Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 września 2022 r. Mon, 26 Sep 2022 14:38:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022 r. Mon, 26 Sep 2022 10:37:37 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Sesja Rady Gminy Wiązownica Fri, 23 Sep 2022 08:01:52 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-412 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wed, 21 Sep 2022 12:27:32 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 20 września 2022 r. decyzji znak: LŚ.6220.04.04.2022.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie...... Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica”. Wed, 21 Sep 2022 12:19:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 06 Sep 2022 14:17:24 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Mon, 29 Aug 2022 13:20:29 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... O B W I E S Z C Z E N I E Thu, 11 Aug 2022 13:45:36 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Równocześnie informuję strony, iż w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia: opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 24.05.2022 r. znak: PSNZ.9020.8.18.2022...... O B W I E S Z C Z E N I E Thu, 11 Aug 2022 11:13:30 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   zawiadamia strony, iż: Na wniosek firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez Pana Pawła Preisnera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez...... OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Thu, 11 Aug 2022 11:05:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Równocześnie informuję strony, iż w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia: opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 29.03.2022 r. znak: PSNZ.9020.8.8.2022 stwierdzająca...... Decyzja środowiskowa Thu, 11 Aug 2022 11:01:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Wed, 10 Aug 2022 07:50:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-439 ... Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Wed, 10 Aug 2022 07:50:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-439 ... Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego Tue, 09 Aug 2022 09:24:37 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 09 Aug 2022 08:34:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie Nr 103/2022 WGW z dnia 3.08.2022 r. Mon, 08 Aug 2022 09:42:26 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107                Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2021.1899. t.j. ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy...... Zarządzenie Nr 102/2022 WGW z dnia 3.08.2022 r. Mon, 08 Aug 2022 09:42:14 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107                Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2021.1899. t.j. ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy...... STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023 Fri, 05 Aug 2022 13:42:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-386 Wnioski  o przyznanie Pomocy materialnej o charakterze  socjalnym - Stypendium szkolne dostępne będą od  10 sierpnia 2022 roku   przy  wejściu  do budynku Urzędu Gminy Wiązownica  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, zakładka - stypendium. Wnioski należy  składać w ...... PŁUKANIE I CHLOROWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Wed, 27 Jul 2022 09:32:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-440 ... PRZERWA W DOSTAWIE WODY Wed, 27 Jul 2022 09:32:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-440 ... Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 25 Jul 2022 14:48:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 20 Jul 2022 14:35:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Petycja w sprawie budowy Biogazowni Wed, 20 Jul 2022 08:25:25 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-439 ... Zarządzenie Nr 95/2022 WGW z dnia 14.07.2022 r. Fri, 15 Jul 2022 11:33:10 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-386 Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Na wniosek Pani Aliny Kubiszyn nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ubiegającego...... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 04 Jul 2022 13:47:08 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...