertami najkorzystniejszymi i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.

Jednocześnie zawiadamiam, że postępowania w zakresie części nr 2, 4, 7 i 9 przedmiotu zamówienia zostały unieważnione, ze względu na to, że  dla danych części nie złożono żadnych ofert.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wiązownicy

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica Ogłoszeń Urzędu.

3. BIP Wiązownica

4. a/a.

Generuj PDF
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
                                                                                                          Wiązownica,  28.01.2020 r.
 IZ.271.I.5.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola” zostało unieważnione w dniu 28.01.2020r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2020 r.”
                                                                                                                                                        Wiązownica, 27.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.4.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2020 r.,  w dniu 27.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
11 150,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2020 r.
                                                                                                      Wiązownica, 21.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.2.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 21.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2020 r., którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 MR GEODEZJA 
Usługi Geodezyjne Ryszard Marszał
Surochów 95,  37-500 Jarosław
52 250,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35,  37-500 Jarosław
77 490,00 zł. 67,43
3 Usługi Geodezyjno-Projektowe
Paszt Sylwester  37-544 Zapałów 243/12
53 885,00 zł. 96,96
4 SurvGeo Rafał Gałas
Oś. Pod Kasztanami 1/28,  37-630 Oleszyce
59 700,00 zł. 87,52
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 20.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.1.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 20.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Projektowe Joanna Czubak
Al. Wyszyńskiego 25a  lok. 17    94-048 Łódź
36 000,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Koordynacji Przestrzeni  Bożena Konieczny  ul. Wyszyńskiego 13/2   41-600 Świętochłowice 51 740,00 zł. 69,58
3 Biuro Projektowe „arch-dom” Sp. j.
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
39 000,00 zł. 92,31
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dowóz uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w miejscowości Radawa.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.24.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 16.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Dowóz uczestników dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w m. Radawa”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Osób
Halina Forystek-Haśko
Świerchowa 48, 38-223 Osiek jasielski
W kwocie 86 940,00 zł.
100,00 100,00
 
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  10.01.2020 r.
Znak: IZ.271.20.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  10.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  1 180 290,13 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 15%           15,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 25%      15,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  90,00 pkt. – art. 91 ustawy Pzp.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
„Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”.
                                                                                                                                              Wiązownica,  08.01.2020 r.
Znak: IZ.271.22.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu 08.01.2020r.  unieważnione
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
POUCZENIE
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
                                                                                                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.
 
                                                                                                                Wiązownica,  08.01.2020 r.
Znak: IZ.271.23.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn; „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica w dniu  08.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
w kwocie brutto  93 256,80 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 100%                                     100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana oferta  przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  100,00 pkt..
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 03.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.25.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”  zostało unieważnione w dniu 03.01.2020r.
 
Podstawa unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza  dostępne środki finansowe zabezpieczone na ten cel.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
                                                                                                                Wiązownica, 30.12.2019 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie 116 529,00 zł. (słownie: sto szesnaście  tys. pięćset dwadzieścia dziewięć zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 28.11.2018 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 116 605,00 zł.
 
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
                                                                                                          Wiązownica,  19.12.2019 r.
 IZ.271.I.24.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola” zostało unieważnione w dniu 19.11.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.12.2019 r. do dnia 24.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych   w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
43871,64
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  87/12
o pow. 0,1378 ha, 
 
 
0
 
56255,28
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNICA, GM. WIĄZOWNICA”
                                                                                                                Wiązownica,  17.12.2019 r.
Znak: IZ.271.21.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych  na terenie  miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica”, w dniu 17.12.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Część Nr 1   
Przebudowa  drogi w km 0+170 - 1+155  na  dz. nr ewid. 422, 336, 326    w m. Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  189 711,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  244 883,60 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,48 40,00 86,48 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  216 853,45 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
52,49 40,00 92,49 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  249 940,61 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,54 40,00 85,54 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo      
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  211 762,29 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,75 40,00 93,75 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  272 165,58 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
41,82 40,00 81,82 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                        
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   258 082,20 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,10 40,00 84,10 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600      
    Sandomierz
    w kwocie brutto  227 008,79 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
50,14 40,00 90,14 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –  
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów     
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  192 915,20 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
59,00 40,00 99,00 pkt.
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  195 275,16 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
58,29 40,00 98,29 pkt.
 
