Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 ... 11 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 16.05.2022r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  2000/5, 1978, 1897/2, 1897/1, 1879/3, 1892, 1890/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,  w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-16
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-17 09:21
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.05.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  .: „Budowa linii kablowej nN 0,4kV, na dz. nr ewid. 695, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 691/24, 691/25, 691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/31, 691/32, 691/33, 691/34, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/39, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43, 691/44, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26, 687/27, 687/28, 687/29  obr. Radawa, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-13
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-13 10:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-11 13:37
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej JRS7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na działce nr ewid. 736/112 obr. Piwoda, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-09
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-09 13:54
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.05.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  .: „Budowa drogi leśnej, na działkach nr ewid. 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036 obr. Ryszkowa Wola, gm.  Wiązownica oraz na działkach nr ewid. 1353, 1354 obr. Piwoda, gm.  Wiązownica”
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-05
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-06 14:33
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na działkach nr ewid. 423/5, 424/4, 424/5, 425/2 obr. Nielepkowice, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2022-05-05
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2022-05-06 14:31
LŚ.6220.09.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 06.04.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-04-06
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-04-06 12:47

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2022 r. w Gminie Wiązownica
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-04-05
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-05 12:36
Znak: ZGK.26.01L.2022                                                                        Wiązownica 01.04.2022r.                                                                                                                                                        
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Pracownik ZGK2022-04-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:35
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:36
LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-18
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-18 14:55
LŚ.6220.02.01.2022.MB Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-18
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-18 13:03
Wiązownica 16.03.2022r.                                              Znak: ZGK.26.01L.2022DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIAZOWNICA OGŁASZA
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-03-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-17 16:19
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-18 13:27
LŚ.6220.09.03.2021.MB                                                                                                    Wiązownica, dnia 08.03.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, iż w dniu 07.03.2022 r. firma Handlowo-Usługowej WITEK Agnieszka Pieniążek z siedzibą w Szówsku ul. Kasztanowa 18, 37-522 Wiązownica, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Pieniążek wycofała wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych i gum w Szówsku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2527”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-08
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-08 10:40
LŚ.6220.07.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 25 lutego 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-02-25
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-02-25 13:31
 
Wiązownica dnia, 23.02.2022 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referent ds. wymiaru podatku i opłat
 

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-23
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-23 12:51
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Referenta ds. wymiaru podatku i opłat
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-15
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-15 12:33
Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 luty 2022r.
 
 
w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.
 
Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2021 r.poz.1372),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, oraz Zarządzenia Nr 12//2022 z dnia 27 styczeń 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządzam co następuje :

§ 1
Ogłaszam wyniki  naboru wniosków - projektów na realizację zadania publicznego  z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w 2022 roku: Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych”. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej zawartą w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 04.02.2022r. Kluby sportowe, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaje się  dotację na realizację zadania to:
 
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica
             Klub Sportowy Wiązownica - 350 000,00 zł
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko
Klub Sportowy Szówsko – 115 000, 00 zł
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów
Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 60 000,00 zł,
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda
Klub Sportowy ,, SANTOS ‘’PIWODA – 95 000,00 zł,
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz
Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu – 55 000,00 zł,
 ·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz
             Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 30 000,00 zł,
·         Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula
             Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” - 30 000,00 zł
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-10 11:01
Wiązownica, dnia 04.02.2022 r
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Referenta ds. obsługi wynagrodzeńKierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica informuje:
 
że w związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
Imię i nazwisko                                                                     miejsce zamieszkania
Elżbieta Cetnarowicz                                                            Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica  stwierdził, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem
 
 
                                                                                      Kierownik Centrum Usług Wspólnych
                                                                                               Małgorzata Karakuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2022-02-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-04 11:38
K.R.2110.1.2022           
 
Wiązownica, 02.02.2022 r. 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – Referent ds. wymiaru podatku i opłat

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-02 15:58
Wiązownica dnia 01.02.2022 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko Referenta ds. obsługi wynagrodzeń
 
Kierownik Centrum Usług Wspólnych informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty spełniające wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko                                                              miejsce zamieszkania
  1. Elżbieta Cetnarowicz                                               Wiązownica
  2. Lidia Stempak                                                           Nielepkowice
  3. Agnieszka Wójcik                                                    Wiązownica
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 03.02.2022 r. (czwartek) o godz. 900  w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica.
 
 
                                                                 Kierownik Centrum Usług Wspólnych
                                                                 Karakuła Małgorzata
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2022-02-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-01 15:20
Zarządzenie Nr12/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 27 stycznia 2022r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-01-27
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-27 15:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-28 10:56
Zakład Gospodarki Komunalnej
     Gminy Wiązownica
     37-522 Wiązownica
       ul. Warszawska 17
Wiązownica, dnia 26.01.2022 r.

 
 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-01-26
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-26 13:03
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-01-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-24 12:10
CUW.111.1.2022        
 
Wiązownica, dnia 20.01.2022 


KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – Referent ds. obsługi wynagrodzeń
 
  1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
  1. Określenie stanowiska:  Referent ds. obsługi wynagrodzeń
więcej
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłAnna WILK - Sekretarz UGW2022-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-20 12:36
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-21 09:08
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowych
 i administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-01-13
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-13 14:04
LŚ.6344.01.2022.MB                                                                Wiązownica, dnia 10.01.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 37 ust. 10, ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
 
Wójt Gminy Wiązownica
podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Wiązownica oraz określenia sezonu kąpielowego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-01-10
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-01-10 11:05
LŚ.6220.19.27.2017.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 29 grudnia 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2021-12-29
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2021-12-29 12:32
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 maja 2022r. 07:34:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.