URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Projekt Programu współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2023.
Projekt
Program współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020  - 2023.
 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Podstawowym celem funkcjonowania Gminy Wiązownica jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Sprawnej i efektywnej realizacji tych potrzeb dobrze służy współpraca samorządu z organizacjami wyspecjalizowanymi w działalności obejmującej swoim zakresem dziedziny stanowiące zadania publiczne. Organizacje są kompetentnym                        i odpowiedzialnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań, czego wyrazem jest dotychczasowe współdziałanie i jego pozytywne wyniki. Program współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w latach poprzednich odzwierciedlał obszary tej współpracy. Aktywność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem ożywiającym i spajającym społeczność lokalną.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata    2020  - 2023, zwanym dalej programem, mówi się o:
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2019 r. poz.688 ze zm.),
- organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć jednostki niebędące jednostkami finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy,
- zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Wiązownica,
- działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy,
- Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wiązownica,
- Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiązownica,
- Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wiązownica.
 
Rozdział II
CELE PROGRAMU
§ 3. 1. Celem głównym Programu jest budowanie, włączanie i umacnianie współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi,                                w szczególności poprzez:
1) zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Wiązownica,
2) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
3) rozwijanie partnerstwa publiczno- społecznego,
4) wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Celami szczegółowymi programu są:
2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców, co w konsekwencji powoduje udział                  w życiu społecznym,
3) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych,
5) wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
6) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
7) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania zadania publiczne,
8) realizacja założeń strategii rozwoju Gminy Wiązownica,
9) promocja organizacji Gminy Wiązownica,
10) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.
 
Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 4. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina kieruje się zasadami:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron- zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo;
3) partnerstwa- podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;
6) uczciwej konkurencji- podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron
i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań ( w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty;
7) równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji.
 
Rozdział IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 5.1. Przedmiotem współpracy Gminy Wiązownica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań Gminy Wiązownica określonych w ustawie,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Wiązownica,
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.
2. Ustala się priorytetową strefę zadań publicznych Gminy, które mogą być zlecone
do realizacji  organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ,, ustawą” w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych zagrożeniem społecznym.
Rozdział V
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 6. 1. Współpraca Gminy Wiązownica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:
- powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielenie dotacji na    finansowanie ich realizacji,
- wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
3. Formy współpracy pozafinansowej:
a) o charakterze informacyjnym;
- konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
b) o charakterze promocyjnym;
- promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej Urzędu.
- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.
c) o charakterze organizacyjnym:
- udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na spotkania i zebrania,
- skierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do prac w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego,
- realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie
z zakresu kultury, turystyki, sportu ,rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.
 
Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 7. Program współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023 obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.
 
Rozdział VII
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu określą uchwały budżetowe Gminy na lata  2020,2021,2022 i 2023.
 
Rozdział VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9. 1.Urząd Gminy Wiązownica prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która w szczególności polega na:
a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami;
b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w sferze dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,
c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,
d) sporządzeniu sprawozdania ze współpracy z organizacjami lub innymi podmiotami.
2. Realizacją Programu zajmuje się Rada Gminy Wiązownica, Wójt Gminy Wiązownica, Urząd Gminy Wiązownica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy i organizacje pozarządowe.
 
 
 
Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 10. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego Programu, mogą być zgłaszane Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy.
3. Ocena efektywności Programu będzie oparta o analizę następujących wskaźników:
1) liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia się we współpracy z Gmina realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
3) liczba organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dotacje,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.
§ 11. Wójt złoży Radzie Gminy Wiązownica sprawozdanie z rocznej realizacji Programu                w 2020 r. w terminie do 31 maja 2021 r.,  z 2021 r. w terminie do 31 maja 2022 r., z  2022 r. w terminie do 31 maja 2023 r. z 2023 r. w terminie do 31 maja 2024 r.
 
Rozdział X
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
§ 12. 1. Zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym może mieć formy:
1) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
2) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Powierzenie oraz wspieranie realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanego przez Wójta otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania i powierzania.
3. Na podstawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14 ustawy, złożonej przez organizację pozarządową, Wójt uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającym warunki określone a art. 19 a ust.                        1 ustawy.
4. Procedurę postępowania w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert określa Wójt w drodze zarządzenia.
5. Zlecenie zadań, o których mowa w ust.1, może nastąpić na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.696 ze zm.).
6. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( t. j. Dz.U. z 2014 r.,poz.333 ze zm.) Wójt może zlecić organizacjom realizacje zadań publicznych
z pominięciem trybu konkursu ofert.
7. Organizacja, z którą Wójt zawarł umowę na realizację zadania publicznego, może zlecić realizację tego zadania innej organizacji, niebędącej stroną umowy, wybranej w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.
§ 13. 1. Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji wybranego zadania priorytetowego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2019 r. ,poz. 688 ze zm.) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. ,poz.1507 ze zm.).
2. Dotacje udzielane są maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego.
§ 14. 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniowanie złożonych ofert oraz przedłożenie propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
3. Komisja  Konkursowa liczy nie mniej niż trzy osoby oraz nie więcej jak pięć osób, pracami  Komisji kieruje Przewodniczący.
4. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową następuje w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
5. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej przez wypełnienie formularza określonego w zarządzeniu Wójta.
6. Ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji.
8. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów
w ocenie merytorycznej.
9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół ze wskazaniem propozycji wyboru ofert,
na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert. Protokół wraz
z pozostałą dokumentacją konkursową Komisja Konkursowa przedkłada Wójtowi.
 
Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Programie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych i innych źródeł prawa powszechnie obowiązujących.       
Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia
 
 
 Formularz do pobrania: formularz do kosultacji.pdf
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-12-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-02 14:09
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 czerwca 2020r. 16:06:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.