URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 

Zarządzenie Nr 11 /2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-02-18
Publikujący -

Uchwała Nr 11/37/2014
z dnia 12 lutego 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązownica  na lata 2014 - 2023.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-02-18
Publikujący -

Uchwała Nr 11/16/2014
z dnia 12 lutego 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-02-18
Publikujący -

Informacja o wynikach naboru na stanowiska Animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowiska wybrani zostali:
Broda-Sycz Bernadetta         - Kompleks sportowy w Zapałowie
Duda Maciej                              - Kompleks sportowy w Piwodzie
Feldman Jerzy                          - Kompleks sportowy w Wiązownicy
Socha Sebastian                      - Kompleks sportowy w Radawie


Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że w/w kandydaci spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych, przeprowadzania imprez dla społeczności lokalnych. Przedstawili w koncepcjach funkcjonowania obiektu ciekawe propozycje organizacji pracy, formy zajęć na obiekcie oraz formy współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i samorządem. Propozycje te wskazywały na duże zaangażowanie kandydatów w szeroko rozumianą działalność sportową na obiekcie, która ma zachęcić zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do przebywania i korzystania z obiektu.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-02-17
Publikujący -

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Animatorów sportu w kompleksach sportowych
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Moje Boisko – ORLIK 2012”


Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w dniu 12 lutego 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie analizy dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o stanowiska animatorów sportu w 4 kompleksach sportowych ,, Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Gminy Wiązownica.
Zainteresowane osoby zostaną telefonicznie zaproszone do Urzędu Gminy celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-02-12
Publikujący -

                                                                                                                                 Wiązownica 30.01.2014r.

                                                  

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-01-31
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/394/2013
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do aptek w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-01-22
Publikujący -

Uchwała Nr 11/16/2013
z dnia 08 stycznia 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-01-10
Publikujący -

Uchwała Nr 11/28/2013
z dnia 23 grudnia 2013r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014-2023.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-12-27
Publikujący -

Kontrola dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach

 

     Celem kontroli jaka została przeprowadzona na terenie Gminy Wiązownica było do przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ).

Załączniki:

Protokół kontroli Plik pdf 12.62 MB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-10-01
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Szówsko, Zapałów, Piwoda, Ryszkowa Wola, Mołodycz, Cetula, Manasterz.

Załączniki:

Wyniki naboru Kluby 2013 Plik doc 27.50 KB
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-03-21
Publikujący -

Uchwała Nr 11/39/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiaązownica na lata 2013 - 2022

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-02-27
Publikujący -

Uchwała Nr 11/22/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.   

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W  sprawie   opinii  o   możliwości  sfinansowania   deficytu  budżetu,   przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2013 rok.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-02-27
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-11-30
Publikujący -

KR.210.2.2012.A.K.                                                                 Wiązownica, 16.06.2012 r.   


                                                      Wójt Gminy Wiązownica

                                                          OGŁASZA  NABÓR


 na stanowisko – referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych.

I.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

II.    Określenie stanowiska: referent ds. inwestycji i zamówień publicznych.

III.    Wymagania niezbędne:

a)    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458. z późń. zmian. )
b)    wykształcenie: wyższe ,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    nieposzlakowana opinia,
f)    doświadczenie: 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-07-16
Publikujący -
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2012-01-16
Publikujący -

 LŚ.6220.15.03.2011.MB                                                            Wiązownica, dnia 10 października 2011r.

 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
                Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez BOMI Spółka Jawna, 39-200 Dębica – Nagawczyna 330, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, p.n.: „Wydobywanie piasku wydmowego z części złoża „Góra Bubnowa” w obrębie działek 1704 i 1705 w miejscowości Mołodycz”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2011-10-10
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 listopada 2020r. 09:39:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.