URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyniki przetargów:
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  20.02.2020 r.
Znak: IZ.271.2.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica” w dniu 20.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Kryterium:
Termin płatności
 (pkt.)
 
Kryterium:
Czas reakcji
      (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. ELSTER s.c.
     ul. Jarosławska 3
    37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  446 846,40 zł.
60,00 20,00 20,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  10.02.2020 r.
Znak: IZ.271.1.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia           o przetargu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 10.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Doświadczenie własne Wykonawcy Termin płatności Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  379 531,98 zł.
60,00 20,00 5,00 85,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
                                                                                                                                    Z up.
                                                                                                                     Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Krzysztof Strent
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 29.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.3.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 29.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu SENIOR+ w m. Radawa, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 „ARTEL”  Czarniecki Sp. Jawna
Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27
37-500 Jarosław
79 560,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Z a p y t a n i e o f e r t o w e Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2020 r.

Wiązownica, dn. 28.01.2020r.

Znak: GOPS.422.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nieprzetargowym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zawiadamia, że
w post
ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiązownica w 2020 r.” w dniu 28.01.2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, którą przedstawiły:

W części (pakiet) nr 1

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Klisz

ul. Rynek 20/3

37-500 Jarosław

21,00 zł.

9 870,00

100,00

 W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 3

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Aleksandra Nowak

zam. Cetula 71

37-523 Radawa

21,00 zł.

9 870,00

100,00

 W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 5

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Szczygieł

oś. M. Kopernika 1/15

37-500 Jarosław

21,00 zł.

4 935,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

W części (pakiet) nr 6

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Dorota Purcha

zam. Mołodycz 115

37-523 Radawa

21,00 zł.

7 917,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

 

W części (pakiet) nr 8

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. Brutto

Wartość brutto oferty

Ocena

   Pkt.

1.

Beata Szczygieł

oś. M. Kopernika 1/15

37-500 Jarosław

21,00 zł.

4 935,00

100,00

W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.

Wybrane oferty w poszczególnych częściach (pakietach) spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny oferty, okazały się ofertami najkorzystniejszymi i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.

Jednocześnie zawiadamiam, że postępowania w zakresie części nr 2, 4, 7 i 9 przedmiotu zamówienia zostały unieważnione, ze względu na to, że  dla danych części nie złożono żadnych ofert.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wiązownicy

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Tablica Ogłoszeń Urzędu.

3. BIP Wiązownica

4. a/a.

Generuj PDF
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
                                                                                                          Wiązownica,  28.01.2020 r.
 IZ.271.I.5.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola” zostało unieważnione w dniu 28.01.2020r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2020 r.”
                                                                                                                                                        Wiązownica, 27.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.4.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2020 r.,  w dniu 27.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
11 150,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2020 r.
                                                                                                      Wiązownica, 21.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.2.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 21.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2020 r., którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 MR GEODEZJA 
Usługi Geodezyjne Ryszard Marszał
Surochów 95,  37-500 Jarosław
52 250,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35,  37-500 Jarosław
77 490,00 zł. 67,43
3 Usługi Geodezyjno-Projektowe
Paszt Sylwester  37-544 Zapałów 243/12
53 885,00 zł. 96,96
4 SurvGeo Rafał Gałas
Oś. Pod Kasztanami 1/28,  37-630 Oleszyce
59 700,00 zł. 87,52
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 20.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.1.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 

Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 20.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Projektowe Joanna Czubak
Al. Wyszyńskiego 25a  lok. 17    94-048 Łódź
36 000,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Koordynacji Przestrzeni  Bożena Konieczny  ul. Wyszyńskiego 13/2   41-600 Świętochłowice 51 740,00 zł. 69,58
3 Biuro Projektowe „arch-dom” Sp. j.
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
39 000,00 zł. 92,31
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dowóz uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w miejscowości Radawa.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.24.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 16.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „ Dowóz uczestników dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z terenu gminy Wiązownica do ośrodka DDP SENIOR+ w m. Radawa”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Osób
Halina Forystek-Haśko
Świerchowa 48, 38-223 Osiek jasielski
W kwocie 86 940,00 zł.
100,00 100,00
 
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  10.01.2020 r.
Znak: IZ.271.20.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  10.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  1 180 290,13 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 15%           15,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 25%      15,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  90,00 pkt. – art. 91 ustawy Pzp.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
„Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”.
                                                                                                                                              Wiązownica,  08.01.2020 r.
Znak: IZ.271.22.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”
 
zostało w dniu 08.01.2020r.  unieważnione
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
POUCZENIE
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
                                                                                                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.
 
                                                                                                                Wiązownica,  08.01.2020 r.
Znak: IZ.271.23.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn; „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica w dniu  08.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
w kwocie brutto  93 256,80 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 100%                                     100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana oferta  przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  100,00 pkt..
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 03.01.2020 r.
Znak: IZ.271.I.25.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”  zostało unieważnione w dniu 03.01.2020r.
 
Podstawa unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza  dostępne środki finansowe zabezpieczone na ten cel.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
                                                                                                                Wiązownica, 30.12.2019 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie 116 529,00 zł. (słownie: sto szesnaście  tys. pięćset dwadzieścia dziewięć zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 28.11.2018 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 116 605,00 zł.
 
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
                                                                                                          Wiązownica,  19.12.2019 r.
 IZ.271.I.24.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola” zostało unieważnione w dniu 19.11.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.12.2019 r. do dnia 24.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych   w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
43871,64
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  87/12
o pow. 0,1378 ha, 
 
 
0
 
56255,28
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNICA, GM. WIĄZOWNICA”
                                                                                                                Wiązownica,  17.12.2019 r.
Znak: IZ.271.21.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych  na terenie  miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica”, w dniu 17.12.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Część Nr 1   
Przebudowa  drogi w km 0+170 - 1+155  na  dz. nr ewid. 422, 336, 326    w m. Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  189 711,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  244 883,60 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,48 40,00 86,48 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  216 853,45 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
52,49 40,00 92,49 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  249 940,61 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,54 40,00 85,54 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo      
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  211 762,29 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,75 40,00 93,75 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  272 165,58 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
41,82 40,00 81,82 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                        
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   258 082,20 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,10 40,00 84,10 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600      
    Sandomierz
    w kwocie brutto  227 008,79 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
50,14 40,00 90,14 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –  
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów     
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  192 915,20 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
59,00 40,00 99,00 pkt.
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  195 275,16 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
58,29 40,00 98,29 pkt.
 
 
Część Nr 2 
Przebudowa  drogi w km 1+172 - 2+167  - dz. nr ewid. 326, 166, 237, 201   w m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  195 407,32 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  261 061,36 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
44,91 40,00 84,91 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  221 206,98 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,00 40,00 93,00 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  263 321,97 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,52 40,00 84,52 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo     
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  218 500,27 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,66 40,00 93,66 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  278 506,02 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
42,10 40,00 82,10 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                       
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   269 905,25 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
43,44 40,00 83,44 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600     
    Sandomierz
    w kwocie brutto  236 301,44 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
49,62 40,00 89,62 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów    
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  202 349,32 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,94 40,00 97,94 pkt.
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  198 429,76 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
59,09 40,00 99,09 pkt.
 
 
 
Część Nr 3 
Przebudowa  drogi  w km 0+160 – 0+695 – dz. nr ewid. 493, 461/2, 432  w m. Wiązownica
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
10. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
    36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b
    w kwocie brutto  110 101,33 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
     05-800 Pruszków
     w kwocie brutto  153 747,59 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
42,97 40,00 82,97 pkt.
2.  „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan
     Wola Węgierska 1,  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  115 934,57 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
56,98 40,00 96,98 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
    ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
    w kwocie brutto  118 358,42 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
55,81 40,00 95,81 pkt.
4. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna
    Rozbórz Długi 57A,  37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  146 886,60 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
44,97 40,00 84,97 pkt.
5. Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo     
    Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  123 867,77 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,33 40,00 93,33 pkt.
6. P.P.H.U  STAKOV  Zbigniew Stachów
    ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
    w kwocie brutto  146 062,86 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,23 40,00 85,23 pkt.
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego                       
    i Specjalistycznego „BUDINSTEL”
    ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk
    w kwocie brutto   145 699,17 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
45,34 40,00 85,34 pkt.
8. Konsorcjum Firm: Lider
    PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner konsorcjum:
    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600     
    Sandomierz
    w kwocie brutto  137 136,57 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
48,17 40,00 88,17 pkt.
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
    Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów    
    Lubelski, ul. Lwowska 54
    w kwocie brutto  119 778,94 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
55,15 40,00 95,15 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 22 grudnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 27 grudnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
44 895,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
34 686,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
37 761,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
35 178,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
44 403,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
45 879,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
64 206,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1300/7-
o pow. 0,0916 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
17220,00
 
17400,00 zł
 
Angelika i Jakub Winiarski
 
dz. nr  1907/2
o pow. 0,64 ha, 
Wiązownica
 
 
1
 
11 000,00
 
11 110,00zł
 
Mariusz Kulesza
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 17.12.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 842
o pow. 0,19 ha, 
Mołodycz
 
 
3
 
27 860,00 zł
 
32 000,00zł
 
Józefa i Tomasz Soliszewski
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha
Cetula, 
 
 
0
 
24 450,00 zł
 
0
 
Brak chętnych
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Strent
Generuj PDF
Usługa dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
                                                                                                      Wiązownica, 16.12.2019 r.
Znak: IZ.271.I.23.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: ”Usługa dożywiania podopiecznych dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”  zostało unieważnione w dniu 16.12.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza  dostępne środki finansowe zabezpieczone na ten cel.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
 
Znak: IZ.271.I.22.2019                                                        Wiązownica, dnia  25.11.2019 r.
 
