URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nabór na stanowisko – referenta do spraw rozliczeń podatku VAT
KR.2110.4.2019.A.K.                                                                                                                            Wiązownica, 04.10.2019 r.  
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
 na stanowisko – referenta do spraw rozliczeń podatku VAT

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15

II. Określenie stanowiska:  referent ds. rozliczeń podatku VAT
 

 

III. Wymagania niezbędne:
a)      Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ),
 
b)      wykształcenie: średnie ekonomiczne, preferowane wyższe studia ekonomiczne
 
c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 
d)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
e)      nieposzlakowana opinia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
 
1.      Wiedza i doświadczenie ( preferowane doświadczenie i staż pracy w samorządzie lub jednostkach budżetowych  ).
2.      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
3.      Odporność na sytuacje stresowe.
4.      Umiejętność pracy w zespole, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
5.      Znajomość ustaw:
- ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.
- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.
 
 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.Wystawianie faktur VAT za sprzedane towary i usługi, za wyjątkiem sprzedaży drewna oraz czynszów najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
2.Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT,
3.Sporządzanie deklaracji VAT „cząstkowej” Gminy oraz ich korekt,
4.Sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT Gminy na podstawie deklaracji cząstkowych,
5.Prowadzenie scentralizowanego rejestru zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT Gminy,
6.Rozliczanie podatku należnego i naliczonego z jednostkami organizacyjnymi Gminy nieposiadającymi osobowości prawnej,
7.Wdrażanie przyjętych procedur w zakresie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
 
VI. Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 
VII. Wymagane dokumenty:
-  list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
   praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane ,
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
Kandydat, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – referenta ds. rozliczeń podatku VAT.
 
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Wiązownica,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy,
-  telefonicznie - ( można dzwonić na  numer 622   36- 31 w. 26 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
3.      Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
a.       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b.      realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
c.       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 
6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
·         prawo do przenoszenia danych,
·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
8.      Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 
9.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
                                                                                      
                                                                                                                                Podpisał:
                                                                                                                Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-10-04
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-10-04 13:27
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 grudnia 2019r. 19:29:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.