URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica

ZMIANY:
2020-04-01 09:34:07: Dodano wynik do przetargu
2020-03-10 12:15:03: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2020-03-03 13:41:32: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP 2.pdf
2020-02-28 10:24:38: Dodano plik Schemat instalacji CCTV5.PDF
2020-02-28 10:24:04: Dodano plik Schemat instalacji CCTV4.PDF
2020-02-28 10:23:08: Dodano plik Schemat instalacji CCTV3.PDF
2020-02-28 10:22:55: Dodano plik Schemat instalacji CCTV3.PDF
2020-02-28 10:22:10: Dodano plik Schemat instalacji CCTV2.PDF
2020-02-28 10:21:40: Dodano plik Schemat instalacji CCTV.PDF
2020-02-28 09:59:41: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP2.docx
2020-02-28 09:44:49: Dodano plik Odpowiedź na pytanie wykonaców (11).doc
2020-02-28 09:43:42: Dodano plik Odpowiedź na pytanie wykonaców (12).doc
2020-02-28 09:42:56: Dodano plik Odpowiedź na pytanie wykonaców (10).doc
2020-02-26 11:57:05: Dodano plik Odpowiedź nr 17 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:50:25: Dodano plik Odpowiedź nr 7 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:48:11: Dodano plik Odpowiedź nr 8 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:44:37: Dodano plik Odpowiedź nr 9 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:42:16: Dodano plik Badania wody uzdatnionej.pdf
2020-02-26 11:41:52: Dodano plik Badania wody surowej.pdf
2020-02-26 11:41:19: Dodano plik Odpowiedź nr 10 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:37:15: Dodano plik Odpowiedź nr 11 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:35:05: Dodano plik Odpowiedź nr 12 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:28:41: Dodano plik Odpowiedź nr 13 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-26 11:25:52: Dodano plik Odpowiedź nr 14 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-24 12:48:25: Dodano plik Odpowiedź nr 6 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-24 11:05:07: Dodano plik Rys. A7.pdf
2020-02-24 11:04:44: Dodano plik Rys. A3.pdf
2020-02-24 10:27:13: Dodano plik Odpowiedź nr 4 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-20 13:04:14: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP.docx
2020-02-20 12:48:54: Dodano plik Przedmiar robót - technologia wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:48:12: Dodano plik Przedmiar robót - monitoring wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:47:36: Dodano plik Przedmiar robót - elektryka wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:46:54: Dodano plik Przedmiar robót budowlanych wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:45:31: Dodano plik Odpowiedź nr 3 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-20 12:44:17: Dodano plik Odpowiedź nr 2 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-20 12:43:29: Usunięto plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:43:07: Dodano plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:43:06: Dodano plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:41:50: Dodano plik ST piwoda.pdf
2020-02-13 14:11:41: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Piwoda wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica. 2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 2.2.1 W zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych: 1) rozbudowa budynku hali filtrów stacji uzdatniania wody, 2) zbiornik na wodę pitną, Rozbudowę budynku hali filtrów istniejącej stacji uzdatniania wody zaprojektowano w technologii tradycyjnej o wym. 946x486 cm. o następujących rozwiązaniach konstrukcyjno – budowlanych: § ławy i ściany fundamentowe żelbetowe gr. 30 cm. wylewane z betonu B20, § wieńce , nadproża, rdzenie zbrojone stalą zbrojeniową wylewane z betonu B 20, § słupy podporowe stropu żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 30x30 cm. § ściany z pustaków gr. 29 cm. na zaprawie cementowo – piaskowej, § płyta stropowa żelbetowa gr. 15 cm. wylewana na mokro, § dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo–płatwiowej z drewna klasy K 27. Zbiornik na wodę pitną o konstrukcji żelbetowej monolitycznej jednokomorowy średnicy 9,20 m. i wys. h=5 m. o pojemności czynnej V=280 m3 i pojemności całkowitej 323 m3. § płyta denna żelbetowa grubości 40 cm. § ściany zbiornika żelbetowe grubości 30 cm. § płyta stropowa zbiornika gr. 20 cm. oparta na ścianach zbiornika. 2.2.2 W zakresie układu technologicznego SUW § budowa dodatkowych filtrów na każdym stopniu filtracji, § budowę rurociągów łączących nowe filtry z filtrami istniejącymi, § przebudowę części orurowania w celu dostosowania średnic rurociągów do zmienionych przepływów, § budowa rurociągów międzyobiektowych łączących nowy zbiornik wody z istniejącym systemem magazynowania wody, 2.2.3 W zakresie monitoringu CCTV § kamery, § rejestrator i transmisja sygnału, § instalacja elektryczna, § urządzenia sieciowe, 2.