Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pani
Iwona KOWAL
Inspektor ds. Geodezji i Gospodarki Mieniem Komunalnym

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 661 z późniejszymi zmianami).
3. Kodeks pracy.
4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223 poz 1458)
5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/09Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. ustalam Pani/Panu z dniem   1 marca 2011r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1.  Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu w terminie do 30 października
2.  Gospodarowanie gruntami komunalnymi  oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne
3.  Komunalizacja mienia
4.  Prowadzenie numeracji nieruchomości
5. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
6.  Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych
7.  Geodezyjne podziały nieruchomości.
8. Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego oraz lokali stanowiących mienie komunalne. 
9.  Przygotowanie i sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego.
10.  Sporządzanie sprawozdań z obrotu nieruchomości mienia komunalnego.
11.  Opracowanie projektów uchwal dotyczących wysokości czynszów dzierżawnych.
12.  Prowadzenie rejestru dzierżawców i użytkowników mienia komunalnego.
13.  Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem mieszkań i obiektów stanowiących własność mienia komunalnego gminy, oraz sprawdzanie i analiza rachunków za energie elektryczną, gaz, wodę.
14.  Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach stanowiących własności lub współwłasności gminy.
15.  Naliczanie czynszów, należności za dostarczenie do mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli ciepłej i zimnej wody, kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie ewidencji. 16.  Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
17.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
18.  Zastępstwo na stanowisku pracy d/s budownictwa.
19. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika, Sekretarza, Zastępcę Wójta i Wójta Gminy.
20.  Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
21.  Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw ? w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 10:57
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 19:19:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.