 
 
INFORMACJA  z otwarcia ofert
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępującego zadania:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”
 
 
1. Zamawiający informuje, że do  dnia 25.11.2019 r. do godz. 10.15  do Urzędu Gminy Wiązownica nie wpłynęła żadna oferta od wykonawców na wykonanie powyższego zadania.
 
 
 
 
Komisja przetargowa:
1. Marek Kosior                     
2. Józef Osowski                    
3. Jolanta Bujar                      
4. Iwona Kowal                                 
5. Maria Brodowicz              
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
                                                                                               Wiązownica, 25.11.2019 r.
Znak: IZ.271.18.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice, Ryszkowa Wola, Wiązownica i Surmaczówka” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  .
 
Uzasadnienie
 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie altan rekreacyjnych wolnostojących  w poszczególnych miejscowościach  na terenie gminy Wiązownica, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Pzp.
Obecne postępowanie prowadzone jest jako kolejne, ze względu na to, że poprzednie postępowania były unieważniane, bowiem najkorzystniejsze oferty przekraczały  zabezpieczone w budżecie na ten cel środki finansowe. Po ogłoszeniu niniejszego postępowania, w międzyczasie wdrożony został przez Wojewodę Podkarpackiego do realizacji program „Fundusz dróg samorządowych”, w wyniku czego gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę ujętych we wniosku dróg gminnych.
Przystąpienie do  realizacji programu „Fundusz dróg samorządowych” wiąże się z koniecznością zabezpieczenia  dodatkowych środków na ten cel, nie przewidzianych w budżecie na 2019 r.
W związku z powyższym  Rada Gminy podjęła decyzję o  zdjęciu środków finansowych przeznaczonych w budżecie na budowę altan rekreacyjnych  i przeznaczeniu tych  środków na realizację zadań  ujętych w programie  „Fundusz dróg samorządowych”  jako wkład własny.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                            Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 1. Wykonawcy wszyscy
 2. Strona internetowa zamawiającego – BIP
 3. Tablica ogłoszeń urzędu
 4. a/a.
 
Generuj PDF
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 000 000 PLN”
Znak: IZ.271.19.2019                                                            Wiązownica, 20.11.2019 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego  na  spłatę   wcześniej   zaciągniętych  kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego  na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN,  w dniu 20.11.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
    ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  210 971,11 zł.    
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert. (art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy Pzp.).
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów ( art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.).
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.,  na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.   
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
                                                                                               Wiązownica, 28.10.2019 r.
Znak: IZ.271.16.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty i o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice, Ryszkowa Wola, Wiązownica i Surmaczówka” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Część nr 1  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 1 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Część nr 2  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 2 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Część nr 3  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wólka Zapałowska
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Część nr 4  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 4 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
Część nr 5  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 5 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Część nr 6  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wiązownica
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 52,35 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  92,35 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 6 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Część nr 7  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Surmaczówka
FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37632 Stary Dzików
Cena – 55,10 pkt.   Okres gwarancji – 40,00 pkt.   Łączna ilość punktów  95,10 pkt.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Instalator Płonka Sp. Jawna
ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław
Cena – 60,00 pkt.   Okres gwarancji – 20,00 pkt.   Łączna ilość punktów  80,00 pkt.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części nr 7 zostało unieważnione
 
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Z postępowania we wszystkich częściach zamówienia wykluczono następujących Wykonawców:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„EPX Architektura Ogrodowa”
Paweł Matera 39-205 Pustków 288
Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Uzasadnienie:
Wykonawca  nie wykazał  braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania,  które zawarł we wstępnym oświadczeniu złożonym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., które dotyczy braku zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania. Wykonawca nie przedłożył na wezwanie zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności nie przedłożył zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  o braku zaległości w opłacaniu podatków oraz zaświadczenia z ZUS lub KRUS lub innego dokumentu   potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Dębicy, tylko w odniesieniu do braku zaległości w opłacaniu należnych podatków zostało przesłane drogą elektroniczną  do zamawiającego w dniu 28.10.2019 r. tj. po wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów. Zamawiający nie otrzymał natomiast zaświadczenia z ZUS o braku zaległości z opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów ( art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.).
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                                                Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                   Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy wszyscy
 2. Strona internetowa zamawiającego – BIP
 3. Tablica ogłoszeń urzędu
 4. a/a.
 
Generuj PDF
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda, Manasterz, Wiązownica, Cetula, Radawa, Nielepkowice i Ryszkowa Wola
Znak: IZ.271.17.2019                                                            Wiązownica, 28.10.2019 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację inwestycji  pn: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda, Manasterz, Wiązownica, Cetula,  Radawa, Nielepkowice i Ryszkowa Wola”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda, Manasterz, Wiązownica, Cetula,  Radawa, Nielepkowice i Ryszkowa Wola”  w dniu 28.10.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części nr 1 Rozbudowa oświetlenia terenu przy budynku DK w m. Piwoda
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena oferty     
    (pkt.)
Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  16 122,32 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Numer oferty   Nazwa adres wykonawców Cena oferty Okres gwarancji Łączna ilość punktów
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 22 783,70 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
42,46 pkt.  40,00 pkt. 82,46 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT”Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto 20 579,82 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
47,00 pkt. 40,00 pkt. 87,00 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki  
23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto 25 505,28 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
37,92 pkt.  40,00 pkt. 77,92 pkt.
 
CZĘŚĆ nr 2  Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Manasterz
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto  
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  68 465,80 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
1 Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny Waldemar Kubas   Makowisko 150,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  74 907,00 zł.
 Okres gwarancji 60 m-cy
54,84 pkt. 40,00 pkt. 94,84 pkt.
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  86 787,83 zł.
 Okres gwarancji 60 m-cy
47,33 pkt. 40,00 pkt. 87,43 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT”Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  85 099,59 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
48,27 pkt. 40,00 pkt. 88,27 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  89 416,08 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
45,94 pkt.  40,00 pkt. 85,94 pkt.
 
CZĘŚĆ nr 3  Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  24 217,40 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1 Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny Waldemar Kubas   Makowisko 150,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  33 500,00 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
43,37 pkt. 40,00 pkt. 83,47 pkt.
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  30 996,77 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
46,88 pkt. 40,00 pkt. 86,88 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT” Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  30 491,65 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
47,65 pkt. 40,00 pkt. 87,65 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  35 970,12 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
40,39 pkt. 40,00 pkt. 80,39 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ nr 4 Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Cetula
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  60 631,74 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1 Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny Waldemar Kubas   Makowisko 150,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  74 000,00 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
49,16 pkt. 40,00 pkt. 89,16 pkt.
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  77 210,36 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
47,12 pkt. 40,00 pkt. 87,12 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT” Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  74 449,54 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
48,86 pkt. 40,00 pkt. 88,86 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  76 112,40 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
47,80 pkt.  40,00 pkt. 87,80 pkt.
 
CZĘŚĆ nr 5 Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Radawa
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  14 852,35 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  19 581,62 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
45,51 pkt. 40,00 pkt. 85,41 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT” Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  18 942,74 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
47,04 pkt. 40,00 pkt. 87,44 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  20 782,08 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
42,88 pkt. 40,00 pkt. 82,88 pkt.
 
