Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
księgi budżetowe
Pani
Anna Pawelec - Rożek
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

I Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
póz. 661 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94
z późniejszymi zmianami)
3. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
II. Zadania ogólne
1.Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się
do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2. Zachowanie    uprzejmości    i    życzliwości    w    kontaktach    ze    zwierzchnikami,
podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5. Zachowanie tajemnicy służbowej, skarbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie
pracy.
8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia
właściwej   i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych
organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i Zarządzeniach Wójta.
12.Przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz materiałów
do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.
13.Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów
ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14. Współpraca między pracownikami oraz współdziałanie z jednostkami
organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi,
spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi
w realizacji powierzonych zadań.
15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji
ich  statutowych   zadań   i   kompetencji   oraz   podejmowania   działań   na  rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych
do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich
powstawania.
18. Przestrzeganie obowiązującego prawa i terminowego załatwiania spraw.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. z późn. zm. ustalam Pani/Panu z dniem  27  września 2011r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
 1. Dekretowanie dowodów księgowych:
 1. faktur, rachunków, not dotyczących sprzedaży,
 2. faktur, rachunków, not dotyczących zakupu,
 3. raportów kasowych,
 4. dotyczących zaangażowania wydatków budżetowych (umowy, postanowienia decyzje, itp.).
 1. Księgowanie w systemie informatycznym PUMA dowodów księgowych z ust. 1 zakresu czynności.
 2. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach księgowych Urzędu Gminy związanych  z ewidencją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu ,,Rodzina 500 plus,”, w tym na kontach zespołów 1, 2 i 4.
 3. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach Urzędu Gminy: 101, 201, 240, 310, 998, 999.
 4. Weryfikacja aktywów i pasywów Urzędu Gminy niepodlegających spisowi z natury i potwierdzeniu sald według stanu na koniec roku obrotowego w zakresie kont z ust. 4 zakresu czynności.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-50 w zakresie dotacji i wydatków oraz Rb-27ZZ i Rb-Z/N.
 6. Sporządzanie wspólnie z pracownikami merytorycznymi wymaganych informacji, sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz programu ,,Rodzina 500 plus”.
 7. Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu ,,Rodzina 500 plus,, we współpracy  z pracownikami merytorycznymi oraz skarbnikiem gminy.
 8. Zastępstwo na stanowisku inspektora ds. rozliczeń podatku VAT.
 9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy  i Skarbnika Gminy
 10. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 11. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 
Podmiot publikujący
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2017-10-05 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-10-05 13:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-10-05 13:19
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:24:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.