Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pani:
Dorota KASIA
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Pozabudżetowej

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz 1458).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzedu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 kwietnia 2018 r. ustalam Pani/Panu z dniem 04 czerwca 2018 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

        1.      Prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencji syntetycznej i analitycznej) dla:
a.  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sposób umożliwiający ustalenie zmniejszeń i zwiększeń funduszu, a w szczególności rozliczenie udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe (ewidencja wypłat i spłat),
b. sum depozytowych, wadium oraz zabezpieczeń nalezytego wykonuwania robót na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Gminy Wiązownica zasadami (polityką) rachunkowosci.
            
2.      Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych w systemie informatycznym  w tym:
a. zakładanie kartotek środków trwałych,
b. aktualizacja informacji zawartych w kartotekach,
c.wykonywanie operacji na srodkach trwałych,
d. naliczanie umorzeń i amortyzacji,
e. aktualizacja wycen środków
f. prowadzenie eweidencji pozostałych środków trwałych (ilościowa, ilościowo-wartościowa)
g. prowadzenie ewidecji pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

 
3.   Uzgadnianie zapisów w prowadzonych księgach pomocniczych środków trwałych z zapisami księgi głównej jednostki budżetowej (z księgowością budżetową Urzędu)
4.      Sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych oraz wartości niematreialnych i prawnych zgodnie z obowiazującymi przepisami.
5.   Weryfikacja nieruchomości poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.
6. Wycena spisów z natury inwentaryzowanych składników majątku Gminy oraz wyliczanie różnic inwentaryzayjnych.

        7.     Sprawdzanie dowodów księgowych Urzędu gminy  pod względem formalnym i   rachunkowym.

8. Sporządzanie przelewów, w tym elektronicznych dotyczących zobowiązań Urzędu i Gminy:
a. za otrzymane faktury, rachunki,
b. z tytułu dotacji budżetowych oraz innych podmiotów, za wyjątkiem przedszkola niepublicznego oraz innych form wychowania przedszkolnego,
c. podatku od towarów i usług (VAT)
d. z tytułu zwrotu niewykorzystywanych przez Gmine dotacji,  z zachowaniem terminów zapłaty okreslonycgh dokumentów (umowach, porozumieniach, fakturach, itp.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.   Prowadzenie archiwum zakładowego.
10. Zastępstwo na stanowisku ds obsługi kasy.
11. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy.
12. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
13. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 
 
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2008-02-18
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2008-02-18 17:27
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:54
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 17:41:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.