Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Pani
Paulina FLOREK
Referent ds. Gospodarki odpadami komunalnymi
 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji

    określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji 
    rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje

    organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 
    106, poz. 668 z późniejszymi zmianami).

 1. Kodeks pracy.
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. 2019.1282 t.j.)
 3. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do  poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018r. oraz zmianami dokonanymi Zarządzeniem Nr 56A/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarządzeniem  Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021r. Zarządzeniem  Nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ustalam Pani z dniem 15.08.2021 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica.
 2. Aktualizacja bazy danych gminnego rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
 5. Przygotowanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 6. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami.
 7. Rozliczanie inkasentów z zebranych opłat oraz obliczanie należnego im wynagrodzenia.
 8. Współpraca z referatem finansowym poprzez comiesięczne uzgadnianie wpływów z tyt. opłat salda, należności oraz zaległości.
 9. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica.
 10. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
 11. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 12. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 13. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 14. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
 15. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 16. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.
 17. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
 18. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.
 19. Kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.
 20. Zastępstwo na stanowisku drugiego pracownika ds. gospodarki odpadami.
 21. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 22. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej,  instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 23.  Przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.              

 


Pani
Jolanta BUJAR
Inspektor ds. Gospodarki odpadami komunalnymi
 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji  rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami).
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. 2019.1282 ze zm.)
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 
II. Zadania ogólne

 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej  i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów  naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018r. oraz zmianami dokonanymi Zarządzeniem Nr 56A/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Zarządzeniem  Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021r., Zarządzeniem  Nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 97/2021 z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 99/2021 z dnia 29 października 2021 r. i Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.  ustalam Pani z dniem 01.02.2022 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica.
 2. Wdrożenie i obsługa systemu informatycznego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych.
 3. Utworzenie oraz stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
 4. Wdrożenie nowych przepisów odnoszących się do działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów.
 5. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
 6. Współpraca z referatem finansowym w zakresie egzekucji opłat, a w szczególności:

a)       wprowadzanie do modułu WINDYKACJA wpłat dokonywanych przelewem na rachunek bankowy,
b)      przekazywanie dowodów wpłat (kwitariuszy) KP 103 dla określonych uchwałą Rady Gminy Wiązownica inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
c)       kontrola i rozliczanie inkasentów opłaty, obliczanie należnego im wynagrodzenia oraz przekazywanie naliczonych wynagrodzeń brutto księgowej ds. gospodarki materiałowej, a także księgowości celem sporządzania listy płac,
d)      współpraca z księgowością budżetową poprzez comiesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłat, salda należności oraz zaległości.

 1. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 2. Współudział w opracowaniu wymaganych prawem dokumentów, projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego, a także stała ich weryfikacja. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 4. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica.
 6. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 7. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.
 9. Opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.
 10. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 11. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i gospodarką odpadami komunalnymi.
 12. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
 13. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
 14. Zastępstwo na stanowisku drugiego pracownika ds. gospodarki odpadami.
 15. Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie czynności spraw doraźnie zleconych przez     Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 16. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej,  instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

 Przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.               


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna WILK - Sekretarz UGW2013-09-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-09-02 14:50
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-06-27 11:46
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 18:55:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.