CZĘŚĆ nr 6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Nielepkowice
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  58 006,36 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
 
 
 
 
 
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica   
w kwocie brutto  71 521,45 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
48,66 pkt. 40,00 pkt. 88,46 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT” Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  65 591,15 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
53,06 pkt. 40,00 pkt. 93,06 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  64 347,70 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
54,09 pkt. 40,00 pkt. 94,09 pkt.
 
           
CZĘŚĆ nr 7 Rozbudowa oświetlenia terenu przy DK  w m. Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  16 601,83 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
 
 
 
 
 
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  24 021,38 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
41,17 pkt. 40,00 pkt. 81,17 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT”  Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  21 479,49 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
46,37 pkt. 40,00 pkt. 86,37 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  26 383,50 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
37,76 pkt. 40,00 pkt. 77,76 pkt.
           
CZĘŚĆ nr 8 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wiązownica-Piwoda
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto 
    (pkt.)
Kryterium
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Elektrosprzęt s.c. J.A. Graboń  ul. Orkana 18  
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  54 014,86 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
2 ELSTER s.c.  ul. Jarosławska 3
37-522 Wiązownica
w kwocie brutto  72 691,94 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
44,58 pkt. 40,00 pkt. 84,58 pkt.
3 FUH Usługi Elektryczne „ELEKTROWAT” Anna Purcha  37-523 Radawa, ul. Cienkie 110
w kwocie brutto  66 118,21 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
49,02 pkt. 40,00 pkt. 89,42 pkt.
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki   23-460 Stanisławów 108
w kwocie brutto  63 086,70 zł.
Okres gwarancji 60 m-cy
51,37 pkt. 40,00 pkt. 91,37 pkt.
 
 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert. (art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy Pzp.).
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów ( art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.).
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
 
Generuj PDF
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAPAŁÓW”
                                                                                                      Wiązownica, 08.10.2019 r.
Znak: IZ.271.I.19.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 08.10.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Zapałów”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Usługi geodezyjno – kartograficzne
Wojciech Majcher
Jarosław oś. Słoneczne 5/38
100,00 100,00
 
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                            Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wiązownica
Wiązownica, dnia 07.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
PGE Obrót S.A., ul. 8 – go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość
Cena brutto oferty: 735 971,66 zł
Ilość otrzymanych punktów - 100
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
 
 1. ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05 – 850 Jawczyce
Cena brutto oferty: 830 016,21 zł
Ilość otrzymanych punktów – 88,67
 
 1. ENIGA Edward Zdrojek
ul. Nowowiejska 6,
76 – 200 Słupsk
Cena brutto oferty: 777 943,81 zł
Ilość otrzymanych punktów – 94,60
 
 1. Beskidzka Energetyka Sp. z o. o.
ul. Warszawska 5
43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto oferty: 783 106,15 zł
Ilość otrzymanych punktów – 93,98
 
 1. VERVIS Sp. z o. o.
ul. Zielna 47
                 87-800 Włocławek
Cena brutto oferty: 769 639,15 zł
Ilość otrzymanych punktów – 95,63
 
 1. PGE Obrót S.A., ul. 8 – go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów
        Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość
Cena brutto oferty: 735 971,66 zł
Ilość otrzymanych punktów – 100
 
 1. ELEKTRA S.A.
ul. Skierniewicka 10A
                01-230 Warszawa
Cena brutto oferty: 776 597,10 zł
Ilość otrzymanych punktów – 94,77
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
 
Generuj PDF
Odbiór wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 07.10.2019 r.
Znak: IZ.271.I.20.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 04.10.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Odbiór  wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
3 BHZ Motbut
Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem
100,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Logistyka odpadów Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
98,10 98,10
2 REVOL Sp. z o.o. sp.k.
ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź
73,23 73,23
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                   Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 30.09.2019 r. do dnia 7.10.2019 r./
wyniki z drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 30.09.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 842
o pow. 0,19 ha, 
Mołodycz
 
 
0
 
39 800,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha
Cetula, 
 
 
0
 
24 450,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 27.09.2019 r. do dnia 4.09.2019 r./
 
wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 27.09.2019 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu zł
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               2
 
35 200,00
 
     35  600,00
        
Henryk Chrupcała
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
Znak: GOPS.4220.5.2019                                                         Wiązownica, dn. 26.09.2019 r.
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
Zamawiający – Kierownik GOPS Wiązownica zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywania zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiązownica w dniu 26.09. 2019 r” z o s t a ł o   u n i e w a ż n i o n e.
 
Uzasadnienie
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie składani ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
W związku z powyższym, zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
 
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu.
2. BIP Wiązownica.
3. a/a.
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”.
                                                                                                      Wiązownica, 23.09.2019 r.
Znak: IZ.271.I.18.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 23.09.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa  sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15a, 50-229 Wrocław
w kwocie 8 671,50 zł.  gwarancja 48 m-cy
80,00 20,00 100,00
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 Biuro Inżynieryjne MARTEX
Marcin Pużniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
w kwocie 12 959,28 zł.  gwarancja 48 m-cy
53,53 20,0 73,53
3 Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Śliwkowa 1 , 78-100 Niekanin
w kwocie 11 661,63 zł.  gwarancja 24 m-cy
59,49 0,0 59,49
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
Znak: IZ.271.14.2019                                                                        Wiązownica, 19.09.2019 r.
 
 
                                                                                                             Otrzymują
                                                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
o   unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
zostało w dniu 19.09.2019r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „EPX Architektura Ogrodowa”
Paweł Matera  39-205 Pustków 288  w łącznej kwocie brutto 315 000,00 zł.  za wszystkie części zamówienia.                          
 
Oferta nr 2
FHU DACHMAX
Marek Kuraszyński   Cewków 140, 37-632 Stary Dzików                
w łącznej kwocie brutto 315 000,00 zł. za wszystkie części zamówienia.    
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”.
                                                                                                     Wiązownica,  03.09.2019 r.
 IZ.271.I.17.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”  zostało unieważnione w dniu 03.09.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza  dostępne środki finansowe zabezpieczone na ten cel.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
Znak: ZGK.P.26.03.2019                                                                     Wiązownica 30.08.2019r.
 
                                            
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w dniu 30.08.2019r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
„KASBUD II” Sp. zo.o.
ul. Lubelska 272,
37-522 Wiązownica
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2, oferta nr 2,  „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27, 37-500 Jarosław została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica
 
                                                                                                                Wiązownica,  30.08.2019 r.
Znak: IZ.271.13.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2019/2020 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 30.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 185 217,30 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
W zakresie części  Nr 2   
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej w Zapałowie oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli , osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 207 697,50 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans
 
 
 
ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
 
           
 
                                                                                                                            Kierownik CUW
                                                                                                                               Anna Wilk
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
Generuj PDF
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
Znak: IZ.271.12.2019                                                                        Wiązownica, 21.08.2019 r.
 
 
                                                                                                              Otrzymują
                                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
zostało w dniu 21.08.2019r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie następującego zadania: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.
                                                                                                               Wiązownica,  19.08.2019 r.
Znak: IZ.271.11.2019
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w dniu 19.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w  Wiązownicy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
31,22 20,00 10,00 61,22 pkt.
 
W zakresie części Nr 2 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w roku szkolnym 2019/2020  i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
31,22 20,00 10,00 61,22 pkt.
 
W zakresie części Nr 3 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Zapałowie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
39,93 20,00 10,00 69,93 pkt.
 
W zakresie części Nr 4 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Międzynarodowy i Krajowy  
    Przewóz Osób „ERA”
    Halina Forystek – Haśko
    Świerchowa 48
   38-223 Osiek Jasielski
60,00 0,00        10,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
38,55 20,00 10,00 68,55 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 5 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Mołodyczu w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Kryterium:
 Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00        0,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Międzynarodowy i Krajowy  
    Przewóz Osób „ERA”
    Halina Forystek – Haśko
    Świerchowa 48
   38-223 Osiek Jasielski
56,16 0,00 0,00 56,16 pkt.
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
36,84 20,00 10,00 66,84 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 24 sierpnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 29 sierpnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
 
                                                                                                                           Centrum Usług Wspólnych
                                                                                                                                Gminy Wiązownica
                                                                                                                                   Lucyna Solska
                                                                                       
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Wiązownicy

WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA

 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)

 

Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.08.2019 r. do dnia 16.08.2019 r./

wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.08.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy                w Wiązownicy.

