Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane

Pani
Dorota KASIA
Inspektor do spraw Księgowości Budżetowej i Pozabudżetowej

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencji syntetycznej i analitycznej) dla:
 1. Zakładowego  Funduszu  Świadczeń   Socjalnych  w  sposób  umożliwiający  ustalenie
  zmniejszeń i zwiększeń funduszu, a w szczególności rozliczenie udzielonych pożyczek na
  cele mieszkaniowe (ewidencja wypłat i spłat),
 2. sum depozytowych, wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonania robót na zasadach określonych  w  ustawie  o  zamówieniach  publicznych,   zgodnie  z  obowiązującymi
  w Urzędzie Gminy Wiązownica zasadami (polityką) rachunkowości.
 1. Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych w systemie informatycznym w tym:
 1. zakładanie kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 2. aktualizacja informacji zawartych w kartotekach,
 3. wykonywanie operacji na środkach trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przyjęcie, modernizacja, zmiana wartości początkowej, sprzedaż, częściowa sprzedaż, likwidacja, częściowa likwidacja, przekazywanie, przesunięcie),oraz druki OT,PT,LT
  w oparciu o dane otrzymane z odpowiednich referatów,
 4. naliczanie umorzeń i amortyzacji,
 5. aktualizacja wycen środków trwałych,
 6. prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych,
 7. prowadzenie ewidencji pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Uzgadnianie zapisów w prowadzonych księgach pomocniczych z zapisami księgi głównej jednostki budżetowej (z księgowością budżetową Urzędu).
 2. Sporządzanie sprawozdań dotyczących  środków trwałych  oraz  wartości  niematerialnych i    prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Weryfikacja nieruchomości poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.
 4. Wycena spisów z natury inwentaryzowanych składników majątku Gminy oraz wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie informatycznym.
 5. Sprawdzanie dowodów księgowych Urzędu Gminy pod względem formalnym
  i rachunkowym.
 6. Sporządzanie przelewów.
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 8. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi kasy.
 9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta,
  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 10. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 11. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 12. Ochrona danych osobowych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF".
 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2008-02-18
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2008-02-18 17:27
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:40
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 07:32:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.