Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki przetargu:
1.  Dla nieruchomości, którą tworzą działki n/w, położonej w miejscowości Radawa,  Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział KW prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 62527/6.                                                         
2. Cena wywoławcza (brutto)  działki:
nr 33/247 o powierzchni 0,0652 ha wynosi 65 200,00zł ( cena zawiera 23% podatku VAT).
3.Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
4. Opis nieruchomości – Działka posiada kształt trójkąta, częściowo zakrzewiona, posiada dostęp do drogi gminnej, położenie w kompleksie działek zabudowanych domkami letniskowymi. Działka objęta jest MPZP „ Radawa 1/2013- etap I”. Teren oznaczony symbolem 9 MNL o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej - rekreacji indywidualnej. Główne ustalenia MPZP „ Radawa 1/2013-etap I” dotyczące w/w działki to – dopuszcza się budowę budynków o max dwóch kondygnacjach nadziemnych ( w tym jedna kondygnacja w dachu), bez podpiwniczenia, poziomy wymiar budynku nie może przekraczać 20 m, geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci w granicach 20⁰-50⁰. Zakazuje się m.in. budowę ogrodzeń betonowych. Szczegółowe ustalenia dotyczące działek objętych planem zawarte są w MPZP   „ Radawa 1/2013-etap I”.
II. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich   i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia 9  luty 2021 r. ( w tytule wpłaty wskazać numer działki, której dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu    i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.
2. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica.
  2. Prasa lokalna.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-02-09 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-01-11 09:24:00
PublikującyIwona Kowal 2021-01-11 09:24:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
                    
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VII/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz Nr XVIII/137/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 255, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  69977/4
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 255 - 0,28ha.
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie działek osadniczych.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 255 – 18 600,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
2. Dla  działki nr 390/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 390/2 - 0,75ha.
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych.  Przeznaczenie  nieruchomości   w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 390/2 – 17 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich    i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  10 luty 2021r wysokości
za działkę nr 255 – 1 860,00zł, za działkę nr 390/2 – 1 750,00zł.
W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne    z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 16 luty 2021r. o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy      w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-02-10 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-01-11 09:48:00
PublikującyIwona Kowal 2021-01-11 09:48:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 1695, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  58111/6
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1695 - 0,08ha,
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej użytkowana rolniczo. Teren działki płaski, częściowo zaniżony, o kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi gminnej Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy      i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1695 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
2. Dla  działki nr 265/4, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/4 - 0,22ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/4 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
3. Dla  działki nr 265/6, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/6 - 0,20ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy    i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/6 – 22 700,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-02-09 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-01-11 09:32:00
PublikującyIwona Kowal 2021-01-11 09:33:00

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 stycznia 2021r. 09:42:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.