URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 Pani:
 ELŻBIETA FARFAŁ

 Inspektor d/s oświaty i sportu
 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1.Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2.Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
3.Kodeks pracy.
4.Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. Nr 223   
   poz 1458 ).
5.Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
1.Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4.Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5.Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7.Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8.Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9.Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10.Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11.Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
12.Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
13.Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14.Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
15.Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16.Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17.Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
18.Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. ustalam Pani/Panu z dniem             1 marca 2009r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1. Organizowanie pracy obsługi Szkół Podstawowych, i Gimnazjów podległych Urzędowi.
2 .Współpraca z dyrektorami szkół.
3. Koordynowanie zadań w porozumieniu z dyrektorami szkół w zakresie wyposażenia w 
    pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań.
4. Sporządzanie sprawozdań GUS
5. Załatwianie spraw wynikających z z zakresu prawa pracy i karty nauczyciela między
    innymi:
    - organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
    - podejmowanie czynności związanych z ocena pracy zawodowej
    - przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nadawania stopnia awansu 
      nauczyciela mianowanego
6. Przygotowanie informacji dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie dla Rady Gminy 
    i jej komisji.
7. Terminowe i właściwe załatwianie wniosków, interpelacji i postulatów zgłaszanych przez
    Komisje Rady, radnych oraz wyczerpujące informacje o sposobie ich załatwienia.
8. Naliczanie czynszów należności za dostarczanie do mieszkań
    wynajmowanych przez nauczycieli cieplej i zimnej wody, kosztów centralnego ogrzewania
    oraz prowadzenie ewidencji.
9. Prowadzenie spraw Ludowych Klubów Sportowych, turystyki i rekreacji.
10. Przygotowywanie wniosków o dotacje w ramach programów pomocowych i
      innych instytucji udzielających wsparcia finansowego w zakresie oświaty.
11.Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
12.Weryfikacja arkuszy organizacyjnych
11. Zastępstwo na stanowisku d/s kadr
12.Wykonywanie innych nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych
     zleconych przez Sekretarza, Skarbnika, i Wójta Gminy.
13. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze
      socjalnym ( stypendia, wyprawki i inne )
- kompletowanie wniosków z terenu gminy,
- wydawanie decyzji,
- sporządzanie listy do wypłaty,
- sporządzanie rocznego sprawozdania.
14 Prowadzenie spraw związanych z zabytkami w tym :
     - gminnej ewidencji zabytków,
     - rozliczanie dotacji ogólnej i dotacji celowej.
15.Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji
     kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, i innych przepisów wewnętrznych.
16.Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
     księgowych, a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany
     przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarian Jerzy Ryznar - Wójt Gminy Wiązownica2012-10-01
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 stycznia 2020r. 14:15:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.