URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyniki przetargów:
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA”
Znak: IZ.271.12.2019                                                                        Wiązownica, 21.08.2019 r.
 
 
                                                                                                              Otrzymują
                                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na wykonanie zastępującego zadania:
„Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”
 
zostało w dniu 21.08.2019r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie następującego zadania: „Budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz, Zapałów, Wólka Zapałowska, Nielepkowice,  Ryszkowa Wola, Wiązownica  i  Surmaczówka”, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.
                                                                                                               Wiązownica,  19.08.2019 r.
Znak: IZ.271.11.2019
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w dniu 19.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w  Wiązownicy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
31,22 20,00 10,00 61,22 pkt.
 
W zakresie części Nr 2 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w roku szkolnym 2019/2020  i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
31,22 20,00 10,00 61,22 pkt.
 
W zakresie części Nr 3 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Zapałowie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00 0,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
39,93 20,00 10,00 69,93 pkt.
 
W zakresie części Nr 4 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Międzynarodowy i Krajowy  
    Przewóz Osób „ERA”
    Halina Forystek – Haśko
    Świerchowa 48
   38-223 Osiek Jasielski
60,00 0,00        10,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
38,55 20,00 10,00 68,55 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 5 
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Mołodyczu w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Kryterium:
 Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
    Samochodowej Jarosław S.A.
    ul. Przemysłowa 15
    37-500 Jarosław
60,00 10,00        0,00 70,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert,  ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
60 (pkt.)
Termin płatności
20 (pkt.)
Norma emisji spalin
20 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Międzynarodowy i Krajowy  
    Przewóz Osób „ERA”
    Halina Forystek – Haśko
    Świerchowa 48
   38-223 Osiek Jasielski
56,16 0,00 0,00 56,16 pkt.
3. DAMiL-Trans  Krajowy
    i Międzynarodowy   Przewóz Osób
    i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
    Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice
36,84 20,00 10,00 66,84 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 24 sierpnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 29 sierpnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
 
                                                                                                                           Centrum Usług Wspólnych
                                                                                                                                Gminy Wiązownica
                                                                                                                                   Lucyna Solska
                                                                                       
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Wiązownicy

WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA

 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)

 

Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.08.2019 r. do dnia 16.08.2019 r./

wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.08.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy                w Wiązownicy.

 

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu

Cena wywoławcza

Zł(brutto)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

(brutto)

Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

dz. nr  85/5

o pow. 0,1041 ha, 

 

 

0

 

43871,64

 

0

 

Brak chętnych

dz. nr  87/12

o pow. 0,1378 ha, 

 

 

0

 

56255,28

 

0

 

Brak chętnych

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Generuj PDF
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
                                                                                                      Wiązownica, 08.08.2019 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodyczu zawiadamia, że w dniu 08.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu”, którą przedstawiła firma:
 
                     Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
P.P.H.U SUPRON 1 Sp. Jawna
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
17 943,24 zł. 100,00
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
     Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
P.H.W. REFLEX  Leszek Zenkner
ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz
18 099,45 zł. 99,14
Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c.
Pólko 50, 62-817 Żelazków
18 777,18 zł. 95,56
P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej  Ewa Ptak    ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów 19 000,00 zł. 94,44
NOPEX Krzysztof Nowicki
ul. Rzeszowska 30, 38-400 Krosno
19 163,87 zł. 93,63
Sklep Pożarniczy FLORIAN
ul. Wrocławska 188a, 62-800 Kalisz
19 379,00 zł. 92,59
Fenix BHP i Ppoż. Renata  Stachowicz-Sokół
ul. 1-go Maja 23, 26-020 Chmielnik
19 836,83 zł. 90,45
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
                                                                           Prezes OSP Mołodycz
                                                                                 Czesław Purcha
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń
4.  a/a
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zapałów i Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2019 r. do dnia 12.08.2019 r./ wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 5.08.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1300/4-
o pow. 0,1139 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
26 506,50
 
