Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVIII/497/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
Data  przetargów: 1.09.2023r., 16.02.2024r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 417/2, położonej w miejscowości Zapałów,  Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70462/1
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 417/2 - 0,2790 ha ( ŁIV, Br-RIVa).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.  Przeznaczenie  nieruchomości   w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar rolne i zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji   o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 417/2 – 53 074,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działek zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich    i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką)  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia 1 lipca 2024r .W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2024r. o godz. 13°°  w budynku Urzędu Gminy                                                                      w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,                                                               w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Zapałów
 2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 3. Prasa lokalna - wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Data wpłaty wadium:
2024-07-01 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-06-04 10:16:00
PublikującyIwona Kowal 2024-06-04 10:16:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
                               DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Zapałowska                    
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXXIII/531/2023 z dnia 15 września 2023r.
Data pierwszego przetargu: 16.02.2024r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 136/1, położonej w miejscowości Wólce Zapałowskiej,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  49897/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 136/1 - 0,2147ha.
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych.  Przeznaczenie  nieruchomości   w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 136/1 – 44 710,00zł brutto
Sprzedaż w/w działek zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich    i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką)    na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym   w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  1 lipca 2024r
W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne    z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2024r. o godz. 14°°  w budynku Urzędu Gminy    w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,   w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela Kierownik RRG pokój nr 15  lub pod nr tel. 622 36 31, 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Wólka Zapałowska,
 2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 3. Prasa lokalna.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Data wpłaty wadium:
2024-07-01 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-06-04 10:22:00
PublikującyIwona Kowal 2024-06-04 10:22:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVI/489/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Daty  przetargów:3.07.2023r., 27.10.2023r.,16.02.2024r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 33, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 33 - 0,46 ha ( ŁIV, ŁV, PsV, W, B-PsV).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.  Przeznaczenie  nieruchomości          w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji                         o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 33 – 46 920,00zł brutto.
2. Dla  działki nr 112/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 112/2 - 0,93 ha ( RVI, ŁV,).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo.  Przeznaczenie  nieruchomości  w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszary rolne . Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 112/2 – 36 468,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działek zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich     i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką)  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia 1 lipca 2024r .W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2024r. o godz. 12°°  w budynku Urzędu Gminy                                                       w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,                                                          w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
 2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 3. Prasa lokalna-wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Data wpłaty wadium:
2024-07-01 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-06-04 10:30:00
PublikującyIwona Kowal 2024-06-04 10:30:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
 NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  działek rekreacyjnych położonych w miejscowości   RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.     w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XXXII/248/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
.
I. Dane dotyczące nieruchomości:
  1.  Dla działek nr nr:   286/20, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych  w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1.
 2.  Powierzchnia działek według ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza:
 
  Nr ewidencyjny Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (brutto) zawiera 23% VAT
1.               286/20 0,0805 79 400,00
2.             286/26 0,0710 70 100,00
3.                 286/27 0,0712 70 300,00
4. 286/28 0,0714 70 500,00
5.                 286/29 0,0717 70 800,00
3. Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działek opodatkowana  podatkiem VAT w wysokości 23%.
 4. Zgodnie ze SU i K Z P znajduje się w terenach rekreacyjnych. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki są objęte decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę domkami letniskowymi. Działki posiadają kształt foremnych prostokątów,  mające dostęp do dróg gminnych, media; prąd, woda, znajdują się w granicy działki macierzystej, teren równy, niezakrzaczony. Działki posiadają duże walory rekreacyjne, położone w bliskim sąsiedztwie lasu. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążone prawami osób trzecich      i   nie ma przeszkód prawnych   w jej rozporządzaniu .
II. Warunki przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem lub gotówką w kasie Urzędu,  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   1 lipca 2024r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy).     
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
2. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2024r.   o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy     w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik   RRG  pokój nr 15  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
 2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
 3. Prasa lokalna.                                                                                                         Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                                 Krzysztof Strent

Data wpłaty wadium:
2024-07-01 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-06-04 10:34:00
PublikującyIwona Kowal 2024-06-04 10:30:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości  Manasterz
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XLIX/360/2022 z dnia 13 maja 2022 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych jako działki  nr 682/7, nr 682/8, położonych w miejscowości Manasterz  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  49584/6.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 682/7 – 0,1516 ha,  nr 682/8 – 0,1495 ha,
2. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr 682/7 – 60 500,00 zł, 682/8 – 59 700,00zł,
3.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                               i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działki objęte są decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich    i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetar
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium     w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie   do dnia   1 lipca 2024r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości           w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny                 i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2024r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy pokój nr 15 lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Manasterz
 2. Prasa lokalna - wyciąg z ogłoszenia.
 3. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Data wpłaty wadium:
2024-07-01 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-06-04 10:39:00
PublikującyIwona Kowal 2024-06-04 10:39:00

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 20:31:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.