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA § instalacja sterownicza nowych filtrów, § rozdzielnie obiektowe studni, § modyfikacja układu sterowania w istniejącej rozdzielni RT, § oświetlenie wewnętrzne w części dobudowanego budynku hali filtrów, 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do siwz, w szczególności: 2.5.1 projekt budowalno-wykonawczy, 2.5.2 specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 2.5.3 przedmiary, 2.5.4 pozwolenie na budowę, 2.6 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, PB, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.8 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.9 Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 2.9.1 wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. 2.9.2 roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie budowlanym, w związku z powyższym wszelkie przerwy technologiczne należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia, 2.9.3 do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów, 2.9.4 wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy), 2.9.5 Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia przed zawarciem umowy, uwzględniający planowane wynagrodzenie. 2.9.6 niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (plan BIOZ), 2.9.7 lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 2.9.8 w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 2.9.9 wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 2.9.10 w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 2.9.11 wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2.9.12 wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 2.9.13 wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób w celu należytego wykonania umowy i użytkowanie przedmiotu umowy (do protokołów odbiorów częściowych obligatoryjne dołączanie dokumentów potwierdzających ww. czynności); 2.9.14 przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. 2.9.15 wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 2.9.16 wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze. 2.9.17 w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2.9.18 w cenie zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu. 2.9.19 po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania (części), w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. ( jeżeli dotyczy). 2.9.20 wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót 2.10 Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w jednoznaczny wynikać powinna równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót. W celu dokonania oceny równoważności musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m in. Producenta i typu urządzenia czy materiału, obliczenia wytrzymałościowe materiałów, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń, bądź certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 3 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie - referencje, opinie itp.). Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń i materiałów by uzyskać wymagane parametry technologiczne oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej trasy, tak by nie zachodziła konieczność zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji równoważności oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB lub przedmiary robót.
Ogłoszenie nr 511654-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.
Wójt Gminy Wiązownica: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO WP 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica
Numer referencyjny: IZ.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Piwoda wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica. 2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 2.2.1 W zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych: 1) rozbudowa budynku hali filtrów stacji uzdatniania wody, 2) zbiornik na wodę pitną, Rozbudowę budynku hali filtrów istniejącej stacji uzdatniania wody zaprojektowano w technologii tradycyjnej o wym. 946x486 cm. o następujących rozwiązaniach konstrukcyjno – budowlanych: § ławy i ściany fundamentowe żelbetowe gr. 30 cm. wylewane z betonu B20, § wieńce , nadproża, rdzenie zbrojone stalą zbrojeniową wylewane z betonu B 20, § słupy podporowe stropu żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 30x30 cm. § ściany z pustaków gr. 29 cm. na zaprawie cementowo – piaskowej, § płyta stropowa żelbetowa gr. 15 cm. wylewana na mokro, § dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo–płatwiowej z drewna klasy K 27. Zbiornik na wodę pitną o konstrukcji żelbetowej monolitycznej jednokomorowy średnicy 9,20 m. i wys. h=5 m. o pojemności czynnej V=280 m3 i pojemności całkowitej 323 m3. § płyta denna żelbetowa grubości 40 cm. § ściany zbiornika żelbetowe grubości 30 cm. § płyta stropowa zbiornika gr. 20 cm. oparta na ścianach zbiornika. 2.2.2 W zakresie układu technologicznego SUW § budowa dodatkowych filtrów na każdym stopniu filtracji, § budowę rurociągów łączących nowe filtry z filtrami istniejącymi, § przebudowę części orurowania w celu dostosowania średnic rurociągów do zmienionych przepływów, § budowa rurociągów międzyobiektowych łączących nowy zbiornik wody z istniejącym systemem magazynowania wody, 2.2.3 W zakresie monitoringu CCTV § kamery, § rejestrator i transmisja sygnału, § instalacja elektryczna, § urządzenia sieciowe, 2.