Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 ... 12 
BG.6733.26.2022                                                                                                Wiązownica, dnia 03.02.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.02.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na dz. nr ewid. 1736, 1741/1, 1742/1, 1742/2, 1745, 1746, 1748, 1751/1, 1753 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-02-03
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-02-03 15:12
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-02-03 15:13
BG.6733.25.2022                                                                                                       Wiązownica, dnia 31.01.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 31.01.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „Budowa sieci kablowej SN 15kV, budowa stacji transformatorowych 15/0 kv, złączy kablowych, słupów SN 15kV oraz budowa sieci nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz kanalizacji teletechnicznej w miejscowości Jarosław, Koniaczów, Surochów gm. Jarosław, Szówsko gm. Wiązownica, w ramach zadania: Modernizacja linii SN 15kV GPZ Munina- Szówsko, etap I cz. 1 i 2 wraz z budową powiązania z linią 15kV  GPZ Munina – Oczyszczalnia na dz. nr ewid. 3009, 3013, 2963/1, 2965/3, 2965/2, 2968/3 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-01-31
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-01-31 10:22
BG.6730.189.2022                                                                                                         Wiązownica, dnia 27.01.2023r.
 
 
Informacja
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022.503 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuję, że w dniu 27 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Wiązownica wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak BG.6730.189.2022 dla zamierzenia pn.; Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach  nr ewid. 1608, 1610/2, 1610/4 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
Decyzja  została poprzedzona wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak; LŚ.6220.04.04.2022.MB z dnia 20 września 2022 r.
Treść decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni  od dnia 30 stycznia 2023r.


Załącznik:
 

  1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak BG.6730.189.2022 z dnia 27.01.2023r.
  2. Załacznik graficzny

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-01-27
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-01-30 13:34
LŚ.6220.10.01.2022.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 26.01.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-01-26 14:10
BG.6730.180.2022                                                                                               Wiązownica, dnia 26.01.2023r.
 
 
                            
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm. )  zawiadamia, że w dniu 26.01.2023r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji  pn.: Budowa budynku rekreacji indywidualnej, na  działce  nr ewid. 113/46 obr. Radawa, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm. ), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-01-26 15:02
BG.6733.2.2023                                                                             Wiązownica, dnia 25.01.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt  6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2022.503 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na dz. nr ewid. 2882/6, 2882/7, 2882/2, 2882/3 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-01-25
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-01-25 10:28
G.6733.1.2023                                                                             Wiązownica, dnia 25.01.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt  6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2022.503 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 „Przyłączenie, budowa linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilania budynków mieszkalnych w m. Szówsko na działkach nr ew. 2262/3 i 2534, na dz. nr ewid. 2279, 2387, 2388, 2389/1, 2390, 2391/1, 2391/2, 2392/1, 2393/1, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2529, 2530, 2531/3, 2531/4, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536, 2262/6, 2262/5, 2262/4, 2262/3, 2262/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-01-25
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-01-25 10:30
Wyniki konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
 
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru w dniu 17.01.2023r  na ww. stanowiska, zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Piwoda
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Radawa
3.  Hubert Kasia – kompleks sportowy w Wiązownica
4.  Winiarski Jakub – kompleks sportowy w Zapałowie
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2023 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-18 14:03
Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:06
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:03
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa.
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:11
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy otwartego konkursu ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach szkolnych.”
 
     Zawiadamiający- Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2022.1327 ze zm.) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
Ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
W kwocie 217882,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tyś. osiemset osiemdziesiąt dwa zł.).
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30.11.2022
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 217882,00 zł
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-12-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-29 09:08
LŚ.6220.09.01.2022.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 22.12.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-12-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-12-22 14:24
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-12-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-12-20 11:56
Zarządzenie Nr 123/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2022
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków  w miejscowości  Jarosław  i Oleszyc, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-14 13:16
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 15:13
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku węglowego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 13:19
LŚ.6220.05.05.2022.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 09 listopada 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 ze zm.), Gmina Wiązownica ogłasza, iż przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
                             Wójt Gminy Wiązownica
                                  Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-03
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-04 08:53
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-10-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-03 10:33
LŚ.6220.15.06.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 12.10.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.10.2022 r. do tut. Urzędu zostało złożone uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica” sporządzone na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-10-12
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-10-12 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-23 10:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-22 14:37
LŚ.6220.04.05.2022.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 20 września 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-20 12:26
LŚ.6220.04.03.2022.MB                                                                                         Wiązownica, dnia 05.08.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 1760 Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marka Przytułę i Pana Adama Mazura zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica” realizowanego na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1608, 1610/2 i 1610/4 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica oraz działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1609, 1670, 1673 i 1702 położone w miejscowości Szówsko, które mogą być wykorzystane w ramach realizacji inwestycji, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-08-05 13:44
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 10:59
LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                           Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 11:00
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 17
Wiązownica, dnia 01.07.2022 r.


 
 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 Inspektor ds. technicznych i zaopatrzenia
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:

Pawliszak Mariusz                                     Łuczyce
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Mariusz Pawliszak wykazał się znajomością omawianych zagadnień. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania i obowiązki. W związku z powyższym pozytywnie oceniono kwalifikacje kandydata do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
 
 
                                                                                               Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Pracownik ZGK2022-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:35
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 16:11:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.