26771,50 zł
 
Joanna i Jacek Pazyniak
 
dz. nr  255
o pow. 0,28 ha, 
Ryszkowa Wola
 
 
0
 
18 600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Manasterz i Wólka Zapałowska
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.08.2019r. do dnia 12.08.2019 r./wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 5.08.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Wólka Zapałowska   i Manasterz, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  106/5
o pow. 0,2992 ha,
Wólka Zapałowska
 
1
 
4100,00
 
4 150,00
 
Tadeusz Stańko
dz. nr  61/3
o pow. 0,1073 ha,
Manasterz
 
1
 
1300,00
 
1320,00
 
Joanna i Krzysztof Kwaśny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu
                                                                                                      Wiązownica, 02.08.2019 r.
Znak: IZ.271.I.16.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Zawiadamiam, że w dniu 02.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu , którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Usługi Stolarko Budowlane
Marek Kurpiel
Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica 
95 253,43 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa
TORABUD s.c.
ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik
127 195,90 zł.  74,89
3 FHU DACHMAX  Marek Kuraszyński
Cewków 140, 37-632 Stary Dzików
119 762,44 zł. 79,54
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                             Prezes OSP Mołodycz
                                                                                                                                 Czesław Purcha
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń
4.  a/a
Generuj PDF
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                                        Wiązownica, dnia 31.07.2019 r.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248  Warszawa
Cena oferty brutto: 840 595,84 zł
ilość otrzymanych punktów – 100
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
 
 1. ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
Cena oferty brutto: 893 139,86 zł
ilość otrzymanych punktów – 94,12
 
 1. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248  Warszawa
Cena oferty brutto: 840 595,84 zł
ilość otrzymanych punktów – 100
 
 1. EWE Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Cena oferty brutto: 840 955,35 zł
ilość otrzymanych punktów – 99,96
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
„Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2019 r.”
                                                                                                      Wiązownica, 05.07.2019 r.
Znak: IZ.271.I.15.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2019 r.,  w dniu 05.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
3 850,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE – REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OSA 2019
                                                                                                                Wiązownica,  04.07.2019 r.
Znak: IZ.271.9.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Wiązownica w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowe – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA 2019”  w dniu 04.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
CZĘŚĆ NR 1 Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                         Wiązownica, Piwoda i Manasterz   
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
58,91 40,00 98,91 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,88 40,00 89,88 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,67 40,00 89,67 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,39 40,00 89,39 pkt.
 
 
 
CZĘŚĆ NR 2 Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                         Ryszkowa Wola i Zapałów
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
57,70 40,00 97,70 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,88 40,00 89,88 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,55 40,00 89,55 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
49,39 40,00 89,39 pkt.
 
 
CZĘŚĆ NR 3  Budowa  małej architektury -  siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu w m.
                          Mołodycz  
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Fit Park Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
w kwocie brutto 129 814,20 zł.
okres gwarancji 48 m-cy
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1,  87-123 Dobrzejewice
w kwocie brutto   132 212,70 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
57,89 40,00 97,89 pkt.
3. HERKULES Sp. z.o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów
w kwocie brutto   156 142,35 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
52,21 40,00 92,21 pkt.
5. APIS Polska Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
w kwocie brutto   157 710,60 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
50,04 40,00 90,04 pkt.
1. ARGON  Klaudiusz Półtorak
ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl
w kwocie brutto   156 817,62 zł. 
okres gwarancji 48 m-cy      
42,77 40,00 82,47 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 09 lipca 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 14 lipca 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 18.06.2019 r. do dnia 25.06.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 18.06.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy                w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
44 895,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
34 686,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
37 761,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
35 178,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
44 403,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
45 879,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
64 206,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 14.06.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr 843
o pow. 0,20 ha, 
Mołodycz
 
 
1
 
40 000,00
 
40 400,00zł
 
Andrzej Kolasa
 
dz. nr 842
o pow. 0,19 ha, 
Mołodycz
 
 
0
 
39 800,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha
Cetula, 
 
 
0
 
24 450,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 14.06.2019r. do dnia 21.06.2019 r./
wyniki z  drugiego  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 14.06.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  313/9
o pow. 0,0611 ha,
Surmaczówka
 
1
 
3600,00
 
3640,00
 
Krystian Rapita
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 14.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r./
 
wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 14.06.2019 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
Znak: ZGK.P.26.2.2019                                                                     Wiązownica 11.06.2019r.
 
