Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyniki przetargów:
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Zapałowska
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.07.2024 r. do dnia 11.07.2024 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.07.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  136/1 o pow.0,2147 ha
Wólka Zapałowska
KW 49897/3
 
1
 
44 710,00zł
 
45 160,00
 
Janusz Karczmarz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.07.2024 r. do dnia 11.07.2024 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.07.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  417/2
o pow. 0,2790 ha, 
Zapałów
KW 70462/1
 
 
0
 
53 074,00 zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.07.2024 r. do dnia 11.07.2024 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.07.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 33 o pow.0,46 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
46 920,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr 112/2 o pow.0,93 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
36 468,00 zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa położonych w miejscowości Manasterz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.07.2024 r. do dnia 11.07.2024 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.07.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości  st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
 
 
60 500,00
 
59 700,00
 
 
 
0
 
0
 
 
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.07.2024 r. do dnia 11.07.2024r../
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.07.2024r dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie                 st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/20 0,0805 0 79 400,00 0 Wynik negatywny
286/26 0,0710 1 70 100,00 70 810,00 Tomasz Cieliczka
286/27 0,0712 1 70 300,00 71 030,00 Tomasz Cieliczka
286/28 0,0714 1 70 500,00 71 250,00 Tomasz Cieliczka
286/29 0,0717 0 70 800,00 0 Wynik negatywny
             
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA
 
                                                                                                                Wiązownica,  22.03.2024 r.
Znak: RG3.271.9.2024
 
 
INFORMACJA
o   wyniku   przetargu
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 22.03.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
Oferta nr 1
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  429 868,56 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Wykonawcę  nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz spełnia warunki udziału             w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu (zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
W postępowaniu złożono 1 ofertę przetargową.
           
 
 
                                                                                    
                                                                             Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                      Krzysztof Strent
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a
 
Generuj PDF
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA
 
                                                                                                                Wiązownica,  11.03.2024 r.
Znak: RG3.271.6.2024
 
 
INFORMACJA
o   wyniku   przetargu
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica  informuje, że w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica, prowadzone w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,
 
 
zostało w dniu 11.03.2024 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
 
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z treścią pkt. 14.4 tiret 2  ogłoszenia o przetargu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu złożono 1 ofertę  przetargową w kwocie 472 771,20 zł. brutto,  przekraczała środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego w kwocie 430 000 zł.
 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.
 
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
.    
 
 
                                                                                    
                                                                             Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                      Krzysztof Strent
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Zapałowska
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  136/1 o pow.0,2147 ha
Wólka Zapałowska
KW 49897/3
 
0
 
52 600,00zł
 
52 600,00
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Zapałowska
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  136/1 o pow.0,2147 ha
Wólka Zapałowska
KW 49897/3
 
0
 
52 600,00zł
 
52 600,00
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  417/2
o pow. 0,2790 ha, 
Zapałów
KW 70462/1
 
 
0
 
62 440,00 zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  417/2
o pow. 0,2790 ha, 
Zapałów
KW 70462/1
 
 
0
 
62 440,00 zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 33 o pow.0,46 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
55 200,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr 112/2 o pow.0,93 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
36 468,00 zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024 r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2024 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  2678 o pow.
0,0399 ha
KW 47544/0
Szówsko
 
1
 
 
 
 
 
22 140,00zł
 
 
 
 
 22 370,00
 
 
 
 
 
Jan Dziuba
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piwoda
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz.2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2024r. do dnia 22.02.2024 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.02.2024r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Piwoda, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  1005/1
o pow. 0,0327 ha,
Piwoda
KW 78944/0
 
1
 
4 200,00
 
4 250,00
 
Katarzyna Dziadosz
dz. nr  1005/2
o pow. 0,1406 ha,
Piwoda
KW 78944/0
 
1
 
18 000,00
 
18 180,00
 
Dawid Orłoś
dz. nr  1002/4
o pow. 0,0701 ha,
Piwoda
KW 78944/0
 
1
 
11 000,00
 
11 110,00
 
Dariusz Prasoł
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.11.2023 r. do dnia 22.11.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.11.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  2678 o pow.
0,0399 ha
KW 47544/0
Szówsko
 
0
 
 
 
 
 
22 140,00zł
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
Wynik negatywny
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w miejscowości Manasterz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.11.2023 r. do dnia 17.11.2023 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 10.11.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
 
 
57 687,00
 
56 826,00
 
 
 
0
 
0
 
 
 
Brak ofert
 
Brak ofert
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.11.2023 r. do dnia 17.11.2023r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 10.11.2023r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
             
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 27.10.2023 r. do dnia 3.11.2023 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 27.10.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 435 o pow. 1,04 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
1
 
41260,00
 
41 680,00
 
Tadeusz Marko
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 27.10.2023 r. do dnia 3.11.2023 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 27.10.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 33 o pow.0,46 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
55 200,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr 112/2 o pow.0,93 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
36 468,00 zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa położonych w miejscowości Nielepkowice
 
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.10.2023 r. do dnia 12.10.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.10.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Nielepkowicach st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 19045/7
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  210/9
o pow. 0,1142 ha, 
 
 
0
 
47 336,55
 
0
 
wynik negatywny-brak ofert
dz. nr  210/10
o pow. 0,1158 ha, 
 
 
0
 
48 000,75
 
0
 
wynik negatywny-brak ofert
dz. nr  210/11
o pow. 0,1093 ha, 
 
 
0
 
45 305,82
 
0
 
wynik negatywny-brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 2.10.2023 r. do dnia 9.10.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 2.10.2023 r. dot. dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Zapałów st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
 dz. nr  149
o pow. 59,00 ha 
Zapałów
KW 99898/5
 
2
 
0
 
500,00 zł brutto
 
 
505,00 zł brutto
 
Michał Drobny
 
 Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 1.09.2023 r. do dnia 8.09.2023 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 1.09.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
 
 
57 687,00
 
56 826,00
 
 
 
0
 
0
 
 
 
Brak ofert
 
Brak ofert
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Radawie
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 1.09.2023 r. do dnia 8.09.2023r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 1.09.2023r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
             
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 1.09.2023 r. do dnia 8.09.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 1.09.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  417/2
o pow. 0,2790 ha, 
Zapałów
KW 70462/1
 
 
0
 
62 440,00 zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 31.08.2023 r. do dnia 7.09.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 31.08.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  332/1
o pow. 0,3052 ha, 
Surmaczówka
KW 17942/1
 
 
1
 
13000,00 zł
 
13 130,00 zł
 
Rafał Olejarz
 
dz. nr  344/6
o pow. 0,0632 ha, 
Surmaczówka
KW 17942/1
 
 
1
 
3000,00 zł
 
3 030,00 zł
 
Rafał Olejarz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 31.08.2023 r. do dnia 7.09.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 31.08.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  2331
o pow. 0,6522 ha, 
Szówsko
KW 45155/2
 
 
1
 
20 000,00 zł
 
20 200,00 zł
 
Adrian Sanakiewicz
 
dz. nr  2360
o pow. 0,7876 ha, 
Szówsko
KW 45155/2
 
 
1
 
24 000,00 zł
 
24 240,00 zł
 
Adrian Sanakiewicz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof  Strent
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Zapałowie.
                                                                                                      Wiązownica, 29.08.2023 r.
OSP Zapałów
Zapałów 124
37-544 Zapałów
 
 
                                                                                    INFORMACJA
                                                              o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający - OSP Zapałów  zawiadamia, że w dniu 29.08.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Zapałów, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
5 Strefa-Tech Anna Różalska
Kolonia Domaradzice3,  28-210 Bogoria
12 798,00 zł. 100,00
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 KOMIDEX Region Południe Mirosław Łakomy
Wola Rędzińska 532E,  33-150 Wola Rędzińska
13 528,38 zł 94,60
2 PPUH Supron1 S. Jawna
ul. Kluczewska 3,  32-300 Olkusz
15 202,80 zł 84,18
3 PH ENERGIA s.c.
ul. Warszawska 151,  25-547 Kielce
19 620,76 65,23
4 Fire Squad Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2,  00-950 Warszawa
16 456,10 77,77
6 Arpapol2 Sp. z o.o.
ul. Borowa 8B,  22-300 Krasnystaw
Oferta odrzucona
7 PHU POŻ. POL  Damian Eitner
ul. J. Drewskiego 3,  60-688 Poznań
12 860,88 99,51
8 GM TRADE s.c.  Klępina   ul.  Klonowa 2,    
66-010 Nowogród Bobrzański
18 293,08 69,96
 
 
Z postępowania odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę:
 Arpapol2 Sp. z o.o.
ul. Borowa 8B,  22-300 Krasnystaw
Podstawa odrzucenia oferty:
Oferta została podpisana  przez osobę nieupoważnioną  do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
Zgodnie z   treścią wpisu do KRS upoważnionym  do składania oświadczenia woli (złożenia oferty) jest wyłącznie Prezes Zarządu, ze względu na jednoosobowy skład zarządu.
Do oferty nie załączono żadnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy, dlatego też  złożona oferta podlega odrzuceniu.
 
 
 
 
                                                                              Prezes OSP Zapałów
                                                                                    Adam Jaremko
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa  prowadzonego postępowania
3.  a/a
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat w Cetuli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 3.08.2023 r. do dnia 10.08.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 3.08.2023 r. dot. dzierżawy gruntów mienia komunalnego położonych w miejscowości Cetula st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
dz. nr  240/1
o pow. 5,00 ha 
Cetula KW 102416/8
 
2
 
0
 
500,00
 
 
505,00
 
Marek Skuratko
 
 
dz. nr 654/4
o pow. 2,21 ha 
Cetula KW 102416/8
 
 
2
 
 
0
 
 
500,00
 
 
505,00
 
 
Marek Skuratko
 
 
dz. nr  654/5
o pow. 9,22 ha 
Cetula KW 102416/8
 
2
 
0
 
500,00
 
 
505,00
 
Marek Skuratko
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na dzierżawe nieruchomości rolnych na okres 5 lat w Ryszkowej Woli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 3.08.2023 r. do dnia 10.08.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 3.08.2023 r. dot. dzierżawy gruntów mienia komunalnego położonych w miejscowości Ryszkowa Wola st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
dz. nr 438-0,14ha
dz. nr 551-0,93ha
dz. nr546/3- 0,72ha
dz. nr 545-0,92ha
dz. nr 616-0,90ha
dz. nr613/2-0,45ha
Ryszkowa Wola  KW 70888/3
 
1
1
1
1
1
1
 
 
0
0
0
0
0
0
 
 
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
 
 
505,00
505,00
505,00
505,00
505,00
505,00
 
Marko Tadeusz
Marko Tadeusz
Marko Tadeusz
Marko Tadeusz
Marko Tadeusz
Marko Tadeusz
 
 
dz. nr 794/2
o pow. 2,30 ha 
Ryszkowa Wola  KW 70888/3
 
 
1
 
 
0
 
 
500,00
 
 
505,00
 
 
Bogusław Kocaj
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 3.07.2023 r. do dnia 10.07.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 3.07.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 435 o pow. 1,04 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
51 500,00zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 3.07.2023 r. do dnia 10.07.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 3.07.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 33 o pow.0,46 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
55 200,00zł
 
0
 
Brak ofert
 
dz. nr 112/2 o pow.0,93 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
45 585,00zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz i Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.06.2023 r. do dnia 21.06.2023 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.06.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
 
 
57 687,00
 
56 826,00
 
 
 
0
 
0
 
 
 
Brak ofert
 
Brak ofert
 
dz. nr  271/6
o pow. 0,19 ha,
Cetula
KW 95344/9 
 
 
1
 
52 275,00
 
52 805,00
 
Grzegorz Saramak
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.06.2023 r. do dnia 21.06.2023r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.06.2023r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/19 0,0704 1 64 300,00 64950,00 Kinga Łopuch
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
             
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.06.2023 r. do dnia 21.06.2023 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 15.06.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  224/4
o pow. 2,5884 ha, 
Mołodycz
KW 77137/3
 
 
1
 
128 480,00 zł
 
129 770,00 zł
 
Magdalena Kuca-Świderek
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
„WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA”
 
                                                                                                                Wiązownica,  03.03.2023 r.
Znak: IZ.271.9.2023
 
 
INFORMACJA
o   wyniku   przetargu
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 03.03.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:   Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Oferta nr 3
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  398 804,94 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Wykonawcę  nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz spełnia warunki udziału             w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu (zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:   Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Oferta nr 1
MAT-Forest  Usługi Leśne Mateusz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  428 366,70 zł.
55,85 40,00 95,85 pkt.
 
 
 
Z postępowania  odrzucono następujące oferty:
Oferta Nr 2 złożona przez:
Firma Usługowa „ADMAR”  s.c.
Mołodycz 122,  37-523 Mołodycz.
 
