Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pan

Witold DOROSZ
Skarbnik Gminy

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 661 z późniejszymi zmianami).
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r.
 5. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.

II. Zadania ogólne

 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica ustalam Pani/Panu z dniem 1 września 2019 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sprowadzającymi się do:
  a.   Zorganizowania sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania   i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki.
  b.   Bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości oraz sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
  c.   Nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki niebilansujące samodzielnie.
 2. Prowadzenie  gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:
  a.   wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,  gospodarki środkami pieniężnymi i innymi, którymi dysponuje jednostka
  b.   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
  c.   przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
  d.   zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
 3. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki samorządowej.
 4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej :
  a.   kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków
  b.   wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian
  c.   następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowania
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  a.   dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce b.   zakładowego planu kont
  c.   instrukcji zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki
  d.   instrukcji obiegu i kontroli finansowej dokumentów i dowodów księgowych
 6. Kontrola stanu gotówki w kasie (przynajmniej 2 razy w roku).
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. W razie ujawnienia:
  a.   Nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwrócić dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia, a w razie nie usunięcia ? odmówić jego podpisania,
  b.   nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie gminy i planie finansowym, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w obowiązujących przepisach ? odmówić jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach zawiadomić pisemnie Wójta Gminy. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią zawiadomienia o odmowie podpisania dokumentu, Wójt Gminy wyda w formie pisemnej polecenie realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej ? dokument podpisać i przekazać do realizacji i księgowania, z wyjątkiem wypadku gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.
 9. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.
 10. Współpraca z Wójtem Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu i jego zmian.
 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, dysponentami części budżetowych budżetu państwa w zakresie zadań zleconych gminie oraz bankiem finansującym.
 12. Czuwanie nad aktualnością zakresów czynności podległych pracowników i wnioskowanie wprowadzenia stosownych zmian w przypadku zmian organizacyjnych lub innych.
 13. Organizowanie zastępstwa pracowników zgodnie z ustalenia w zakresach czynności, zapewniając ciągłość pracy referatu.
 14. Wykonywanie innych, nie ujętych w zakresie czynności spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy.
 15. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik Gminy ma prawo:
  a.   Żądać od pracowników urzędu i od kierowników komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i rozliczeń będących ich źródłem,
  b.   wnioskować do Wójta Gminy o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
  c.   żądać w ustalonym terminie usunięcia nieprawidłowości dotyczących przyjmowania, wystawiania i kontroli dokumentów,
  d.   występować do Wójta Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które leżą w zakresie działania głównego księgowego.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2007-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2007-07-24 17:54
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-03-17 12:06
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 19:33:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.