Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pani:
Barbara SOCHA
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 661 z późniejszymi zmianami).
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz.1458)
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

II. Zadania ogólne:

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie Pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009 r. ze zmianami ustalam Pani/Panu z dniem 01 marca 2009 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

Z ZAKRESU  URZĘDU STANU CYWILNEGO
 

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
 2. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów, mających wpływ na treść lub ważność akt stanu cywilnego.
 3. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
  1. odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
  2. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  3. zaświadczeń o stanie cywilnym.
 4. Aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania i uzupełnienia).
 5. Transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów stanu cywilnego.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w oparciu o ustawę prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o zmianie imienia i nazwiska.
 7. Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych.
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych.
 9. Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody podkarpackiego.
 10. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.
 11. Współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi.
 12. Przenoszenie skatów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.
 13. Przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.
 14. Przesyłanie danych statystycznych i formularzy dla GUS-u.
 15. Kompletowanie i udostępnianie dokumentów dla akt zbiorowych ksiąg stanu cywilnego.

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Rejestracja nowych podmiotów gospodarczych w CEIDG-u.
 2. Dokonywanie zmian w istniejących wpisach.
 3. Dokonywanie zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.
 4. Wykreślanie wpisów.
 5. Koordynacja współpracy CEIDG-u z ZUS-em, KRUS-em, GUS-em i US.
  
Z ZAKRESU OBRONNOŚCI KRAJU
 1. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej.
 2. Przygotowywanie decyzji o wypłacie świadczeń rekompensacyjnych, utracone. wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Z ZAKRESU SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI
 1. Wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendum, wyborów sołtysów, na terenie Gminy Wiązownica.

OGÓLNE
1) Zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji ludności.
2) Wykonywanie innych nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.
3) Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
4) Przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją wydaną przez Wójta.

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2008-02-18
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2008-02-18 18:37
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:59
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 marca 2023r. 09:44:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.