Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 2 ... 12 
RG5.6733.25.2023                                                                                                               Wiązownica, dnia 30.05.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.05.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na dz. nr ewid. 995/1, 1002, 1004/1, 1005/1, 1006, 1007/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-05-30
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-05-30 11:12
ZARZĄDZENIE  NR 53
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 26.05.2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900t.j.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ul. Lubelska 115 37-522 Wiązownica .
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-05-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-26 13:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-26 14:18
RG5.6730.75.2023                                                                                                          Wiązownica, dnia 25.05.2023r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.),  zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej, na  działkach  nr ewid. 759/55, 759/56 obr. Zapałów, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-05-25
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-05-25 09:17
RG5.6733.27.2023                                                                                                  Wiązownica, dnia 22.05.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt  6, 9, 8, 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2022.503 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej nN 0,4 kV,  budowa szaf kablowych, budowa przyłączy kablowych nN 0,4 kV, budowa złącz licznikowych, budowa słupa linii napowietrznej nN,  na dz. nr ewid. 537/11, 548, 501, 535, 534, 531, 532, 533, 530, 529, 528, 527, 502/2, 502/1, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 510, 511/1, 515, 526/3, 526/1, 525/2, 525/1, 509/2 obr. Manasterz, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-05-22
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-05-24 08:19
LŚ.6220.01.14.2021.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 03.04.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wniesieniu odwołania
 
Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-04-03
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-04-03 12:49
LŚ.6220.01.13.2021.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 13 marca 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-03-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-03-13 11:15
LŚ.6220.01.01.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 27.02.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-27
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-27 10:13
LŚ.6220.01.11.2021.MB                                                                                        Wiązownica, dnia 13.02.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-13 09:40
Wiązownica, dnia 10.02.2023 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłJolanta MAZUR-SKRZYPEK - Księgowy ZGK2023-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:37
LŚ.6220.10.01.2022.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 26.01.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-01-26 14:10
Wyniki konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
 
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru w dniu 17.01.2023r  na ww. stanowiska, zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Piwoda
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Radawa
3.  Hubert Kasia – kompleks sportowy w Wiązownica
4.  Winiarski Jakub – kompleks sportowy w Zapałowie
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2023 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-18 14:03
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa.
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:11
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:03
Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:06
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy otwartego konkursu ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach szkolnych.”
 
     Zawiadamiający- Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2022.1327 ze zm.) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
Ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
W kwocie 217882,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tyś. osiemset osiemdziesiąt dwa zł.).
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30.11.2022
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 217882,00 zł
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-12-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-29 09:08
LŚ.6220.09.01.2022.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 22.12.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-12-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-12-22 14:24
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-12-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-12-20 11:56
Zarządzenie Nr 123/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2022
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków  w miejscowości  Jarosław  i Oleszyc, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-14 13:16
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku węglowego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 13:19
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 15:13
LŚ.6220.05.05.2022.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 09 listopada 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 ze zm.), Gmina Wiązownica ogłasza, iż przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
                             Wójt Gminy Wiązownica
                                  Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-03
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-04 08:53
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-10-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-03 10:33
LŚ.6220.15.06.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 12.10.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.10.2022 r. do tut. Urzędu zostało złożone uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica” sporządzone na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-10-12
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-10-12 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-23 10:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-22 14:37
LŚ.6220.04.05.2022.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 20 września 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-20 12:26
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 03 czerwca 2023r. 05:40:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.