Podstawa odrzucenia: pkt. 14.3  rozdziału XIV  ogłoszenia o przetargu.
Uzasadnienie:
W ogłoszonym postępowaniu na świadczenie usług leśnych w lasach komunalnych gminy Wiązownica, w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty przetargowe.
Zgodnie z zapisami ogłoszenia o przetargu, w dniu 28.02.2023 r.  komisja przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert i  po dokonanej ocenie ofert stwierdziła, że:
Oferta Wykonawcy - Firma Usługowa „ADMAR”  s.c.  Mołodycz 122,  37-523 Mołodycz nie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,  oraz  aktualnych zaświadczeń z Urzędu
 
 
 
 
Skarbowego i ZUS o braku zaległości w opłacaniu należnych podatków i składek na ubezpieczenie  społeczne.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, Zamawiający pismem z dnia 01.03.2023 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Wykonawca, pomimo upływu określonego terminu na uzupełnienie dokumentów,  nie złożył żadnych dokumentów, wymienionych  w wezwaniu, przez co  nie potwierdził, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec  Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania.
            W związku z powyższym  należy stwierdzić, że Wykonawca  podlega wykluczeniu   z postępowania, a złożona oferta uznana zostaje za odrzuconą.
 
           
 
 
                                                                                    
                                                                             Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                      Krzysztof Strent
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 2.03.2023 r. do dnia 8.03.2023r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 2.03.2023r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/10 0,0738 1 67 400,00 68 080,00 Robert Czarny
286/19 0,0704 0 64 300,00 0 Brak ofert
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz i Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 2.03.2023 r. do dnia 8.03.2023 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 2.03.2023 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
dz. nr 682/10 o pow.
0,1666 ha
 Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
1
 
57 687,00
 
56 826,00
 
63 345,00
 
0
 
0
 
63 985,00
 
Brak ofert
 
Brak ofert
 
Karol Lotycz
dz. nr  271/6
o pow. 0,19 ha,
Cetula
KW 95344/9 
 
 
0
 
61 500,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko.
rozstrzygnięte
Generuj PDF
„WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA”
 
                                                                                                                Wiązownica,  17.02.2023 r.
Znak: IZ.271.5.2023
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o   unieważnieniu   przetargu
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica”.
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica, działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia           o przetargu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  po otwarciu złożonych  ofert w dniu 10.02.2023 r.  
 
 
ZOSTAŁO   UNIEWAŻNIONE
w dniu 17.02.2023 r.
 
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Zgodnie z pkt. 14.3  ogłoszenia o przetargu Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
O wszczęciu nowego postępowania zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną.
 
                                                       
 
                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                             Krzysztof Strent
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a
 
Generuj PDF
kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz i Cetula.
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.12.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow.  0,1495 ha
dz. nr 682/10 o pow.
0,1666 ha
 Manasterz
KW 49584/6
 
0
 
0
 
0
57 687,00
 
56 826,00
 
63 345,00
 0
 
0
 
0
 Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
dz. nr  271/6
o pow. 0,19 ha,
Cetula
KW 95344/9 
 
 
0
 
61 500,00
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Ryszkowej Woli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.12.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  615 o pow.0,80 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
1
 
46 800,00zł
 
47 270,00 zł
 
Mariusz Kulesza
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.12.2022 r. do dnia 16.12.2022r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.12.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych            w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/10 0,0738 0 67 400,00 0 Brak ofert
286/18 0,0716 1 65 200,00 65 860,01 Damian Gołąb
286/19 0,0704 0 64 300,00 0 Brak ofert
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/21 0,1044 0 95 300,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213),)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.11.2022 r. do dnia 17.11.2022 r./
wyniki z  przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 10.11.2022 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Obręb ewid. Szówsko
 
nr 116 - 0,3714 ha-
nr 124 - 0,5315 ha
nr 125 - 0,5014 ha
nr 144 - 0,1186 ha
nr 154/2 - 0,9061 ha
nr 127 - 1,2198 ha
nr 130 - 2,5745 ha
 
Działki objęte KW 45164 to działka nr 130, nr 144.
Działki objęte KW 45166 to  działka nr 116, nr 124, nr 125, nr 127, nr 154/2.
 

0
 
 
 
0
 
 
0
 
0
 
0
 
 
 
0
 
 
0
 
36 200,00zl
 
 
 
50 295,00zł
 
 
47 200,00zł
 
14 100,00zł
 
100 000,00zł
 
 
 
125 530,00zł
 
 
305 000,00zł
 
0
 
 
 
0
 
 
0
 
0
 
0
 
 
 
0
 
 
0
Wynik negatywny
 
 
 
Wynik negatywny
 
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
 
 
Wynik negatywny
 
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Manasterzu i Cetuli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 6.10.2022 r. do dnia 13.10.2022 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 6.10.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
dz. nr 682/10 o pow.
0,1666 ha
 Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
0
 
57 687,00
 
56 826,00
 
63 345,00
 
0
 
0
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
dz. nr  271/6
o pow. 0,19 ha,
Cetula
KW 95344/9 
 
 
0
 
61 500,00
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej w Ryszkowej Woli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 6.10.2022 r. do dnia 13.10.2022 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 6.10.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  615 o pow.0,80 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
52 000,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych w Radawie
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 6.10.2022 r. do dnia 13.10.2022r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 6.10.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/9 0,0738 3 67 400,00 68 080,00 Michał Stuleblak
286/10 0,0738 0 67 400,00   Brak ofert
286/12 0,1042 2 95 000,00 95 950,00 Justyna Grzebieniak, Paweł Zajkowski
286/13 0,0718 1 65 600,00 66 260,00 Krystian Turek
286/14 0,0718 1 65 600,00 66 260,00 Krystian Turek
286/15 0,0718 2 65 600,00 66 260,00 Jagoda Błaż
286/16 0,0717 1 65 500,00 66 160,00 Jagoda Błaż
286/17 0,0717 1 65 500,00 66 160,00 Piotr Gołąb
286/18 0,0716 0 65 200,00   Brak ofert
286/19 0,0704 0 64 300,00   Brak ofert
286/20 0,0805 0 73 500,00   Brak ofert
286/21 0,1044 0 95 300,00   Brak ofert
286/24 0,0712 2 65 000,00 65 650,00 Paweł  i Renata Winiarscy
286/25 0,0708 1 64 700,00 65 350,00 Jerzy Gwóźdź
286/26 0,0710 0 64 900,00   Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00   Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00   Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00   Brak ofert
             
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej położonej w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 27.09.2022 r. do dnia 3.10.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 27.09.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1319-
o pow. 1,07 ha, 
Mołodycz
 
 
1
 
52 500,00
 
53 030,00zł
 
Jacek Kołcz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko
OSP Szówsko
Ul. Floriańska
37-522 Wiązownica                                                                                                      
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
   o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
 
OSP Szówsko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,  którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Ocena pkt.
1 KADIMEX   Region Południe
Mirosław Łakomy   33-150 Wola Rędzińska  532E
100,00
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym      i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
                                                                                    Prezes OSP Szówsko
                                                                                            Marian Kruk
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola, Wiązownica i Wólka Zapałowska
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.08.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  615 o pow.0,80 ha
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
0
 
52 000,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr  390/2
o pow. 0,75 ha, 
Ryszkowa Wola
KW 70888/3
 
 
3
 
14 500,00zł
 
30 000,00
 
Wacław Śliwa
dz. nr  137
o pow. 0,21 ha, 
Wólka Zapałowska
KW 49897/3
 
 
1
 
42 500,00
 
42 930,00
 
Małgorzata Hanas-Szczepanek
dz. nr  1857
o pow. 0,20 ha, 
Wiązownica
KW 58111/6
 
 
3
 
6 500,00
 
8 600,00
 
Tadeusz Kruba
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz, Cetula i Mołodycz
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.08.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  682/7 o pow.
0,1516 ha
dz. nr 682/8 o pow. 0,1495 ha
dz. nr 682/10 o pow.
0,1666 ha
 Manasterz
KW 49584/6
 
 
0
 
0
 
0
 
57 687,00
 
56 826,00
 
63 345,00
 
0
 
0
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
 
Wynik negatywny
dz. nr  872/1
o pow. 0,1622 ha,
Mołodycz
KW 71332/8
 
 
1
 
52 582,50
 
53 112,50
 
Wojciech Król
Renata Pels
dz. nr  271/6
o pow. 0,19 ha,
Cetula
KW 95344/9 
 
 
0
 
61 500,00
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Radawie
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2022 r. do dnia 12.08.2022r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.08.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/5 0,0741 1 67 700,00 68380,00 Rafał i Renata Młynarscy
286/6 0,0740 2 67 600,00 68 280,00 FHU MELCAR Łukasz Mazur
286/7 0,0739 3 67 500,00 68 180,00 FHU MELCAR Łukasz Mazur
286/8 0,0739 2 67 500,00 68 180,00 Michał Stuleblak
286/9 0,0738 1 67 400,00 0 Brak postąpień
286/10 0,0738 1 67 400,00 0 Brak postąpień
286/12 0,1042 0 95 000,00   Brak ofert
286/13 0,0718 0 65 600,00   Brak ofert
286/14 0,0718 0 65 600,00   Brak ofert
286/15 0,0718 0 65 600,00   Brak ofert
286/16 0,0717 0 65 500,00   Brak ofert
286/17 0,0717 0 65 500,00   Brak ofert
286/18 0,0716 0 65 200,00   Brak ofert
286/19 0,0704 0 64 300,00   Brak ofert
286/20 0,0805 0 73 500,00   Brak ofert
286/21 0,1044 0 95 300,00   Brak ofert
286/22 0,0721 2 65 900,00 66 560,00 Florek Paulina
286/23 0,0717 2 65 500,00 66 160,00 Florek Paulina
286/24 0,0712 0 65 000,00   Brak ofert
286/25 0,0708 0 64 700,00   Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00   Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00   Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00   Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00   Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Manasterz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 20.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 20.05.2022 r. dot. dzierżawy gruntów mienia komunalnego położonych w miejscowości Manasterz st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena za czynsz dzierżawny, osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
Cz. dz. nr  77/1
o pow. 15,89 ha 
Manasterz
KW 82641/7
 
2
 
0
 
500,00
 
 
800,00 brutto
 
Paweł Kędzior
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 Krzysztof Strent
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego pn: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica w 2022 r.
 
                                                                                                                                                           Wiązownica,  17.02.2022 r.
Znak: IZ.271.3.2022
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o   wyniku   przetargu
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia           o przetargu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 17.02.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  393 687,36 zł.
60,00 10,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
 
 
                                                                                    
                                                                                                                         Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                                                                Krzysztof Strent
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz.2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.02.2022r. do dnia 21.02.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 14.02.2022r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Wiązownica, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  1222/11
o pow. 0,1185 ha,
Wiązownica
KW 101877/0
 
1
 
44 280,00
 
44 730,00
 
Firma ALJAN sp. z o.o.
W Wiązownicy
 
Wójt gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz.2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.02.2022r. do dnia 21.02.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 14.02.2022r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Cetula, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  418/5
o pow. 0,03 ha,
Cetula
KW 102416/8
 
1
 
4 480,00
 
4 530,00
 
Andrzej Adamów
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn. Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szowsko
                                                        Zawiadomienie o wyborze oferty
Generuj PDF
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz
 
                                                                                                                Wiązownica,  26.08.2021 r.
Znak: IZ.271.26.2021
 
 
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września  2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz”, w dniu 26.08.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Część Nr 1    Budowa placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w m. Mołodycz
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
(pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  DR SPIL POLSKA  Marcin Kozubek
     ul. Pietrasińskiego 14, 40-842 Katowice
     w kwocie brutto  67 229,96 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Z postępowania odrzucono  oferty  złożone  przez następujących Wykonawców:
Ofertę nr 2 złożoną przez:
BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
Słotwina 58F, 58-100 Świdnica
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
 
 
 
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie załączono wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  BIG TOYS Elżbieta Zygaryn  Słotwina 58F, 58-100 Świdnica podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
Ofertę nr 3 złożoną przez:
Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty, w tym oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,  nie załączono również wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
Stwierdzone braki dokumentów lub oświadczeń  podlegają z mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. obowiązkowemu wezwaniu Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia, poprawienia podlegać będzie odrzuceniu.
Zamawiający  nie  wezwał jednak  Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów podmiotowych , ze względu na to, że oferta złożona przez firmę ZUK w Przemyślu Sp. z o.o.  pomimo możliwości uzupełnienia oferty o  wymagane  podmiotowe środki dowodowe, w dalszym ciągu będzie podlegała  odrzuceniu, ponieważ nie złożono w ofercie  żądanych przedmiotowych środków dowodowych.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.  ul. J. Słowackiego 104, 37-700  Przemyśl
podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
 
 
 
 
 
Część Nr 2    Budowa placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w m. Nielepkowice
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  DR SPIL POLSKA  Marcin Kozubek
     ul. Pietrasińskiego 14, 40-842 Katowice
     w kwocie brutto  52 953,35 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Z postępowania odrzucono  oferty  złożone  przez następujących Wykonawców:
Ofertę nr 2 złożoną przez:
BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
Słotwina 58F, 58-100 Świdnica
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
 
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie załączono wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  BIG TOYS Elżbieta Zygaryn  Słotwina 58F, 58-100 Świdnica podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
Ofertę nr 3 złożoną przez:
Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
 
