Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane
Pan
Łukasz KUBISZYN

Inspektor do spraw Informatyki


I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Panu z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 1. Prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu, CUW i GOPS.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową i pocztą elektroniczną Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu.
 4. Analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
 5. Współdziałanie i pomoc pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy  w zakresie informatyki.
 6. Prowadzenie imiennego wykazu stanowisk pracy w przypisaniem danemu stanowisku sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 7. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w sprawie zakupu sprzętu komputerowego /prowadzenie dokumentacji zakupów i usług/.
 8. Realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji określonej w ustawie o ochronie danych osobowych.
 9. Zgłaszanie danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Odpowiedzialność za archiwizowanie i przechowywanie danych informatycznych wytworzonych w Urzędzie.
 11. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym nad monitoringiem wizyjnym na terenie Gminy.
 12. Koordynacja działań z zakresu informatyki w urzędzie i w jednostkach nadzorowanych przez Wójta Gminy Wiązownica.
 13. Przygotowanie od strony technicznej sesji i komisji Rady Gminy.
 14. Przygotowanie od strony technicznej zebrań i spotkań organizowanych przez pracowników merytorycznych zatrudnionych w urzędzie.
 15. Przyjmowanie wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego.
 16. Współpraca z firmami serwisującymi sprzęt i oprogramowanie.
 17. Zastępstwo na stanowisku ds. informatyki, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  w zakresie informatyki.
 18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych objętych niniejszym zakresem czynności.
 19. Opisywanie i podpisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 21. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 22. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy  i Skarbnika Gminy.
Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „IF".

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-04-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-04-28 13:35
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:43

Pan
Daniel MŚCISZ
Inspektor do spraw Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Panu z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
 
Z ZAKRESU SPRAW OBRONNYCH:

 1. Opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych.
 2. Prowadzenie akcji kurierskiej.
 3. Realizacja zadań planowania operacyjnego.
 4. Organizacja głównego stanowiska kierowania.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania jednostek wojskowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze wsparciem państwa gospodarza (HNS)  w czasie pokoju.
 7. Prowadzenie spraw związanych z działalnością kontrolną w zakresie spraw obronnych oraz szkoleń obronnych.

 
Z ZAKRESU SPRAW OC:

 1. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych urządzeń socjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania OC.
 2. Przygotowanie i realizacja zaciemnienia wygaszania oświetlenia w Gminie, zakładach pracy i środkach transportowych.
 3. Realizowanie przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia.
 4. Tworzenia i przygotowanie do działania OC.
 5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowej w rejonach porażenia ludności.
 6. Planowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń i ćwiczeń z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji OC.
 7. Planowanie, zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, środki, umundurowanie, a także zakładów pracy w sprzęt i środki.
 8. Planowanie środków finansowych na realizację zadań OC.
 9. Inspirowanie prowadzenia działalności popularyzacyjno-propagandowej w dziedzinie OC oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, a także środkami masowej propagandy informacji.
 10. Prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej.
 11. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym
 12. Prowadzenie kancelarii tajnej i organizacja ochrony tajemnicy państwowej.
 13.  Prowadzenie ewidencji dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową (rejestru pism poufnych wchodzących i wychodzących).

 
Z ZAKRESU SPRAW DOTYCZĄCYCH INFORMATYKI:

 1. Analiza stanu informatycznego w Urzędzie.
 2. Opracowanie raportów o stanie informatyki w Urzędzie.
 3. Przygotowanie wniosków oraz opiniowanie propozycji zakupu sprzętu i oprogramowania.
 4. Instalacja i wdrażanie systemów komputerowych.
 5. Administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy ,GOPS, CUW w tym:
 1. archiwizacja danych komputerowych,
 2. obsługa serwisowa oprogramowania,
 3. tworzenie kopii awaryjnych,
 4. ochrona systemów i sieci komputerowych,
 5. zapewnienie i utrzymywanie właściwego stanu sprzętu i oprogramowania komputerowego umożliwiające bezawaryjną pracę,
 6. usuwanie awarii wynikających z użytkowania sprzętu komputerowego.
 1. Współpraca z firmami serwisującymi sprzęt i oprogramowanie.
 2. Wprowadzanie informacji i materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
 3. Prowadzenie dokumentacji zakupów i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zakresu czynności.
 4. Zastępstwo na stanowisku d/s p.poż. oraz na stanowisku informatyki
 5. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 6. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 7. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych objętych niniejszym zakresem czynności.
 8. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 9. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 
OGÓLNE:

 1. Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.).
 2. Opisywanie i podpisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie prowadzonych spraw.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „ZI".
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2012-10-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 10:59
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:44
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 lutego 2024r. 08:45:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.