 

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu

Cena wywoławcza

Zł(brutto)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

(brutto)

Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

dz. nr  85/5

o pow. 0,1041 ha, 

 

 

0

 

43871,64

 

0

 

Brak chętnych

dz. nr  87/12

o pow. 0,1378 ha, 

 

 

0

 

56255,28

 

0

 

Brak chętnych

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Generuj PDF
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
                                                                                                      Wiązownica, 08.08.2019 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodyczu zawiadamia, że w dniu 08.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu”, którą przedstawiła firma:
 
                     Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
P.P.H.U SUPRON 1 Sp. Jawna
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
17 943,24 zł. 100,00
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
     Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
P.H.W. REFLEX  Leszek Zenkner
ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz
18 099,45 zł. 99,14
Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c.
Pólko 50, 62-817 Żelazków
18 777,18 zł. 95,56
P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej  Ewa Ptak    ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów 19 000,00 zł. 94,44
NOPEX Krzysztof Nowicki
ul. Rzeszowska 30, 38-400 Krosno
19 163,87 zł. 93,63
Sklep Pożarniczy FLORIAN
ul. Wrocławska 188a, 62-800 Kalisz
19 379,00 zł. 92,59
Fenix BHP i Ppoż. Renata  Stachowicz-Sokół
ul. 1-go Maja 23, 26-020 Chmielnik
19 836,83 zł. 90,45
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                           Prezes OSP Mołodycz
                                                                                 Czesław Purcha
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń
4.  a/a
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zapałów i Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2019 r. do dnia 12.08.2019 r./ wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.08.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1300/4-
o pow. 0,1139 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
26 506,50
 
26771,50 zł
 
Joanna i Jacek Pazyniak
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Manasterz i Wólka Zapałowska
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2019r. do dnia 12.08.2019 r./wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 5.08.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Wólka Zapałowska   i Manasterz, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  106/5
o pow. 0,2992 ha,
Wólka Zapałowska
 
1
 
4100,00
 
4 150,00
 
Tadeusz Stańko
dz. nr  61/3
o pow. 0,1073 ha,
Manasterz
 
1
 
1300,00
 
1320,00
 
Joanna i Krzysztof Kwaśny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu
                                                                                                      Wiązownica, 02.08.2019 r.
Znak: IZ.271.I.16.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Zawiadamiam, że w dniu 02.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu , którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Usługi Stolarko Budowlane
Marek Kurpiel
Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica 
95 253,43 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa
TORABUD s.c.
ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik
127 195,90 zł.  74,89
3 FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37-632 Stary Dzików
119 762,44 zł. 79,54
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Prezes OSP Mołodycz
                                                                                                                                 Czesław Purcha
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń
4.  a/a
Generuj PDF
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                                        Wiązownica, dnia 31.07.2019 r.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248  Warszawa
Cena oferty brutto: 840 595,84 zł
ilość otrzymanych punktów – 100
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
 
 1. ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
Cena oferty brutto: 893 139,86 zł
ilość otrzymanych punktów – 94,12
 
 1. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248  Warszawa
Cena oferty brutto: 840 595,84 zł
ilość otrzymanych punktów – 100
 
 1. EWE Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Cena oferty brutto: 840 955,35 zł
ilość otrzymanych punktów – 99,96
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
„Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2019 r.”
                                                                                                      Wiązownica, 05.07.2019 r.
Znak: IZ.271.I.15.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2019 r.,  w dniu 05.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
3 850,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE – REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OSA 2019
                                                                                                                Wiązownica,  04.07.2019 r.
Znak: IZ.271.9.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Wiązownica w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowe – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA 2019”  w dniu 04.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
CZĘŚĆ NR 1 Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                         Wiązownica, Piwoda i Manasterz   
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
58,91 40,00 98,91 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,88 40,00 89,88 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,67 40,00 89,67 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,39 40,00 89,39 pkt.
 
 
 
CZĘŚĆ NR 2 Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                         Ryszkowa Wola i Zapałów
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
57,70 40,00 97,70 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,88 40,00 89,88 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,55 40,00 89,55 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,39 40,00 89,39 pkt.
 
 
CZĘŚĆ NR 3  Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                          Mołodycz  
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
57,89 40,00 97,89 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
52,21 40,00 92,21 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
50,04 40,00 90,04 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
42,77 40,00 82,47 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 09 lipca 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 14 lipca 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.06.2019 r. do dnia 25.06.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.06.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy                w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
44 895,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
34 686,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
37 761,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
35 178,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
44 403,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
45 879,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
64 206,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 14.06.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 843
o pow. 0,20 ha, 
Mołodycz
 
 
1
 
40 000,00
 
40 400,00zł
 
Andrzej Kolasa
 
dz. nr 842
o pow. 0,19 ha, 
Mołodycz
 
 
0
 
39 800,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha
Cetula, 
 
 
0
 
24 450,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.06.2019r. do dnia 21.06.2019 r./
wyniki z  drugiego  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 14.06.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  313/9
o pow. 0,0611 ha,
Surmaczówka
 
1
 
3600,00
 
3640,00
 
Krystian Rapita
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 14.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r./
 
wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 14.06.2019 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
Znak: ZGK.P.26.2.2019                                                                     Wiązownica 11.06.2019r.
 
                                            
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa  studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci  kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Wiązownica i Szówsko.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa  studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci  kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Wiązownica i Szówsko , w dniu 11.06.2019r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
AQSEPTENCE GROUP GmbH
Społka zo.o.
Oddział w Polsce
ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
                                                                                                          
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
REVAC Sp. zo.o.
ul. Goplana 36
20-828 Lublin Handlowo-Usługowe
 
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 04.06.2019 r.
Znak: IZ.271.I.14.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej  na terenie miejscowości Wiązownica,  w dniu 04.06.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 Projektowanie Nadzór Instalacji Sanitarnych
Kazimiera Bukowska
ul. Dębowa 2, 39-400 Tarnobrzeg
51 660,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Zakład Usług Projektowych
Grzegorz Kałamarz
ul. Krakowska 5,  37-200  Przeworsk
153 258,00 33,71
    1 JR PROJEKT  Joanna Rzeszutek
ul. Brzozowa 19A/33,  22-400 Zamość
   157 071,00 32,89
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Utrzymanie czystości i porządku nas terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 24.05.2019 r.
Znak: IZ.271.I.13.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Obrotu Nieruchomościami
Radosław Ryznar
ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica
38 923,20 100,00
 
 
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
Wybrany Wykonawca  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, a oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Specyfikacja zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia oraz materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 06.05.2019 r.
Znak: IZ.271.I.11.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 06.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia oraz materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 F.H.U – AIR  Rafał Babiarz
ul. Jagiellońska 2/26, 37-200 Przeworsk
w kwocie 16 300,00 zł.
100,00 100,00
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP,
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 29.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.10.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica” 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”   zostało unieważnione w dniu 29.04.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ze względu na to, iż w wyznaczonym terminie do składania ofert, do Zamawiającego nie  wpłynęła żadna oferta przetargowa.
W związku z powyższym, na podstawie  zapisów rozdziału  XVIII pkt. 18.4  specyfikacji zapytania ofertowego, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione. 
                                                                      
           
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica – baza konkurencyjności.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 24.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.8.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa  sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 Komputer 3000  Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska
w kwocie 41 548,00 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 9 556,04 zł.
80,00 20,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 ICOD.pl Sp. z o.o.  ul. Grażyniewska 51
 43-300 Bielsko Biała
w kwocie 52 338,00 zł.  gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 12 037,74 zł.
63,51 15,0 78,51
3 Quatro Computers  Maciej Zachara
ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów
w kwocie 50 570,00 zł.  gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 11 631,10 zł.
65,73 15,0 80,73
4 F.H.U. „HORYZONT”  Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
w kwocie 52 000,00 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 11 960,00 zł.
63,92 20,0 83,92
5 BIT Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
w kwocie 81 614,002 zł.   gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 18 771,22 zł.
40,73 15,0 55,73
6 F.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4,  37-500 Jarosław
w kwocie 53775,61 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 12 368,39 zł.
61,81 20,0 81,81
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.
                                                                                                      Wiązownica, 23.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.9.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 23.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa  materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 F.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4,  37-500 Jarosław 
5 779,72 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 DMD  Paweł Miturski Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów
6 745,81 zł. 85 68
2 Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski
ul. Jagiellońska 1, 37-200 Przeworsk
6 092,37 zł. 94,87
3 ABC Biuro  Magdalena Machowska
ul. Kaliska 2, 62-700 Turek
 7 202,80 zł. 80,24
5 HURT-PAPIER Sp.  Ryszard Cebula  Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B,  35-082 Rzeszów
6 106,90 zł. 94,64
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkrencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.04.2019 r. do dnia 17.04.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 10.04.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1057-
o pow. 0,43 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
33500,00
 
