Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiązownica
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXV/267/2021 z dnia 23 września 2021 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 1222/11, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  101877/0.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1222/11- 0,1185ha, oznaczona    w ewidencji gruntów jako Bi.
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej  i mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie w terenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   tereny osadnicze.
5.  Cena wywoławcza nieruchomości nr 1222/11 – 44 280,00zł brutto. Sprzedaż działki opodatkowana podatkiem 23% VAT.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich             i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 1222/11 położoną w Wiązownicy w terminie do   9 lutego 2022r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 1222/11 – 4430,00zł,  na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  9 lutego 2022r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2022r. (poniedziałek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Wiązownica
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2022-02-09 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2022-01-14 07:47:00
PublikującyIwona Kowal 2022-01-14 07:47:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXV/267/2021 z dnia 23 września 2021 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 418/5, położonej w miejscowości Cetula,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  102416/8.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 418/5- 0,03ha.
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie w terenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   tereny osadnicze. Brak MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy    i zagospodarowania terenu.
5.  Cena wywoławcza nieruchomości nr 418/5 – 4 480,00zł brutto. Sprzedaż działki zwolniona    z podatku VAT.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich             i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 418/5 położoną w Cetuli w terminie   do   9 lutego 2022r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 418/5 – 450,00zł,  na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  9 lutego 2022r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne    z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2022r. (poniedziałek)  o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,   w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Cetula
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2022-02-09 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2022-01-14 07:50:00
PublikującyIwona Kowal 2022-01-14 07:50:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
 DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  działek rekreacyjnych położonych w miejscowości   RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.    w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XXXII/248/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
Termin pierwszego przetargu:15.10.2021r.
I. Dane dotyczące nieruchomości:
  1.  Dla działek nr nr:   286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych  w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1.
 2.  Powierzchnia działek według ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza:
 
  Nr ewidencyjny Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (brutto) zawiera 23% VAT
1.                 286/5 0,0741 67 500,00
2.                 286/6 0,0740 67 400,00
3.                286/7 0,0739 67 300,00
4.                286/8 0,0739 67 300,00
5.                  286/9 0,0738 67 200,00
6.                 286/10 0,0738 67 200,00
7.                 286/12 0,1042 94 850,00
8.                 286/13 0,0718 65 400,00
9.                 286/14 0,0718 65 400,00
10.                 286/15 0,0718 65 400,00
11.                 286/16 0,0717 65 300,00
12.                 286/17 0,0717 65 300,00
13.                 286/18 0,0716 65 200,00
14.                  286/19 0,0704 64 100,00
15.               286/20 0,0805 73 300,00
16.                 286/21 0,1044 95 100,00
17.                 286/22 0,0721 65 700,00
18.                 286/23 0,0717 65 300,00
19.                 286/24 0,0712 64 800,00
20.                 286/25 0,0708 64 500,00
21.             286/26 0,0710 64 700,00
22.                 286/27 0,0712 64 800,00
23.                 286/28 0,0714 65 000,00
24.                 286/29 0,0717 65 300,00
3. Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działek opodatkowana  podatkiem VAT w wysokości 23%.
 4. Zgodnie ze SU i K Z P znajduje się w terenach rekreacyjnych. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki są objęte decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę domkami letniskowymi. Działki posiadają kształt foremnych prostokątów,  mające dostęp do dróg gminnych, media; prąd, woda, znajdują się w granicy działki macierzystej, teren równy, niezakrzaczony. Działki posiadają duże walory rekreacyjne, położone w bliskim sąsiedztwie lasu.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążone prawami osób trzecich   i   nie ma przeszkód prawnych   w jej rozporządzaniu .
II. Warunki przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem lub gotówką w kasie Urzędu,        w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   14 lutego 2022r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy).     
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
2. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy – reprezentującego Gminę Wiązownica        w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art.23 ust.1 pkt 1 i 2 , art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik         ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
  2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
  3. Prasa lokalna.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2022-02-14 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2022-01-18 09:25:00
PublikującyIwona Kowal 2022-01-18 09:25:00

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 stycznia 2022r. 03:04:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.