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty, w tym oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,  nie załączono również wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
Stwierdzone braki dokumentów lub oświadczeń  podlegają z mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. obowiązkowemu wezwaniu Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia, poprawienia podlegać będzie odrzuceniu.
Zamawiający  nie  wezwał jednak  Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów podmiotowych , ze względu na to, że oferta złożona przez firmę ZUK w Przemyślu Sp. z o.o.  pomimo możliwości uzupełnienia oferty o  wymagane  podmiotowe środki dowodowe, w dalszym ciągu będzie podlegała  odrzuceniu, ponieważ nie złożono w ofercie  żądanych przedmiotowych środków dowodowych.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.  ul. J. Słowackiego 104, 37-700  Przemyśl
podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
Część Nr 3    Budowa placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w m. Manasterz
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  DR SPIL POLSKA  Marcin Kozubek
     ul. Pietrasińskiego 14, 40-842 Katowice
     w kwocie brutto  67 229,96 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
 
 
 
 
Z postępowania odrzucono  oferty  złożone  przez następujących Wykonawców:
Ofertę nr 2 złożoną przez:
BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
Słotwina 58F, 58-100 Świdnica
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
 
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie załączono wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  BIG TOYS Elżbieta Zygaryn  Słotwina 58F, 58-100 Świdnica podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
Ofertę nr 3 złożoną przez:
Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
 
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 226 ust. 1 pkt. 2  litera c  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) certyfikat na zgodność z obowiązującymi normami,
2) karty techniczne urządzeń,
3) poglądowe  rysunki  przedstawiające oferowane urządzenie,
w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami  oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
          W oznaczonym terminie Zamawiający dokonując odszyfrowania złożonej za pośrednictwem   platformy zakupowej zamawiającego oferty Wykonawcy stwierdził, iż do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty, w tym oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,  nie załączono również wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w rozdziale XI pkt. 11.1 SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.
Stwierdzone braki dokumentów lub oświadczeń  podlegają z mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. obowiązkowemu wezwaniu Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia, poprawienia podlegać będzie odrzuceniu.
Zamawiający  nie  wezwał jednak  Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów podmiotowych , ze względu na to, że oferta złożona przez firmę ZUK w Przemyślu Sp. z o.o.  pomimo możliwości uzupełnienia oferty o  wymagane  podmiotowe środki dowodowe, w dalszym ciągu będzie podlegała  odrzuceniu, ponieważ nie złożono w ofercie  żądanych przedmiotowych środków dowodowych.
         W związku z tym, że Zamawiający nie przewidywał możliwości  wezwania Wykonawcy  do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych, oferta złożona przez Wykonawcę – firmę  Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.  ul. J. Słowackiego 104, 37-700  Przemyśl
podlega na mocy  art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) odrzuceniu z postępowania.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z przepisami art. 308 ust. 2 po upływie daty 31 sierpnia 2021r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty  drogą elektroniczną lub po upływie daty 05 września 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
           
 
Wójt Gminy Wiązownica
(-)
Marian Jerzy Ryznar
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona postępowania – platforma zakupowa.
3.  a/a [J.O].
Generuj PDF
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Wiązownica”
                                                                                                                Wiązownica,  10.12.2021 r.
Znak: IZ.271.33.2021
 
Informacja 
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Wiązownica w okresie  2022 r.” w dniu  10.12.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
W zakresie części Nr 1    Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
                                        mieszkańcy gminy Wiązownica
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  2 455 461,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                                  60,00 pkt.
                               - kryterium środowiskowe 40%     30,00 pkt.
                                      Łącznie:                                  90,00 pkt.
 
W zakresie części Nr 2   Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
w kwocie brutto  117 393,84 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                                  60,00 pkt.
                               - kryterium środowiskowe 40%     30,00 pkt.
                                      Łącznie:                                  90,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta w części nr 1 i w części nr 2 przedmiotu zamówienia przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z przepisami art. 264 ust. 2 pkt. 1a  ustawy Pzp.
 
                                                                                              Pełniący Funkcję
                                                                                   Wójta Gminy Wiązownica
 
                                                                                      Maria Tabin - Matusz
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona postępowania – platforma zakupowa.
3.  a/a [J.O]
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
Wiązownica, 31.01.2022r.
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
ODWOŁUJE
 DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  działek rekreacyjnych położonych w miejscowości   RADAWA
 
Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.), odwołuje dnia 31.01.2022r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 działek nr nr:   286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych  w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1
wyznaczony na dzień dnia 18 lutego 2022r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy                   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad).
 
Powodem odwołania przetargu są okoliczności związane z zagospodarowaniem ww. działek, rozpoczęcie procedury wydania decyzji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii kablowej S/N, stacji transformatorowej, linii kablowych nN. Uzbrojenie danego terenu ma istotny wpływ na wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.
 
Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia planowanego przetargu na rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Podmioty, które dokonały wpłat wadium w gotówce proszone są o podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na które wadium ma być zwrócone.
 
Dodatkowych informacji dot. odwołania przetargu udziela  pracownik ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
 2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
 3. Prasa lokalna.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Wiązownica
Znak: GOPS.271.1.2021                                                                                                         Wiązownica, 31.12.2021 r. 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Kierownik GOPS Wiązownica  zawiadamia, że w dniu 31.012.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
       Nazwa i adres wykonawcy Kwota jedn. brutto Ocena pkt.
             Część nr 1    Schronisko dla osób bezdomnych (mężczyzn)
  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”    Jarosław ul. Sanowa 11
Część nr 1    Schronisko dla osób bezdomnych (kobiet)
  36,16 zł. 100,00
  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław   50,00 zł.
 
100,00
 
             Część nr 2    Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Akademia Innowacji Społecznych  Bieganów 72A
96-316 Międzyborów
     69,00 zł. 100,00
              Część nr 3    Noclegownia
              Postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione ze względu na brak ofert.
              Część nr 4    Ogrzewalnia
  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”    Jarosław ul. Sanowa 11          6,00 zł. 100,00
 
 
Wybrane oferty, złożone przez Wykonawcę  spełniają warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazały się ofertami najkorzystniejszymi  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                                         Kierownik GOPS
                                                                                       Marta Kruk - Kędzior
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3.  a/a
Generuj PDF
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
                                                                                                                Wiązownica, 28.12.2021 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie 164 274,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tys. dwieście siedemdziesiąt cztery zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 30.11.2021 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 164 317,23 zł.
 
 
 
 
                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Krzysztof Strent
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
Wiązownica, 23.11.2021 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Prezes OSP Mołodycz zawiadamia, że w dniu 23.11.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu,  którą przedstawiła firma:
 
KADIMEX Region Południe
Mirosław Łakomy
Wola Rędzxińska 532E,  33-150 Wola Rędzińska
w kwocie brutto  9 653,37 zł.    – 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kwota brutto oferty Ilość uzyskanych pkt.
    1 P.P.H.U. „SUBOR”  Ewa  Ptak
Zakład Pracy Chronionej
ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
10 320,00 93,54
 
 
 
 
                                                                          Prezes OSP Mołodycz
                                                                                  Czesław Purcha
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. a/a
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla jednostki OSP Mołodycz
                                                                                                          Wiązownica, 10.11.2021 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
„Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Mołodycz”
 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Mołodycz”
 
zostało w dniu 10.11.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 10.2 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
 
 
                                                                                              Prezes OSP Mołodycz
                                                                                                 Czesław Purcha
 
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Radawie
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.10.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
 
286/4
 
0,0744
 
1
 
0
 
67 800,00
 
68480,00
 
Joanna i Grzegorz  Saramak
286/5 0,0741 0 1 67 500,00   Brak ofert
286/6 0,0740 0 1 67 400,00   Brak ofert
286/7 0,0739 0 1 67 300,00   Brak ofert
286/8 0,0739 0 1 67 300,00   Brak ofert
286/9 0,0738 1 0 67 200,00   Brak postąpień
286/10 0,0738 1 0 67 200,00   Brak postąpień
286/11 0,0730 2 0 66 500,00 67170,00 Jan i Halina Tama
286/12 0,1042 0 0 94 850,00   Brak ofert
286/13 0,0718 0 0 65 400,00   Brak ofert
286/14 0,0718 0 0 65 400,00   Brak ofert
286/15 0,0718 0 0 65 400,00   Brak ofert
286/16 0,0717 0 0 65 300,00   Brak ofert
286/17 0,0717 0 0 65 300,00   Brak ofert
286/18 0,0716 0 0 65 200,00   Brak ofert
286/19 0,0704 0 0 64 100,00   Brak ofert
286/20 0,0805 0 0 73 300,00   Brak ofert
286/21 0,1044 0 0 95 100,00   Brak ofert
286/22 0,0721 0 0 65 700,00   Brak ofert
286/23 0,0717 0 0 65 300,00   Brak ofert
286/24 0,0712 0 0 64 800,00   Brak ofert
286/25 0,0708 0 0 64 500,00   Brak ofert
286/26 0,0710 0 0 64 700,00   Brak ofert
286/27 0,0712 0 0 64 800,00   Brak ofert
286/28 0,0714 0 0 65 000,00   Brak ofert
286/29 0,0717 0 0 65 300,00   Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Maria Tabin-Matusz
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawa
 
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.10.2021 r. do dnia 18.10.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 11.10.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu w zł
(brutto)
Osoba/firma ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  144/10
o pow. 0,04 ha, 
Radawa
 
 
4
 
40 100,00zł
 
63 000,00zł
 
„PREIS” Paweł Preisner
 
Z up. WÓJTA
Małgorzata Karakuła
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.10.2021r. do dnia 15.10.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 8.10.2021r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej st. własność Gminy Wiązownica, położonej w miejscowości Szówsko, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1101/16
o pow. 0,0400 ha,
Szówsko
 
1
 
9400,00
 
9500,00
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KASBUD II sp. z o.o. z Szówska
 
Z up. WÓJTA
Małgorzata Karakuła
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nielepkowice
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.10.2021 r. do dnia 15.10.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 8.10.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Nielepkowicach st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  210/2
o pow. 0,0940 ha, 
 
 
3
 
25 400,00
 
25 660,00
 
Monika Brzuchacz
dz. nr  210/3
o pow. 0,0940 ha, 
 
 
3
 
25 400,00
 
25 660,00
 
Jan Kempka
dz. nr  210/4
o pow. 0,0940 ha, 
 
 
3
 
25 400,00
 
25 660,00
 
Jacek Broda
dz. nr  210/5
o pow. 0,0940 ha, 
 
 
4
 
25 400,00
 
25 700,00
 
Joanna Broda
dz. nr  210/6
o pow. 0,0940 ha, 
 
 
3
 
25 400,00
 
25 660,00
 
Jan Kempka
 
 
Z up. WÓJTA
Małgorzata Karakuła
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia jednostki OSP Mołodycz
                                                                                                                                                             Mołodycz, 07.09.2021 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Prezes OSP Mołodycz zawiadamia, że w dniu 07.09.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę  wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu,  którą przedstawiła firma:
 
 
P.P.H.U. „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej  Ewa Ptak
ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów       
w kwocie brutto  12 477,00 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kwota brutto oferty Ilość uzyskanych pkt.
    1 Sklep Pożarniczy REMIZA24
Pólko 50,  62-817 Żelazków
12 745,00 97,90
 
 
 
 
                                                                                                                       Prezes OSP Mołodycz
                                                                                                                           Czesław Purcha
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona prowadzonego postępowania
3. a/a
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Znak: IZ.271.24.2021                                                                        Wiązownica, 21.07.2021 r.
 
 
                                                                                             
 
informacja
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 
 
                                  Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że postępowanie           o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 
zostało unieważnione w dniu  21.07.2021 r. 
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 255 pkt. 1  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 255 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego części budynku szkoły podstawowej w Szówsku.
Wiązownica, 20.07.2021 r.
Znak: IZ.271.23.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 20.07.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku szkoły podstawowej w m. Szówsko,  którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 2
Firma Budowlano – Remontowa BALBUD
Bogusław Balicki
ul. Gornoleżajska 5,  37-500  Jarosław       
w kwocie brutto  68 686,82 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kwota brutto oferty Ilość uzyskanych pkt.
    1 INVEST-BUD Marek Błoński
37-713 Kosienice 34
69 477,18 98,86
3 PPUH „LEX-BUD” s.c.
Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
41-709 Ruda Śląska   ul. Gen. Hallera 20/105
 
118 571,58
 
57,93
4 Firma Usługowo-Budowlana „BUD-MAX”
Bogdan Kopystyński
Makowisko 46A, 37-500 Jarosław
92 687,63 74,10
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona prowadzonego postępowania
3. a/a [J.O].
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.07.2021r. do dnia 23.07.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.07.2021r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Mołodycz, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  647/7
o pow. 0,1065 ha,
Mołodycz
 
1
 
11200,00
 
11320,00
 
Paweł Lasek
 
 

Z-ca Wójta Gminy Wiązownica
Łukasz Kubiszyn
Generuj PDF
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz
Znak: IZ.271.22.2021                                                                        Wiązownica, 01.07.2021 r.
 