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA § instalacja sterownicza nowych filtrów, § rozdzielnie obiektowe studni, § modyfikacja układu sterowania w istniejącej rozdzielni RT, § oświetlenie wewnętrzne w części dobudowanego budynku hali filtrów, 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do siwz, w szczególności: 2.5.1 projekt budowalno-wykonawczy, 2.5.2 specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 2.5.3 przedmiary, 2.5.4 pozwolenie na budowę, 2.6 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, PB, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.8 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.9 Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 2.9.1 wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. 2.9.2 roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie budowlanym, w związku z powyższym wszelkie przerwy technologiczne należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia, 2.9.3 do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów, 2.9.4 wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy), 2.9.5 Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia przed zawarciem umowy, uwzględniający planowane wynagrodzenie. 2.9.6 niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (plan BIOZ), 2.9.7 lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 2.9.8 w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 2.9.9 wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 2.9.10 w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 2.9.11 wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2.9.12 wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 2.9.13 wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób w celu należytego wykonania umowy i użytkowanie przedmiotu umowy (do protokołów odbiorów częściowych obligatoryjne dołączanie dokumentów potwierdzających ww. czynności); 2.9.14 przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. 2.9.15 wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 2.9.16 wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze. 2.9.17 w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2.9.18 w cenie zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu. 2.9.19 po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania (części), w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. ( jeżeli dotyczy). 2.9.20 wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót 2.10 Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w jednoznaczny wynikać powinna równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót. W celu dokonania oceny równoważności musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m in. Producenta i typu urządzenia czy materiału, obliczenia wytrzymałościowe materiałów, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń, bądź certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 3 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie - referencje, opinie itp.). Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń i materiałów by uzyskać wymagane parametry technologiczne oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej trasy, tak by nie zachodziła konieczność zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji równoważności oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB lub przedmiary robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45111000-8
45231300-8
45315600-4
45453000-7
45400000-1
45430000-0
45421100-5
45442121-1
45450000-6
45261000-4
45231600-1
45351000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody obejmującą w swoim zakresie również technologię uzdatniania wody o wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto. 2) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłożą pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności dysponują co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: § konstrukcyjno – budowlanej; § instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, § instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, § instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, Zamawiający uzna za dopuszczalne łączenie wskazanych powyżej uprawnień budowlanych różnych specjalności przez jedną osobę. Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Kosztorys ofertowy uproszczony, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) 5.2 Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przetargowego. Zamawiający określa wadium w kwocie 20 000 zł. 10.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. 10.3 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 ze zm.). 10.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.3.2020 10.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 10.4 SIWZ. 10.6 W przypadku gdy wadium zostało wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wykonania operacji. 10.7 W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokumentu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. przedstawiciela banku, ubezpieczyciela itp. Wniesienie dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w formie oryginału. 10.8 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 10.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 10.