Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Pani
Anna SZELA

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
    w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz
    o zmianie niektórych ustaw.
 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. 2018.1260 t.j.).
 3. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej
i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 1. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 2. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 3. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych
i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 2. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 104/11 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. ustalam Pani/Panu z dniem 01 stycznia 2012 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach
    dotyczących uprawnień do świadczenia rodzinnego w celu uzyskania kompletnej  
    dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
2. Przyjmowanie, weryfikowanie wniosków wraz z załączoną dokumentacją oraz wprowadzanie danych do systemów informatycznych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń:
 1. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
 2. zasiłków pielęgnacyjnych
 3. świadczeń pielęgnacyjnych
 4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
4. Obsługa programu AMAZIS  dot. świadczeń rodzinnych
5. Obsługa programu NEMEZIS dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
6. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism
    w zakresie świadczeń rodzinnych, prowadzenie postępowań administracyjnych
    zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
7. Zapotrzebowanie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
9. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń  rodzinnych, w tym także w wersji elektronicznej.
10.  Egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydawanie decyzji w tym
     zakresie.
11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych.
13. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności   spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
14. Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.
15. Zastępstwo na stanowisku pracownika prowadzącego sprawy dotyczące świadczeń
      rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 
Pani
Małgorzata ŻELAZKO
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
    w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz
    o zmianie niektórych ustaw.
 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. 2018.1260 t.j.).
 3. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej
i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 1. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 2. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 3. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 2. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. ustalam Pani/Panu z dniem 08.03.2019 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach
    dotyczących uprawnień do świadczenia rodzinnego w celu uzyskania kompletnej  
    dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
2. Przyjmowanie, weryfikowanie wniosków wraz z załączoną dokumentacją oraz wprowadzanie danych do systemów informatycznych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń:
 1. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
 2. zasiłków pielęgnacyjnych
 3. świadczeń pielęgnacyjnych
 4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
4. Obsługa programu AMAZIS  dot. świadczeń rodzinnych
5. Obsługa programu NEMEZIS dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
6. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism
    w zakresie świadczeń rodzinnych, prowadzenie postępowań administracyjnych
    zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
7. Zapotrzebowanie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
9. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń  rodzinnych, w tym także w wersji elektronicznej.
10.  Egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydawanie decyzji w tym
     zakresie.
11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych.
13. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności   spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
14. Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.
15. Zastępstwo na stanowisku pracownika prowadzącego sprawy dotyczące świadczeń
      rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 
Pani
Anna FLOREK

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
    w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz
    o zmianie niektórych ustaw.
 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j. ).
 3. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej
i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 1. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 2. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 3. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 4. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 5. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych
i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 2. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 3. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. ustalam Pani/Panu z dniem 18.05.2017 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach
    dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego w celu uzyskania kompletnej   
    dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji  w celu ustalenia prawa
    do świadczeń wychowawczych, pomoc stronom w wypełnianiu wniosków.
3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji 
    w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych. 
4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism
    w zakresie świadczeń wychowawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych
    zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
5. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
6. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń
    wychowawczych w tym także w wersji elektronicznej.
7. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń  
    wychowawczych.
8. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
9.  Egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydawanie decyzji w tym
     zakresie.
10. Współpraca z wnioskodawcami, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami, instytucjami 
      i organami  w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla
      prowadzenia postępowania w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń  
      wychowawczych.
11. Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń m.in. tworzenie
      aktualnych rejestrów, wykazów, informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.
12. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw  i zaistniałych problemach.
13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa
      dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Wykonywanie innych czynności wynikających  z ustawy o pomocy państwa
      w wychowywaniu dzieci oraz innych zadań zleconych przez kierownika GOPS
      w Wiązownicy.
15. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
      księgowych, a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany
      przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
16. Zastępstwo na stanowisku pracownika prowadzącego sprawy związane ze świadczeniami
      rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Pani
Iwona Kubiak

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
    w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz
    o zmianie niektórych ustaw.
 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j. ).
 3. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej
i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 1. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 2. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 3. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 4. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 5. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych
i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 2. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 3. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. ustalam Pani/Panu z dniem18.05.2017 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach
    dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego w celu uzyskania kompletnej   
    dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji  w celu ustalenia prawa
    do świadczeń wychowawczych, pomoc stronom w wypełnianiu wniosków.
3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji 
    w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych. 
4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism
    w zakresie świadczeń wychowawczych, prowadzenie postępowań administracyjnych
    zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
5. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
6. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń
    wychowawczych w tym także w wersji elektronicznej.
7. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń  
    wychowawczych.
8. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
9.  Egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydawanie decyzji w tym
     zakresie.
10. Współpraca z wnioskodawcami, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami, instytucjami 
      i organami  w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla
      prowadzenia postępowania w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń  
      wychowawczych.
11. Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń m.in. tworzenie
      aktualnych rejestrów, wykazów, informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.
12. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw  i zaistniałych problemach.
13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa
      dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Wykonywanie innych czynności wynikających  z ustawy o pomocy państwa
      w wychowywaniu dzieci oraz innych zadań zleconych przez kierownika GOPS
      w Wiązownicy.
15. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
      księgowych, a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany
      przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
16. Zastępstwo na stanowisku pracownika prowadzącego sprawy związane ze świadczeniami
      rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2020-02-18
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 09:41
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 11:49
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 16:29:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.