 
Część Nr 2 
Przebudowa  drogi w km 1+172 - 2+167  - dz. nr ewid. 326, 166, 237, 201   w m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  195 407,32 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  261 061,36 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
44,91 40,00 84,91 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  221 206,98 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,00 40,00 93,00 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  263 321,97 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,52 40,00 84,52 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo     
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  218 500,27 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,66 40,00 93,66 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  278 506,02 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
42,10 40,00 82,10 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                       
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   269 905,25 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
43,44 40,00 83,44 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600     
    Sandomierz
    w kwocie brutto  236 301,44 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
49,62 40,00 89,62 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów    
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  202 349,32 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,94 40,00 97,94 pkt.
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  198 429,76 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
59,09 40,00 99,09 pkt.
 
 
 
Część Nr 3 
Przebudowa  drogi  w km 0+160 – 0+695 – dz. nr ewid. 493, 461/2, 432  w m. Wiązownica
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  110 101,33 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  153 747,59 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
42,97 40,00 82,97 pkt.
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  115 934,57 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
56,98 40,00 96,98 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  118 358,42 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
55,81 40,00 95,81 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  146 886,60 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,97 40,00 84,97 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo     
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  123 867,77 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,33 40,00 93,33 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  146 062,86 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,23 40,00 85,23 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                       
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   145 699,17 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,34 40,00 85,34 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600     
    Sandomierz
    w kwocie brutto  137 136,57 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
48,17 40,00 88,17 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów    
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  119 778,94 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
55,15 40,00 95,15 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 22 grudnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 27 grudnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
44 895,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
34 686,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
37 761,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
35 178,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
44 403,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
45 879,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
64 206,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1300/7-
o pow. 0,0916 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
17220,00
 
17400,00 zł
 
Angelika i Jakub Winiarski
 
dz. nr  1907/2
o pow. 0,64 ha, 
Wiązownica
 
 
1
 
11 000,00
 
11 110,00zł
 
Mariusz Kulesza
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 842
o pow. 0,19 ha, 
Mołodycz
 
 
3
 
27 860,00 zł
 
32 000,00zł
 
Józefa i Tomasz Soliszewski
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha
Cetula, 
 
 
0
 
24 450,00 zł
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 16.12.2019 r.
Znak: IZ.271.I.23.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”  zostało unieważnione w dniu 16.12.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza  dostępne środki finansowe zabezpieczone na ten cel.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
Znak: IZ.271.I.22.2019                                                        Wiązownica, dnia  25.11.2019 r.
 
 
 
INFORMACJA  z otwarcia ofert
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”
 
 
1. Zamawiający informuje, że do  dnia 25.11.2019 r. do godz. 10.15  do Urzędu Gminy Wiązownica nie wpłynęła żadna oferta od wykonawców na wykonanie powyższego zadania.
 
 
 
 
Komisja przetargowa:
1. Marek Kosior                     
2. Józef Osowski                    
3. Jolanta Bujar                      
4. Iwona Kowal                                 
5. Maria Brodowicz              
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
                                                                                               Wiązownica, 25.11.2019 r.
Znak: IZ.271.18.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice, Ryszkowa Wola, Wiązownica i Surmaczówka” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  .
 
Uzasadnienie
 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie altan rekreacyjnych wolnostojących  w poszczególnych miejscowościach  na terenie gminy Wiązownica, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Pzp.
Obecne postępowanie prowadzone jest jako kolejne, ze względu na to, że poprzednie postępowania były unieważniane, bowiem najkorzystniejsze oferty przekraczały  zabezpieczone w budżecie na ten cel środki finansowe. Po ogłoszeniu niniejszego postępowania, w międzyczasie wdrożony został przez Wojewodę Podkarpackiego do realizacji program „Fundusz dróg samorządowych”, w wyniku czego gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę ujętych we wniosku dróg gminnych.
Przystąpienie do  realizacji programu „Fundusz dróg samorządowych” wiąże się z koniecznością zabezpieczenia  dodatkowych środków na ten cel, nie przewidzianych w budżecie na 2019 r.
W związku z powyższym  Rada Gminy podjęła decyzję o  zdjęciu środków finansowych przeznaczonych w budżecie na budowę altan rekreacyjnych  i przeznaczeniu tych  środków na realizację zadań  ujętych w programie  „Fundusz dróg samorządowych”  jako wkład własny.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                            Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 1. Wykonawcy wszyscy
 2. Strona internetowa zamawiającego – BIP
 3. Tablica ogłoszeń urzędu
 4. a/a.
 
Generuj PDF
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 000 000 PLN”
Znak: IZ.271.19.2019                                                            Wiązownica, 20.11.2019 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego  na  spłatę   wcześniej   zaciągniętych  kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego  na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN,  w dniu 20.11.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy