Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 2 3 ... 13 
LŚ.6220.01.01.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 27.02.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-27
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-27 10:13
LŚ.6220.01.11.2021.MB                                                                                        Wiązownica, dnia 13.02.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-13 09:40
Wiązownica, dnia 10.02.2023 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłJolanta MAZUR-SKRZYPEK - Księgowy ZGK2023-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:37
LŚ.6220.10.01.2022.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 26.01.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-01-26 14:10
Wyniki konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
 
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru w dniu 17.01.2023r  na ww. stanowiska, zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Piwoda
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Radawa
3.  Hubert Kasia – kompleks sportowy w Wiązownica
4.  Winiarski Jakub – kompleks sportowy w Zapałowie
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2023 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-18 14:03
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:03
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa.
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:11
Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:06
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy otwartego konkursu ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach szkolnych.”
 
     Zawiadamiający- Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2022.1327 ze zm.) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
Ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
W kwocie 217882,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tyś. osiemset osiemdziesiąt dwa zł.).
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30.11.2022
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 217882,00 zł
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-12-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-29 09:08
LŚ.6220.09.01.2022.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 22.12.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-12-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-12-22 14:24
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-12-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-12-20 11:56
Zarządzenie Nr 123/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2022
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków  w miejscowości  Jarosław  i Oleszyc, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-14 13:16
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 15:13
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku węglowego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-10
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-15 13:19
LŚ.6220.05.05.2022.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 09 listopada 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-11-09
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-11-09 10:39
Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 ze zm.), Gmina Wiązownica ogłasza, iż przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
                             Wójt Gminy Wiązownica
                                  Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-11-03
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-04 08:53
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spraw o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-10-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-03 10:33
LŚ.6220.15.06.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 12.10.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.10.2022 r. do tut. Urzędu zostało złożone uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica” sporządzone na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-10-12
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-10-12 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-23 10:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-22 14:37
LŚ.6220.04.05.2022.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 20 września 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-20 12:26
LŚ.6220.04.03.2022.MB                                                                                         Wiązownica, dnia 05.08.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 1760 Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marka Przytułę i Pana Adama Mazura zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica” realizowanego na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1608, 1610/2 i 1610/4 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica oraz działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1609, 1670, 1673 i 1702 położone w miejscowości Szówsko, które mogą być wykorzystane w ramach realizacji inwestycji, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-08-05 13:44
LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                           Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 11:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 10:59
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 17
Wiązownica, dnia 01.07.2022 r.


 
 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 Inspektor ds. technicznych i zaopatrzenia
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:

Pawliszak Mariusz                                     Łuczyce
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Mariusz Pawliszak wykazał się znajomością omawianych zagadnień. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania i obowiązki. W związku z powyższym pozytywnie oceniono kwalifikacje kandydata do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
 
 
                                                                                               Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Dyrektor ZGK2022-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:35
                                               Wiązownica, dnia 20.06.2022 r.
 
 
 

 
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. technicznych i zaopatrzenia
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz Urzędu Gminy2022-06-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-06-20 12:56
LŚ.6220.01.03.2022.MB                                                                                             Wiązownica, dnia 13.06.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez Pana Pawła Preisnera w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wiązownica w dniu 13.05.2020 r. znak: LŚ.6220.16.04.2019.MB dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 687 i 691 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z częścią usługowo-handlową i towarzyszącą infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26, 687/27, 687/28, 687/29, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 691/24, 691/25, 691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/31, 691/32, 691/33, 691/34, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/39, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43 i 691/44 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powstałych po podziale działek 687 i 691, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-06-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-06-13 11:04
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 grudnia 2023r. 10:02:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.