 
                                                                                             
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Budowa  placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz”
 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „ Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz”
 
zostało w dniu  01.07.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 255 pkt. 6  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 255 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy ze względu na to, że postępowanie  obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz, Zamawiający odpowiadając na zadane pytania, dokonał  istotnej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia,   powodującej konieczność  zmiany terminu składania ofert i zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  Wykonując obowiązki związane z dokonaną zmianą, Zamawiający nie dokonał jednakże stosownej modyfikacji, na stanowiącej stronę internetową prowadzonego postępowania platformie komercyjnej, polegającej na zmianie terminu składania ofert. Wskutek powyższego zegar, odmierzający na platformie komercyjnej czas do składania ofert, podawał pierwotnie ustalony przez zamawiającego termin składania ofert, a następnie informował o zakończeniu czasu do składania ofert, uniemożliwiając potencjalne złożenie nowej oferty, lub wycofanie dotychczas złożonych ofert, wbrew dokonanej przez Zamawiającego zmianie.
Takie rozwiązanie, w swej istocie służy zapewnieniu równych szans wszystkim wykonawcom zainteresowanym udzieleniem zamówienia, dając im odpowiedni czas do analizy dokumentacji przetargowej i ustalenia zasadności przystąpienia do procedury, a jednocześnie w sposób definitywny uniemożliwiając wzięcie przez zamawiającego pod uwagę ofert złożonych po terminie.
W przedstawionym stanie faktycznym zamawiający dokonał zmiany istotnej dla sporządzenia oferty  treści SWZ i dokonał stosownego przedłużenia terminu składania ofert. Niestety, wskutek przeoczenia, nie dokonał on zmiany tej informacji na platformie komercyjnej będącej stroną internetową prowadzonego postępowania, wskutek czego wykonawcy, wchodząc na stronę internetową prowadzonego postępowania, w pierwszej kolejności informowani byli o nieprawidłowym, krótszym terminie na złożenie ofert, a dopiero po przeczytaniu zamieszczonej przez zamawiającego dokumentacji, mogli oni uzyskać informację o zmianie terminu na złożenie ofert. Jednocześnie, po upływie terminu na składanie ofert oznaczonym na platformie komercyjnej, wykonawcy nie mogli złożyć nowych ofert, a wykonawcy którzy złożyli oferty, nie mogli tych ofert wycofać.
Tym samym na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamawiający co prawda zamieścił dokumentację informującą o zmianie terminu do składania ofert, jednakże sama strona informowała o innym- pierwotnym terminie na ich złożenie. Oznacza to, że obowiązek informacyjny został wypełniony jedynie połowicznie, w sposób niepełny, gdyż na stronie internetowej postępowania w dalszym ciągu widniała informacja o pierwotnym terminie składania ofert.
W celu zapewnienia wykonawcom właściwej informacji oraz właściwego terminu na składanie ofert, uznać należy, że dyspozycja przepisu w takiej sytuacji nie została wykonana. Brak  pełnej informacji w zakresie zmienionego terminu składania ofert może spowodować zaistnienie takiej sytuacji, w której podmiot zainteresowany złożeniem oferty, widząc w pierwszej kolejności informacje o tym, że upłynął już termin na składanie ofert, lub termin ten za chwilę upłynie, zrezygnował z analizy zamieszczonej dokumentacji, w tym zmian SWZ, nie uzyskując tym samym informacji o rzeczywistym przedłużeniu terminu na składanie ofert. Warto także podkreślić, że zamawiający dokonując zmiany SWZ dokonał przedłużenia terminu składania ofert, tym samym wskazując na konieczność zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na złożenie lub wycofanie i ponowne złożenie ofert.
Warto także pamiętać, iż prócz uchybienia o charakterze informacyjnym, w przedstawionym hipotetycznym stanie faktycznym mamy do czynienia z fizyczną niemożliwością złożenia oferty po przewidzianym na platformie komercyjnej terminie na złożenie ofert oraz niemożliwością wycofania oferty.
Pośrednim potwierdzeniem powyższej tezy jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II GSK 1459/15 dotyczącego co prawda uregulowań zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz dotyczących obowiązku zamieszenia informacji o wydłużeniu terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych, jednakże w sposób dobitny wskazujący, jak istotna dla wykonawców jest prawidłowo podana informacja o zmianie terminu do składania ofert: „Naruszenie art. 38 ust. 4a p.z.p. może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców. Mianowicie, wskutek niezamieszczenia informacji o wydłużeniu terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych, część wykonawców może nie złożyć ofert, które złożyłaby wiedząc o przedłużeniu terminu do ich zgłoszenia, a nie sposób wykluczyć, że mogli oni złożyć tańsze oferty na wykonanie zamówienia. Naruszenie przepisu art. 38 ust. 4a p.z.p. może więc spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE poprzez potencjalne lub rzeczywiste finansowania nieuzasadnionego wydatku z tego budżetu, a więc stanowiło o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia niezgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.”.
Co istotne, podnosi się, że naruszenie art. 16 pkt 1 pzp nie musi mieć charakteru dokonanego, lecz do wykazania jego naruszenia wystarczy wykazanie potencjalności naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (tak też doktryna: „Wykonawca taki nie ma obowiązku każdorazowo udowadniać że faktycznie w stosunku do niego naruszenie tej zasady wywołuje negatywne skutki, wystarczy w przypadku kwestionowania zapisów ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia wykazać hipotetyczną możliwość jej naruszenia, wskazując, że są one niedopuszczalne, ponieważ do stwierdzenia, że doszło do naruszenia zasad określonych w art. 16 pkt 1 p.z.p. nie jest konieczne ani nawet potrzebne wykazanie, że do naruszenia konkurencyjności faktycznie doszło. W sytuacji bowiem, gdy wskazanemu i niezgodnemu z prawem warunkowi towarzyszyło tylko ryzyko ograniczenia stosowania wskazanych zasad w prowadzonym postępowaniu przez zniechęcenie potencjalnych wykonawców do udziału w nim w związku z tworzeniem przez zamawiającego barier natury formalnej, jest to już wystarczające do formułowania wniosku o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania” A. Wiktorowski [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, P. Wójcik, A. Wiktorowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 16).
 
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na to, że postępowanie  obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
               (-)
Marian Jerzy Ryznar
        (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
                                                                                             
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Przebudowa dróg gminnych w m. Nielepkowice, Radawa, Szówsko i Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  15.06.2021 r.
Znak: IZ.271.17.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września  2019 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Nielepkowice, Radawa, Szówsko i Wiązownica, w dniu 15.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Radawa
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-  
     Mostowych Sp. z o.o.
     ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
     w kwocie brutto  155 693,35 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo   
    Agroturystyczne „SWOBODA”  Sp. z o.o.   
     Hałwowice 121  37-560 Pruchnik   
     w kwocie brutto   163 454,40 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,15 40,00 97,15 pkt.
3USŁUGOWIEC  Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik   
     w kwocie brutto   166 904,85 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,97 40,00 95,97 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   165 913,88 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,30 40,00 96,30 pkt.
5.  Konsorcjum firm:
     Lider: PBI Infrastruktura S.A.
     ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
     Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
     ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
     w kwocie brutto   177 346,17 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
52,67 40,00 92,67 pkt.
6.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   167 981,08 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,61 40,00 95,61 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Nielepkowice
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  USŁUGOWIEC  Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik   
     w kwocie brutto   159 231,68 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
     Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  171 179,00 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,81 40,00 95,81 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   166 497,06 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,38 40,00 97,38 pkt.
5.  Konsorcjum firm:
     Lider: PBI Infrastruktura S.A.
     ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
     Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
     ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
     w kwocie brutto   170 864,53 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,91 40,00 95,91 pkt.
6.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   172 265,10 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,46 40,00 95,46 pkt.
7.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-  
     Mostowych Sp. z o.o.
     ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
     w kwocie brutto  159 489,57 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
59,90 40,00 99,90 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-  
     Mostowych Sp. z o.o.
     ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
     w kwocie brutto  182 739,89 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
     Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  182 926,61 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
59,94 40,00 99,94 pkt.
3.  USŁUGOWIEC  Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik   
     w kwocie brutto   210 670,63 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
52,04 40,00 92,04 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   222 585,20 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,26 40,00 89,26 pkt.
5.  Konsorcjum firm:
     Lider: PBI Infrastruktura S.A.
     ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
     Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
     ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
     w kwocie brutto   210 670,64 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
52,04 40,00 92,04 pkt.
6.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   200 838,40 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
54,59 40,00 94,59 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 4  Budowa ścieżki rowerowej w m.  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.    
     Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  129 891,86 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. STRABAG Sp. z o.o.
    ul. Parzniewska 10    05-800 Pruszków   
    w kwocie brutto   173 512,78 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,92 40,00 84,92 pkt.
3.  USŁUGOWIEC  Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik   
     w kwocie brutto   159 500,23 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
48,86 40,00 88,86 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   160 474,99 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
48,56 40,00 88,56 pkt.
5.  Konsorcjum firm:
     Lider: PBI Infrastruktura S.A.
     ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
     Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
     ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
     w kwocie brutto   147 777,89 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
52,74 40,00 92,74 pkt.
6.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto  152 614,85 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
51,07 40,00 91,07 pkt.
7.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-  
     Mostowych Sp. z o.o.
     ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
     w kwocie brutto  139 694,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
55,79 40,00 95,79 pkt.
 
 
Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 20 czerwca 2021r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 25 czerwca 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
           
 
Wójt Gminy Wiązownica
(-)
Marian Jerzy Ryznar
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona postępowania – platforma zakupowa.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.19.2021                                                                         Wiązownica, 10.06.2021 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.  na wykonanie zastępującego zadania:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Wiązownica”.
 
 
                Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu 10.06.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 255 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu złożono jedną ofertę przez Bank Spółdzielczy w Jarosławiu  na kwotę 270 259,20 zł. natomiast zamawiający  oszacował zamówienie i zabezpieczył środki finansowe w wysokości  157 397,48 zł.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
.    
                                                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                                        (-)
                                                                                                                                            Marian Jerzy Ryznar
                                                                                                                     (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona prowadzonego postępowania na platformie zakupowej
3. BIP Gmina Wiązownica
4. a/a.
Generuj PDF
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w ramach leasingu operacyjnego na wyposażenie Gminy Wiązownica.
Znak: IZ.271.18.2021                                                                        Wiązownica, 01.06.2021 r.
 
 
                                                                                             
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zadania:
  „Dostawa   fabrycznie   nowego   samochodu   dostawczego   w   ramach   leasingu    
   operacyjnego na wyposażenie Gminy Wiązownica”
 
 
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa   fabrycznie   nowego   samochodu   dostawczego   w   ramach   leasingu    
   operacyjnego na wyposażenie Gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu  01.06.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Pkt. 17.4   specyfikacji  zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że  w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
Zgodnie z treścią  pkt. 17.4 specyfikacji Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie  złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Molodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz
Znak: IZ.271.16.2021                                                                        Wiązownica, 28.05.2021 r.
 
                                                                      
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2
i o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1. 3 i 4

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
 
„Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia  w m. Mołodycz, Wiązownica,  Nielepkowice  i  Manasterz”
 
Działając na podstawie art. 253 ust.. 1  i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  ww. zadania, w dniu  28.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części       Nr 2   Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w m. Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Część Nr 2 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  Dr Spil Polska  Marcin Kozubek
     ul. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice
     w kwocie brutto  65 471,67 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 262 ustawy Pzp.  unieważnione zostało  postępowanie w zakresie części nr 1, 3 i 4,   dotyczące budowy publicznych placów zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w pozostałych miejscowościach m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Art. 255  pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania podzielonego na odrębne części nr 1, 3 i 4 następującego  zadania:  „Budowa publicznych placów zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w pozostałych miejscowościach m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz.” wpłynęła 1 ważna oferta, której zaoferowana kwota dla poszczególnych częściach zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.  Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla danych części,  do wysokości oferty najkorzystniejszej cenowo.
 
W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 255  pkt. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 
w zakresie:
Części nr 1  Budowa  placu zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w m. Mołodycz
Części nr 3  Budowa  placu zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w m. Nielepkowice
Części nr 4  Budowa  placu zabaw wraz z dostawą  i montażem   wyposażenia w m. Manasterz,
 
jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez firmę:
BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
Słotwina 58F, 58-100 Świdnica
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz, złożone zostały 2 oferty przetargowe, w tym oferta  złożona przez  firmę BIG TOYS Elżbieta Zygaryn  Słotwina 58F, 58-100 Świdnica.
Zgodnie z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz  zapisami  pkt.  16.2 i 16. 3  SWZ,  ofertę wraz z załącznikami  należy  podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  i  złożyć w postaci elektronicznej na stronie prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica
W toku przeprowadzonej weryfikacji, pod kątem, czy oferta została złożona poprawnie w formie elektronicznej  i czy została  podpisana  zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Pzp. i SWZ, stwierdzono, iż  oferta złożona na stronie postępowania pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/wiazownica nie została podpisana właściwe.
Podczas weryfikacji oferty  stwierdzono, iż Wykonawca zamieścił wyłącznie dokumenty oferty, które nie zostały opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 
.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej   i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lun osobistym.
 
Z powyższego wynika, iż brak podpisu  pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stanowi podstawę do odrzucenia oferty z postępowania, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że odrzucenie oferty złożonej przez firmę BIG TOYS Elżbieta Zygaryn  Słotwina 58F, 58-100 Świdnica jest  w pełni uzasadnione.
 
