Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 3 ... 10 
Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
 
Wersja nr       1
 
 
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 r. nr 2021/BZP 00004314/01/P
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2021-02-03
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2021-02-03 12:14
KR.2110.1.2021        
 
Wiązownica, 03.02.2021 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-03
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-03 13:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-02-01
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-02-01 09:33
Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 27 stycznia 2021 r. 
 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2021-01-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-01-28 09:48
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-04 13:15
LŚ.6220.08.01.2020.MB                                                                                                      Wiązownica, dnia 20.01.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-01-20
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-01-20 14:13
Wiązownica dnia, 21.12.2020 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Anna Lampart Nielepkowice
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-21
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:21
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:22
Wiązownica dnia, 15.12.2020 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 6 ofert spełniających wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Anna Lampart Nielepkowice
2. Agnieszka Stupak-Sutkowy Szówsko
3. Katarzyna Zygmunt Mołodycz
4. Mariola Pieniążek Wiązownica
5. Katarzyna Hajda Wiązownica
6. Justyna Ożga Rozbórz
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17.12.2020 r. (czwartek) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-15
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
LŚ.6220.17.05.2019.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 11.12.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.12.2020 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych obiektów rekreacyjno-hotelowych i usługowo-handlowo-gastronomicznych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu rekreacyjno-hotelowego Bacówka Radawa & SPA wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-12-11
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-12-11 09:44
KR.2110.1.2020        
Wiązownica, 03.12.2020 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
 1. Określenie stanowiska:  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 11:54
Zakład Gospodarki Komunalnej
     Gminy Wiązownica
     37-522 Wiązownica
       ul. Warszawska 17 
Wiązownica, dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:
 Anna Kłak                                                       Wiązownica
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Kłak była jedynym kandydatem spełniającym wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko .
Posiada wymagane wykształcenie oraz staż pracy na podobnym stanowisku.
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z w/w kandydatem kierował się kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. 
 
 
 
                                                                                              Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 11:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
Wiązownica,  dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko                                                   miejsce zamieszkania
Anna Pawłowska                                                Wiązownica
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                             Wiązownica, 23.11.2020 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-23
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:47
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:48
Wiązownica, dnia 20.11.2020 r.
 
 
 
 
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
             Informujemy, że w odpowiedzi na ofertę pracy na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty:
 
 
L.p Imię i nazwisko     miejsce zamieszkania
1. Mariola Pieniążek Wiązownica
2. 782ZXa  
 
 
            W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp Imię i nazwisko   miejsce  zamieszkania
1. 782ZXa  
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10:00
 
 
  
                                                                                                          Dyrektor  ZGK
                                                                                                          Gminy Wiązownica

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-20 13:10


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17

 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowych
 i administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:10
LŚ.6220.02.05.2020 .MB                                                                                     Wiązownica, dnia 9 listopada 2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-11-09 08:34


KR.2110.1.2020.A.K.  


Wiązownica, 09.11.2020 r.   
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta do spraw gospodarki odpadami


 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-09 13:39
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-12 14:32
Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarian Jerzy Ryznar - Wójt Gminy Wiązownica2020-09-30
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-30 08:06
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-30 08:08
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15
08.09.2020 r.

 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
ds. budownictwa i inwestycji
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:
 
Natalia Mazur                                           Makowisko
 
 
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną oraz praktyczną,  niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                                          Podpisał:
                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-09-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 13:14
Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa
 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarian Jerzy Ryznar - Wójt Gminy Wiązownica2020-09-10
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-10 12:00
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-10 12:00

Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica 
ul. Warszawska 15
Wiązownica, 01.09.2020 r.
 
                                                                                                                       
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
  
na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniające wymagania formalne.
 
Do  dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się:
 
 
Lp. Imię i nazwisko                                       Miejsce zamieszkania
 
P. Natalia Mazur                                          Makowisko
 
 
  
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu:  04.09.2020 r. ( piątek ) o godzinie 13 00  w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
                                                                       
 
Podpisał
Sekretarz Gminy Wiązownica
Małgorzata Karakuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-09-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-03 08:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-03 08:20

LŚ.6220.19.03.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 24.08.2020 r.

