Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane

Pani
Anna LAMPART
Podinspektor do spraw Oświaty i Sportu

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
 

 1. Organizowanie pracy obsługi Szkół Podstawowych podległych Organowi Gminy
 2. Współpraca z dyrektorami szkół.
 3. Koordynowanie zadań w porozumieniu z dyrektorami szkół w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań.
 4. Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw.
 5. Załatwianie spraw wynikających z zakresu prawa pracy i karty nauczyciela między innymi:
 1. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
 2. podejmowanie czynności związanych z oceną pracy zawodowej,
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nadawania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
 1. Przygotowanie informacji dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie dla Rady Gminy i jej komisji.
 2. Terminowe i właściwe załatwianie wniosków, interpelacji i postulatów zgłaszanych przez Komisje Rady, radnych oraz wyczerpujące informacje o sposobie ich załatwiania.
 3. Rozliczanie dotacji z zakresu przedszkoli.
 4. Weryfikacja danych w systemie SIO.
 5. Opisywanie i podpisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących sportu na terenie Gminy w szczególności Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. 
 7. Przygotowywanie wniosków o dotacje w ramach programów pomocowych i innych instytucji udzielających wsparcia finansowego w zakresie oświaty.
 8. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
 9. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół.
 11. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawki i inne):
 1. kompletowanie wniosków z terenu gminy,
 2. wydawanie decyzji,
 3. sporządzanie listy do wypłaty,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania.
 1. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami w tym:
 1. gminnej ewidencji zabytków,
 2. rozliczanie dotacji ogólnej i dotacji celowej.
 1. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 2. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 3. Zastępstwo na stanowisku ds. kadr i obsługi rady.
 4. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS".
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2012-10-01
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 09:29
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-06-12 08:33
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 kwietnia 2024r. 18:35:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.