Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Mołodycz
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXIII/463/2023 z dnia 9 lutego 2023r.
Przetarg jest ograniczony do mieszkańców wsi Mołodycz oraz do rolników indywidualnych   w związku z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 1,00ha. Warunki ograniczenia oferent musi spełnić łącznie.
I. Dane dotyczące nieruchomości
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  224/4 położonej  w miejscowości Mołodycz Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 77137/3
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 224/4 – 2,5884 ha.
3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 224/4 – 128 480,00zł.              
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.
  4. Opis działki nr 224/4 – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach rolnych i leśnych. Położona wśród działek użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
 Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, po spełnieniu określonych warunków w art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. Warunkiem zakwalifikowania oferenta do przetargu jest spełnienie łącznie poniższych wymagań :
-  przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca wsi Mołodycz, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 6.06.2023r.
- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art.2a i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 6.06.2023r.
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 13 000,00zł na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   9 czerwca 2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi    w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości       w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2023  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego   pokój nr 15 lub pod nr tel. 604 293 500.
 
Ogłoszenie zamieszczono:                                                                                                Wójt Gminy Wiązownica
 1. Prasa lokalna.                                                                                                               Krzysztof Strent
 2. Tablica ogłoszeń UG w Wiązownicy, sołectwa Mołodycz
 3. Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej UG w Wiązownicy.
Data wpłaty wadium:
2023-06-09 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-10 07:30:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-10 07:30:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
 KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  działek rekreacyjnych położonych w miejscowości   RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                   w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XXXII/248/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
Daty poprzednich przetargów: 5.08.2022, 6.10.2022, 9.12.2022, 2.03.2023r.
I. Dane dotyczące nieruchomości:
  1.  Dla działek nr nr:   286/19, 286/20, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych  w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1.
 2.  Powierzchnia działek według ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza:
 
  Nr ewidencyjny Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (brutto) zawiera 23% VAT
1.                  286/19 0,0704 64 300,00
2.               286/20 0,0805 73 500,00
3.             286/26 0,0710 64 900,00
4.                 286/27 0,0712 65 000,00
5. 286/28 0,0714 65 200,00
6.                 286/29 0,0717 65 500,00
3. Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działek opodatkowana  podatkiem VAT w wysokości 23%.
 4. Zgodnie ze SU i K Z P znajduje się w terenach rekreacyjnych. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki są objęte decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę domkami letniskowymi. Działki posiadają kształt foremnych prostokątów,  mające dostęp do dróg gminnych, media; prąd, woda, znajdują się w granicy działki macierzystej, teren równy, niezakrzaczony. Działki posiadają duże walory rekreacyjne, położone w bliskim sąsiedztwie lasu. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążone prawami osób trzecich                   i   nie ma przeszkód prawnych   w jej rozporządzaniu .
II. Warunki przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem lub gotówką w kasie Urzędu,  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   9 czerwiec 2023r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy).     
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
2. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne    z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2023r. (czwartek)  o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
 2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
 3. Prasa lokalna.                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-06-09 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-10 07:39:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-10 07:39:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości  Manasterz i Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899.t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XLIX/360/2022 z dnia 13 maja 2022 r.
Daty poprzednich przetargów: 5.08.2022r., 6.10.2022, 9.12.2022, 2.03.2023r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych jako działki  nr 682/7, nr 682/8, położonych w miejscowości Manasterz  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  49584/6.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 682/7 – 0,1516 ha,  nr 682/8 – 0,1495 ha,
2. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr 682/7 –57 687,00 zł, 682/8 – 56 826,00zł,
3. Dla nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oznaczonej jako działka   nr 271/6 położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  95344/9.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 271/6 – 0,19 ha.
4. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr, nr 271/6 – 52 275,00z.
5.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                               i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działki objęte są decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich                             i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium                   w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie   do dnia   9 czerwca 2023r.             ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości           w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny                 i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2023r. o godz. 13°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik   ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Manasterz, Cetula.
 2. Prasa lokalna.
 3. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-06-09 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-10 07:46:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-10 07:46:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVI/489/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 33, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 33 - 0,46 ha ( ŁIV, ŁV, PsV, W, B-PsV).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.  Przeznaczenie  nieruchomości          w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji   o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 33 – 55 200,00zł brutto.
2. Dla  działki nr 112/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 112/2 - 0,93 ha ( RVI, ŁV,).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo.  Przeznaczenie  nieruchomości  w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszary rolne . Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 112/2 – 45 585,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działek zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich    i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką)  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia 27 czerwca 2023r .W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2023r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
 2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 3. Prasa lokalna-wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-06-27 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-31 07:32:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-31 07:32:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Ryszkowa Wola
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVI/489/2023 z dnia 31 marca 2023r.
Przetarg jest ograniczony do osób spełniających definicję  rolnika indywidualnego  w związku  z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 1,00ha. lub posiadających zgodę na nabycie nieruchomości rolnej wydanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
I. Dane dotyczące nieruchomości
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  435/3 położonej  w miejscowości Ryszkowa Wola Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 70888/3
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 435/3 – 1,0400 ha.
3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 435/3 – 51 500,00zł.              
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.
  4. Opis działki nr 435/3 – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach rolnych. Położona wśród działek użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
II. Warunkiem zakwalifikowania oferenta do przetargu jest spełnienie łącznie poniższych wymagań :
- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art.2a i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 26.06.2023r.
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 5 200,00zł na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   27 czerwca 2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu. W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 3 lipca 2023  o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
 2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 3. Prasa lokalna-wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-06-27 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-31 07:42:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-31 07:42:00

Rejestr zmian
I. Rodzaj i przedmiot zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2023 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Piwoda - Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Piwoda – Manasterz – Wiązownica - Szówsko do  SOSW,NSPP i OREW w Jarosławiu – 34 km x2 = 68 km.
Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 ze zm.).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami).
3. Dotację na przedmiotowe zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
Termin składania wniosków:
2022-12-22 10:00:00
więcej
PublikującyJózef Osowski 2022-11-30 13:09:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zarzadzenie + Regulamin 1.76 MBPlik pdf
2. Rozporządzenie 443.58 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie na dowóz niepełnosprawnych dzieci 78.00 KbPlik doc
4. Umowa 74.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 03 czerwca 2023r. 06:38:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.