Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane
Pani
Małgorzata OŻGA
Inspektor do spraw Księgowości i Windykacji Należności Cywilnoprawnych


I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

 1. Dekretowanie dowodów księgowych: faktur, rachunków, not dotyczących sprzedaży, raportów kasowych w zakresie dochodów, wyciągi bankowe dochodów – wyodrębniony rachunek gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Księgowanie  w  systemie  informatycznym dowodów księgowych wskazanych
  w ust. l.
 3. Windykacja   czynszów   dzierżawnych,   czynszów   najmu,   opłat   z   tytułu   użytkowania
  wieczystego, opłat za trwały zarząd, opłat z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
  alkoholowych oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług wynikających z refaktur za energię, gaz, wodę i ścieki komunalne oraz innych należności cywilnoprawnych.
 4. Przygotowanie propozycji zmian w planie dochodów w zakresie: czynszów dzierżawnych,
  czynszów najmu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za trwały zarząd, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług wynikających z refaktur za energie, gaz, wodę i ścieki komunalne oraz innych należności cywilnoprawnych.
 5. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie ilościowo-wartościowej ewidencji analitycznej
  do konta 310 Materiały, 330 Towary   według     osób     materialnie     odpowiedzialnych w zakresie:
 1. opału,
 2. materiałów remontów,
 3. materiałów inwestycyjnych,
 4. innych (oprócz drewna pozyskanego w lasach komunalnych),
 5. towarów handlowych.
 1. Wycena  spisów  z natury w  zakresie prowadzonej ewidencji  oraz wyliczanie różnic
  inwentaryzacyjnych.
 2. Uzgadnianie z księgą główną (księgowością syntetyczną) zapisów w prowadzonych księgach pomocniczych (ewidencją analityczna).
 3. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych w zakresie operacji finansowych samorządowych
  instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wystawianie not księgowych dla kontrahentów.
 5. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 6. Zastępstwo na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej.
 7. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 8. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 9. Ochrona danych osobowych podatników zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta,
  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF”.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2020-02-07
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-07 11:46
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:38
Pani
Anna PAWELEC - ROŻEK
Inspektor do spraw Księgowości Budżetowej


I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2.  Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
3.  Kodeks pracy.
4.  Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
5.  Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1) Dekretowanie dowodów księgowych:
a) faktur, rachunków, not dotyczących zakupu,
b) raportów kasowych w zakresie wydatków,
c) dotyczących zaangażowania wydatków budżetowych (umowy, postanowienia, decyzje, itp.)
d) wyciągów z wyodrębnionego rachunku bankowego pomocniczego prowadzonego do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych),
e)  dekretowanie not dotyczących dochodów zleconych (wg. sprawozdania RB 27-ZZ).
2)  Uzgadnianie zapisów na kontach Urzędu Gminy –  101, 201, 240, 310, 998, 999.
3) Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach księgowych Urzędu Gminy związanych z ewidencją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, w tym na kontach zespołów 1,2, 4.
4) Weryfikacja aktywów i pasywów Organu oraz Urzędu Gminy niepodlegających spisowi z natury i potwierdzeniu sald według stanu na koniec roku obrotowego w zakresie kont z ust. 2 zakresu czynności.
5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, RB-ZN w zakresie dotacji  i wydatków. 
6) Księgowanie w systemie informatycznym dowodów księgowych z ust. 1 zakresu czynności.
7) Sporządzanie wspólnie z pracownikami merytorycznymi wymaganych informacji, sprawozdań rzeczowo-finansowych.
8) Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego we współpracy z pracownikami merytorycznymi oraz Skarbnikiem Gminy.
9)  Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
10) Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej oraz ds. księgowości
i windykacji należności cywilnoprawnej.
11) Przestrzeganie    Konstytucji,    ustaw,    przepisów    wykonawczych,    zasad    instrukcji
kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
12) Przekazywanie    do    archiwum    zakładowego   posiadanych    dokumentów,    dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
13) Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu ”BF”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2017-10-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-10-05 13:08
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:38

Pani:
Małgorzata GRZEŚ
Zastępca Skarbnika

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
 

 1. Dekretowanie i księgowanie w systemie informatycznym wyciągów bankowych z rachunków wyodrębnionych (pomocniczych) oraz rachunku budżetu gminy za wyjątkiem rachunku bankowego do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. Księgowanie w systemie informatycznym dowodów księgowych w szczególności:
 1. dotyczących środków trwałych, w tym OT, PT, LT,
 2. poleceń księgowania.
 1. Sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w formie przewidzianej w Polityce rachunkowości:
 1. Zestawienia obrotów dzienników częściowych,
 2. Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.
 1. Sporządzanie na koniec roku obrotowego w formie przewidzianej w Polityce rachunkowości wydruku księgi głównej (kont syntetycznych) oraz ksiąg pomocniczych (kont analitycznych).
 2. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach:
 1. Urzędu Gminy- 011, 013, 020, 071, 072, 080, 224, 225 (za wyjątkiem rozliczeń płacowych PIT), 240, 800, 810, 860,
 2. Organu- zespołu 2, zespołu 9.
 1. Weryfikacja aktywów i pasywów Organu oraz Urzędu Gminy nie podlegających spisowi z natury potwierdzeniu sald według stanu na koniec roku obrotowego w zakresie kont ust. 5 zakresu czynności.
 2. Sporządzanie w systemie Bestia sprawozdań budżetowych (za wyjątkiem: Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50 w zakresie dotacji i wydatków), sprawozdań w zakresie operacji finansowych (za wyjątkiem RB-ZN) oraz sprawozdań finansowych w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów.
 3. Nadzór oraz kontrola wydatków sołectw w zakresie zgodności rodzaju przedsięwzięcia i wysokości kwoty zawartej we wniosku danego sołectwa.
 4. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 5. Zastępstwo za Skarbnika Gminy oraz pracownika na stanowisku ds. rozliczeń podatku VAT.
 6. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 7. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 8. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF".
 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2008-03-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2008-03-06 14:04
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-22 14:48

Pani
Ewa STASIENKO
Inspektor do spraw Księgowości Budżetowej

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
3. Kodeks pracy.
4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

1) Dekretowanie i księgowanie w systemie informatycznym wyciągów bankowych z rachunku bieżącego wydatków.
2) Uzgadnianie zapisów na kontach w obrębie wydatków:
a) Urzędu Gminy –  130, 141, 225, w zakresie PIT, 229, 231, 234, 245, 976.
3) Weryfikacja aktywów i pasywów Organu oraz Urzędu Gminy niepodlegających spisowi z natury i potwierdzeniu sald według stanu na koniec roku obrotowego w zakresie kont z ust. 2 zakresu czynności.
4) Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-50 w zakresie dotacji  i wydatków. 
5) Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
6) Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej oraz ds. płac.
7) Przestrzeganie    Konstytucji,    ustaw,    przepisów    wykonawczych,    zasad    instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
8) Przekazywanie    do    archiwum    zakładowego   posiadanych    dokumentów,    dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
9) Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu ”BF”. 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2007-07-24 18:08
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 12:39
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:47:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.