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.12 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu może zostać wystawiona na rzecz pełnomocnika ( lidera konsorcjum) wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) działania siły wyższej (na przykład, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót; b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie - w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 10 stopni i temperatury pow. 35 stopni utrudniające prowadzenie robót (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, archeologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, między innymi niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne: d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych; e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy c) pojawienie się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru, c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. f) wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub/i pkt 6 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2020-02-28 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-28 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-02-12 10:15:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-04-01 09:34:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 141.39 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.65 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.35 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.76 KbPlik doc
5. Projekt umowy 133.00 KbPlik doc
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.39 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.11 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.24 KbPlik doc
9. Wykaz wykonanych zamowień 13.85 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
11. Formularz oferty 20.40 KbPlik doc
12. Pozwolenie na budowę 1.13 MBPlik pdf
13. Opinia geologiczna 194.15 KbPlik pdf
14. Mapa orientacyjna 1.71 MBPlik pdf
15. Mapa dokumentacyjna 3.68 MBPlik pdf
16. Karta otworów 1.36 MBPlik pdf
17. Przekroje geotechniczne 1.34 MBPlik pdf
18. Zestawienie parametrów geotechnicznych 371.67 KbPlik pdf
19. Objasnienie symboli 140.76 KbPlik pdf
20. PB opis techniczny CCTV 118.12 KbPlik pdf
21. PB Konstrukcja 105.58 KbPlik pdf
22. PB Architektura 120.68 KbPlik pdf
23. PB Elektryka i AKPiA 2.30 MBPlik pdf
24. PB Technologia 122.99 KbPlik pdf
25. PB Zagospodarowanie terenu 102.54 KbPlik pdf
26. Rys. A1 179.09 KbPlik pdf
27. Rys. A2 115.99 KbPlik pdf
28. Rys. A3 216.13 KbPlik pdf
29. Rys. A4 104.24 KbPlik pdf
30. Rys. A5 110.90 KbPlik pdf
31. Rys. AI 1 190.43 KbPlik pdf
32. Rys I2 152.10 KbPlik pdf
33. Rys I3 148.92 KbPlik pdf
34. Rys. K1 120.34 KbPlik pdf
35. Rys. K2 154.48 KbPlik pdf
36. Rys. K3 358.47 KbPlik pdf
37. Rys. K4 258.09 KbPlik pdf
38. Rys. K5 195.31 KbPlik pdf
39. Rys. K6 195.58 KbPlik pdf
40. Rys. K7 198.61 KbPlik pdf
41. Rys. T1 303.24 KbPlik pdf
42. Rys. T2 363.40 KbPlik pdf
43. Rys. T3 317.72 KbPlik pdf
44. Rys. T4 62.08 KbPlik pdf
45. Rys. T5 320.90 KbPlik pdf
46. Rys. Z1 2.76 MBPlik pdf
47. Rys. Z2 2.52 MBPlik pdf
48. Projekt wykonawczy konstrukcji 109.64 KbPlik pdf
49. Rys. K1 rzut i przekrój zbiornika 119.74 KbPlik pdf
50. Rys. K2 schemat konstrukcyjny stropodachu. 154.06 KbPlik pdf
51. Przedmiar robót - budowlany 96.42 KbPlik pdf
52. Przedmiar robót - elektryka i AKPiA 40.28 KbPlik pdf
53. Przedmiar robót - monitoring CCTV 22.51 KbPlik pdf
54. Przedmiar robót - technologia 40.14 KbPlik pdf
55. Uwaga Modyfikacja treści SIWZ 16.00 KbPlik doc
56. STWiORB 736.02 KbPlik pdf
57. Odpowiedź na pytania nr 1 29.50 KbPlik doc
58. Odpowiedź na pytanie nr 2 30.00 KbPlik doc
59. Uwaga odpowiedź na pytania nr 3 i zmiana terminu składania ofert 42.00 KbPlik doc
60. Przedmiar robót budowlanych wersja xml 770.48 KbPlik txt
61. Przedmiar robót elektrycznych wersja xml 307.66 KbPlik txt
62. Przedmiar robót - monitoring wersja xml 144.90 KbPlik txt
63. Przedmiar robót -technologia wersja xml 301.29 KbPlik txt
64. Uwaga zmiana ogłoszenia UZP 12.29 KbPlik doc
65. Odpowiedź nr 4 na pytania Wykonawców 36.50 KbPlik doc
66. Rys. A3 548.54 KbPlik pdf
67. Rys. A7 657.89 KbPlik pdf
68. Odpowiedź nr 6 na pytania Wykonawców 33.50 KbPlik doc
69. Odpowiedź nr 7 na pytania Wykonawców 31.00 KbPlik doc
70. Odp. nr 8 na pytania Wykonawców 31.00 KbPlik doc
71. Odp. nr 9 na pytania Wykonawców 31.50 KbPlik doc
72. Odp. nr 10 na pytania Wykonawców 32.00 KbPlik doc
73. Odp. nr 11 na pytania Wykonawców. 35.50 KbPlik doc
74. Badania wody surowej 11.71 MBPlik pdf
75. Badania wody uzdatnionej 1.81 MBPlik pdf
76. Odp. nr 12 na pytania Wykonawców 33.00 KbPlik doc
77. Odp. nr 13 na pytania Wykonawców 31.00 KbPlik doc
78. Odp. nr 14 na pytania Wykonawców 36.50 KbPlik doc
79. Odp. nr 15 na pytania Wykonawców 31.00 KbPlik doc
80. Odpowiedź na pytania nr 16 42.00 KbPlik doc
81. Odpowiedź na pytania nr 17 32.50 KbPlik doc
82. Uwaga odpowiedź na pytania nr 17 i kolejna zmiana terminu składania ofert 47.50 KbPlik doc
83. Uwaga zmiana ogłoszenia UZP 2 - terminu składania ofert. Plik doc
84. Schemat instalacji CCTV1 14.23 MBPlik pdf
85. Schemat instalacji CCTV2 11.16 MBPlik pdf
86. Sfchemat instalacji CCTV3 Plik pdf
87. Sfchemat instalacji CCTV3 41.17 MBPlik pdf
88. Schemat instalacji CCTV4 28.24 MBPlik pdf
89. Schemat instalacji CCTV5 17.97 MBPlik pdf
90. Uwaga zmiana ogłoszenia nr 2 317.37 KbPlik pdf
91. Informacja z otwarcia ofert 37.50 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 sierpnia 2020r. 01:15:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.