 
POUCZENIE
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.
 
 
 
  Wójt Gminy Wiązownica
(-)
Marian Jerzy Ryznar
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
 
Generuj PDF
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 24.05.2021 r.
Znak: IZ.271.15.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
           Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wiązownica” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
( 60%)
Okres gwarancji
(40%)
Ocena pkt.
6 PPHU KASBUD II Sp. z o.o.
ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
60,00 40,00 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
( 60%)
Okres gwarancji
(40%)
Ocena pkt.
4 USŁUGOWIEC Marcin Krzysztan
Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik
58,53 40,00 92,96
8 BETONBUD Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 49,
37-500 Jarosław
52,96 40,00 92,35
3 Usługi Transportowe s.c.
Rutkowski& Trębacz s.c.
ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
51,03 40,00 91,03
7 DRO-BRUK Bogdan Wojtuń
Gniewczyna Tryniecka 139,
37-203 Gniewczyna Łańcucka
      50,75 40,00 90,75
2 REMET BUILDING Paweł Piekut
Łowisko 346,  36-053 Kamień
49,96 40,00 89,96
1 Usługi Transportowe
Piotr Jedynak
Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
44,45 40,00 84,45
5 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KASBUD II Sp. z o.o.
ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
43,99 40,00 83,99
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie terminów określonych w przepisach ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                             Marian Jerzy Ryznar
                                                                          (podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym)
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona postępowania – platforma zakupowa.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej basenów zewnętrznych w Gminie Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Piwoda, Zapałów, Szówsko.
                                                                                              Wiązownica, 24.05.2021 r.
 
 
                                                                                                                            
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
 
 
Dotyczy: Konkursu  studialno-realizacyjnego na   opracowanie koncepcji architektonicznej basenów zewnętrznych w miejscowościach: Wiązownica, Piwoda, Zapałów, Szówsko.
 
 
                                                                                      
Działając na podstawie art. 357 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że „Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenów zewnętrznych w miejscowościach: Wiązownica, Piwoda, Zapałów, Szówsko”
 
został w dniu  24.05.2021 r.  u n i e w a ż n i o n y
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 355 pkt. 1  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 355 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy. W toczącym się konkursie  studialno-realizacyjnym na   opracowanie koncepcji architektonicznej basenów zewnętrznych w miejscowościach: Wiązownica, Piwoda, Zapałów, Szówsko w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie złożono żadnego wniosku.
Zgodnie z treścią art. 355 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku 
o dopuszczenie do udziału konkursie.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Strona  internetowa  prowadzonego postępowania - BIP.
2. a/a.
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 21.02.2021 r. do dnia 28.05.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 21.05.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  418/4
o pow. 0,25 ha, 
Cetula
 
 
1
 
27200,00
 
27 270,00
 
Barbara i Piotr Lizak
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 21.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 21.05.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr  390/2
o pow. 0,75 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
17 500,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 21.02.2021 r. do dnia 28.05.2021 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 21.05.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1695
o pow. 0,08 ha, 
Wiązownica
 
 
0
 
22800,00
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 21.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 21.05.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  33/247
o pow. 0,0652 ha, 
Radawa
 
 
1
 
65 200,00zł
 
65 860,00
 
Maria i Tomasz Całus
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r.
                                                                                                      Wiązownica, 12.05.2021 r.
Znak: IZ.271.14.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2021 r. w dniu 12.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 Printnonstop Fleet sp. z o.o.
ul. Zawieprzycka 8L , 20-228 Lublin
17 223,22 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 BLACKLINE s.c.  Helena Pionkowska, Paweł Pionkowski
ul. Chmielewskiego 20 c  70-028 Szczecin
20 729,19 zł. 83,09
2 Ecoblack s.c. M. Szewczyk, M. Baran                        
ul. Domaniówka 1E 25-412 Kielce
19 996,11 zł. 86,13
3 FIRMA HANDLOWA ER –TEL s.c.
Ewelina i Ireneusz Drostek     ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław
22 198,90 zł. 77,59
 
5
RESGRAPHN sp. z o. o   ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów 22 874,96 zł. 75,29
 
6
PRINTEX sp. z o. o  , sp. komandytowa
Aleja Marszałka Piłsudskiego 105B    05- 270 Marki
21 585,27 zł. 79,79
7 GOLDEN LINE sp. z o. o                                             
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
24 725,21 zł. 69,65
8 KOMATECH s.c. Tomasz Marszałek
Piotr Kowalczyk
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów                                                           
21 534,84 zł. 79,98
9 HAPRINT TONERY s.c. Skowroński Przemysław, Werkowski Maciej ul. Ustowo 40 m/14 , 70 -001 Ustowo 20 475,81 zł. 84,11
10 GLOBO GROUP s.c. Jacek Kania, Grzegorz Kania
ul. Magazynowa 5 ,25 -565 Kielce
23 579,10 zł. 73,04
11 SIGMA Joanna Rąpała
ul. Bałtycka 7/9 , 74-500 Chojna
20 826,36 zł. 82,70
12 BETA sp. z o.o.
ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz
22 539,75 zł. 76,41
13 DMD s.c. Miturski Paweł, Miturska Dorota 
ul.Staroniwska 41B , 35-101  Rzeszów
20 429,07 zł. 84,31
14 DTS sp. z o.o.  sp. k. 26 540,94 zł. 64,89
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                   Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
4.  a/a
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica
                                                                                                                                                Wiązownica, 29.04.2021 r.
Znak: IZ.271.13.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2021 r. w dniu 29.04.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro –Serwis  PRIMAKS
Kazimierz Szczygieł
ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk
20 201,68 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 HURT- PAPIER  Ryszard Cebula Sp. J.
ul. Podkarpacka 57 B,   35-082 Rzeszów
21 638,31 zł. 93,36
3 TUKAN  Paweł Woźniak, Janusz Śledziona  sp. jawna 
ul. Wspólna 2,  35-205 Rzeszów 
23 429,04 zł. 86,22
4 Resgraph Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 19   35-105 Rzeszów 22 450,49 zł. 89,98
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą   i otrzymała  maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  BIP Wiązownica.
3.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
4.  a/a
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Wiązownicy
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.04.2021 r. do dnia 22.04.2021 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.04.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
47100,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
47400,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
38130,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
39760,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
3880000
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
43390,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
47970,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
61000,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  87/12
o pow. 0,1378 ha, 
 
 
1
 
63100,00
 
63740,00
 
Piotr Pindak
 
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica
     GMINA  WIĄZOWNICA
                     ul. Warszawska 15 
   37-522   Wiązownica,  woj.  podkarpackie
       tel./fax. ( 16) 622 36 31,   622 36 32
  NIP 792-20-31-567      REGON 650900364
                                                                                                              Wiązownica,  31.03.2021 r.
Znak: IZ.271.9.2021
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania  prowadzonym w trybie podstawowym
 
 
 
           Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Część Nr 1  Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-31,5 mm.
 
     Nazwa Wykonawcy/ adres Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
    Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  88 375,50 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny        i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Część Nr 2   Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-63,0 mm.
 
     Nazwa Wykonawcy/ adres Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
    Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  58 917,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny         i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Z postępowania została odrzucona oferta złożona przez:
Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
Podstawa odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt. 2a ustawy Pzp.
Zamawiający  zobowiązany jest do odrzucenia  oferty Wykonawcy, który  podlega wykluczeniu w związku z tym, że w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie terminów określonych w przepisach ustawy Pzp.
 
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Znak: IZ.271.10.2021                                                                        Wiązownica, 25.03.2021 r.
 
 
                                                                                             
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie następującego zadania:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 
 
Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 
zostało w dniu  25.03.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 256 wyżej cytowanej ustawy. Podstawą unieważnienia postępowania jest fakt, iż wystąpiły nieznane zamawiającemu w czasie przygotowywania postępowania okoliczności, które spowodowały , że dalsze  prowadzenie postępowania i zaciągnięcie  kredytu w chwili obecnej jest nieuzasadnione.
W ostatnim okresie czasu gmina otrzymała zwrot poniesionych wcześniej wydatków inwestycyjnych, w związku z czym sytuacja finansowa gminy nie wymaga w chwili obecnej zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego.
Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że  dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.11.2021                                                                        Wiązownica, 30.03.2021 r.
 
 
                                                                                             
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica”
 
 
Działając na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu  30.03.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 255 pkt. 1  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 255 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo nie  złożono żadnej oferty.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                     (-)
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
                                                                                         (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.8.2021                                                                          Wiązownica, 10.03.2021 r.
 
 
                                                                                             
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica”
 
 
Działając na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu  10.03.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 255 pkt. 1  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 255 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę równiarki drogowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo nie  złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy.
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a.
Generuj PDF
Dowóz uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w miejscowości Radawa.
                                                                                                      Wiązownica, 09.03.2021 r.
Znak: IZ.271.6.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 09.03.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dowóz uczestników dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w m. Radawa”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium Cena
         (pkt.)
3 Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Osób
Halina Forystek-Haśko   Świerchowa 48, 38-223 Osiek jasielski
w kwocie 63 031,50 zł.
         100,00
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium Cena
           (pkt.)
2 Usługi Transportowe Efekt Trans   Daniel Lasek
37-203 Gniewczyna Łańcucka 636   w kwocie  67 467,05 zł.
         93,42
1 Krzysztof Sadowski  Szczawin Duży  ul. Strykowska 113,
95-002 Smardzew   w kwocie 91979,30 zł.
         68,53
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
Generuj PDF
Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                                                                   Wiązownica, 08.03.2021 r.
Znak: IZ.271.7.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu SENIOR+ w m. Radawa, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 „ARTEL”  Czarniecki Sp. Jawna
Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27
37-500 Jarosław
67 400,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.
                                                                                                      Wiązownica, 18.02.2021 r.
Znak: IZ.271.4.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 18.02.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r., którą przedstawiła firma:
 
W części (pakiet) nr 1
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
3 „Beata Klisz  ul. Rynek 20/3, 37-500 Jarosław 10 074,00 100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
25 404,00 39,65
 
W części (pakiet) nr 2
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
5 Aneta Stec
Oś. Armii Krajowej 15/8, 37-500 Jarosław
7 958,00 100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
20 068,00 39,65
 
 
 
W części (pakiet) nr 3
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
4 Mariola Roga
Cząstkowice 5, 37-565 Roźwienica
10 950,00 100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
25 404,00 43,10
 
 
W części (pakiet) nr 4
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
2 Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15, 37-500 Jarosław
 
7 958,00
100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
 
   20 068,00
 
39,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W części (pakiet) nr 5
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
2 Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15, 37-500 Jarosław
 
5 014,00
100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
 
   12 644,00
 
39,65
 
 
W części (pakiet) nr 6
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
4 Mariola Roga
Cząstkowice 5, 37-565 Roźwienica
 
8 650,00
100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
 
   20 068,00
 
43,10
 
 
W części (pakiet) nr 7
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
2 Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15, 37-500 Jarosław
 
5 014,00
100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
 
   12 644,00
 
39,65
 
 
W części (pakiet) nr 8
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
2 Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15, 37-500 Jarosław
 
10 074,00
100,00
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Łączna kwota brutto (zł) Ocena pkt.
     1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec - Stelmasik
ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno
 
   25 404,00
 
39,65
 
 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                             p.o. Kierownik GOPS
                                                                                                                   Elżbieta Kruk
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
 
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ryszkowej Woli
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.02.2021 r. do dnia 23.02.2021 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.02.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
dz. nr  390/2
o pow. 0,75 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
17 500,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.02.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1695
o pow. 0,08 ha, 
Wiązownica
 
 
0
 
28500,00
 
0
 
Wynik negatywny
dz. nr  265/4
o pow. 0,22 ha, 
Cetula
 
1 28500,00 28790,00 Dawid Zagrobelny
dz. nr  265/6
o pow. 0,20 ha, 
Cetula
 
1 22700,00 22930,00 Dawid Zagrobelny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA”
                                                                                                                Wiązownica,  15.02.2021 r.
Znak: IZ.271.3.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia           o przetargu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 15.02.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Doświadczenie własne Wykonawcy Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  379 387,08 zł.
60,00 5,00 5,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
 
 
                                                                                    
                                                                                                                    Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 15.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 15.02.2021 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  33/247
o pow. 0,0652 ha, 
Radawa
 
 
0
 
65200,00zł
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami oraz przyłączami do budynków w miejscowości Szówsko
                                                                                                                                               Wiązownica,  11.02.2021 r.
Znak: IZ.271.15.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej  i  tłocznej  z  pompowniami oraz przyłączami do budynków w miejscowości Szówsko,
w dniu  11.02.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120   
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:
P.H.U. Dąbek Łukasz Usługi Koparko-Ładowarką   37-114 Białobrzegi 161
Podstawa wykluczenia:
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, a oferta została uznana za odrzuconą - art. 24 ust. 4  ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
W toku prowadzonego postępowania Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwał Wykonawcę P.H.U Dąbek Łukasz Białobrzegi 161 do złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj:
W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 1. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1)  dokument (polisę) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.  
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
 1. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
 2. wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane  należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przedłożył wymagane dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W trakcie badania dokumentów złożonych na wezwanie zamawiającego , na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania   stwierdzono, że Wykonawca na potwierdzenie spełniania postawionego warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, przedłożył wymagany wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, z którego wynika, iż Wykonawca  dysponuje  wskazaną w wykazie osobą – P. Maciejem Kryńskim (kierownikiem budowy)  na podstawie umowy – zlecenia, natomiast  drugą osobą  -  P. Mateuszem Woźnica (kierownikiem robót elektrycznych) dysponuje na zasadzie potencjału osobowego udostępnionego Wykonawcy przez inny podmiot (podmiot trzeci).
W związku z powyższym, działając na podstawie art.  26 ust. 4 ustawy Pzp. pismem z dnia 01.02.2021 r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w zakresie podstawy  dysponowania                             wskazanymi osobami , wymienionymi w przedłożonym wykazie osób, w szczególności P. Mateuszem Woźnica (kierownikiem robót elektrycznych) i ewentualne  w przypadku  korzystania  ze wskazanej osoby, która stanowi zasoby podmiotu trzeciego,  przedłożenia oświadczeń i innych dokumentów, w kontekście zapisów  rozdziału IV pkt: 4.3, 4.5 i 4.11  SIWZ:
4.3       „Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.
4.5                   „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące tych podmiotów i zawierające dane każdego z tych podmiotów.
 1. „Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 6.1 pkt. 1 - 4 SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VI SIWZ.”
Wobec braku  odpowiedzi (wyjaśnień) ze strony Wykonawcy  na pismo Zamawiającego, wzywającego do złożenia wyjaśnień w  żądanym zakresie, należy stwierdzić, na podstawie posiadanych dokumentów, że Wykonawca P.H.U. Dąbek Łukasz 37-114 Białobrzegi 161 nie wykazał w sposób bezsporny, że spełniania  wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w postępowaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.  Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a złożoną ofertę  należy uznać za odrzuconą  na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp.
 
