Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Budownictwo i Geodezja

Pani
Zofia WYSOCKA
Podinspektor do spraw budownictwa

  
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 

 1. Gromadzenie materiałów związanych z wnioskami o sporządzenie lub aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Przygotowanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu i uchwaleniu studium.
 4. Realizacja uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Gromadzenie  materiałów  związanych  z  wnioskami  o   sporządzenie  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Przygotowanie projektu  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
 8. Przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnych prac planistycznych.
 9. Realizacja uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.
 10. Przygotowanie projektu uchwały planu miejscowego wraz z załącznikami oraz
  z dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.
 11. Udostępnianie do wglądu, wydawanie wypisów i wyrysów studium i planu miejscowego zainteresowanym stronom oraz zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 12. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych.
 13. Gromadzenie  oryginałów materiałów związanych z wnioskami o sporządzenie planów miejscowych w tym również uchylonych i nieobowiązujących.
 14. Dokonywanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego gminy.
 15. Realizacja roszczeń (odszkodowań) związanych z planem zagospodarowania.
 16. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 17. Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw.
 19. Podpisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Prowadzenie rejestrów:
 1. wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 2. wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego.
 1. Zastępstwo na stanowisku ds. geodezji i gospodarowanie nieruchomościami.
 2. Wykonywanie innych nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych
  przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gmin
 3. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej,
  instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych
 4. Przekazywanie  do  archiwum  zakładowego posiadanych dokumentów, a także teczek prowadzonych spraw – w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi
  i wewnętrznymi.
Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „RG".
 

Podmiot publikujący
WytworzyłKrzysztof STRENT - Wójt Gminy Wiązownica2012-10-01 00:00
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-02-17 13:10
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-10 11:15
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 07:19:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.