Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 12.04.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2022 r.poz.559),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica
z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ogłaszam nabór  wniosków – projektów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Wiązownica na rok 2022.        
Nazwa zadania:
- ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udziału w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego ”.
2.Wsparcie finansowe przyznawane jest w formie dotacji celowej i wymaga podpisania umowy (załącznik nr 1 do zarządzenia)  pomiędzy Gmina Wiązownica
a  uczniowskim klubem sportowym.
3.O dotację mogą ubiegać się uczniowskie kluby sportowy działające na terenie Gminy Wiązownica, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i nieprowadzące działalności gospodarczej, zmierzające w drodze wykonania projektu realizować przynajmniej jeden z celów publicznych jakie Gmina Wiązownica zamierza osiągnąć:
 1. poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,
 2. osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników uczniowskich klubów sportowych,
 3. popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Wiązownica,
 4. promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców,
 5. umożliwienie dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako aktywności fizycznej w klubach sportowych.
§ 2.
 1. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia  .
 2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie
  z opisem, - ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach  i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego ” należy złożyć w terminie do 21.04.2022 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30                
 1. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Wiązownica.
 2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                             
 3. Wnioski złożone po upływie terminu  o który mowa w § 2  pkt. 2 nie będą rozpatrywane.  
 4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                             
§ 3.
 1. Do wniosku należy dołączyć :
 1. aktualny statut uczniowskiego klubu sportowego,
 2. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji właściwych dla formy organizacji danego uczniowskiego klubu sportowego,
 3. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
 4. oświadczenie, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku( załącznik nr 4) i że nie prowadzi działalności gospodarczej ( załącznik nr 5).
 1.  Przedsięwzięcie  wniosku / projektu powinno zawierać:
 1. dochowanie wymagań formalnych,
 2. zgodność projektu z celem publicznym, o którym mowa w § 1 zarządzenia,
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 4. kalkulację kosztów realizacji zadania,
 5. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy i osobowy,
 6. poziom sportowy reprezentowany przez drużynę,  tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub w rankingu,
 7. promowanie gminy poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
§ 4.
 1. Na wsparcie realizacji projektu wybranego w ramach naboru wniosków na uczniowskie kluby sportowe zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie Gminy Wiązownica na rok 2022 łącznie do kwoty 6000,00 zł.
§ 5.
 
Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.

§ 6.
 1. Dotacja może zostać wykorzystana na pokrycie następujących wydatków.
 1. realizacja szkolenia sportowego lub programów szkolenia sportowego:
 1. wynagrodzenie trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (transport, opieka medyczna i rehabilitacyjna zawodników, badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych takie jak: opłaty delegacji sędziowskich, rejestracyjne, związkowe, licencje, zezwolenia i ubezpieczenia OC beneficjenta oraz NW zawodników
  i trenerów, posiłki i napoje dla zawodników uczestniczących
  w zawodach i szkoleniach, sportowych),
 1. zwrot kosztów dojazdu zawodników i trenerów własnym samochodem na treningi i mecze,
 2. koszty pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na krajowych zgrupowaniach
  i konsultacjach szkoleniowych, w tym koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego,
 3. koszty wynajmu i zakupu  biletów wstępu na obiekty sportowe
  ( siłownie, baseny itp..)
 4. doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej.
 1. zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
 2. inne koszty z tytułu zakupu materiałów i usług, bezpośrednio związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia i niezbędne do jego realizacji.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
 1. transfery zawodnika z innego uczniowskiego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcje nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 3. zobowiązania uczniowskiego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy
   o udzielanie dotacji,
 5. inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.
 § 7.
 1. Rozstrzygniecie konkursu  nastąpi nie później  niż,  w ciągu 14 dnia  po upływie terminu składania wniosków.
 2. Ocenę  złożonych wniosków dokonuje Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw społecznych
i Rodziny.
 1. Przy rozpatrywaniu  wniosków, komisja w pierwszej kolejności  dokonuje oceny formalnej zgodnie z kartą oceny formalnej  stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych w złożonym wniosku,  komisja wyznacza  7- dniowy  termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia lub uzupełnienia uchybień.
 3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia:
 1. dochowanie wymagań formalnych,
 2. zgodność projektu z celem publicznym o którym mowa w § 3,
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 4. kalkulację kosztów realizacji zadania,
  
 1. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących
  z innych źródeł, wkład rzeczowy i osobowy,
 2. poziom sportowy reprezentowany przez drużynę,  tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub w rankingu,
 3. promowanie gminy poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację Wójt Gminy Wiązownica kieruje się kryteriami oceny określonymi w § 6 ust. 10 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. oraz wynikami prac komisji konkursowej.
 2. Informacje w formie zarządzenia  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
§ 8.
 
 1. Dopuszcza się unieważnienie naboru wniosku i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
 1. stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub
  w działalności wnioskodawcy,
 2. wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku, zawarcie i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczna z interesami Gminy Wiązownica.
§ 9.
 
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy Wiązownica  ds. Oświaty i Sportu.   
   
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Sternt


Pliki do pobrania:
1. Załącznik nr. 1 pobierz
2. Załącznik nr. 2 pobierz
3. Załącznik nr. 3 pobierz
4. Załącznik nr. 4 pobierz
5. Załącznik nr. 5 pobierz

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-04-13
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-13 11:36
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-07
data dodania: 2024-03-13
Newsletter
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 10:30:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.