Z postępowania odrzucono oferty następujących Wykonawców:
Konsorcjum firm:  Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda  ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo – Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza (oferta nr 1)
Podstawa wykluczenia:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej  z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający wezwał  niektórych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie  własnych ofert pod kątem, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny.
W związku z przedłużającą się  procedurą  postępowania, wobec upływającego  terminu związania ofertą, zamawiający pismem z dnia 04 stycznia 2021 r. wezwał wszystkich Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  na okres następnych 30 dni.
            W związku z tym, że w zakreślonym  przez Zamawiającego terminie do przedłożenia dokumentu wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wpłynął żaden dokument od Wykonawcy, wyrażający zgodę  na przedłużenie terminu związania ofertą, dlatego też  Zamawiający biorąc pod uwagę   zapisy art. 85 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 89 ust. 1 pkt.  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  odrzucił ofertę Wykonawcy Konsorcjum firm:
Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda  ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo – Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza, z dalszego toku postępowania.
 
MONTERES Sp. z o.o.  ul. Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk    (oferta nr 2)
Podstawa wykluczenia:
art.  89 ust. 1 pkt. 4  w związku z art. 90  ust. 3 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. wezwał  Wykonawcę  MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk do złożenia wyjaśnień w zakresie, czy zaoferowana cena  nie zawiera znamion rażąco niskiej ceny, w tym do złożenia  stosownych dowodów stanowiących podstawę do wyliczenia ceny, wyznaczając jednocześnie termin do złożenia  stosownych wyjaśnień i dowodów.  Podstawą do wezwania Wykonawcy o stosowne wyjaśnienia stanowi  przepis art. 90  ust. 1 ustawy Pzp. który stanowi, iż Zamawiający w przypadku domniemania istnienia uzasadnionego prawdopodobieństwa, że zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, wzywa  Wykonawcę do wyjaśnień.
Powyższe materializuje się w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub od średniej arytmetycznej ofert złożonych w postępowaniu.
Ponadto Zamawiający zwrócił uwagę, iż Wykonawca składając wyjaśnienia  musi udowodnić Zamawiającemu, przedkładając stosowne dokumenty dotyczące np. korzystnej wyceny dostawcy materiałów, faktury zakupu, posiadane zapasy materiałowe, posiadanie nowoczesnego sprzętu, dysponowanie wykwalifikowanymi pracownikami,  itp.).
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp. obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Ograniczenie się Wykonawcy  do złożenia  wyjaśnień ogólnikowych niepopartych dowodami, może zostać uznawane przez Zamawiającego jako wyłącznie  formalna odpowiedź na wezwanie, z treści której nic konkretnego nie wynika.
Informacje podane w wyjaśnieniach  powinny być więc na tyle konkretne, aby zamawiający mógł je sprawdzić, zestawiając z danymi, i finalnie poddać ocenie ich wiarygodność. Powinny one wskazywać na w miarę obiektywne i poparte dowodami okoliczności, pozwalające na ustalenie, że cenę zaoferowano na odpowiednim poziomie.
Wykonawca,  zgodnie z pismem Zamawiającego, w dniu 29.12.2020 r. (data wpływu do zamawiającego 30.12.2020 r.)  złożył odpowiedź  na wezwanie, w której zawarł  wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny.
Wykonawca wyjaśnił, iż cena ofertowa została obliczona z należytą starannością w oparciu o analizę dokumentacji projektowej,  zapytań skierowanych do dostawców materiałów oraz  własne kalkulacje.
Przy wycenie brał również pod uwagę doświadczenie własnych pracowników oraz własne doświadczenie. Zwrócił również uwagę na fakt, iż dysponuje własnym sprzętem, doświadczoną kadrą techniczną, bazą stałych dostawców, nabytym doświadczeniem oraz faktem, że przedmiot zamówienia zamierza zrealizować siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
Na potwierdzenie przytoczonych  stwierdzeń Wykonawca  przedłożył  jedynie poświadczenie wykonania  jednej roboty  budowlanej  oraz kosztorys ofertowy dla przedmiotowej inwestycji.
W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca  nie wskazał i nie przedłożył żadnych dowodów  w postaci  faktur zakupu materiałów (proforma),  czy innego dokumentu  poświadczającego, iż  materiały zostaną nabyte poniżej kosztów nabycia.
Wykonawca nie wykazał również, iż  zaoferowana cena  roboczogodziny w wysokości 12,00 zł. netto zapewni  osiągnięcie przez pracowników pensji w wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 r. wynosiło 2600 zł. brutto, przy stawce  godzinowej 17,00 zł. brutto.
Dla porównania w 2018 roku pensja minimalna wynosiła 2100 zł. brutto, a stawka godzinowa wyniosła 13,70 zł.
W ocenie zamawiającego, w postępowaniu wyjaśniającym Wykonawca powinien udowodnić, nie budząc wątpliwości Zamawiającego, że składowe ceny są racjonalne  i umożliwiają  prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Dlatego to Wykonawca w wyjaśnieniach musi wykazać, iż zaproponowana cena nie jest rażąco niska. Ponieważ ich celem jest wzruszenie przyjętego domniemania, muszą one być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną cenę w ofercie. Takie stanowisko wyraził SO w Warszawie w wyroku, z dnia 05. 01. 2007 r. (V Ca 2214/06), nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana  oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zdaniem sądu „intencją” ustawodawcy było danie oferentowi możliwości uchronienia się przed odrzuceniem oferty z uwagi na podejrzenie zamieszczenia w niej rażąco niskiej ceny.
Podobne zdanie wyrażała wielokrotnie KIO, podnosząc w wyrokach, iż Wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny – wyrok z dnia 13. 12. 2008 r. KIO/UZP 1443/08), oraz udowodnić, że jego cena jest wiarygodna, tzn., że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił strat – wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIO/UZP 1746/09. Wykazano również, że cena nawet znacząco odbiegająca  od szacunkowej wartości zamówienia, czy nawet od cen innych Wykonawców, nie musi być ceną rażąco niską, o ile wezwany do wyjaśnień Wykonawca jest w stanie udowodnić prawdziwość podanych w ofercie elementów cenotwórczych. Wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, powinien wykazać, co spowodowało obniżenie ceny oferty. Znowelizowany przepis zdyskontował utrwalony już w orzecznictwie pogląd, iż wystosowanie wezwania do wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek obalenia domniemania, iż zawarta w ofercie cena nosi znamiona rażąco niskiej  (KIO 1287/14 czy KIO 918/14).
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zamawiający nie ma obowiązku podpowiadać wykonawcy dlaczego zadeklarowaną przez niego cenę uważa za rażąco niską (SO w Warszawie sygn. IC Ca 1299/2009 czy KIO 2659/12 lub KIO 1363/13). Wykonawca, składając wyjaśnienia odnoszące się do ceny oferty, powinien wskazać, co spowodowało możliwość obniżenia ceny oraz stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym czynnikom. Odpowiedź wykonawcy nie może być lakoniczna i powierzchowna, aby można ją było potraktować, jako wyczerpującą i rozwiewającą wątpliwości. Aby odpowiedź złożona na wezwanie wystosowane na podstawie art. 90 p.z.p. posiadała walor wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, musi być bardziej szczegółowa w zakresie elementów składających się na zaoferowaną cenę aniżeli sama oferta. „Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wykazać, co spowodowało obniżenie ceny oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wpłynęły na jej obniżenie, jak również przedstawić dowody na potwierdzenie zaistnienia podnoszonych okoliczności.” (KIO 1287/13). Art. 90 ust. 3 „nakazuje zamawiającemu odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę [...] przy czym z brakiem wyjaśnień utożsamia się złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych.” (KIO 2031/12).
Celem złożenia wyjaśnień jest umożliwienie zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, a nie złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za oszacowaną przez siebie cenę. Wyjaśnienia z tego powodu powinny być wyczerpujące, konkretne i przekonujące, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze, jak przykładowo koszt pracowników, zaangażowania odpowiedniego sprzętu, czy wreszcie marżę wykonawcy. W przeciwnym wypadku wyjaśnienia będą miały jedynie charakter iluzorycznych i nie będą stanowiły wyjaśnienia elementów oferty, mających wpływ na wysokość cen”. (tak też: SO w Warszawie sygn. V Ca 2214/16; SO w Poznaniu sygn. X Ga 127/08). Konsekwencją złożenia takich “wyjaśnień” powinno de facto być uznanie ich za w ogóle niezłożone (tak: KIO/2498/10; KIO 2712/12 czy KIO 2031/12). Wykonawca, przedstawił kalkulacje ceny ofertowej, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów oraz obliczeń. W związku z powyższym przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień niepełnych lub niejasnych, lakonicznych i ogólnikowych naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców oraz zasadę konkurencyjności.
Reasumując, w ocenie Zamawiającego, Wykonawca składając na wezwanie zamawiającego wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny lub  istotnych elementów składowych składających się na globalną cenę oferty nie  wykazał, że złożona w postępowaniu oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału, złożona oferta    podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
 
Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc  37-112 Kosina 750 (oferta nr 3)
Podstawa wykluczenia:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej  z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający wezwał  niektórych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie  własnych ofert pod kątem, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny.
W związku z przedłużającą się  procedurą  postępowania, wobec upływającego  terminu związania ofertą, zamawiający pismem z dnia 04 stycznia 2021 r. wezwał wszystkich Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  na okres następnych 30 dni.
            W związku z tym, że w zakreślonym  przez Zamawiającego terminie do przedłożenia dokumentu wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wpłynął żaden dokument od Wykonawcy, wyrażający zgodę  na przedłużenie terminu związania ofertą, dlatego też  Zamawiający biorąc pod uwagę   zapisy art. 85 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 89 ust. 1 pkt.  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  odrzucił ofertę Wykonawcy: Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc  37-112 Kosina 750z dalszego toku postępowania.
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-    Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o. ul. Chyszowska 12,        33-100 Tarnów  (oferta nr 5)
Podstawa wykluczenia:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej  z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający wezwał  niektórych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie  własnych ofert pod kątem, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny.
W związku z przedłużającą się  procedurą  postępowania, wobec upływającego  terminu związania ofertą, zamawiający pismem z dnia 04 stycznia 2021 r. wezwał wszystkich Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  na okres następnych 30 dni.
            W związku z tym, że w zakreślonym  przez Zamawiającego terminie do przedłożenia dokumentu wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wpłynął żaden dokument od Wykonawcy, wyrażający zgodę  na przedłużenie terminu związania ofertą, dlatego też  Zamawiający biorąc pod uwagę   zapisy art. 85 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 89 ust. 1 pkt.  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  odrzucił ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o.  ul. Chyszowska 12, 33-100 Tarnów,   z dalszego toku postępowania.
 
ISAGO Karol Kluza   Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa (oferta nr 6)
Podstawa wykluczenia:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej  z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający wezwał  niektórych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie  własnych ofert pod kątem, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny.
W związku z przedłużającą się  procedurą  postępowania, wobec upływającego  terminu związania ofertą, zamawiający pismem z dnia 04 stycznia 2021 r. wezwał wszystkich Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  na okres następnych 30 dni.
            W związku z tym, że w zakreślonym  przez Zamawiającego terminie do przedłożenia dokumentu wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wpłynął żaden dokument od Wykonawcy, wyrażający zgodę  na przedłużenie terminu związania ofertą, dlatego też  Zamawiający biorąc pod uwagę   zapisy art. 85 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 89 ust. 1 pkt.  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  odrzucił ofertę Wykonawcy  ISAGO Karol Kluza   Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa z dalszego toku postępowania.
 
