URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Sukcesywna dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica

ZMIANY:
2020-04-17 08:38:54: Dodano wynik do przetargu
2020-03-23 10:25:00: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica. 2.2 W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie: 1. Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. w ilości 1 500 ton 2. Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0–63,0 mm. w ilości 1 000 ton 2.3 Zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp. zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. 2.4 Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na wybrane części zamówienia. Część 1 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 w ilości 1 500 ton Część 2 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-63,0 w ilości 1 000 ton 2.5 Zakres, termin i zasady realizacji dostawy: 1) dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według złożonego zapotrzebowania, w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica, 2) informacja o zapotrzebowaniu na dostawę oznaczonej partii kruszywa będzie przekazywana dostawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną z określeniem ilość i miejsca dostawy danej partii kruszywa, 3) w związku z tym, że termin dostawy kruszywa stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert, zamawiający informuje, że czasu realizacji dostawy będzie liczony od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do czasu faktycznej dostawy, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobota i niedziela) oraz dni ustawowych wolnych od pracy. 4) zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2020 r. 5) dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 13043, PN-EN 13242. 6) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania. 7) związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 2.6 Realizacja dostawy: 1) przez dostawę kruszywa należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek z ważeniem kruszywa, transport oraz rozładunek kruszywa. 2) zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, 3) zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa samochodami ciężarowymi – ciągnikami siodłowymi z naczepą (tzw. samochody łódki). 4) realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5) dostarczane kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 6) dostawca kruszywa winien przedłożyć przy każdej dostawie dokument wydania materiału (WZ) otrzymany od sprzedawcy kruszywa, z którego będzie wynikać tonaż (waga brutto, waga netto, tara), data odbioru oraz odbiorca. 7) zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem dostawca pokrywa koszty zabrania kruszywa z miejsca składowania jak i miejsc jego wbudowania oraz zastąpienia tą go tą samą ilością w miejscu składowania i wbudowania. 8) określony zakres dostaw ma charakter szacunkowy, który może ulec zmianie i nie może stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego dostaw w ciągu roku. 9) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między poszczególnymi rodzajami asortymentami artykułów biurowych w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 11) W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
Początek formularza


