Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pani
Grażyna SKRZYPEK
Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 661 z późniejszymi zmianami).
3. Kodeks pracy.
4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(Dz. U. Nr 223 poz 1458).
5. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy z dnia 30stycznia2009r. ustalam Pani/Panu z dniem 1 marca 2009r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1) Księgowanie wpłat dokonywanych w kasie Urzędu oraz za pośrednictwem banku lub poczty.
2) Ściąganie zaległości podatkowych:
  1. wystawianie upomnień,
  2. prowadzenie ewidencji upomnień,
  3. sporządzanie tytułów wykonawczych,
  4. współpraca z działem egzekucji przy Urzędzie Skarbowym, oraz bieżąca aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych i pisemne informowanie Urzędu Skarbowego o stanie zaległości.
3) Sporządzanie wydruków dowodów wpłat (kwitariuszy) dla inkasentów podatków:  (rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości) od osób fizycznych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązownica.
4) Kontrola i rozliczanie sołtysów – inkasentów zobowiązań pieniężnych, obliczanie należnego im wynagrodzenia prowizyjnego brutto oraz przekazanie naliczonych wynagrodzeń brutto księgowej ds. Gospodarki Materiałowej i Księgowości celem sporządzenia list płac.
5)Drukowanie z systemu komputerowego dowodów wpłat należności z tytułu podatków dla podatników dokonujących wpłat w kasie Urzędu, w przypadku braku możliwości wydruku (np. dla należności zahipotekowanych, w czasie awarii systemu itp.) wystawianie dowodów wpłat (na drukach K-103).
 6) Wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku lub poczty po upływie terminu płatności w zakresie zaliczenia części płatności na odsetki i koszty zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.
7) Wydawanie decyzji dotyczących zwrotu powstałych nadpłat.
8) Prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek  nieposiadających osobowości prawnej zgodnie ze złożoną deklaracją (księgowanie wpływów, kontrola regulowania zobowiązań podatkowych, sporządzanie tytułów wykonawczych).
9) Sporządzanie informacji do sprawozdań budżetowych (Rb-PDP, Rb – 27S) dotyczących wykonania dochodów podatkowych oraz zaległości i nadpłat (za wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych), zgodnie  z ustalonymi w tym zakresie rozporządzeniami Ministra Finansów.
10) Współpraca z księgowością budżetową przez miesięczne uzgodnienie wpływów podatkowych.
11)Podejmowanie wszystkich czynności w celu zabezpieczenia należności podatkowych,   w   szczególności zastawem skarbowym, hipoteka przymusową oraz prowadzenie postepowań spadkowych.
12) Zastępstwo na stanowisku kasjera w przypadku równoczesnej nieobecności kasjera i zastępującego go pracownika ds. księgowości budżetowej  i pozabudżetowej oraz zastępstwo na stanowisku podatki i jednostki pomocnicze.
13) Prowadzenie kartotek i księgowanie przypisów opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych, od   osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
14) Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy  i   Skarbnika Gminy.
16) Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej,    instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
17) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych  a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF”.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2007-07-24 18:04
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:51
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 marca 2023r. 09:46:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.