GEO Sp. z o.o.  ul. Złota Góra 19a   37-550 Radymno (oferta nr 7)
Podstawa wykluczenia:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Uzasadnienie:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej  z  pompowniami  oraz  przyłączami  do  budynków  w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert  złożonych zostało 8 ofert przetargowych. Wszystkie oferty zostały zabezpieczone wadium w określonej wysokości.
Po dokonanej analizie złożonych ofert pod kątem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,  zamawiający wezwał  niektórych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie  własnych ofert pod kątem, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny.
W związku z przedłużającą się  procedurą  postępowania, wobec upływającego  terminu związania ofertą, zamawiający pismem z dnia 04 stycznia 2021 r. wezwał wszystkich Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  na okres następnych 30 dni.
            W związku z tym, że w zakreślonym  przez Zamawiającego terminie do przedłożenia dokumentu wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wpłynął żaden dokument od Wykonawcy, wyrażający zgodę  na przedłużenie terminu związania ofertą, dlatego też  Zamawiający biorąc pod uwagę   zapisy art. 85 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 89 ust. 1 pkt.  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  odrzucił ofertę Wykonawcy:  GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19a   37-550 Radymno  z dalszego toku postępowania.
 
W postępowaniu  nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów- art. 92 ust. 1 pkt. 6  Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 16 lutego 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 21 lutego 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)   
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
Znak: IZ.271.I.23.2020                                                                      Wiązownica, 08.02.2021 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
Usługa  dożywiania  uczestników   Dziennego  Domu  Pobytu  SENIOR+  w miejscowości  Radawa
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Usługa  dożywiania  uczestników   Dziennego  Domu  Pobytu  SENIOR+ w miejscowości  Radawa”
 
 
zostało w dniu 08.02.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dowozu uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP w m. Radawa
Znak: IZ.271.I.24.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wiązownica, 08.02.2021 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
„Dowóz uczestników Dziennego  Domu  Pobytu  SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w miejscowości  Radawa”
 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dowóz uczestników Dziennego  Domu  Pobytu  SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w miejscowości  Radawa”
 
zostało w dniu 08.02.2021 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
 
Znak: ZGK.P.26.5.2020                                                                     Wiązownica 01.02.2021r.
 
                                            
 
 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:    Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko.  w dniu 01.02.2021r., dokonano unieważnienia części nr 1 oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2.
 
W zakresie części 1   -  Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica.  
Podstawa unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
W postępowaniu w zakresie części nr 1 wpłynęła tylko jedna oferta przetargowa, która została przesłana do Zamawiającego  w formie  kserokopii dokumentów oferty.
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 1, oferta nr 2,  AQSEPTENCE GROUP GmbH Spółka z o.o.
Oddział w Polsce ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice, została odrzucona, ponieważ jest niezgodne z ustawą.
 
W zakresie części 2   -  Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Szówsko.  
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium : Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Termin płatności
(pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
1
REVAC Sp. zo.o.
ul. Goplana 36
20-828 Lublin
 
49 938,00 zł
60 pkt
 
30 dni
40 pkt
 
100 pkt
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
 
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r.
                                                                                                                                   Wiązownica, 25.01.2021 r.
Znak: IZ.271.1.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 25.01.2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r., którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 GEODETA UPRAWNIONY ROBERT KASPRZAK
ul. Jarowa 2, 37-500 Jarosław
48 480,00 zł. 100,00
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 MR GEODEZYJNA usługi geodezyjne Ryszard Marszał
Surochów 95, 37-500 Jarosław
52 250,00 zł. 92,78
4 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „GeoSanit” Paweł Sajdutka  Wylewa 58A, 37-530 Sieniawa 65 854,20 zł. 73,62
1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych geod. upr. Jerzy Frankiewicz
Os. Jagiellonów 3/31, 37-500 Jarosław
68 757,00 zł. 70,51
5 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław 77 490,00 zł. 62,56
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 22.01.2021 r.
Znak: IZ.271.2.2021
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 22.01.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Projektowe Joanna Czubak
Al. Wyszyńskiego 25a  lok. 17    94-048 Łódź
39 000,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Koordynacji Przestrzeni  Bożena Konieczny  ul. Wyszyńskiego 13/2   41-600 Świętochłowice 49 400,00 zł. 78,95
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                          Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica.
 
Znak: ZGK.P.26.04.2020                                                                    Wiązownica 22.01.2021r.
 
                                            
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica , w dniu 22.01.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
159 474,70zł
 
60 pkt
30dni
 
40 pkt
 
100 pkt
 
2
FERRBUD sp. zo.o.
35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 20
 
164 296,11zł
 
58,23pkt
30dni
 
40pkt
 
98,23 pkt
 
 
3
 
P.H.U BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
 
161 792,85 zł
 
59,13 pkt
 
30 dni
 
40 pkt
 
 
99,13 pkt
 
 
 
 
 
Co do części 1 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 1. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
56 115,27zł
 
60 pkt
30dni
 
40 pkt
 
100 pkt
 
2
FERRBUD sp. zo.o.
35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 20
 
58 435,98zł
 
57,61pkt
30dni
 
40pkt
 
97,61 pkt
 
 
3
 
P.H.U BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
 
65 422,91 zł
 
51,46 pkt
 
30 dni
 
40 pkt
 
 
91,46 pkt
 
 
 
 
 
Co do części 2 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 1. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 27.01.2021r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 01.02.2021r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                             Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.
Znak: GOPS.4220.1.2020                                                                 Wiązownica, 12.01.2021 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.”
 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.”
 
 
zostało w dniu 12.01.2021 r.   u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dysponuje wyłącznie środkami finansowymi przekazanymi przez budżet państwa, w określonej wysokości, która została wyliczona na podstawie obowiązującej  kwoty bazowej.
W związku z powyższym, nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej, dlatego też Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                            p.o.  Kierownik  GOPS
                                                                                  Elżbieta Kruk
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  04.01.2021 r.
Znak: IZ.271.17.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn; „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica w dniu  04.01.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
w kwocie brutto  107 449,20 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 100%                                     100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana oferta  przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  100,00 pkt..
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
 
 
                                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                         (-)
                                                                                                                          Marian Jerzy Ryznar
                                                                                            (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 04.01.2021 r.
Znak: IZ.271.I.26.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 04.01.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota jedn. brutto Ocena pkt.
                  Część nr 1    Schronisko dla osób bezdomnych
1 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”    Jarosław ul. Sanowa 11      31,66 zł. 100,00
3 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław      42,00 zł. 75,38
                  Część nr 2    Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2 Akademia Innowacji Społecznych  Bieganów 72A
96-316 Międzyborów
     65,00 zł. 100,00
                  Część nr 3    Noclegownia
  Postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione ze względu na brak ofert.
                  Część nr 4    Ogrzewalnia
1 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”    Jarosław ul. Sanowa 11          6,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrane oferta, złożone przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
                                                                                                                            p.o.  Kierownik GOPS
                                                                                                                                   Elżbieta Kruk
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
Generuj PDF
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Wiązownica”
                                                                                                                Wiązownica,  30.12.2020 r.
Znak: IZ.271.14.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  30.12.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
W zakresie części Nr 1    Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
                                        mieszkańcy gminy Wiązownica
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  1 697 157,00zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 40%      10,00 pkt.
                                      Łącznie:                                     70,00 pkt.
 
W zakresie części Nr 2   Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  91 872,66 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 40%      30,00 pkt.
                                      Łącznie:                                     90,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta w części nr 1 i w części nr 2 przedmiotu zamówienia przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą   – art. 91 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 1  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  (-)  Marian Jerzy Ryznar
                                                                                                    (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.  platformazakupowa.pl/wiazownica
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 29.12.2020 r.
Znak: IZ.271.I.25.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 29.12.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Obrotu Nieruchomościami
Radosław Ryznar
ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica
95 540,00 100,00
 
 
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
Wybrany Wykonawca  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, a oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą         i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                    Z up. Wójta
                                                                                                          Małgorzata Karakuła
                                                                                                            Sekretarz Gminy
 
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Dożywianie uczniów szkół podstawowych, uczniów oddziałów przedszkolnych oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Wiązownica w roku 2021
                                                                                                                                                Wiązownica,  29.12.2020 r.
Znak: CUW.271.17.2020
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 29.12.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 346 892,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 2
RIVERA Firma Gastronomiczna
Daniel Skrzypek
37-204 Tryńcza 375B
w kwocie brutto 374 010,00 zł.
55,65 40,00 95,65 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 03 stycznia 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 08 stycznia 2021 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)   
 
                                                                                                                                Kierownik CUW
                                                                                                                                     Anna Wilk
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
Generuj PDF
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych
                                                                                                                Wiązownica, 27.12.2020 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie 131 565,00 zł. (słownie: sto trzydzieści jeden  tys. pięćset sześćdziesiąt pięć zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 19.11.2020 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 131 600,00 zł.
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW – BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA I WÓLKA ZAPAŁOWSKA
                                                                                                                                                                Wiązownica,  03.12.2020 r.
Znak: IZ.271.13.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej  nr 865 Jarosław – Bełżec                 w miejscowości Ryszkowa Wola i Wólka Zapałowska” w dniu  03.12.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Część nr 1    Budowa oświetlenie ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec  w miejscowości Ryszkowa Wola
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
   „ELEKTROSPRZĘT” s.c.  A.A. Graboń
   ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław   
   w kwocie brutto  41 915,04 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny
    Waldemar Kubas  Makowisko 150,
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  42 200,00 zł.
59,59 40,00 99,59 pkt.
1. ELRES Sp. z o.o.
   ul. Boya-Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów
    w kwocie brutto  47 847,00 zł.
52,56 40,00  92,56 pkt.
2. Elpet  Piotr Kochman
    Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
    w kwocie brutto  55 350,00 zł.
45,44 40,00  85,44 pkt.
 
 
 
Część nr 2    Budowa oświetlenie ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec  w miejscowości Wólka Zapałowska
 
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 3. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny
    Waldemar Kubas  Makowisko 150,
    37-500 Jarosław   
    w kwocie brutto  54 900,00 zł.
 
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
   „ELEKTROSPRZĘT” s.c.  A.A. Graboń
   ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław   
   w kwocie brutto  57 823,74 zł.
56,97 40,00 96,97pkt.
1. ELRES Sp. z o.o.
   ul. Boya-Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów
    w kwocie brutto  47 847,00 zł.
45,62 40,00  85,62 pkt.
2. Elpet  Piotr Kochman
    Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
    w kwocie brutto  55 350,00 zł.
44,63 40,00  84,63 pkt.
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono Wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty, ani nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 08.12.2020 r.   w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 13.12.2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
           
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.11.2020 r. do dnia 23.10.2020 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.11.2020 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1300/11
o pow. 01172 ha, 
Zapałów
 
 
1
 
23660,28
 
23901,00 zł
 
Mateusz Łoza
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.
Wiązownica, dnia 26.11.2020 r.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
               
innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,00-347 Warszawa
Cena brutto oferty: 1 287 798,14   zł             
 ilość otrzymanych punktów – 100,00

 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
 
 
 
 1. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
Cena brutto oferty: 1 288 696,19  zł
ilość otrzymanych punktów – 99,93
 
 1. RESPECT ENERGY S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Cena brutto oferty: 1 314 739,52  zł
ilość otrzymanych punktów –97,95
 
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono  Wykonawców.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW I NIELEPKOWICE”

http://www.wiazownica.fc.pl/foto/ug/news/hreb_koniec.png
                                                                                                                Wiązownica,  25.11.2020 r.
Znak: IZ.271.12.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów i Nielepkowice”, w dniu 25.11.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
 6.  Usługi Stolarsko Budowlane Kurpiel Marek
     Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Paweł Matera
    Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
    EPX Architektura Ogrodowa
    39-205 Pustków 288   
49,42 40,00 89,42 pkt.
2INGBERG Sp. z o.o.
     Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Oferta odrzucona.
3.  INTERTORG s.c. Paweł Bożek,
     Daniel Marcinik
     ul. Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok
18,35 40,00 58,35 pkt.
4.  FHU DACHMAX Marek Kuraszyński
     Cewków 140, 37-632 Stary Dzików
51,01 40,00 91,01 pkt.
5.  Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
     ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
                    Oferta odrzucona.
 
