Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 2 ... 13 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA                              
 
RG5.6730.116.2024                                                                                                  Wiązownica, dnia 11.07.2024r.
 
 
                            
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie  art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2024.572 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 11.07.2024r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji  pn.: „Budowa dwóch budynków letniskowych, na  działce nr ewid. 712/1 obr. Radawa, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2024-07-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2024-07-11 13:12
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
 
RG5.6733.8.2024                                                                                                               Wiązownica, dnia 08.07.2024r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2023.977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:  „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Sanowej w miejscowości Szówsko, na działkach nr ewid.  445, 470 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
 
            Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2024-07-08
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2024-07-08 15:10
KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – Referent ds. obsługi wynagrodzeń
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2024-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-07-04 14:45
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA                        
RG5.6730.116.2024                                                                                               Wiązownica, dnia 02.07.2024r.
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2024.572 ze zm.),  zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków letniskowych, na  działce nr ewid. 712/1 obr. Radawa, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wojt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2024-07-02
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2024-07-02 09:12
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-06-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-06-20 09:57
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-04-29
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-04-29 10:20
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-04-30 10:21
Zarządzenie Nr 32/24
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji w celu oceny wniosku na realizację zadania p.n: "Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji sklepień/kopół/pokrycia cerkwi prawosławnej pw św. Kosmy i Damiana w Zapałowie".

 

Na podstawie art.31, art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję konkursową w celu oceny wniosku na realizację zadania p. n: „Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji sklepień/kopuł/pokrycia cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Zapałowie” w następującym składzie:
 
1. Artur Żołyniak — Przewodniczący Komisji
2. Józef Osowski — Członek Komisji
3. Agnieszka Bełz — Członek Komisji

 
§ 2
Ocena wniosku zostanie przeprowadzona w dniu 19.03.2024 r. o godz.9:00.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
KRZYSZTOF STRENT
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-03-13
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-03-13 11:53
Zarządzenie Nr 32/24
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji w celu oceny wniosku na realizację zadania p.n: "Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji sklepień/kopół/pokrycia cerkwi prawosławnej pw św. Kosmy i Damiana w Zapałowie".

 

Na podstawie art.31, art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję konkursową w celu oceny wniosku na realizację zadania p. n: „Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji sklepień/kopuł/pokrycia cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Zapałowie” w następującym składzie:
 
1. Artur Żołyniak — Przewodniczący Komisji
2. Józef Osowski — Członek Komisji
3. Agnieszka Bełz — Członek Komisji

 
§ 2
Ocena wniosku zostanie przeprowadzona w dniu 19.03.2024 r. o godz.9:00.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
KRZYSZTOF STRENT
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-03-13
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-03-13 11:53
Zarządzenie Nr 29/2024
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 04 marca 2024 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-03-06
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-03-06 09:47
Zamawiający zamieszcza  aktualny plan zamówień publicznych na 2024 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych Plik pdf 400.71 KB
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-02-12
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2024-02-12 12:18
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2024-02-12 12:23
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko Lokalny Animator Sportu
w kompleksach boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012” 
na terenie Gminy Wiązownica w roku 2024 w miejscowościach:
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, RadawaWójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:
 

  1. Karol Węglarz – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Piwodzie
  2. Socha Sebastian   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w  Radawie
  3. Michał Naspiński   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Wiązownicy
  4. Winiarski Jakub   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Zapałowie
     
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 13.02.2024r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2024-02-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-02-07 12:50
Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Wiązownica spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Wiązownica spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wskazane na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Przedmiotem wsparcia jest 1 używany laptop przez ucznia klasy czwartej, który skorzystał ze wsparcia w ramach programu „Laptop dla ucznia”.


UWAGA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w nieprzekraczającym terminie do 12 lutego 2024 r., w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. Wnioski złożone po terminie, bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia. Przy wyborze nowego ostatecznego odbiorcy wsparcia decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek, do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR.

Dodatkowy nabór wynika z wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego.

W przypadku braku wpływu wniosków we wskazanym terminie, bądź wpływu wniosków niekompletnych lub niespełniających wymogi projektu „Granty PPGR”, Gmina Wiązownica przeznaczy zwrócony laptop dla wybranej przez siebie placówki oświatowej, dla której jest organem prowadzącym.


 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMagdalena Wysocka - Pracownik UGW2024-02-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-02-06 10:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2024-02-06 10:52
Wiązownica dnia, 29.01.2024 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Inspektor ds. turystyki i rekreacji
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 

Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Agnieszka Wójcik Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2024-01-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-01-30 07:47
Wiązownica dnia, 24.01.2024 r.
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko Inspektor ds. turystyki i rekreacji
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2024-01-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-24 13:03
CUW gminy Wiązownica  zamieszcza modyfikację planu zamówień publicznych na 2023 r.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-01-18
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2024-01-18 14:00
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2024-01-18 14:01
CUW Gminy Wiązownica publikuje plan zamówień publicznych na 2023 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych Plik pdf 343.12 KB
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2024-01-18
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2024-01-18 13:31
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2024-01-18 13:33
KR.2110.1.2024
 
                                     Wiązownica, 12.01.2024 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – Inspektor ds. turystyki i rekreacji
w Urzędzie Gminy Wiązownica w wymiarze pełnego etatu

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2024-01-12
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-12 13:41
Zarządzenie nr 2/2024
Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 12 stycznia 2024 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2024-01-12
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-12 12:14
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-16 12:16


Obwieszczenie do pobrania: TUTAJ
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara SOCHA - Pracownik UGW2024-01-12
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-12 13:57
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-12 13:58
ZARZĄDZENIE Nr 3/2024
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 12 stycznia 2024r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2024-01-12
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-12 12:09
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-01-16 12:15

LŚ.6220.03.04.2023.MB                                                                                            Wiązownica, dnia 02.01.2024 r.

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 63 ust 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2024-01-02
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2024-01-02 12:52
LŚ.6220.04.05.2023.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 14 grudnia 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-12-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-12-14 11:05
I. Rodzaj i przedmiot zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2024 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Ryszkowa Wola - Piwoda – Manasterz – Wiązownica - Szówsko do  SOSW,NSPP i OREW w Jarosławiu – 34 km x2 = 68 km.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania na 2024 r.
Na realizację przedmiotowego zadania gmina przeznaczyła kwotę  308 142,00 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 ze zm.).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami).
3. Dotację na przedmiotowe zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-12-01
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2023-12-01 09:25
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2023-12-01 09:32
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referent ds. wymiaru podatku i opłat
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 

Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Anna Płachetko Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-21
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-29 14:44
LŚ.6220.10.01.2023.MB                                                                                                Wiązownica, dnia 17.11.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-11-17
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-11-17 13:55
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko Referent ds. wymiaru podatku i opłat w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-14 13:54
LŚ.6220.09.01.2023.MB                                                                                                    Wiązownica, dnia 10.11.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-11-10
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-11-10 14:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Młodszy Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 

Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Magdalena Wysocka Szówsko
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-09
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-29 14:46
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 06:25:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.