33 840,00zł
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZKOLNEGO NA DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADAWIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” - UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA, GMINA WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  10.04.2019 r.
Znak: IZ.271.5.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na dzienny dom „Senior+” w Radawie  w  ramach  programu wieloletniego  „Senior+”   -  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa, Gmina Wiązownicaw dniu 10.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
     Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Usługi Remontowo Budowlane
     Waldemar Lenar
     Urzejowice 497, 37-200 Przeworsk
     w kwocie brutto  579 769,39 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
    Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Usługi Budowlane „BUD-MONT”
    Tadeusz Bednarczyk
    ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów
    w kwocie brutto   591 628,53 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
58,80 40,00 98,80 pkt.
7„KELTECH” Leszek Kak   
     Koziarnia 58,  37-418 Krzeszów n/Sanem
     w kwocie brutto   594 370,70 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
58,53 40,00 98,53 pkt.
10. Usługi Stolarsko Budowlane
      Marek Kurpiel  
      Tyniowice 66, 37-565 Pruchnik
      w kwocie brutto   596 359,35 zł.
      Okres gwarancji 60 m-cy
58,33 40,00 98,33 pkt.
9.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
    „HOŁYSZKO” Sp. z o.o.
     ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl
     w kwocie brutto   643 399,06 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
54,07 40,00 94,07 pkt.
11. Firma Budowlana ES-BUD
     Robert Szyszkowski
     Bielicha 26, 26-600 Radom
     w kwocie brutto   646 183,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
53,83 40,00 93,83 pkt.
4.  Usługi Remontowo Budowlane
     Grzegorz Pacuła
     Tuczempy 326, 37-514 Munina
     w kwocie brutto   670 144,31 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
51,91 40,00 91,91 pkt.
1.  Firma Budowlano – Remontowa „BALBUD”
     Bogusław Balicki
     ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław
     w kwocie brutto   677 547,17 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
51,34 40,00 91,34 pkt.
8.  Firma remontowo-Budowlana
     Mirosław Piątek
     Mirocin 379, 37-200 Przeworsk    
     w kwocie brutto   686 679,41 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,66 40,00 90,66 pkt.
6.  Usługi Remontowo-Budowlane
     Kucab Jacek
     Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław    
     w kwocie brutto   698 708,39 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,79 40,00 89,79 pkt.
2.  Firma Handlowo Usługowa Marian Golba
     ul. Kopystyńskiego  37,  37-500 Jarosław
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 15 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 20 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Wiązownica i Piwoda
                                                                                                                Wiązownica,  09.04.2019 r.
Znak: IZ.271.6.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Wiązownica i Piwoda” w dniu 09.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  P.U. Leszek Sokołowski
     ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj
     w kwocie brutto  198 989,99 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. GEOTEL Sp. z o.o. 
    ul. Urzędowska 14B/3,  23-200 Kraśnik
    w kwocie brutto   206 149,35 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,92 40,00 97,92 pkt.
4P.W. „EKOEL” Michał Studnicki   
     Stanisławów 108,  23-460 Józefów
     w kwocie brutto   208 138,61 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,36 40,00 97,36 pkt.
6.  EL-JOZ  Rafał Józefko  
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   208 618,57 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,23 40,00 97,23 pkt.
2.  P.H.U. DOMINEL  Zbigniew Adamik
     ul. Kluczewska 15, 32-310 Ryczówek
     w kwocie brutto   235 045,67 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,80 40,00 90,80 pkt.
8.  P.W. „ELEKTROSPRZĘT” s.c. J.A. Graboń
     ul. Orkana 18, 37-500 Jarosław
     w kwocie brutto   235 860,21 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,62 40,00 90,62 pkt.
1.  Firma Usługowa „EL-MAG”
     Magdalena Mysona
     ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna
     w kwocie brutto   353 926,81 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,73 40,00 73,73 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 14 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 19 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.04.2019r. do dnia 15.04.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 8.04.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  313/9
o pow. 0,0611 ha,
Surmaczówka
 
0
 
3600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa i Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.04.2019 r. do dnia 15.04.2019 r./ wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 8.04.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1180-
o pow. 0,17 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
13 300,00
 
13 440,00zł
 
Osoba fizyczna
 
dz. nr  142/33
o pow. 0,1094 ha, 
RADAWA
 
 
2
 
63 960,00
 
91 000,00zl
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.04.2019 r. do dnia 12.04.2019 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 5.04.2019 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Obręb ewid. Szówsko
 
Nr działek i powierzchnia
Nr130 - 2,5745ha, nr144 - 0,1186ha, nr116 - 0,3714ha, nr122 - 1,1567ha, nr124 - 0,5315ha, nr125 - 0,5014ha, nr127 - 1,2198ha, nr145/2 - 0,9982ha, nr146 - 0,2785ha, nr154 - 1,0664ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  8,8170 ha.
 
 
0
 
956 900,00 zł
 
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  04.04.2019 r.
Znak: IZ.271.8.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Wiązownica oraz przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 04.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  196 032,79 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   203 753,99 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,72 40,00 97,72 pkt.
2STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   207 567,52 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,66 40,00 96,66 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   252 691,70 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,55 40,00 86,55 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   291 240,77 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
40,38 40,00 80,38 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  182 142,21 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   191 194,15 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,16 40,00 97,16 pkt.
2STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   221 756,17 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,28 40,00 89,28 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   222 817,91 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,05 40,00 89,05 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   248 200,46zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
44,03 40,00 84,03 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda Zapałów i Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  166 383,08 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   187 440,62 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,26 40,00 93,26 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   241 327,05 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,37 40,00 81,37 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   275 112,86 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
36,29 40,00 76,29 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   288 697,64 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
34,58 40,00 74,58 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 4  Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  298 326,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   314 256,39 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
56,96 40,00 96,96 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   336 676,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
53,16 40,00 93,16 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto  376 277,27 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
47,57 40,00 87,57 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 5   Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.
                                      Manasterz
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
     KASBUD II Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272   
     w kwocie brutto   130 045,56 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   148 109,22 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
52,68 40,00 92,68 pkt.
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
    Edyta Konik     ul. Poniatowskiego 49
    37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  154 994,76 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,34 40,00 90,34 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto  172 772,44 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
45,16 40,00 85,16 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   187 106,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,70 40,00 81,70 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   187 419,16 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,63 40,00 81,63 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 10 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 15 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Konserwacja koryta rowu "Wyczawa" na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica
                                                                                                                                          Wiązownica, 02.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.6.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 02.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Konserwacja koryta rowu „Wyczawa” na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
6 Zakład Usług Budowlanych i Leśnych
Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
45 064,49 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 F.H.U  Dariusz Bałutowski
Ryszkowa Wola 136/4, 37-544 Zapałów
66 624,28 zł. 67,64
4 „OSKOS” Jan Pasieka
Kalników 326,  37-724 Kalników
71 056,11 zł. 63,42
5 Binc  Sp. z o.o.    ul. Płk. Stanisława Dąbka 28
37-600 Lubaczów
75 000,00 zł. 60,08
 1 BAUMA   Rafał Dzido
ul. 11 Listopada 45,  23-400 Biłgoraj
 80 314,00 zł. 56,11
  3 Zakład Robót Budowlanych „EUROKOP”
Adam Ślimak   Ostrów 472, 37-700 Przemyśl
 124 057,80 zł. 56,11
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                      Wiązownica,  27.03.2019 r.
Znak: IZ.271.7.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  27.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Część Nr 1  Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-31,5 mm.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  95 202,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS J. i A.  Wiatrowicz s.c.
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  121 548,60 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
46,99 40,00 86,99 pkt.
3. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  103 615,20 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
55,13 40,00 95,13 pkt.
4. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  119 556,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
47,78 40,00 87,78 pkt.
5. F.U.H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas
    ul. Raki 18, 37-110 Żołynia
    w kwocie brutto  141 696,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
40,31 40,00 80,31 pkt.
           