Z postępowania  w części  1 wykluczono następujących Wykonawców:
INGBERG Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków (oferta nr 2)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy  Pzp postanowił  o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożoną oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik (oferta nr 5)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę   w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp postanowił  o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożoną oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
W zakresie części Nr 2  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
6.  Usługi Stolarsko Budowlane Kurpiel Marek
     Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Paweł Matera
    Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
    EPX Architektura Ogrodowa
    39-205 Pustków 288   
49,42 40,00 89,42 pkt.
2INGBERG Sp. z o.o.
     Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Oferta odrzucona.
3.  INTERTORG s.c. Paweł Bożek,
     Daniel Marcinik
     ul. Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok
18,35 40,00 58,35 pkt.
4.  FHU DACHMAX Marek Kuraszyński
     Cewków 140, 37-632 Stary Dzików
51,01 40,00 91,01 pkt.
5.  Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
     ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
                    Oferta odrzucona.
Z postępowania  w części  2 wykluczono następujących Wykonawców:
INGBERG Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków (oferta nr 2)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę   w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp postanowił   o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożona oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik (oferta nr 5)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp postanowił  o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożona oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
W zakresie części Nr 3  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
6.  Usługi Stolarsko Budowlane Kurpiel Marek
     Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Paweł Matera
    Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
    EPX Architektura Ogrodowa
    39-205 Pustków 288   
49,42 40,00 89,42 pkt.
2.  INGBERG Sp. z o.o.
     Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Oferta odrzucona.
3.  INTERTORG s.c. Paweł Bożek,
     Daniel Marcinik
     ul. Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok
18,35 40,00 58,35 pkt.
4.  FHU DACHMAX Marek Kuraszyński
     Cewków 140, 37-632 Stary Dzików
51,01 40,00 91,01 pkt.
5.  Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
     ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik
Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
                    Oferta odrzucona.
 
Z postępowania  w części  3 wykluczono następujących Wykonawców:
INGBERG Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków (oferta nr 2)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp postanowił  o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożona oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas
ul. Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik (oferta nr 5)
 
Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli, w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 02 listopada 2020 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Zamawiający  wezwał do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 16.11.2020 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp postanowił  o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
Złożona oferta wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 30 listopada 2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 05 grudnia 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.).
           
 
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
„Modernizacja istniejącej kotłowni poprzez wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych w obiekcie szkoły podstawowej w Zapałowie”
Wiązownica, 03.11.2020 r.
Znak: IZ.271.I.22.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
               Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 03.11.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja istniejącej kotłowni poprzez wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych w obiekcie szkoły podstawowej w Zapałowie,  którą przedstawiła firma:
 
  Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Uzyskana łączna ilość punktów w kryterium cena 100%
1. „ARTBUD” Artur Bulik
     Oś. Armii Krajowej 17/59  37-500 Jarosław     
     w kwocie brutto  94 366,22 zł.   
100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
   Nr oferty/Nazwa Wykonawcy   Uzyskana łączna ilość punktów w kryterium cena 100%
2. HYDRAULIK Grzegorz Reguła
    Nowy Dzikowiec ul. Jana Pawła II 35
    36-122 Dzikowiec
    w kwocie brutto 118 505,79 zł.
79,63 pkt.
3. ECORES Sp. z o.o.
    ul. Kaczeńcowa 5, 35-604 Rzeszów
    w kwocie brutto 140 627,26 zł.
67,10 pkt.
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
                                                                                                                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                     Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI NIELEPKOWICE
Wiązownica, 29.10.2020 r.
Znak: IZ.271.I.21.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
               Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 29.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w miejscowości Nielepkowice,  którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
„MIDO-BUD” Borowiec Michał
Oś. Pułaskiego 18/49
37-500 Jarosław     
w kwocie brutto  122 907,81 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
 
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązownics
                                                                                                          Wiązownica,  12.10.2020 r.
Znak: IZ.271.10.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązownica” w dniu  12.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. Konsorcjum firm:
    Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda
    ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
    Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo –
    Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
      Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza
    w kwocie brutto  378 335,56 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. MONTERES Sp. z o.o.
    ul. Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk   
    w  kwocie brutto 471 705,00 zł.
48,12 40,00 88,12 pkt.
2. ISAGO Karol Kluza
    Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa           
    w kwocie brutto 472 334,60 zł.
48,05 40,00 88,05 pkt.
7. TOP-SYSTEM Instalacje Joanna Osetek
    ul. Rzeszowska 18, 36-050 Sokołów Młp.
    w kwocie brutto 491 324,98 zł.
46,20 40,00 86,20 pkt.
6. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120
    w kwocie brutto  508 605,00 zł.
44,63 40,00 84,63 pkt.
1. WODO-GAZ Józef Słota
    ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto  565 817,23 zł.
40,11 40,00 80,11 pkt.
5. Usługowy Zakład Wodno Kanalizacyjny
    Co i Gaz   Roman Szul
    Os. Sobieskiego 71, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto  598 000,00 zł.
37,96 40,00 77,96 pkt.
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów ( art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.).
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane  w  przepisach ustawy Pzp.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 17 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 22 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 06.10.2020 r.
Znak: IZ.271.I.20.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica w ramach projektu: „ Powszechny dostąp do szybkiego internetu”, w dniu 06.10.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna szkoła+
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
8 851,08 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 51, 43-300 Bielsko Biała
9 309,38 95,07
5 AT Computers s.c.
ul. Kostrzewskiego 16,
62-010 Pobiedziska
      10 332,00 85,66
1 FIRSTWEB Paweł Adamczuk
ul. Wyszyńskiego 21 lok. 6,
15-888 Białystok
10 400,00 85,10
2 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Pużniak  Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
12 954,36 68,32
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
W zakresie części nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna szkoła
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
11 063,85 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 51, 43-300 Bielsko Biała
11 630,27 95,12
5 AT Computers s.c.
ul. Kostrzewskiego 16,
62-010 Pobiedziska
      12 915,00 85,66
1 FIRSTWEB Paweł Adamczuk
ul. Wyszyńskiego 21 lok. 6,
15-888 Białystok
13 000,00 85,10
2 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Pużniak  Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
14 391,00 76,88
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą      i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI NIELEPKOWICE
Znak: IZ.271.I.19.2020                                                                      Wiązownica, 02.10.2020 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w  m. Nielepkowice”
 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w  m. Nielepkowice”
 
 
zostało w dniu 02.10.2020 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Piwoda
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 25.09.2020 r. do dnia 2.10.2020 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 25.09.2020 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1009
o pow. 0,18 ha, 
Piwoda
 
 
1
 
13 000,00
 
42 000,00 zł
 
Katarzyna Dziadosz
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 25.09.2020 r. do dnia 2.10.2020 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 25.09.2020 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  75/12
o pow. 0,09 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
1
 
9200,00
 
9300,00 zł
 
Jerzy Bulik
 
dz. nr  708/7
o pow. 0,1500 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
1
 
12100,00
 
12230,00zł
 
Hubert i Agnieszka Balicki
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18600,00
 
0
 
Brak ofert
 
dz. nr  390/2
o pow. 0,75 ha 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
17500,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
 
                                                                                                                Wiązownica,  25.09.2020 r.
Znak: CUW.271.2.2020
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 25.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 128 934,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 2
RIVERA Firma Gastronomiczna
Daniel Skrzypek
37-204 Tryńcza 375B
w kwocie brutto 144 971,00 zł.
53,36 40,00 93,36 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 30 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 05 października 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
 
                                                                                Kierownik CUW
                                                                                      Anna Wilk
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
Generuj PDF
REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ – ETAP I.
                                                                                                                                                        Wiązownica, 21.09.2020 r.
Znak: IZ.271.I.18.2020
 
 
                                                                                  ZAWIADOMIENIE
                                                                     o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 21.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz – etap I”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Roboty Budowlane  Jacek Magryś
Koniaczów 48, 37-500 Jarosław
100,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 P.H.U. ASTRUM SOLAR
Bogusława Krajewska-Choma
Grochowce 221, 37-733 Pikulice
60,20 60,20
3 Firma Handlowo-Usługowa PAKBUD
Grzegorz Pakosz,  37-543 Laszki 181A
51,72 51,72
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                                                                            Wiązownica, 07.09.2020 r.
Znak: IZ.271.I.17.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
      o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 07.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Odbiór  wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 BHZ Motbut
Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem
100,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 5a, 02-661 Warszawa
73,61 73,61
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
Znak: CUW.271.1.2020                                                                    Wiązownica, 02.09.2020 r.
 
                       
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zastępującego zadania:
„Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica.
 
zostało w dniu 02.09.2020 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Część nr 1  Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek  ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica  
                  w kwocie brutto 233 872,00 zł.
Część nr 2  Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica       
                  w kwocie brutto 237 782,40 zł.
.    
                                                                                              Kierownik CUW
                                                                                                  Anna Wilk
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ – ETAP I
                                                                                                     Wiązownica,  01.09.2020 r.
 IZ.271.I.16.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz” zostało unieważnione w dniu 01.09.2020 r.
 
Podstawa unieważnienia:
Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
Znak: ZGK.P.26.03.2020                                                                     Wiązownica 01.09.2020r.
 
                                            
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w dniu 01.09.2020r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
1 „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27, 37-500 Jarosław  
59,86
 
40
 
99,86
 
 
2
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
1 „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27, 37-500 Jarosław  
59,19
 
40
 
99,19
 
 
2
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone               w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 05.09.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 10.09.2020r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Cetula – etap I.
PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020
                                                                                                         
                                                                                                          Wiązownica,  28.08.2020 r.
Znak: IZ.271.9.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cetula” w dniu  28.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120
    w kwocie brutto  1 336 272,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. POLMAD Rzeszów Sp. z o.o.
    Rudna Mała 47D,  36-060 Głogów Młp.
    w kwocie brutto 1 863 133,32 zł.
43,03 40,00 83,03 pkt.
3. INTEGRAL Sp. z o.o.
    ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów
    w kwocie brutto 1 414 169,13 zł.
56,69 40,00 96,69 pkt.
4. Konsorcjum firm:
    Lider: „HYDROTECH”  Piotr Sereda
    ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk
    Partner: Przedsiębiorstwo   Projektowo –
    Budowlane  „BUDAMEX” Damian  Sereda
      Głogowiec 119,  37-204 Tryńcza
    w kwocie brutto  1 401 480,49 zł.
57,21 40,00 97,21 pkt.
5. GEO Sp. z o.o.
     ul. Złota Góra 19a   37-550 Radymno
     w kwocie brutto  1 600 060,18 zł.
50,11 40,00 90,11 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 02 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 07 września 2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.

                                                                                                      Wiązownica, 28.08.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                              o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodyczu zawiadamia, że w dniu 28.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: Dostawa  wyposażenia dla OSP w Mołodyczu, którą przedstawiła firma:

 

                     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

P.P.H.U SUBOR”   Ewa Ptak

ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów

14 066,85 zł.

100,00

 

Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:

 

     Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Ocena pkt.

Arpapol 2 Sp. z o.o.

ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw

14 372,97 zł.

97,87

P.P.H.U. „SUPRON 1”  Sp. Jawna  

ul. Kluczewska 3,  32-300 Olkusz

15 862,54 zł.

88,68

GM TRADE s.c.

ul. Klonowa 2, 66-010  Nowogród Bobrzański

19 388,49 zł.

72,55

 

 

Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.

 

 

Prezes OSP Mołodycz

                                                                                                 Czesław Purcha

 

Otrzymują:

 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa

3. Tablica ogłoszeń

4.  a/a

Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wiązownica

                                                                                                                Wiązownica,  26.08.2020 r.

Znak: IZ.271.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  26.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:

 

Oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Jarosławiu

ul. Przemyska 15

37-500 Jarosław

w kwocie brutto  527 995,58 zł.

 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  – art. 91 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 1  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2.  platformazakupowa.pl/wiazownica

3. Tablica ogłoszeń Urzędu.

4.  a/a [J.O].

Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. CETULA” – ETAP I
Wiązownica, 24.08.2020 r.
Znak: IZ.271.I.5.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.08.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Cetula – etap I,  którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 4
„INSTALEX”  Henryk Lasek
Grzęska 431,  37-200 Przeworsk       
w kwocie brutto  7 951,95 zł.   
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość punktów.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
 
1 RRS-Projekt  Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
15 990,00 49,73
2 Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl
11 685,00 68,05
3 Zakład Projektowo – Usługowy
Janusz Mokrzycki
ul. Franciszkańska 15, 37-500 Jarosław
11 000,00 72,29
5 MK TERMO PROJEKT  Marek Kosior
Dybków 194A, 37-530 Sieniawa
8 500,00 93,55
 
 
                                                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica

                                                                                                     Wiązownica,  05.08.2020 r.

 IZ.271.I.14.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”. 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”.   zostało unieważnione w dniu 05.08.2020 r. przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 

Podstawa unieważnienia:

Wszczęte postępowanie obarczone jest wadą  niemożliwą do usunięcia, w związku z czym zawarcie ważnej umowy stało się niemożliwe.

Podstawę do unieważnienia postępowania stanowi pkt. 18.4 specyfikacji zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu.

3.  BIP Wiązownica.

4.  a/a

 

Generuj PDF
Specyfikacja zapytania ofertowego ma realizację zadania pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz.

                                                                                                      Wiązownica, 21.07.2020 r.

Znak: IZ.271.I.13.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                     o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym

 

 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz, w dniu 21.07.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

 

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

( 60%)

Okres gwarancji

(40%)

Ocena pkt.

7

PPHU KASBUD II Sp. z o.o.

ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica

60,00

40,00

100,00

 

 

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Nr oferty

     Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

( 60%)

Okres gwarancji

(40%)

Ocena pkt.

5

Usługi Transportowe Stanisław Drak

ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl

59,02

40,00

99,02

1

Usługi Transportowe