 

P O S T A N O W I E N I E

                Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekera 18, 30-703 Kraków reprezentowaną przez pełnomocnika Zarządu Pana Przemysława Kołodzieja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 69 w miejscowości Wólka Zapałowska”,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-24
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-24 10:29
LŚ.6220.19.04.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 24.08.2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 9, 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 66 i 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-24
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-24 11:30
KR.2110.1.2020.A.K.                                                                                                                                         Wiązownica, 18.08.2020 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji.
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15.
 
 1. Określenie stanowiska: w zależności od okresu pracy w samorządzie i posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia ( referent, podinspektor, inspektor ds. budownictwa i inwestycji).
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 tj.)
 1. wykształcenie: techniczne wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
 
 1. Wiedza i doświadczenie: znajomość  programów kosztorysowych, doświadczenie teoretyczne administracyjne i praktyczne w realizacji i rozliczaniu inwestycji budowlanych.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, kosztorysowania robót budowlanych i obsługi  informatycznych programów kosztorysowych.
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania.
 5. Preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
2.   Kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących opracowywania umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu.
3.   Opracowywanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji,
4.   Przygotowywanie procesów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych.
5.   Sporządzanie Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
6.   Opracowanie kosztorysów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.   Przygotowanie zestawień materiałowych do rozliczeń inwestycji.
8.   Rozliczanie inwestycji w porozumieniu z księgowością.
9.  Przygotowywanie protokołów odbioru końcowego.
10. Załatwianie formalności z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
11. Weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur na zlecone roboty, zakupione materiały ze stanem faktycznym.
12. Podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
13. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem robót.
14. Nadzór nad realizacją remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy
15. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
16. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
17. Sprawdzanie kompletności odbiorczej z wymogami dokumentacji projektowej, umów na budowę i przepisów prawa.
18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
19. Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, przygotowywania stosownych umów na ich wykonawstwo w szkołach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15 30  w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji  w  Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
   Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
 
 1. Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
       Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów
       aplikacyjnych.
 
   W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymagania formalne)
 
   O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622 36- 31   w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi mniej niż 6 %.
 
VIII. Usytuowanie stanowiska pracy:
Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 1. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
 
 
                                                                                                    Podpisał:
                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                             Krzysztof Strent
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-08-20
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-08-20 11:06
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w  Wiązownicy
ul. Warszawska 15
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
na stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani:
 
Magdalena Kubrak
zamieszkała w Sieniawie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący i rzeczowy udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania.  W opinii członków komisji powyższy wybór daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.
 
 
 
p.o. Kierownik
GOPS w Wiązownicy
                       Elżbieta Kruk
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarta Dobrucka - Pracownik UGW2020-08-18
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-08-18 08:42
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-08-18 08:42
  Wiązownica, dn. 13.08.2020 r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatura spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
Lp. Imię i Nazwisko
1. Magdalena Kubrak
2. Agnieszka Stupak-Sutkowy
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17.08.2020r. od godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarta Dobrucka - Pracownik UGW2020-08-13
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-08-13 14:34

LŚ.6220.18.03.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 13.08.2020 r.

 

P O S T A N O W I E N I E

                Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka, 30-703 Kraków reprezentowaną przez pełnomocnika Zarządu Pana Przemysława Kołodzieja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 38 w miejscowości Wólka Zapałowska”,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-13
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-13 11:54

LŚ.6220.15.03.2019.MB                                                                                        Wiązownica, dnia 10.08.2020 r.

 

P O S T A N O W I E N I E

                Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Elektrownia PV 53 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Izę Michałek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica”,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-10 09:18

LŚ.6220.13.08.2017.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 10.08.2020 r.   

 

Zawiadomienie stron o zebranych

 dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-10 13:42

LŚ.6220.02.03.2020.MB                                                                                                    Wiązownica, dnia 10.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

                 Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy Elektrownia PV 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 1281, 1282/1 (obręb 0009) w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica” zostało zakończone.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-10 12:33


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2020-07-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-28 14:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-28 14:28
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 października 2021r. 19:09:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.