Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
księgi budżetowe
Pani
Małgorzata OŻGA
Inspektor ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych


I Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
póz. 661 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94
z późniejszymi zmianami)
3. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
II. Zadania ogólne
1.Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się
do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie    uprzejmości    i    życzliwości  w  kontaktach    ze    zwierzchnikami,
podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy służbowej, skarbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie
pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia
właściwej   i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych
organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i Zarządzeniach Wójta.
12.Przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz materiałów
do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.
13.Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów
ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14. Współpraca między pracownikami oraz współdziałanie z jednostkami
organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi,
spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi
w realizacji powierzonych zadań.
15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji
ich  statutowych   zadań   i   kompetencji   oraz   podejmowania   działań   na  rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych
do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich
powstawania.
18. Przestrzeganie obowiązującego prawa i terminowego załatwiania spraw.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami, ustalam Pani z dniem 11 maja 2018 r.  następujący szczegółowy zakres czynności:
1. Dekretowanie dowodów księgowych: faktur, rachunków, not dotyczących sprzedaży, raportów kasowych w zakresie dochodów.
2. Księgowanie w systemie informatycznym PUMa dowodów księgowych wskazanych w ust. 1.
3. Windykacja czynszów dzierżawczych, czynszów najmu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za trwały zarząd, opłat z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług wynikających z refaktur za energię, gaz, wodę i ścieki komunalne oraz innych należności cywilnoprawnych.
4. Przegotowywanie propozycji zmian w planie dochodów w zakresie: 
czynszów dzierżawczych, czynszów najmu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za trwały zarząd, opłat z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług wynikających z refaktur za energię, gaz, wodę i ścieki komunalne oraz innych należności cywilnoprawnych.
5. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie ilościowo-wartościowej ewidencji analitycznej do konta 310 Materiały według osób materialnie odpowiedzialnych - w zakresie:
a) opału,
b) materiałów remontowych,
c) materiałów inwestycyjnych,
d) materiałów biurowych,
e) paliw, smarów itp.
f) innych - (oprócz drewna pozyskanego w lasach komunalnych).
6. Wycena spisów z natury w zakresie prowadzonej ewidencji oraz wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
7. Uzgadnianie z księgą główną (księgowością analityczną) zapisów w prowadzonych księgach pomocniczych (księgowość analityczna).
8. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych w zakresie operacji finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wystawianie not księgowych dla kontrahentów,
10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem pormalno-rachunkowym.
11. Zastępstwo na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej.
12. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelrayjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
13. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznym,i.
14. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

Podmiot publikujący
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2020-02-07 00:00
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-07 11:46
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-31 10:46
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 08:07:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.