Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Pan
Józef OSOWSKI
Inspektor ds. Inwestycji, zamówień publicznychI. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa .
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223 poz 1458).
 5. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
II. Zadania ogólne
 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie Pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stzcynia 2009r. ze zmianami, ustalam Pani/Panu z dniem  1 marca 2009r. następujący szczegółowy zakres czynności:
    

1. Prowadzenie spraw w zakresie robót publicznych:
a.     wnioskowanie o skierowanie bezrobotnych do prac publicznych,
b.    opracowanie harmonogramu robót publicznych,
c.
 
   opracowanie rozliczeń efektów pracy wykonywanej przez bezrobotnych dla potrzeb Powiatowego Biura Pracy.
2.
 
Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
a.
 
   kompletowanie dokumentów (deklaracje – umowy z mieszkańcami o przystąpieniu i partycypacji w kosztach inwestycji),
b.
 
   kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących planowanych inwestycji
c.    opracowywanie umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu,
d.
 
   opracowywanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji – dotacje, kredyty.
3. Organizacja oraz prowadzenie targowisk gminnych.
4.
 
Wypełnianie stosownych druków OT,PT,LT /przyjęcie z inwestycji, przekazanie, likwidacja/ dotyczących obrotu środkami trwałymi.
5. Stały nadzór nad wykonaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
6.
 
Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, zawierania stosownych umów na ich wykonawstwo w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
8. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
9.
 
Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
10. Zastępstwo na stanowisku d/s dróg, oświetlenia i informatyki.
11.
 
Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy.
12.
 
Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
13.
 
Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw – w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 IV. Z dniem 18.10.2012 r. zmieniam Panu zakres czynności w ten sposób, że :
1. Wykreślam punkt l a., b., c. z Rozdziału III szczegółowego zakresu czynności
2.
 
Przydzielam Panu obowiązki związane z pełnieniem zastępstwa na stanowisku inwestycji i zamówień publicznych.
 
Pani
Agnieszka BEŁZ
Podinspektor ds.  budownictwa i inwestycji

 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz.U. Nr 223 poz 1458)
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
II. Zadania ogólne
 

 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie Pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r..ze zmianami, ustalam Pani/Panu z dniem  1 marca 2009 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
       1. Przygotowywanie inestycji oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych:
a.       kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
b.      podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
c.      przygotowywanie umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu,
d.       sporzadzanie protokołów przekazania placów budowy,
e.   weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur na zlecone roboty,
f.      nadzór nad realizacja poszcególnych inwestycji,
g.     nadzór nad realizacja remontów budynków stanowiących minie komunalne
h.     organizaowanie odbiorów i rozliczanie inwestycji.
         2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
         3. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
         4. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
         5. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji
               Rady Gminy.                                                                                                                                      6. Wypełnianie stosownych druków OT,PT,LT /przyjęcie z inwestycji, przekazanie,    likwidacja/ dotyczących  obrotu środkami trwałymi.
7.      Stały nadzór nad wykonaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
8.      Zastępstwo na stanowisku d/s budownictwa i inwestycji.
9.   Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnik Gminy.
10. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
11. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw – w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 

 
Pani
Agnieszka Bełz
Inspektor ds. inwestycji
 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji
    określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji 
    rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 
    106, poz. 661 z późniejszymi zmianami).

 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. 2018.1260 t.j.)
 3. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się
    do  poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 1. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi,
    współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 1. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 2. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 3. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 5. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 6. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 7. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów
    znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 1.  Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej 
 i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 1.   Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów 
       naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 1.   Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do
 przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 1.   Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów
ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 1. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 2.  Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych
 i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 1.   Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich
 statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia
 wspólnych potrzeb mieszkańców.

 1.   Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do
 Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich
 powstawania.

 1.   Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r.  ustalam Pani
z dniem 05.03.2019 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 
 1. Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy                      o zamówieniach publicznych inwestycji i remontów
a.
 
   kompletowanie dokumentów (deklaracje – umowy z mieszkańcami o przystąpieniu                  i partycypacji w kosztach inwestycji)
b.
 
   kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących planowanych inwestycji
c.    opracowywanie umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu
   
  2. Przygotowywanie procesów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem robót oraz ustawą o zamówieniach publicznych
3. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Opracowanie kosztorysów zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Przygotowanie zestawień materiałowych oraz uzgodnień z księgowością do rozliczeń inwestycji
6. Przygotowywanie protokołów odbioru końcowego
7. Podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub budowę
8. Nadzór nad realizacją remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy
9. Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, zawierania stosownych umów na ich wykonawstwo w Szkołach Podstawowych  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
10. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów oraz prowadzonych spraw
11. Udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym
12. Weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków, faktur na zlecone roboty, zakupione materiały ze stanem faktycznym
13. Zastępstwo na stanowisku drugiego pracownika ds. inwestycji
14. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności spraw doraźnie zleconych przez     Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
15. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej,    instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
16. Przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami               i instrukcją wydaną przez Wójta.
 
 

 
   
 
 


Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2020-02-18
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 11:08
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 11:45
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 19:16:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.