URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem na  potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania              w szkołach, na terenie gminy Wiązownica. System operacyjny i oprogramowanie będzie zainstalowane fabrycznie przez producenta.          Zamawiający będzie wymagał aktywowania systemu Windows przez Wykonawcę.                            Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania sprzętu poleasingowego.                                                        Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, ze względu na źródło finansowania.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część nr 1  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych w ramach  Programu zdalna szkoła+
Laptop  w ilości  4 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM – min. 8 GB, max. 16 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 256 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 14”, max. 15,6”
 • typ ekranu – niedotykowy,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • karta dźwiękowa zintegrowana,
 • napęd optyczny DVD +- RW,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 
Część nr 2  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych: (zdalna szkoła)
Laptop  w ilości  5 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM - min 4 GB, max. 8 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 240 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 13”, max. 15,6”
 • ekran dotykowy – nie,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • głośniki zintegrowane,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • napęd optyczny -  nie jako parametr konieczny,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji min. Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 Wykonawcy udziela gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące.
Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze protokołu przekazania-odbioru, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
Cały dostarczony  sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.
W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Data składania ofert:
2020-09-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-22 07:37:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-09-30 14:13:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 51.31 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.88 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.54 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.71 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.60 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.92 KbPlik doc
7. Proj. umowy 27.15 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 17.54 KbPlik doc
9. Korekta informacji z otwarcia ofert 17.48 KbPlik doc

Rejestr zmian
2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i hydrantami, na potrzeby nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej, przebiegającej po działkach nr ewid. 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 841/9, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 864, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11, 882, 532/10, 533/1, 532/9, 531/5, 531/3, 529/1, 527/1, 523/1, 601/1, 604/6, 607, 839/12, 838, 837, 840, 841/1, 842/2, 669/3, 669/4, 671/2, 671/3, 671/6, 676/2, 676/3, 677, w obrębie ewidencyjnym Wiązownica. 2.2 Łączna długość sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 DN 90 i DN110 wynosi długość 4 056 m., w tym: - sieć z rur PE 100 SDR17 DN 90 L=2604 m. - sieć z rur PE 100 SDR17 DN 110 L=1452 m. 2.3 Sieć wodociągowa ma charakter sieci rozdzielczej włączona zostanie do istniejących przewodów zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania. Elementami sieci wodociągowej są zasuwy DN80; DN100 kołnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw oraz hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN 80. 2.4 Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: § roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy przebiegu sieci, § roboty ziemne, § roboty montażowe rurociągów ciśnieniowych z rur PE średnicy 110 mm. § roboty montażowe rurociągów ciśnieniowych z rur PE średnicy 90 mm. § zasypanie wykopu z zagęszczeniem. § montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych wraz z zasuwami. § wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.6 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia ( projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.8 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.
Data składania ofert:
2020-09-29 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-29 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-14 09:11:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-09-29 10:11:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 132.04 KbPlik doc
2. STWIORB 173.00 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.92 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.90 KbPlik doc
5. Formularz oferty 19.70 KbPlik doc
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.16 KbPlik doc
7. Wykaz osób 14.40 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 14.17 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.09 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
11. Projekt umowy 147.00 KbPlik doc
12. Projekt bud. - opis techniczny 186.50 KbPlik doc
13. Projekt zagospodarowania 1 4.59 MBPlik pdf
14. Projekt zagospodarowania 2 3.45 MBPlik pdf
15. Projekt zagospodarowania 3 3.64 MBPlik pdf
16. Profil podłużny 1 65.72 KbPlik pdf
17. Profil podłużny 2 65.54 KbPlik pdf
18. Profil podłużny 3 68.29 KbPlik pdf
19. Profil podłużny 4 66.30 KbPlik pdf
20. Profil podłużny 5 65.45 KbPlik pdf
21. Profil podłużny 6 63.25 KbPlik pdf
22. Profil podłużny 7 65.22 KbPlik pdf
23. Profil podłużny 8 66.22 KbPlik pdf
24. Profil podłużny 9 105.04 KbPlik pdf
25. Profil podłużny 10 90.11 KbPlik pdf
26. Profil podłużny 11 88.96 KbPlik pdf
27. Profil podłużny 12 67.20 KbPlik pdf
28. Węzły wodociągowe 199.96 KbPlik pdf
29. Bloki oporowe 1.08 MBPlik pdf
30. Przekroczenia 2.98 MBPlik pdf
31. Przedmiar robót 288.85 KbPlik pdf
32. Informacja z otwarcia ofert 40.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
3.1       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku remizy OSP w miejscowości Nielepkowice.
           Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania budynku, oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania  na środowisko, poprzez  docieplenie  budynku, wymianę przestarzałej instalacji i kotła c.o.  
3.2       W ramach  przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:
 • roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 • docieplenie ścian fundamentowych budynku, styropian  gr. 10 cm. (styrodur) λ =0,036 W/mK  ,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm. λ =0,036 W/mK  wraz    z wyprawą elewacyjną  z tynku cienkowarstwowego,
 • docieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 25 cm. λ =0,039 W/mK  wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego,  
 • dostawa i montaż stolarki okiennej U=0,9 Wm2K   i  stolarki drzwiowej z PCV U=1,3 Wm2K,
 • dostawa i montaż  segmentowej bramy garażowej wraz z napędem i sterowaniem, U=1,3 Wm2K
 • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła c.o.
       Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys inwestorski i przedmiar robót stanowiące  integralną część zapytania ofertowego.
 
Data składania ofert:
2020-09-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-16 13:06:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-09-25 10:46:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 46.83 KbPlik doc
2. Formularz oferty 20.81 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.82 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.89 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 15.26 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.65 KbPlik doc
7. Projekt umowy 121.00 KbPlik doc
8. Wykaz osób 15.35 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.20 KbPlik doc
10. Audyt energetyczny 1.24 MBPlik pdf
11. Przedmiar robót 1.66 MBPlik pdf
12. Rzut parteru 234.53 KbPlik pdf
13. Elewacja 1 2.01 MBPlik image
14. Elewacja 2 2.35 MBPlik image
15. Elewacja 3 2.02 MBPlik image
16. Elewacja 4 1.43 MBPlik image
17. Informacja z otwarcia ofert 34.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 października 2020r. 14:16:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.