Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 2 ... 12 
RG5.6733.30.2023                                                                                                          Wiązownica, dnia 20.09.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2023.977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:  „Budowa i przebudowa sieci kablowej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz ze słupową stacją transformatorową Zapałów 4 w ramach zadania; Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na sieć kablową typu YAKXS 4X120 mm2 ze stacji transformatorowej Zapałów 4 w m. Zapałów, gm. Wiązownica, na dz. nr ewid. 808, 812, 813, 927, 1046, 1105/2, 1158, 816, 817/2, 817/4, 1511, 821, 822/1, 822/2, 825/2, 825/1, 826, 832, 833, 837, 838, 842, 843/1, 849, 850, 857, 1510, 858, 864, 865, 875, 876, 877, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 904, 905, 911, 912, 913, 922, 923, 925, 1507, 1047, 1052, 1057, 1058, 1059, 1060/2, 1060/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080/2, 1080/1, 1088, 1089, 1090, 1091/2, 1091/1, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1540, 1105/1, 1106, 1111, 1110, 1112, 1113/1, 1120/2, 1120/1, 1121, 1128/1, 1130, 1129/1, 1129/2, 1135, 1539, 1136, 1537, 1145, 1146, 1147, 1148, 1506/4, 1506/3 obr. Zapałów, gm. Wiązownica”.
 
            Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Artur Żołyniak
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-09-20
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-09-20 14:39
RG5.6733.31.2023                                                                                                               Wiązownica, dnia 18.09.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2023.977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:  „Budowa linii kablowej SN 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego w m. Wiązownica na dz. nr ewid.  471, 472, 473, 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 477, 478, 481, 482/3, 482/4, 485/2, 487, 486, 493 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
 
            Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Artur Żołyniak
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-09-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-09-18 12:42
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-09-18 12:44
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-09-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-14 08:50
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-14 10:46
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-09-05
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-07 11:44
LŚ.6220.07.02.2023.MB                                                                                                Wiązownica, dnia 22.08.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-08-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-08-22 14:38
LŚ.6220.01.07.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 22.08.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.08.2023 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 61 MW obejmująca trzy etapy jego realizacji tj. o mocy do 50 MW i do 11 MW, magazynów energii o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca, zlokalizowanego na działkach nr ew. 1, 2 obręb 0012 Zapałów, na działkach nr ew. 525, 526, 527, 528 obręb 0008 Surmaczówka i na działkach nr ew. 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2, 168/2 obręb 0011 Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-08-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-08-22 14:47OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU PARTNERA
DO REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA
 


   Gmina Wiązownica, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu na stronie https://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokazTresc-107-4900 ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu pt.. „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP
w miejscowości Szówsko” planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących
z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23; Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.
W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła w terminie 1 oferta:
  1. OSP Szówsko
 
                Po ocenie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu z dnia 14 lipca 2023 podjęto decyzję o wyborze oferty nr 1do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-08-08 15:07
LŚ.6220.05.01.2023.MB                                                                                                   Wiązownica, dnia 21.07.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-07-21
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-07-21 08:19
LŚ.6220.01.05.2023.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 19.07.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 63 ust 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-07-19
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-07-19 14:52

 


Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania
 
Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r. , poz. 1079) Gmina Wiązownica Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w miejscowości Szówsko” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23
Okres realizacji projektu: 2024-2025
 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-07-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-14 14:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-06-27
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-06-27 10:51
ZARZĄDZENIE  NR 53
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 26.05.2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900t.j.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ul. Lubelska 115 37-522 Wiązownica .
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-05-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-26 13:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-26 14:18
LŚ.6220.09.06.2022.MB                                                                                       Wiązownica, dnia 23 maja 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-05-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-05-23 09:23
LŚ.6220.01.14.2021.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 03.04.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wniesieniu odwołania
 
Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-04-03
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-04-03 12:49
LŚ.6220.01.13.2021.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 13 marca 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-03-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-03-13 11:15
LŚ.6220.01.01.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 27.02.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-27
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-27 10:13
LŚ.6220.01.11.2021.MB                                                                                        Wiązownica, dnia 13.02.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-13 09:40
Wiązownica, dnia 10.02.2023 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłJolanta MAZUR-SKRZYPEK - Księgowy ZGK2023-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:37
LŚ.6220.10.01.2022.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 26.01.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-01-26 14:10
Wyniki konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
 
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru w dniu 17.01.2023r  na ww. stanowiska, zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Piwoda
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Radawa
3.  Hubert Kasia – kompleks sportowy w Wiązownica
4.  Winiarski Jakub – kompleks sportowy w Zapałowie
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2023 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-18 14:03
Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:06
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:03
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa.
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:11
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy otwartego konkursu ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach szkolnych.”
 
     Zawiadamiający- Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2022.1327 ze zm.) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
Ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
W kwocie 217882,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tyś. osiemset osiemdziesiąt dwa zł.).
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30.11.2022
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 217882,00 zł
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-12-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-29 09:08
LŚ.6220.09.01.2022.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 22.12.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-12-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-12-22 14:24
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-12-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-12-20 11:56
Zarządzenie Nr 123/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2022
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków  w miejscowości  Jarosław  i Oleszyc, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-14 13:16
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 15:13
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 25 września 2023r. 02:39:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.