Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki przetargu:
1.  Dla nieruchomości, którą tworzą działki n/w, położonej w miejscowości Radawa,  Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział KW prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 62527/6.                                                         
2. Cena wywoławcza (brutto)  działki:
nr 33/247 o pow. 0,0652 ha - 65 200,00zł ( cena zawiera 23% podatku VAT).
3.Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
4. Opis nieruchomości – Działka posiada kształt trójkąta, częściowo zakrzewiona, posiada dostęp do drogi gminnej, położenie w kompleksie działek zabudowanych domkami letniskowymi. Działka objęta jest MPZP „ Radawa 1/2013- etap I”. Teren oznaczony symbolem 9 MNL o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej - rekreacji indywidualnej. Główne ustalenia MPZP „ Radawa 1/2013-etap I” dotyczące w/w działki to – dopuszcza się budowę budynków o max dwóch kondygnacjach nadziemnych ( w tym jedna kondygnacja w dachu), bez podpiwniczenia, poziomy wymiar budynku nie może przekraczać 20 m, geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci w granicach 20⁰-50⁰. Zakazuje się m.in. budowę ogrodzeń betonowych. Szczegółowe ustalenia dotyczące działek objętych planem zawarte są w MPZP   „ Radawa 1/2013-etap I”.
II. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie     do dnia 17  maja 2021 r. ( w tytule wpłaty wskazać numer działki, której dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu    i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.
2. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021 r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica.
  2. Prasa lokalna.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Data wpłaty wadium:
2021-05-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-04-20 07:30:00
PublikującyIwona Kowal 2021-04-20 07:30:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014r poz.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica   Nr XXVIII/210/2021 z dnia 10 luty 2021r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 418/4 położonej w miejscowości Cetula Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  102416/8.
1.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr, nr 418/4 - 0,25 ha.
2.  Opis nieruchomości – działka wymieniona wyżej  zaszeregowana  jest w Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działka  nie jest objęta decyzjami o warunkach zabudowy. Brak MPZP. Położona jest wśród działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, nieużytkowana, posiada dostęp do drogi gminnej publicznej.
3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości : działki nr 418/4- 27000,00 brutto.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich   i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium   w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie   do dnia  17 maja 2021 r.( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021 r. o godz. 13°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 4. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Cetula
  2. Strona internetowa , Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Data wpłaty wadium:
2021-05-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-04-20 07:41:00
PublikującyIwona Kowal 2021-04-20 07:41:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
                    
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VII/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz Nr XVIII/137/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
Daty poprzednich przetargów:25.09.2020r,16.02.2021r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 255, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  69977/4
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 255 - 0,28ha.
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie działek osadniczych.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 255 – 18 600,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
2. Dla  działki nr 390/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 390/2 - 0,75ha.
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych.  Przeznaczenie  nieruchomości   w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 390/2 – 17 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich   i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w na konto Urzędu   Gminy   w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  17 maja 2021r wysokości
za działkę nr 255 – 1 860,00zł, za działkę nr 390/2 – 1 750,00zł.
W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021r. o godz. 12°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Data wpłaty wadium:
2021-05-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-04-20 07:52:00
PublikującyIwona Kowal 2021-04-20 07:52:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 1695, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  58111/6
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1695 - 0,08ha,
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej użytkowana rolniczo. Teren działki płaski, częściowo zaniżony, o kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi gminnej Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1695 – 22 800,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich  i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  17 maja 2021r wysokości
za działkę nr 1695 – 2 280,00zł, w tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021r. o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,    w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Wiązownica.
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Data wpłaty wadium:
2021-05-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-04-20 07:56:00
PublikującyIwona Kowal 2021-04-20 07:57:00

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 maja 2021r. 09:12:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.