 
 
Część Nr 2   Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-63,0 mm.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  94 095,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS J. i A.  Wiatrowicz s.c.
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  114 795,90 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
49,18 40,00 89,18 pkt.
3. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  97 858,88 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
57,69 40,00 97,69 pkt.
4. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  112 914,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
50,00 40,00 90,00 pkt.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 01.04.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 06.04.2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)   
 
 
 
 
                                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 26.03.2019 r.
Znak: IZ.271.I.5.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2019 r. w dniu 26.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
10 TMB Sp. z o.o.  ul. Piastowska 202, 42-202 Częstochowa 52 502,55 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
12 Unibit Sp. z o.o.   ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice 53 909,67 zł. 97,39
1 KRAK DATA Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków 56 568,93 zł. 92,81
15 INV Media Sp. z o.o.  ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa 56 985,09 zł. 92,13
11 Globo Group   ul. Magazynowa 5, 25 -565 Kielce 57 004,35 zł. 92,10
13 Zip Office Sp. z o.o.  ul. Gajdy 30      02-878 Warszawa 57 096,60 zł. 91,95
9 PRYZMAT Sp. z o.o. Sp. k.   ul. A. Ostrowskiego 15, 
53-238 Wrocław
57 116,28 zł. 91,92
3 CK Tonery Sp. z o.o.   ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce 58 897,32 zł. 89,14
14 Resgraph Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 19   35-105 Rzeszów 60 198,51 zł. 87,21
8 PHU Ksero-Druk  Paweł Gała  ul. Gen. Roweckiego Grota 1D
42-224 Częstochowa
60 228,18 zł. 87,17
5 Hurtownia ANMA Tomasz Wikiera ul. Węgierska 102,
37-700 Przemyśl
61 432,41 zł. 85,46
2 DMD s.c.  Paweł Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B,  35-101 Rzeszów
62 090,40 zł. 84,56
6 Printex Sp. z o.o. Sp. k. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105b 05-270 Marki 62 150,67 zł. 84,48
7 Multikom  Adam Papierski ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 62 843,16 zł. 83,54
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Z postępowania odrzucono  następujące oferty.
Oferta nr 4 złożona przez Ulticore Sp. z o.o.  ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa.
Wykonawca nie przedłożył  pełnomocnictwa dla osoby  podpisującej dokumenty oferty.
Oferta nr 16 złożona przez Piotr Cieślak.
Wykonawca nie przedłożył  żadnych dokumentów w ofercie oprócz wyceny dostawy.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
5.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
    Znak: ZGK.P.26.01.2019                                                                     Wiązownica 27.02.2019r.
 
                                            
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica , w dniu 27.02.2019r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 

Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
HYDROMAKS
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe
W Socha, A. Kostur Sp.j.
Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław
 
 
50,4
 
 
40
 
 
90,4
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
 
57,6
 
40
 
97,6
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
 
Co do części 1 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 3. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
HYDROMAKS
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe
W Socha, A. Kostur Sp.j.
Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław
 
 
24,6
 
 
40
 
 
64,6
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
 
60
 
40
 
100
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
 
56,4
 
 
40
 
 
96,4
 
Co do części 2 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 2. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 04.03.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 09.03.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                             Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
Znak: GOPS.4220.3.2019                                                                                      Wiązownica, dn. 26.02.2019 r.
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
Zamawiający – Kierownik GOPS Wiązownica zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywania zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiązownica w 2019 r” z o s t a ł o   u n i e w a ż n i o n e.
 
Uzasadnienie
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie składani ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
W związku z powyższym, zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
 
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu.
2. BIP Wiązownica.
3. a/a.
Generuj PDF
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  18.02.2019 r.
Znak: IZ.271.4.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia o przetargu , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 18.02.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  349 810,92 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
 
                                                                                                                Wiązownica,  11.02.2019 r.
Znak: IZ.271.3.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn; „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica w dniu  11.02.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
w kwocie brutto  106 945,90 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 100%                                     100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana oferta  przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  100,00 pkt..
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.2.2019                                                                          Wiązownica, 30.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                            Otrzymują
                                                                                                            wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  30.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 21.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.3.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2019 r.,  w dniu 21.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
7 000,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Firma „DANLUX” Biuro Wycen Nieruchomości  Joanna Szajowska
Oś. Słoneczne 2/8,  37-500  Jarosław
15 320,00 45,69
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                             Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.1.2019                                                                          Wiązownica, 18.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                            Otrzymują
                                                                                                            wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  18.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 18.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.2.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 18.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Projektowe Joanna Czubak
Al. Wyszyńskiego 25a  lok. 17    94-048 Łódź
31 000,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Koordynacji Przestrzeni  Bożena Konieczny  ul. Wyszyńskiego 13/2   41-600 Świętochłowice 39 380,00 zł. 78,72
3 Beata Kałamarz – Tworek
ul. Dobra 1, 37-200 Przeworsk
44 000,00 zł. 70,45
4 Biuro Projektowe „arch-dom” Sp. j.
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
44 230,80 zł. 70,09
     5 Katarzyna Domka-Zarzyczna
ul. Pelczara 6,  37-700 Przemyśl
 35 200,00 zł. 88,07
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                          Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.1.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby UG w 2019 r.  w 2018 r. w dniu 16.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 MR GEODEZJA
Ryszard Marszał
Surochów 95, 37-500 Jarosław
54 500,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
79 950,00 zł. 68,17
    3 Usługi Geodezyjno – Projektowe
Paszt Sylwester
37-544 Zapałów 243/12
57 490,00 94,80
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
Znak: GOPS.4220.1.2019                                                         Wiązownica, dn. 17.01.2019 r.
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu nieprzetargowym
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zawiadamia, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w dniu 17.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawili następujący wykonawcy:
 
W części (pakiet) nr 1
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  1 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 2
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Agnieszka Dominik
Prywatny Gabinet Logopedyczny
ul. Skarbowskiego 10/17
37-500 Jarosław
18,00 zł.
W zakresie części  2 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 4
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Klisz
ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  4 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 7
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Klisz
ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  7 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 8
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  8 złożono tylko jedną ofertę
 
 
W części (pakiet) nr 9
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Aneta Stec
Oś. Armii Krajowej 15/8
37-500 Jarosław
19,00 zł.
W zakresie części  9 złożono tylko jedną ofertę
 
 W części (pakiet) nr 10
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Aleksandra Nowak
Cetula 71
37-523 Radawa
19,00 zł.
W zakresie części  10 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 11
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
W zakresie części  11 złożono tylko jedną ofertę
 
Wybrane oferty w poszczególnych częściach spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny oferty, okazały się ofertami najkorzystniejszymi i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 3 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica
12 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko
(Zespół Aspergera)
Zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 5 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi                         z terenu gminy Wiązownica
8 – letnia dziewczynka z miejscowości Szówsko
(alkoholowy zespół płodowy)
Zajęcia logopedyczne
 
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 6 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi                       z terenu gminy Wiązownica
9 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze
 
zostały unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3. BIP Wiązownica.
4. a/a.
Generuj PDF
Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w roku 2019
Znak: GOPS.4220.4.2018                                                                 Wiązownica, 03.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                               Otrzymują
                                                                                                               wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego na wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w 2019 r.
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w 2019 r.”
 
zostało w dniu  03.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych  na terenie gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Kierownik GOPS
                                                                                                Marta Kruk-Kędzior
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.22.2018                                                                        Wiązownica, 02.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                              Otrzymują
                                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  02.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  21.12.2018 r.
Znak: IZ.271.20.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  21.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
W zakresie części Nr 1
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  864 000,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%     10,00 pkt.
W zakresie części Nr 2
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  146 000,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%     10,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta w części nr 1 i w części nr 2 przedmiotu zamówienia przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  90,00 pkt. w każdej części zamówienia – art. 91 ustawy Pzp.
 
 
 
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
                                                                                                                Wiązownica, 20.12.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie  93 080,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tys. osiemdziesiąt zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 26.11.2018 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 93 080,00 zł.
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.21.2018                                                                        Wiązownica, 18.12.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  18.12.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Surmaczówce
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.11.2018r. do dnia 23.11.2018 r./wyniki z drugiego przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.11.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  332/4
o pow. 0,1549 ha,
Surmaczówka
 
1
 
2760,00
 
2790,00
 
Grzegorz Winiarski
dz. nr  332/3
o pow. 0,0372 ha,
Surmaczówka
 
1
 
663,00
 
673,00
 
Grzegorz Winiarski
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 30.11.2018 r. do dnia 7.12.2018 r./wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 30.11.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Mołodycz
dz. nr  630/1
o pow. 0,70 ha i nr 629/2 o pow. 0.0051ha
 
 
2
 
11000,00zł.              
 
