Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 ... 10 
Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
p.o Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2021-09-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-09-21 14:07
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 21.09.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  249/11, 250, 790, 791/1, 791/2, 792 obr. Piwoda, gm. Wiązownica”.
  W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-09-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-09-22 12:27
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 15.09.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV w celu przyłączenia budynku jednorodzinnego mieszkalnego i budynków letniskowych, na dz. nr ewid. 77/3, 78, 70, 69/2, 75/1, 75/2, 69/3, 69/1, 29  obr. Manasterz, gm. Wiązownica oraz dz. nr ewid. 771/13, 771/12, 771/11 obr. Leżachów, gm. Sieniawa ”.
 W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-09-15
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-09-16 13:15
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-09-16 13:17
LŚ.6220.19.24.2017.MB                                                                             Wiązownica, dnia 01.09.2021 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.12.2017 r. do tut. Urzędu został złożony wniosek Pani Danuty Szewczyk – Cyran oraz Pana Jana Cyran zam. Jarosław ul. Franciszkańska 12, 37-500 Jarosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 67 domków do celów rekreacyjno-mieszkaniowych” dla którego w dniu 06.08.2021 r. Inwestor złożył wniosek o zmianę nazwy przedsięwzięcia na  „Budowa 19 domków do celów rekreacyjno-mieszkaniowych zlokalizowanego na działkach o numerach 110/4, 110/7, 110/8 i na części działek o numerach 110/22, 110/24 i 110/25 położonych w Radawie”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-09-01
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-09-01 15:18
LŚ.6220.01.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 13.08.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 33 § 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-08-13
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-08-13 09:26
Wiązownica dnia, 26.07.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Paulina Cieliczka Szówsko
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-07-26
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-07-26 08:52
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-07-19
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-07-19 19:52
K.R.2110.5.2021           
 
Wiązownica, 05.07.2021 r. 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi
 
  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15 
  1. Określenie stanowiska:  referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-07-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-05 13:59
LŚ.6220.02.08.2019.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 02.07.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-07-02
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-07-02 15:23
LŚ.6220.01.09.2019.MB                                                                      Wiązownica, dnia 1 lipca 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-07-01
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-07-01 15:14
LŚ.6220.19.22.2017.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 29.06.2021 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.12.2017 r. do tut. Urzędu został złożony wniosek Pani Danuty Szewczyk – Cyran oraz Pana Jana Cyran zam. Jarosław ul. Franciszkańska 12, 37-500 Jarosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 67 domków do celów rekreacyjno-mieszkaniowych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnym gruntu: 110/4, 110/7, 110/8 i 110/9 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-06-29
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-06-29 15:07
Wiązownica dnia, 14.06.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. ochrony przeciwpożarowej
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Dariusz Frendo Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-06-14
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-06-14 15:09

Wiązownica dnia, 08.06.2021 r.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. ochrony przeciwpożarowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-06-08
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-06-08 14:50
KR.2110.3.2021                                                                                Wiązownica, 28.05.2021r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – ds. ochrony przeciwpożarowej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2021-05-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-05-28 15:24
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-06-02 14:29
LŚ.6220.08.06.2020 .MB                                                                                     Wiązownica, dnia 10 maja 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-05-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-05-10 09:48
LŚ.6220.13.10.2017.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 23 kwietnia 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-23
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-23 09:43


Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa


Załączniki:

Załącznik Nr 1. Plik doc 13.22 KB
Załącznik Nr 2 Plik txt 54.82 KB
Załącznik Nr 3 Plik txt 54.39 KB
Załącznik Nr 4 Plik txt 53.17 KB
Załącznik Nr 5 Plik txt 51.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-20 09:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-20 09:18
LŚ.6220.15.05.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 14.04.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 27.01.2021 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 580/1 położonej w miejscowości Manasterz, gmina Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-14
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-14 10:52
LŚ.6220.08.04.2020.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 12.04.2021 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
                Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 400 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jerzego Kędzior w sprawie wydania decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Ryszkowa Wola nr 1, PV Ryszkowa Wola nr 2, PV Ryszkowa Wola nr 3, PV Ryszkowa Wola nr 4 o łącznej mocy elektrycznej instalacji do 4 MW” zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-12
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-12 08:52
Wiązownica dnia, 30.03.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. budownictwa i inwestycji
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Kinga Świerczek Cieplice
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-30 15:49
Wiązownica dnia, 29.03.2021 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. budownictwa i inwestycji
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 3 oferty spełniające wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Agnieszka Kohyt Szówsko
2. Magdalena Szczurko Jarosław
3. Kinga Świerczek Cieplice
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 30.03.2021r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-29 12:17
LŚ.6220.01.06.2019.MB                                                                                                 Wiązownica, dnia 26.03.2021 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09.01.2019 r. do tut. Urzędu został złożony wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 332/3 w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica – Nielepkowice A”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 332/3 położonej w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-03-26
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-03-26 10:58
KR.2110.1.2021                                                                                Wiązownica, 16.03.2021r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-03-16 13:54
Wiązownica dnia, 19.02.2021 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-19 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-19 14:23
Wiązownica dnia, 16.02.2021 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i  współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-16 13:48
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 września 2021r. 06:57:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.