Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NABÓR

KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – Referent ds. obsługi wynagrodzeń
 

 1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
 1. Określenie stanowiska:  Referent ds. obsługi wynagrodzeń
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku, rodzaj umowy : praca na pełny etat w godz. 7:30-15:30, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, umowa o pracę.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,
 3. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na podobnym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 4. Znajomość ustaw:
 • Karta nauczyciela
 • Prawo oświatowe
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Sporządzanie list wypłat z tytułu wynagrodzeń i świadczeń przysługujących nauczycielom i pracownikom samorządowym.
 2. Sporządzanie zestawień płacowych oraz sprawdzanie list płac pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Sporządzanie przelewów, w tym elektronicznych dotyczących naliczonych wynagrodzeń, ryczałtów, oraz rozliczeń publiczno – prawnych z tym związanych (składki ZUS, podatek dochodowy, PFRON, potrącenia z list płac).
 4. Sporządzenie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami ZUS do przyznawanych i wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 6. Prowadzenie kart wynagrodzeń dla osób pobierających wynagrodzenie.
 7. Wypełnianie czynności określonych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z wykonywaniem obowiązków płatnika (zbieranie oświadczeń i deklaracji od pracowników, potrącanie i rozliczanie podatku, sporządzanie rozliczeń z urzędem skarbowym, przekazywanie pracownikom informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników składających stosowne oświadczenie)
 8. Wykonywanie obowiązków nałożonych na zakład pracy w związku z ubezpieczeniem społecznym pracowników; a w szczególności zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowywanie, sporządzanie raportów, przekazywanie składek, dokonywanie rozliczeń z ZUS oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
 9. Prowadzenie rejestru osób zgłoszonych do ubezpieczenia w sposób umożliwiający określenie:
 1. okresów trwania umowy,
 2. osiągniętego dochodu,
 3. kwoty potrąconej składki a także wydawanie stosownych zaświadczeń na prośbę zainteresowanego.
 1. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla osób składających wnioski o emeryturę lub rentę.
 2. Wydawanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 3. Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznej wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Określenie zasad wynagradzania: Wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( druk z Internetu )
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane, z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica w terminie do dnia 15.07.2024 do godz. 15:30   w zamkniętych kopertach z  napisem:  NABÓR  na stanowisko Referent ds. obsługi wynagrodzeń
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Wiązownica,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy,
-  telefonicznie - ( można dzwonić na  numer 16 - 622 36 31 w. 144 ).


Usytuowanie stanowiska pracy:
I piętro – bez możliwości dojazdu dla osób poruszających się na wózkach. Brak podjazdu i dźwigu osobowego. Szerokość korytarza 1 metr 57 centymetrów.DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica , ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami CUW Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z CUW Gminy Wiązownica przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Karakuła Małgorzata
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2024-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2024-07-04 14:45
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:23:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.