46 000,00zł
 
Grzegorz Mil
 
Z up. WÓJTA
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 26.10.2018 r. do dnia 2.11.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 26.10.2018 r. dot. oddania                                           w użytkowanie wieczyste  gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
 
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  87/12
o pow. 0,1378 ha,  położona obręb
Wiązownica
 
0
 
56441,24
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
                                                                                                                                              Wiązownica, 18.10.2018 r.
Znak: IZ.271.I.16.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II, w dniu 18.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
1 Zakład Usług Budowlanych i Leśnych
Kazimierz Magryś zam. Ryszkowa Wola 10
w kwocie brutto  20 049,00 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
 
 
 
 
                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej oraz rozbudowy oświetlenia ylicznego przy ul. Radawskiej w miejscowości Wiązownica.
Znak: IZ.271.18.2018                                                            Wiązownica, 16.10.2018 r.
 
 
                                                           ZAWIADOMIENIE
                                             wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację inwestycji  pn: „Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej w miejscowości Wiązownica”
 
 
W zakresie części nr 1 Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej” w dniu 16.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
    Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  F.U.H.  Usługi elektryczne     
     „ELEKTROWAT” Anna Purcha 
     ul. Cienkie 110    37-523 Radawa
     w kwocie brutto   70 616,00 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
  Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   112 465,49 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
37,67 40,00 77,67 pkt.
 
W zakresie części nr 2  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej”  w dniu 16.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
  Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  F.U.H.  Usługi elektryczne     
     „ELEKTROWAT” Anna Purcha 
     ul. Cienkie 110    37-523 Radawa
     w kwocie brutto   16 816,80 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   19 492,56 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
51,76 40,00 91,56 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 21 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 26 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
           
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
 
 
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.10.2018 r. do dnia 22.10.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.10.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Obręb ewid. Szówsko
 
Nr działek i powierzchnia
Nr130 - 2,5745ha, nr144 - 0,1186ha, nr116 - 0,3714ha, nr122 - 1,1567ha, nr124 - 0,5315ha, nr125 - 0,5014ha, nr127 - 1,2198ha, nr145/2 - 0,9982ha, nr146 - 0,2785ha, nr154 - 1,0664ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  8,8170 ha.
 
 
0
 
956 900,00 zł
 
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica,  11.10.2018 r.
Znak: IZ.271.19.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  11.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Część Nr 1
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  22 773,45 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  25 614,75 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
53,34 40,00 93,34 pkt.
1. Firma Handlowo Usługowa 
    Stanisław Łach ul. Pańska 56,  36-051 Górno
    w kwocie brutto 30 991,69
    czas realizacji dostawy  48 h
44,09 40,00 84,09 pkt.
3. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  25 830  zł.
    czas realizacji dostawy  - nie określono
 Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Część Nr 2
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  22 773,45 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  25 614,75 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
53,34 40,00 93,34 pkt.
1. Firma Handlowo Usługowa 
    Stanisław Łach
    ul. Pańska 56,  36-051 Górno
    w kwocie brutto 31 422,19
    czas realizacji dostawy  48 h
43,48 40,00 83,48 pkt.
3. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  25 830  zł.
    czas realizacji dostawy  - nie określono
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 16 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą
 
elektroniczną lub po upływie daty 21 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
 
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe.
                                                                                                      Wiązownica, 09.10.2018 r.
Znak: IZ.271.I.15.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże i Szówsko Małe, w dniu 09.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
1 INSTALATOR Płonka Spółka Jawna
ul. 3-go Maja 83,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  153 750,00 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
                                                                                                     Wiązownica,  03.10.2018 r.
 IZ.271.I.14.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II ” zostało unieważnione w dniu 03.10.2018r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej,  w związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
                                                                      
           
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN.
Znak: IZ.271.17.2018                                                            Wiązownica, 02.10.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN,  w dniu 02.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy        Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
    ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  226 932,47 zł.    
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.,  na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.   
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz.
Znak: IZ.271.16.2018                                                            Wiązownica, 28.09.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację inwestycji  pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica  i Mołodycz”
 
W zakresie części nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica, ul. Nowa
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica, ul. Nowa” w dniu 28.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  „ELSTER” s.c.
     ul. Jarosławska 3
     37-522 Wiązownica
     w kwocie brutto  231 369,32 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   259 335,07 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
53,53 40,00 93,53 pkt.
3. F.U.H.  Usługi elektryczne „ELEKTROWAT”
    Anna Purcha  ul. Cienkie 110
    37-523 Radawa
    w kwocie brutto   280 980,59 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
49,41 40,00 89,41 pkt.
 
 
W zakresie części nr 2  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołodycz
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołodycz”  w dniu 28.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   41 806,99 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
3. F.U.H.  Usługi elektryczne „ELEKTROWAT”
    Anna Purcha  ul. Cienkie 110
    37-523 Radawa
    w kwocie brutto   45 422,15 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
55,22 40,00 95,22 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 03 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 08 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
 
                       
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
Generuj PDF
Wykonanie i dostawa pieczątek okrągłych (automat) w oprawach samotuszujących na potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 12.09.2018 r.
Znak: IZ.271.I.13.2018
 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę pieczątek na potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica, w dniu 12.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 P.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4 , 37-500 Jarosław
595,32 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    1 Pieczątka Polska Sp. z o.o.
ul. Smolenia 16/10,  41-902 Bytom
767,68 zł. 77,55
    2 Bazarnik Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 65/79  00-697 Warszawa 608,85 zł. 97,78
    3 MK LASER sp. z o.o.
ul. Zbaraska 25/45, 93-225 Łódź
784,74 zł. 75,86
    5 AM BIUROPARTNER  Agnieszka Malec ul. Rynek 10,  33-170 Tuchów 809,09 zł. 73,58
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazały się ofertami najkorzystniejszymi  i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 12.09.2018r. do dnia 19.09.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 12.09.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
45 685,89zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/6
o pow. 0,1138 ha, 
 
 
1
 
46 610,85zł
 
47 080,85 zł
 
Osoba fizyczna
dz. nr  85/8
o pow. 0,1203 ha, 
 
 
1
 
49 323,00zł
 
49 823,00 zł
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 12.09.2018 r. do dnia 19.09.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 12.09.2018 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Cetuli st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
dz. nr  418/3
o pow. 0,17 ha, 
 
 
1
 
13 027,00
 
13 167,00
 
Osoba fizyczna
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha, 
 
 
0
 
24 450,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa i Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018r. do dnia 18.09.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 11.09.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Radawa i Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  50/31
o pow. 0,0066 ha,
Radawa 
 
1
 
2 779,00
 
2 809,00
 
Osoby fizyczne
dz. nr  332/4
o pow. 0,1549 ha,
Surmaczówka
 
0
 
2760,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  332/3
o pow. 0,0372 ha,
Surmaczówka
 
0
 
663,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
 
wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
 
wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Szówsko
dz. nr  98
o pow. 0,3038 ha.
 
 
0
 
6106,00zł.              
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018r. do dnia 18.09.2018r. r./ wyniki drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 11.09.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  872/2
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
dz. nr  872/3
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Wola - etap II

Znak: IZ.271.15.2018                                                                        Wiązownica, 10.08.2018 r.

 

 

 

                                  

ZAWIADOMIENIE

O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II”.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II”

 

zostało w dniu  10.08.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e

 

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z budową chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

2. Tablica ogłoszeń Urzędu

3. a/a.

 

Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA.
                                                                                                                Wiązownica,  31.08.2018 r.
Znak: IZ.271.14.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2018/2019 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 31.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 137 410,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
W zakresie części  Nr 2   
Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli , osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 186 622,80 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
 
           
 
                                                                                  Kierownik CUW
                                                                                Maria Tabin - Matusz
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
Znak: ZGK.P.26.1.2018                                                                    Wiązownica, 28.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadaniapn: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”. w dniu 28.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności
      (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna
     Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27
     37-500 Jarosław    
     w kwocie brutto  254 142,60 zł.
     Termin płatności 30 dni
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności
      (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „KASBUD II” Sp. z o.o.
     ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica       
     w kwocie brutto  258 488,25 zł.
     Termin płatności 30 dni
58,99 40,00 98,99 pkt.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 02.09.2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 07.09.2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.          
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                           Artur Żołyniak
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń
4.  a/a.
 
