Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Pani
Justyna WaAŃCIO
Inspektor ds. kadr i obsługi rady
 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.
3. Kodeks pracy.
4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz 1458).
5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
 
1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. ustalam Pani/Panu z dniem  1 marca 2009r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1.  Programowanie ilościowego dopływu i odpływu pracowników do Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, kierowanie tym procesem stosownie do potrzeb.
2.  Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu  w związku z tym:
a.   Opracowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu , oraz zaszeregowania i awansowania,
b.   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu .
3.  Prowadzenie ewidencji:
a.   Pracowników Urzędu zatrudnianych oraz zwalnianych z pracy łącznie z kartami ewidencyjnymi,
b.   urlopów pracowników (wypoczynkowych, szkolnych, wychowawczych, bezpłatnych),
c.   wojskowej pracowników,
d.   wydanych legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych,
e.   w zakresie dyscypliny pracy (listy obecności, roczne karty obecności), czasu pracy przepracowanego poza ustalonymi dla pracownika godzinami.
4.  Organizowanie na polecenie Wójta Gminy prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów i ocen kwalifikacyjnych pracowników.
5.  Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz członków rodzin po pracownikach.
6.  Opracowywanie na polecenie Wójta Gminy wniosków w sprawie odznaczeń państwowych, odznak resortowych, wyróżnień i nagród.
7.  Prowadzenie spraw dotyczących, praktyk studenckich i uczniowskich prowadzonych w Urzędzie.
8.  Opracowywanie analiz kadrowych.
9.  Planowanie zadań szkoleniowych obejmujących zakres, zasięg, kierunki i formy szkolenia (samokształcenie kierowane, kursy, seminaria, podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych i policealnych).
10.  Prowadzenie dokumentacji w zakresie samokształcenia kierowanego w Urzędzie.
11.  Prowadzenie kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich pracowników zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz sporządzanie w tym zakresie okresowych analiz.
12.  Opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących wykorzystania struktur osobowych, kształcenia oraz ruchu kadr.
13.  Wykonywanie zadań kontrolnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wydawanych na jej podstawie przepisów prawnych.
14.  Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
15.  Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowych i realizacja uprawnień w tym zakresie:
a.   Organizowanie szkolenia pracowników w tym zakresie,
b.   wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne,
c.   prowadzenie dokumentacji wypadkowej,
d.   gospodarka odzieżą ochronną, roboczą, i realizacja uprawnień w tym zakresie.
16.Realizowanie zadań związanych z organizacją wewnętrzną Rady Gminy i jej organów.
17.Uczestnictwo przy opracowywaniu projektów i planów pracy Rady Gminy, Komisji
oraz projektów programu działania Rady za okres kadencji, a po ich uchwaleniu
podejmowanie czynności zapewniających ich realizację.
18.Zapewnienie organizacyjno - technicznej i merytorycznej obsługi Sesji Rady Gminy,
posiedzeń Komisji. Opracowywanie protokołów z Sesji i posiedzeń Komisji.
Przekazywanie do Wojewody uchwał podjętych na Sesji Rady. Opracowywanie
wniosków i opinii Komisji, ewidencjonowanie ich i rozpracowywanie.
19.Czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych zasad i trybu przedkładania projektów
uchwał Rady Gminy, Wójta a po ich uchwaleniu przekazanie do realizacji tych uchwał,
wniosków i opinii z posiedzeń oraz wniosków radnych zgłoszonych na Sesji i
posiedzeniach.
20.Podejmowanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady Gminy i jej organów z
organami kontroli społecznej organizacjami politycznymi, społecznymi i
samorządowymi.
21.Prowadzenie spraw związanych z prawami i obowiązkami oraz ochroną praw
Radnych.
22.Współudział w przygotowaniu informacji i analiz niezbędnych dla podejmowania
przez Radę Gminy ocen działalności samorządu mieszkańców.
23.Zapewnienie Radzie Gminy pomocy merytorycznej i prawnej związanej z
realizowanym przez niego nadzorem nad działalnością organów samorządu
mieszkańców.
24.Opracowywanie na zlecenie Rady Gminy i dla potrzeb Sejmiku Samorządowego
materiałów i informacji oraz wniosków dotyczących działalności Rady Gminy i
organów samorządu mieszkańców w świetle ustawy o samorządzie gminnym i innych
aktów normatywnych.
25.Prowadzenie wykazów obowiązujących aktów prawa miejscowego Rady Gminy.
26.Współpraca z Powiatowym Urzędem 
27.Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
28 Zastępstwo na stanowisku ds. oświaty i sportu.
29.Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych
     zleconych przez Skarbnika, Sekretarza , Zastępcę Wójta i Wójta Gminy.
30.Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji
kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
31.Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
    księgowych, a także teczek prowadzonych spraw ? w terminach i w sposób
    przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznym
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2021-03-10 12:33
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 10:54
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 18:57:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.