Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane

Pani
Grażyna SKRZYPEK
Inspektor do spraw Księgowości Podatkowej

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 1. Do zadań stanowiska (BF) do spraw księgowości podatkowej należy w szczególności:
 1. Księgowanie wpłat dokonywanych w kasie Urzędu oraz za pośrednictwem banku lub poczty.
 2. Ściąganie zaległości podatkowych: wystawianie upomnień, prowadzenie ewidencji upomnień, sporządzanie tytułów wykonawczych. 
 3. Współpraca z działem egzekucji przy Urzędzie Skarbowym, oraz bieżąca aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych i pisemne informowanie Urzędu Skarbowego o stanie zaległości.
 4. Kontrola i rozliczanie sołtysów - inkasentów zobowiązań pieniężnych, obliczanie należnego im wynagrodzenia prowizyjnego brutto oraz przekazanie naliczonych wynagrodzeń brutto Inspektorowi ds. płac.
 5. Wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku lub poczty po upływie terminu płatności w zakresie zaliczenia części płatności na odsetki i koszty zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.
 6. Wydawanie decyzji dotyczących zwrotu powstałych nadpłat.
 7. Prowadzenie   ewidencji   podatku   od   nieruchomości   od   osób   prawnych   i jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej zgodnie ze złożoną deklaracją (księgowanie wpływów, kontrola regulowania zobowiązań podatkowych, sporządzanie tytułów wykonawczych).
 8. Sporządzanie informacji do sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-N)
  dotyczących wykonania dochodów podatkowych oraz zaległości i nadpłat (za wyjątkiem
  dochodów z tytułu podatku od środków transportowych), zgodnie z ustalonymi w tym zakresie rozporządzeniami Ministra Finansów.
 9. Współpraca   z   księgowością   budżetową   przez   miesięczne   uzgodnienie   wpływów podatkowych. 
 10. Podejmowanie  wszystkich   czynności  w  celu  zabezpieczenia  należności  podatkowych, w   szczególności zastawem skarbowym, hipoteka przymusową oraz prowadzenie postępowań spadkowych.
 11. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 12. Zastępstwo   na   stanowisku   kasjera   w  przypadku   równoczesnej   nieobecności   kasjera i pracownika ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej.
 13. Prowadzenie kartotek i księgowanie przypisów opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych,
  od   osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 14. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta,
  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 15. Ochrona danych osobowych podatników zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 17. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych
  a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF”.
 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2007-07-24 18:04
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:37
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 kwietnia 2024r. 18:27:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.