Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pan
Daniel Mścisz
Referent d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
      1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
      2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrój ową państwa.
      3. Kodeks pracy.
      4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)
      5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

II. Zadania ogólne
      1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
      2 Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
      3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
      4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
      5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
      6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
      7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
      8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
      9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
      10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
      11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
      12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
      13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
      14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi.
      15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.
      16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
      17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
      18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalam Panu z dniem l lutego 2013 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

Z ZAKRESU SPRAW OC
      1. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń socjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania OC.
      2. Przygotowanie i realizacja zaciemnienia wygaszania oświetlenia w Gminie, zakładach pracy i środkach transportowych.
      3. Realizowanie przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia.
      4. Tworzenia i przygotowanie do działania OC.
      5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowej w rejonach porażenia ludności.
      6 Planowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń i ćwiczeń z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji OC.
      7. Planowanie, zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, środki, umundurowanie, a także zakładów pracy w sprzęt i środki.
      8. Planowanie środków finansowych na realizację zadań OC.
      9. Opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych.
      10. Inspirowanie prowadzenia działalności popularyzacyjne- propagandowej w dziedzinie OC oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, a także środkami masowej propagandy i informacji.
      11. Prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej.
      12. Prowadzenie akcji i kurierskiej.
      13. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym
      14. Wykonywanie innych zadań ustalonych przez Starostę.
      15. Prowadzenie kancelarii tajnej i organizacja ochrony tajemnicy państwowej.
      16. Prowadzenie ewidencji dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową (rejestru pism poufnych wchodzących i wychodzących).
      17. Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

Z ZAKRESU SPRAW DOTYCZĄCYCH INFORMATYKI:
      1. Analiza stanu informatycznego w Urzędzie.
      2. Opracowanie raportów o stanie informatyki w Urzędzie.
      3. Przygotowanie wniosków oraz opiniowanie propozycji zakupu sprzętu i oprogramowania.
      4. Instalacja i wdrażanie systemów komputerowych.
      5. Administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy i GOPS.
           a) archiwizacja danych komputerowych
           b) obsługa serwisowa oprogramowania
           c) tworzenie kopii awaryjnych
           d) ochrona systemów i sieci komputerowych
           e) zapewnienie i utrzymywanie właściwego stanu sprzętu i oprogramowania komputerowego umożliwiające bezawaryjną prace
           f) usuwanie awarii
      6. Współpraca z firmami serwisującymi sprzęt i oprogramowanie.
      7. Wprowadzanie informacji i materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
      8. Prowadzenie dokumentacji zakupów i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zakresu czynności.
      9. Zastępstwo na stanowisku d/s p. poż.
      10. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
      11. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób
przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
      12. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
      13. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
      14. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2012-10-01
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 października 2021r. 21:11:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.