Ogłoszenie nr 523490-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.
Wójt Gminy Wiązownica: Sukcesywna dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica
Numer referencyjny: IZ.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica. 2.2 W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie: 1. Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. w ilości 1 500 ton 2. Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0–63,0 mm. w ilości 1 000 ton 2.3 Zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp. zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. 2.4 Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na wybrane części zamówienia. Część 1 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 w ilości 1 500 ton Część 2 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-63,0 w ilości 1 000 ton 2.5 Zakres, termin i zasady realizacji dostawy: 1) dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według złożonego zapotrzebowania, w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica, 2) informacja o zapotrzebowaniu na dostawę oznaczonej partii kruszywa będzie przekazywana dostawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną z określeniem ilość i miejsca dostawy danej partii kruszywa, 3) w związku z tym, że termin dostawy kruszywa stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert, zamawiający informuje, że czasu realizacji dostawy będzie liczony od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do czasu faktycznej dostawy, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobota i niedziela) oraz dni ustawowych wolnych od pracy. 4) zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2020 r. 5) dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 13043, PN-EN 13242. 6) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania. 7) związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 2.6 Realizacja dostawy: 1) przez dostawę kruszywa należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek z ważeniem kruszywa, transport oraz rozładunek kruszywa. 2) zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, 3) zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa samochodami ciężarowymi – ciągnikami siodłowymi z naczepą (tzw. samochody łódki). 4) realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5) dostarczane kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 6) dostawca kruszywa winien przedłożyć przy każdej dostawie dokument wydania materiału (WZ) otrzymany od sprzedawcy kruszywa, z którego będzie wynikać tonaż (waga brutto, waga netto, tara), data odbioru oraz odbiorca. 7) zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem dostawca pokrywa koszty zabrania kruszywa z miejsca składowania jak i miejsc jego wbudowania oraz zastąpienia tą go tą samą ilością w miejscu składowania i wbudowania. 8) określony zakres dostaw ma charakter szacunkowy, który może ulec zmianie i nie może stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego dostaw w ciągu roku. 9) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między poszczególnymi rodzajami asortymentami artykułów biurowych w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 11) W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 14212000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14212200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zadania odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie), tj.: a) w zakresie części nr 1 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę kruszywa o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia. b) w zakresie części nr 2 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę kruszywa o wartości co najmniej 80 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: § zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie § zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie),przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Parafowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) 6.2 Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie odpowiadającej wartości szacunkowej danej części zamówienia: § część Nr 1 w kwocie 2 000 zł. § część Nr 2 w kwocie 1 500 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIV SIWZ. 11.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach w art. 45 ust. 6 Pzp, tj. 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 oraz z 2007 r. ze zmianami). 11.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer konta 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 11.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. 11.6 W przypadku wniesienia wadium formie innej niż w pieniądzu – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wiązownica, w kasie Urzędu pok. nr 1 parter. a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 11.7 W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. 11.8 Brak wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b 11.9 Zwrotu i zatrzymania złożonego wadium przetargowego zamawiający dokona zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapis o udzieleniu gwarancji przez wszystkich członków Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas realizacji dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji dostaw i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie dostaw, tj. długotrwałe opady deszczu uniemożliwiające dojazd do wskazanych odcinków dróg, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 3) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 4) zmiana obowiązującej stawki VAT, 5) ograniczenie zakresu dostawy objętej zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że będą zbędne , przy czym rozliczenie wyłączonych elementów dostaw nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 6) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 w ilości 1 500 ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica. 2.2 W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie: Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. w ilości 1 500 ton Część 1 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 w ilości 1 500 ton 2.5 Zakres, termin i zasady realizacji dostawy: 1) dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według złożonego zapotrzebowania, w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica, 2) informacja o zapotrzebowaniu na dostawę oznaczonej partii kruszywa będzie przekazywana dostawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną z określeniem ilość i miejsca dostawy danej partii kruszywa, 3) w związku z tym, że termin dostawy kruszywa stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert, zamawiający informuje, że czasu realizacji dostawy będzie liczony od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do czasu faktycznej dostawy, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobota i niedziela) oraz dni ustawowych wolnych od pracy. 4) zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2020 r. 5) dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 13043, PN-EN 13242. 6) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania. 7) związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 2.6 Realizacja dostawy: 1) przez dostawę kruszywa należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek z ważeniem kruszywa, transport oraz rozładunek kruszywa. 2) zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, 3) zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa samochodami ciężarowymi – ciągnikami siodłowymi z naczepą (tzw. samochody łódki). 4) realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5) dostarczane kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 6) dostawca kruszywa winien przedłożyć przy każdej dostawie dokument wydania materiału (WZ) otrzymany od sprzedawcy kruszywa, z którego będzie wynikać tonaż (waga brutto, waga netto, tara), data odbioru oraz odbiorca. 7) zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem dostawca pokrywa koszty zabrania kruszywa z miejsca składowania jak i miejsc jego wbudowania oraz zastąpienia tą go tą samą ilością w miejscu składowania i wbudowania. 8) określony zakres dostaw ma charakter szacunkowy, który może ulec zmianie i nie może stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego dostaw w ciągu roku. 9) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między poszczególnymi rodzajami asortymentami artykułów biurowych w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 11) W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-63,0 w ilości 1 000 ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica. 2.2 W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie: Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0–63,0 mm. w ilości 1 000 ton Część 2 Sukcesywna dostawa kruszywa o następującym asortymencie: kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-63,0 w ilości 1 000 ton 2.5 Zakres, termin i zasady realizacji dostawy: 1) dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według złożonego zapotrzebowania, w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica, 2) informacja o zapotrzebowaniu na dostawę oznaczonej partii kruszywa będzie przekazywana dostawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną z określeniem ilość i miejsca dostawy danej partii kruszywa, 3) w związku z tym, że termin dostawy kruszywa stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert, zamawiający informuje, że czasu realizacji dostawy będzie liczony od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do czasu faktycznej dostawy, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobota i niedziela) oraz dni ustawowych wolnych od pracy. 4) zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2020 r. 5) dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 13043, PN-EN 13242. 6) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania. 7) związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 2.6 Realizacja dostawy: 1) przez dostawę kruszywa należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek z ważeniem kruszywa, transport oraz rozładunek kruszywa. 2) zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, 3) zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa samochodami ciężarowymi – ciągnikami siodłowymi z naczepą (tzw. samochody łódki). 4) realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5) dostarczane kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 6) dostawca kruszywa winien przedłożyć przy każdej dostawie dokument wydania materiału (WZ) otrzymany od sprzedawcy kruszywa, z którego będzie wynikać tonaż (waga brutto, waga netto, tara), data odbioru oraz odbiorca. 7) zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem dostawca pokrywa koszty zabrania kruszywa z miejsca składowania jak i miejsc jego wbudowania oraz zastąpienia tą go tą samą ilością w miejscu składowania i wbudowania. 8) określony zakres dostaw ma charakter szacunkowy, który może ulec zmianie i nie może stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego dostaw w ciągu roku. 9) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między poszczególnymi rodzajami asortymentami artykułów biurowych w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 11) W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
 
 
Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza
 
Data składania ofert:
2020-03-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-23 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-03-13 11:26:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-04-17 08:38:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 123.09 KbPlik doc
2. Wycena dostawy - kosztorys 13.02 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.64 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.91 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.62 KbPlik doc
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.22 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamowień 13.93 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.48 KbPlik doc
9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
10. Projekt umowy 102.50 KbPlik doc
11. Formularz oferty 20.35 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 15.44 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 sierpnia 2020r. 02:17:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.