Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wiązownica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica.

Data publikacji strony: 2007-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Mazur, budownictwo@wiazownica.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (016) 622 36 31 wew.128. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wiązownica
Dojazd do siedziby Urząd Gminy Wiązownica – ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica


W odległości ok. 230 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek autobusowy.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia, które są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność parkingu

Urząd posiada ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toalety dla interesantów znajduje się na każdym poziomie budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Budynek nie jest wyposażony w windę.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Pracownik w sekretariacie ma dostęp do monitora wideo domofonu, który znajduje się w budynku. Po zapoznaniu się ze sprawą interesanta zostaje wezwany pracownik merytoryczny, który schodzi na parter i obsługuje interesanta w dogodny dla niego sposób. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.

W budynku Urzędu Gminy znajduje się: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych.

• Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy znajduje się obok budynku Urzędu Gminy.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy ZGK. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność parkingu

ZGK posiada wspólny z Urzędem Gminy ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Dom „Senior +” w Radawie

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście wraz z podjazdem dla osób na wózkach, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy domu Seniora. Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność parkingu

Obok budynku Domu „Senior +” znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W budynku na parterze znajdują się dwie toalety dla uczestników Dziennego Domu „Senior +”. Jedna toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Domy kultury w m.: Wiązownica, Szówsko, Nielepkowice, Zapałów, Piwoda

Dostępność wejścia
- Wiązownica:
Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno wyposażone jest w podjazd dla osób na wózkach), które są ogólnodostępne w godzinach pracy Domu Kultury. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
- Szówsko:
Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w podjazd dla osób na wózkach, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Domu Kultury. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
- Nielepkowice, Zapałów, Piwoda:
Do każdego z budynków prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Domu Kultury. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
Dostępność parkingu
- Wiązownica:
Dom Kultury posiada wspólny z Urzędem Gminy ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

- Szówsko, Nielepkowice, Zapałów, Piwoda:
Domy Kultury posiadają ogólnodostępne parkingi, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność toalet
- Wiązownica, Szówsko, Nielepkowice, Zapałów, Piwoda:
Toalety dla interesantów nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia
- Wiązownica, Zapałów:
Budynki nie są wyposażony w windę.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Szówsko, Nielepkowice, Piwoda:
W budynkach nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- Wiązownica,:
Na wniosek oraz kontakt telefoniczny osób ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu na parter budynku i obsługuje go w dogodny dla niego sposób.
- Zapałów:
Na wniosek oraz kontakt telefoniczny osób ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przed budynek i obsługuje go w dogodny dla niego sposób.