                                            
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa  studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci  kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Wiązownica i Szówsko.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa  studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci  kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Wiązownica i Szówsko , w dniu 11.06.2019r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
AQSEPTENCE GROUP GmbH
Społka zo.o.
Oddział w Polsce
ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
                                                                                                          
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
REVAC Sp. zo.o.
ul. Goplana 36
20-828 Lublin Handlowo-Usługowe
 
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                      Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
 
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 04.06.2019 r.
Znak: IZ.271.I.14.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej  na terenie miejscowości Wiązownica,  w dniu 04.06.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 Projektowanie Nadzór Instalacji Sanitarnych
Kazimiera Bukowska
ul. Dębowa 2, 39-400 Tarnobrzeg
51 660,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Zakład Usług Projektowych
Grzegorz Kałamarz
ul. Krakowska 5,  37-200  Przeworsk
153 258,00 33,71
    1 JR PROJEKT  Joanna Rzeszutek
ul. Brzozowa 19A/33,  22-400 Zamość
   157 071,00 32,89
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Utrzymanie czystości i porządku nas terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 24.05.2019 r.
Znak: IZ.271.I.13.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Obrotu Nieruchomościami
Radosław Ryznar
ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica
38 923,20 100,00
 
 
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
Wybrany Wykonawca  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, a oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Specyfikacja zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia oraz materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 06.05.2019 r.
Znak: IZ.271.I.11.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 06.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia oraz materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 F.H.U – AIR  Rafał Babiarz
ul. Jagiellońska 2/26, 37-200 Przeworsk
w kwocie 16 300,00 zł.
100,00 100,00
 
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP,
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 29.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.10.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica” 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica”   zostało unieważnione w dniu 29.04.2019r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ze względu na to, iż w wyznaczonym terminie do składania ofert, do Zamawiającego nie  wpłynęła żadna oferta przetargowa.
W związku z powyższym, na podstawie  zapisów rozdziału  XVIII pkt. 18.4  specyfikacji zapytania ofertowego, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione. 
                                                                      
           
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica – baza konkurencyjności.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
                                                                                                      Wiązownica, 24.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.8.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 24.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa  sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
2 Komputer 3000  Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska
w kwocie 41 548,00 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 9 556,04 zł.
80,00 20,00 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
(pkt.)
Okres gwarancji
(pkt.)
Razem (pkt.)
1 ICOD.pl Sp. z o.o.  ul. Grażyniewska 51
 43-300 Bielsko Biała
w kwocie 52 338,00 zł.  gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 12 037,74 zł.
63,51 15,0 78,51
3 Quatro Computers  Maciej Zachara
ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów
w kwocie 50 570,00 zł.  gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 11 631,10 zł.
65,73 15,0 80,73
4 F.H.U. „HORYZONT”  Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
w kwocie 52 000,00 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 11 960,00 zł.
63,92 20,0 83,92
5 BIT Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
w kwocie 81 614,002 zł.   gwarancja 36 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 18 771,22 zł.
40,73 15,0 55,73
6 F.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4,  37-500 Jarosław
w kwocie 53775,61 zł.  gwarancja 48 m-cy
Odwrotne obciążenie VAT w kwocie 12 368,39 zł.
61,81 20,0 81,81
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkurencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.
                                                                                                      Wiązownica, 23.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.9.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 23.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Dostawa  materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 F.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4,  37-500 Jarosław 
5 779,72 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 DMD  Paweł Miturski Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów
6 745,81 zł. 85 68
2 Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski
ul. Jagiellońska 1, 37-200 Przeworsk
6 092,37 zł. 94,87
3 ABC Biuro  Magdalena Machowska
ul. Kaliska 2, 62-700 Turek
 7 202,80 zł. 80,24
5 HURT-PAPIER Sp.  Ryszard Cebula  Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B,  35-082 Rzeszów
6 106,90 zł. 94,64
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP, baza konkrencyjności.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.04.2019 r. do dnia 17.04.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 10.04.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1057-
o pow. 0,43 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
33500,00
 
33 840,00zł
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZKOLNEGO NA DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADAWIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” - UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA, GMINA WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  10.04.2019 r.
Znak: IZ.271.5.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na dzienny dom „Senior+” w Radawie  w  ramach  programu wieloletniego  „Senior+”   -  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa, Gmina Wiązownicaw dniu 10.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
     Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Usługi Remontowo Budowlane
     Waldemar Lenar
     Urzejowice 497, 37-200 Przeworsk
     w kwocie brutto  579 769,39 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
    Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. Usługi Budowlane „BUD-MONT”
    Tadeusz Bednarczyk
    ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów
    w kwocie brutto   591 628,53 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
58,80 40,00 98,80 pkt.
7„KELTECH” Leszek Kak   
     Koziarnia 58,  37-418 Krzeszów n/Sanem
     w kwocie brutto   594 370,70 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
58,53 40,00 98,53 pkt.
10. Usługi Stolarsko Budowlane
      Marek Kurpiel  
      Tyniowice 66, 37-565 Pruchnik
      w kwocie brutto   596 359,35 zł.
      Okres gwarancji 60 m-cy
58,33 40,00 98,33 pkt.
9.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
    „HOŁYSZKO” Sp. z o.o.
     ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl
     w kwocie brutto   643 399,06 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
54,07 40,00 94,07 pkt.
11. Firma Budowlana ES-BUD
     Robert Szyszkowski
     Bielicha 26, 26-600 Radom
     w kwocie brutto   646 183,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
53,83 40,00 93,83 pkt.
4.  Usługi Remontowo Budowlane
     Grzegorz Pacuła
     Tuczempy 326, 37-514 Munina
     w kwocie brutto   670 144,31 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
51,91 40,00 91,91 pkt.
1.  Firma Budowlano – Remontowa „BALBUD”
     Bogusław Balicki
     ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław
     w kwocie brutto   677 547,17 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
51,34 40,00 91,34 pkt.
8.  Firma remontowo-Budowlana
     Mirosław Piątek
     Mirocin 379, 37-200 Przeworsk    
     w kwocie brutto   686 679,41 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,66 40,00 90,66 pkt.
6.  Usługi Remontowo-Budowlane
     Kucab Jacek
     Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław    
     w kwocie brutto   698 708,39 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,79 40,00 89,79 pkt.
2.  Firma Handlowo Usługowa Marian Golba
     ul. Kopystyńskiego  37,  37-500 Jarosław
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 15 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 20 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Wiązownica i Piwoda
                                                                                                                Wiązownica,  09.04.2019 r.
Znak: IZ.271.6.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Wiązownica i Piwoda” w dniu 09.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  P.U. Leszek Sokołowski
     ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj
     w kwocie brutto  198 989,99 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. GEOTEL Sp. z o.o. 
    ul. Urzędowska 14B/3,  23-200 Kraśnik
    w kwocie brutto   206 149,35 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,92 40,00 97,92 pkt.
4P.W. „EKOEL” Michał Studnicki   
     Stanisławów 108,  23-460 Józefów
     w kwocie brutto   208 138,61 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,36 40,00 97,36 pkt.
6.  EL-JOZ  Rafał Józefko  
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   208 618,57 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,23 40,00 97,23 pkt.
2.  P.H.U. DOMINEL  Zbigniew Adamik
     ul. Kluczewska 15, 32-310 Ryczówek
     w kwocie brutto   235 045,67 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,80 40,00 90,80 pkt.
8.  P.W. „ELEKTROSPRZĘT” s.c. J.A. Graboń
     ul. Orkana 18, 37-500 Jarosław
     w kwocie brutto   235 860,21 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,62 40,00 90,62 pkt.
1.  Firma Usługowa „EL-MAG”
     Magdalena Mysona
     ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna
     w kwocie brutto   353 926,81 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,73 40,00 73,73 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 14 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 19 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.04.2019r. do dnia 15.04.2019 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 8.04.2019r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  313/9
o pow. 0,0611 ha,
Surmaczówka
 
0
 
3600,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa i Zapałów
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.04.2019 r. do dnia 15.04.2019 r./ wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 8.04.2019 r. dot. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  1180-
o pow. 0,17 ha, 
ZAPAŁÓW
 
 
1
 
13 300,00
 
13 440,00zł
 
Osoba fizyczna
 
dz. nr  142/33
o pow. 0,1094 ha, 
RADAWA
 
 
2
 
63 960,00
 
91 000,00zl
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 5.04.2019 r. do dnia 12.04.2019 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 5.04.2019 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Obręb ewid. Szówsko
 
Nr działek i powierzchnia
Nr130 - 2,5745ha, nr144 - 0,1186ha, nr116 - 0,3714ha, nr122 - 1,1567ha, nr124 - 0,5315ha, nr125 - 0,5014ha, nr127 - 1,2198ha, nr145/2 - 0,9982ha, nr146 - 0,2785ha, nr154 - 1,0664ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  8,8170 ha.
 
 
0
 
956 900,00 zł
 
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  04.04.2019 r.
Znak: IZ.271.8.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Wiązownica oraz przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 04.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  196 032,79 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   203 753,99 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,72 40,00 97,72 pkt.
2STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   207 567,52 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,66 40,00 96,66 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   252 691,70 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,55 40,00 86,55 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   291 240,77 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
40,38 40,00 80,38 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  182 142,21 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   191 194,15 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
57,16 40,00 97,16 pkt.
2STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   221 756,17 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,28 40,00 89,28 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   222 817,91 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
49,05 40,00 89,05 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   248 200,46zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
44,03 40,00 84,03 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda Zapałów i Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  166 383,08 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   187 440,62 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
53,26 40,00 93,26 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   241 327,05 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,37 40,00 81,37 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   275 112,86 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
36,29 40,00 76,29 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto   288 697,64 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
34,58 40,00 74,58 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 4  Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  298 326,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   314 256,39 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
56,96 40,00 96,96 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   336 676,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
53,16 40,00 93,16 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto  376 277,27 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
47,57 40,00 87,57 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 5   Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.
                                      Manasterz
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
7.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
     KASBUD II Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272   
     w kwocie brutto   130 045,56 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Piotr Jedynak  
    Wierzbna 241,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto   148 109,22 zł.
    Okres gwarancji 60 m-cy
52,68 40,00 92,68 pkt.
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
    Edyta Konik     ul. Poniatowskiego 49
    37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  154 994,76 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
50,34 40,00 90,34 pkt.
3.  Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.
     Rudna Mała 47B, 35-060 Głogów Młp.
     w kwocie brutto  172 772,44 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
45,16 40,00 85,16 pkt.
4.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   187 106,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,70 40,00 81,70 pkt.
2.  STRABAG Sp. z o.o.   
     ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków
     w kwocie brutto   187 419,16 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
41,63 40,00 81,63 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 10 kwietnia 2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 15 kwietnia 2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)
           
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Konserwacja koryta rowu "Wyczawa" na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica
                                                                                                                                          Wiązownica, 02.04.2019 r.
Znak: IZ.271.I.6.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 02.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Konserwacja koryta rowu „Wyczawa” na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
6 Zakład Usług Budowlanych i Leśnych
Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
45 064,49 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 F.H.U  Dariusz Bałutowski
Ryszkowa Wola 136/4, 37-544 Zapałów
66 624,28 zł. 67,64
4 „OSKOS” Jan Pasieka
Kalników 326,  37-724 Kalników
71 056,11 zł. 63,42
5 Binc  Sp. z o.o.    ul. Płk. Stanisława Dąbka 28
37-600 Lubaczów
75 000,00 zł. 60,08
 1 BAUMA   Rafał Dzido
ul. 11 Listopada 45,  23-400 Biłgoraj
 80 314,00 zł. 56,11
  3 Zakład Robót Budowlanych „EUROKOP”
Adam Ślimak   Ostrów 472, 37-700 Przemyśl
 124 057,80 zł. 56,11
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                      Wiązownica,  27.03.2019 r.
Znak: IZ.271.7.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  27.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Część Nr 1  Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-31,5 mm.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  95 202,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS J. i A.  Wiatrowicz s.c.
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  121 548,60 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
46,99 40,00 86,99 pkt.
3. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  103 615,20 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
55,13 40,00 95,13 pkt.
4. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  119 556,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
47,78 40,00 87,78 pkt.
5. F.U.H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas
    ul. Raki 18, 37-110 Żołynia
    w kwocie brutto  141 696,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
40,31 40,00 80,31 pkt.
           