 
 
 
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.13.2018                                                            Wiązownica, 24.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycjipn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w Wiązownicy”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w miejscowości Wiązownica” w dniu 24.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres gwarancji
jakości
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe    
     „KASBUD II” Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272    
     w kwocie brutto  329 999,99 zł.
     Okres gwarancji 36 m-cy
60,00 0,00 60,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu  złożono tylko 1 ofertę.  Nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
        
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Szówsko, Wiązownica, Mołodycz, oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Mołodycz i Piwoda
Znak: IZ.271.12.2018                                                            Wiązownica, 20.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycjipn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Szówsko, Wiązownica,  Mołodycz, oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Mołodycz i Piwoda”
 
W zakresie części nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz” w dniu 20.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „ELSTER” s.c.
     ul. Jarosławska 3
     37-522 Wiązownica
     w kwocie brutto  414 820,79 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
60,00 20,00 80,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dla danej części złożono tylko 1 ofertę.  Nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części nr 2  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko”  zostało w dniu  20.08.2018 r.   
u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
W zakresie części nr 3 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz oraz oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w m. Mołodycz i Piwoda
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz oraz oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w m. Mołodycz i Piwoda”  zostało w dniu  20.08.2018 r.   u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w zakresie cz. Nr 3 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
ELTOR Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7
Kwota brutto oferty  767 520,00 zł.   
                       
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
 
 
Generuj PDF
Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r.
                                                                                              Wiązownica 07.08.2018r.
 
Znak: ZGK.ZO.26.02.2018
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nieprzetargowym
(zapytanie ofertowe)
 
           
 
            Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica zawiadamia,  że w dniu 07.08.2018r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:   '' Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r., którą przedstawiła firma:
 
 
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
    Cena ofertowa
Pkt.
 
 
Termin płatności
Pkt.
 
Łączna ilość pkt.
 
1
F.H.U. "INSTAL SOCHA" Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25, 38-200 Jasło
 
98,00
 
2,00
 
100,00
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełniła warunki określone  w zaproszeniu do składania ofert.
                                                                                                           

 
 
 
                                                                                                               DYREKTOR ZGK
                                                                                                               Gminy Wiązownica
  Otrzymują:                                                                                                Artur Żołyniak
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. Tablica ogłoszeń Zakładu
 3. BIP Wiązownica
 4. a/a
Generuj PDF
Przebudowa pomieszczeń I pietra w budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu
Znak: IZ.271.I.12.2018                                                                      Wiązownica, 30.07.2018 r.
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację inwestycji  pn: „Przebudowa pomieszczeń I pietra budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu”.
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa pomieszczeń I pietra budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu”.
 
zostało w dniu  30.07.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
Usługi Budowlane Zbigniew Babiarz
ul. Różana 25, 37-522 Wiązownica
Kwota brutto oferty  65 733,28 zł.  
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Edyta Konik
ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław
Kwota brutto oferty 58 926,36 zł.
                       
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Tablica ogłoszeń Urzędu
3. a/a.
 
 
Generuj PDF
Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda.
                                                                                                      Wiązownica, 23.07.2018 r.
Znak: IZ.271.I.11.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda, w dniu 23.07.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)  
Okres
Gwarancji
(pkt.)
 
Uzyskana łączna ilość punktów
1  
„INVEST-BIURO” B. Ważny, P. Ważny
ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów
w kwocie brutto  84 837,71 zł.
90,00 10,00 100,00
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta.
 
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.11.2018                                                                        Wiązownica, 23.07.2018 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica.
 
zostało w dniu  23.07.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
F.H.U. GARDEN
Paweł Skrzypek  Pawłosiów 250
kwota brutto oferty  516 195,32 zł.  
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KASBUDII” Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Lubelska 272
kwota brutto oferty 329 999,99 zł.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radawie
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 10.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r./
 
wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10.07.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Radawie
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu        i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.07.2018r. do dnia 17.07.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 10.07.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej st. własność Gminy Wiązownica, położonej w miejscowości Radawa, który odbył się   w Urzędzie Gminy  Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  50/29
o pow. 0,0426 ha, 
 
1
 
21 000,00
 
21 210,00
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
BUDOWA KOMPLEKSU RYBACKICH PLACÓW ZABAW, PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI NA WOLNYM POWIETRZU, W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  06.07.2018 r.
Znak: IZ.271.8.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw, placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w wybranych miejscowościach na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 06.07.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Budowa kompleksy rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
     w kwocie brutto  319 947,60 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
57,56 40,00 97,56 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4.  BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
     Słotwina 58F, 58-105 Słotwina
     w kwocie brutto   306 927,00 zł.
     okres gwarancji 24 m-cy
60,00 0,00 60,00 pkt.
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 2  Budowa małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  FIT Park Sp. z o.o. – Sp. K.
     ul. Powstańców Wielkopolskich 74
     87-100 Toruń
     w kwocie brutto  49 138,50 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  HERKULES Sp. z o.o. – Sp.K.
     ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów
     w kwocie brutto  50 725,20 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
58,12 40,00 98,12 pkt.
2.  STARMAX  Marek Starczewski
     ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo
     w kwocie brutto  49 998,85 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
58,97 40,00 98,97 pkt.
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
     w kwocie brutto  49 860,51 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
59,13 40,00 99,13 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Budowa placów zabaw w miejscowości Zapałów, Mołodycz i Nielepkowice
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  ACTIVE LINE Marcin Taczalski
     ul. Berka Joselewicza 31
     21-150 Kock
     w kwocie brutto  96 069,90 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 11 lipca 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 16 lipca 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
 
           
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 19.06.2018 r. do dnia 25.06.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 19.06.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Ryszkowa Wola
dz. nr  1
o pow. 17,1300 ha, 
 
 
               1
 
   271 000,00
 
       273 710,00
 
      Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZKOLNEGO NA DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADAWIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” - UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA, GMINA WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.10.2018                                                                        Wiązownica, 18.06.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”
 
zostało w dniu 18.06.2018 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
„KELTECH” Leszek Kak   Koziarnia 58,  37-418 Krzeszówn/Sanem
Kwota brutto oferty 554 176,12 zł.
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Hołyszko” Sp. z o.o.
ul. Batorego 55A,  37-700 Przemyśl
Kwota brutto oferty  538 042,89 zł.               
 
Z postępowania wykluczono następującego Wykonawcę:
Firma Usługowo-Handlowa Import-Export
CANEXBUD  Paweł Kwasowski
ul. Wodna 8,  37-514 Munina
Kwota brutto oferty  733 916,66 zł.  
 
Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
 
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia (narzędzia i elektronarzędzia) warsztatu w budynku magazynowo gospodarczym przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy
                                                                                                      Wiązownica, 18.06.2018 r.
Znak: IZ.271.I.7.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia warsztatu w budynku magazynowo-gospodarczym przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy, w dniu 18.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
2 Zakład Usługowo Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 czerwca 71, 26-600 Radom
w kwocie brutto  93 467,70 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Ocena pkt.
    1 Biuro Inżynieryjne Martex  Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
w kwocie brutto  115 634,76 zł
80,83 80,83
    3 Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
w kwocie brutto 97 318,83 zł.
96,04 96,04
    4 METALZBYT-HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2    43-300 Bielsko-Biała
w kwocie brutto  111 517,65 zł.
83,81 83,81
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.9.2018                                                                          Wiązownica, 08.06.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica.
 
zostało w dniu  08.06.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z przebudową płyty stadionu sportowego w m. Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 4.06.2018r. do dnia 11.06.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 4.06.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  872/2
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
0
 
35058,69zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  872/3
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
0
 
35058,69zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  872/4
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Przebudowa dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica
 
http://www.wiazownica.fc.pl/foto/ug/news/hreb_koniec.png
G m i n a   W i ą z o w n i c a                       ul. Warszawska 15  37-522 Wiązownica
tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32
NIP 792-20-31-567      REGON 650900364
e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com
                                                                                                                Wiązownica,  04.06.2018 r.
Znak: IZ.271.6.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 04.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  202 681,86 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   211 236,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,57 40,00 97,57 pkt.
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  342 614,81 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  366 600,52 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,07 40,00 96,07 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula i Piwoda
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  66 179,54 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  84 852,83 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,79 40,00 86,79 pkt.
 
 
 
W zakresie części Nr 4  Przebudowa dróg gminnych w m. Zapałów i Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  196 863,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  208 720,02 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,59 40,00 96,59 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 5   Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.
                                      Manasterz i  Mołodycz
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
     KASBUD II Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272   
     w kwocie brutto   226 221,60 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
       
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   409 704,88 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,13 40,00 73,13 pkt.
2.  Usługi Transportowe s.c.
     T. Rutkowski i M. Trębacz
     ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   378 102,00 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
35,90 40,00 75,90 pkt.
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  403 597,44 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,63 40,00 73,63 pkt.
4. Sanakiewicz Sp. z o.o.
    Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
    37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  470 503,04 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
28,45 40,00 68,45 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
           
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając