Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2008-02-18
Publikujący -

Pani
ANNA WILK
SEKRETARZ GMINNY


Do obowiązków i uprawnień sekretarza należy:

1.    Opracowywanie projektu Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Premiowania i Nagród oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

2.    Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników oraz samodzielnych stanowisk pracy.

3.    Współudział w opracowywaniu zakresów czynności z kierownikami.

4.    Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie i koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne.

5.    Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac.

6.    Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami.

7.    Stały nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników: ? kontrola wewnętrzna.

8.    Organizowanie obsługi prawnej Urzędu.

9.    Organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.

10.    Bieżące rozdysponowanie aktów normatywnych pracownikom urzędu według kompetencji.

11.    Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym.

12.    Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

13.    Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Komisji.

14.    Nadzór nad opracowywaniem projektów planów pracy Rady Gminy, Komisji, oraz projektów programu działania Rady na okres kadencji.

15.    Nadzór nad organizacyjną, techniczną i merytoryczną obsługą sesji Rady Gminy, komisji Rady i rozpracowywaniem wniosków i opinii.

16.    Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad przedkładania projektów uchwał na sesje Rady Gminy a po ich uchwaleniu zapewnienie realizacji tych uchwał jak również zapewnienie realizacji Zarządzeń Wójta.

17.    Nadzorowanie współpracy z sołectwami.

18.    Prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń.

19.    Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

20.    Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.

21.    Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

22.    Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

23.    Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej.

24.    Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego.

25.    Prowadzenie spraw gospodarczych:

a.    zarządzanie budynkiem administracyjnym i gospodarowanie lokalami biurowymi urzędu, bieżąca konserwacja pomieszczeń oraz inwentarza biurowego.

b.    ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Gminy,

c.    nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz jego otoczenia.

d.    nadzór nad prawidłową pracą konserwatora, sprzątaczki i pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

e.    sporządzanie wniosków premiowych zgodnie z regulaminem premiowania.

26. Pełneinie funkcji Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.
27. Przewodniczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
28. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przeciiwdziałania narkomanii, a w szczególności opracowywanie:
a) programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
b) sporządzanie sprawozdań z ww. zakresu zadań
c) podpisywanie faktur pod względem merytorycznym.

29.    Wykonanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

30.    Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

31.    Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2006-07-12
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 08:29
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:53

Pani
ANNA WILK
SEKRETARZ GMINNY


Do obowiązków i uprawnień sekretarza należy:

1.    Opracowywanie projektu Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Premiowania i Nagród oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

2.    Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników oraz samodzielnych stanowisk pracy.

3.    Współudział w opracowywaniu zakresów czynności z kierownikami.

4.    Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie i koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne.

5.    Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac.

6.    Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami.

7.    Stały nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników: ? kontrola wewnętrzna.

8.    Organizowanie obsługi prawnej Urzędu.

9.    Organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.

10.    Bieżące rozdysponowanie aktów normatywnych pracownikom urzędu według kompetencji.

11.    Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym.

12.    Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

13.    Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Komisji.

14.    Nadzór nad opracowywaniem projektów planów pracy Rady Gminy, Komisji, oraz projektów programu działania Rady na okres kadencji.

15.    Nadzór nad organizacyjną, techniczną i merytoryczną obsługą sesji Rady Gminy, komisji Rady i rozpracowywaniem wniosków i opinii.

16.    Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad przedkładania projektów uchwał na sesje Rady Gminy a po ich uchwaleniu zapewnienie realizacji tych uchwał jak również zapewnienie realizacji Zarządzeń Wójta.

17.    Nadzorowanie współpracy z sołectwami.

18.    Prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń.

19.    Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

20.    Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.

21.    Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

22.    Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

23.    Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej.

24.    Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego.

25.    Prowadzenie spraw gospodarczych:

a.    zarządzanie budynkiem administracyjnym i gospodarowanie lokalami biurowymi urzędu, bieżąca konserwacja pomieszczeń oraz inwentarza biurowego.

b.    ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Gminy,

c.    nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz jego otoczenia.

d.    nadzór nad prawidłową pracą konserwatora, sprzątaczki i pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

e.    sporządzanie wniosków premiowych zgodnie z regulaminem premiowania.

26. Pełneinie funkcji Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.
27. Przewodniczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
28. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przeciiwdziałania narkomanii, a w szczególności opracowywanie:
a) programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
b) sporządzanie sprawozdań z ww. zakresu zadań
c) podpisywanie faktur pod względem merytorycznym.

29.    Wykonanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

30.    Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

31.    Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2006-07-12
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 08:29
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:53

Pani
ANNA WILK
SEKRETARZ GMINNY


Do obowiązków i uprawnień sekretarza należy:

1.    Opracowywanie projektu Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Premiowania i Nagród oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

2.    Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników oraz samodzielnych stanowisk pracy.

3.    Współudział w opracowywaniu zakresów czynności z kierownikami.

4.    Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie i koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne.

5.    Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac.

6.    Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami.

7.    Stały nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników: ? kontrola wewnętrzna.

8.    Organizowanie obsługi prawnej Urzędu.

9.    Organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.

10.    Bieżące rozdysponowanie aktów normatywnych pracownikom urzędu według kompetencji.

11.    Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym.

12.    Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

13.    Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Komisji.

14.    Nadzór nad opracowywaniem projektów planów pracy Rady Gminy, Komisji, oraz projektów programu działania Rady na okres kadencji.

15.    Nadzór nad organizacyjną, techniczną i merytoryczną obsługą sesji Rady Gminy, komisji Rady i rozpracowywaniem wniosków i opinii.

16.    Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad przedkładania projektów uchwał na sesje Rady Gminy a po ich uchwaleniu zapewnienie realizacji tych uchwał jak również zapewnienie realizacji Zarządzeń Wójta.

17.    Nadzorowanie współpracy z sołectwami.

18.    Prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń.

19.    Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

20.    Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.

21.    Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

22.    Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

23.    Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej.

24.    Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego.

25.    Prowadzenie spraw gospodarczych:

a.    zarządzanie budynkiem administracyjnym i gospodarowanie lokalami biurowymi urzędu, bieżąca konserwacja pomieszczeń oraz inwentarza biurowego.

b.    ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Gminy,

c.    nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz jego otoczenia.

d.    nadzór nad prawidłową pracą konserwatora, sprzątaczki i pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

e.    sporządzanie wniosków premiowych zgodnie z regulaminem premiowania.

26. Pełneinie funkcji Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.
27. Przewodniczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
28. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przeciiwdziałania narkomanii, a w szczególności opracowywanie:
a) programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
b) sporządzanie sprawozdań z ww. zakresu zadań
c) podpisywanie faktur pod względem merytorycznym.

29.    Wykonanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

30.    Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

31.    Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2006-07-12
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-18 08:29
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-10 12:53
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 18:07:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.