 
 
Część Nr 2   Sukcesywna dostawa kruszywa  o frakcji 0-63,0 mm.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  94 095,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS J. i A.  Wiatrowicz s.c.
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  114 795,90 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
49,18 40,00 89,18 pkt.
3. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  97 858,88 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
57,69 40,00 97,69 pkt.
4. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  112 914,00 zł.
    czas realizacji dostawy  24 h
50,00 40,00 90,00 pkt.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 01.04.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 06.04.2019 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)   
 
 
 
 
                                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 26.03.2019 r.
Znak: IZ.271.I.5.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2019 r. w dniu 26.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
10 TMB Sp. z o.o.  ul. Piastowska 202, 42-202 Częstochowa 52 502,55 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
12 Unibit Sp. z o.o.   ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice 53 909,67 zł. 97,39
1 KRAK DATA Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków 56 568,93 zł. 92,81
15 INV Media Sp. z o.o.  ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa 56 985,09 zł. 92,13
11 Globo Group   ul. Magazynowa 5, 25 -565 Kielce 57 004,35 zł. 92,10
13 Zip Office Sp. z o.o.  ul. Gajdy 30      02-878 Warszawa 57 096,60 zł. 91,95
9 PRYZMAT Sp. z o.o. Sp. k.   ul. A. Ostrowskiego 15, 
53-238 Wrocław
57 116,28 zł. 91,92
3 CK Tonery Sp. z o.o.   ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce 58 897,32 zł. 89,14
14 Resgraph Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 19   35-105 Rzeszów 60 198,51 zł. 87,21
8 PHU Ksero-Druk  Paweł Gała  ul. Gen. Roweckiego Grota 1D
42-224 Częstochowa
60 228,18 zł. 87,17
5 Hurtownia ANMA Tomasz Wikiera ul. Węgierska 102,
37-700 Przemyśl
61 432,41 zł. 85,46
2 DMD s.c.  Paweł Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B,  35-101 Rzeszów
62 090,40 zł. 84,56
6 Printex Sp. z o.o. Sp. k. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105b 05-270 Marki 62 150,67 zł. 84,48
7 Multikom  Adam Papierski ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 62 843,16 zł. 83,54
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Z postępowania odrzucono  następujące oferty.
Oferta nr 4 złożona przez Ulticore Sp. z o.o.  ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa.
Wykonawca nie przedłożył  pełnomocnictwa dla osoby  podpisującej dokumenty oferty.
Oferta nr 16 złożona przez Piotr Cieślak.
Wykonawca nie przedłożył  żadnych dokumentów w ofercie oprócz wyceny dostawy.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  Platforma zakupowa.pl/wiazownica
5.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
    Znak: ZGK.P.26.01.2019                                                                     Wiązownica 27.02.2019r.
 
                                            
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica , w dniu 27.02.2019r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w części 1 zamówienia
 

Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 1
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
HYDROMAKS
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe
W Socha, A. Kostur Sp.j.
Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław
 
 
50,4
 
 
40
 
 
90,4
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
 
57,6
 
40
 
97,6
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
 
60
 
 
40
 
 
100
 
 
Co do części 1 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 3. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
 
 
Punktacja przyznana ofertom w części 2 zamówienia
 
Nr oferty
wg
kolejności składania
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto zł oferty (pkt)
Część nr 2
Kryterium:
Termin płatności (pkt)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 
1
HYDROMAKS
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe
W Socha, A. Kostur Sp.j.
Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław
 
 
24,6
 
 
40
 
 
64,6
 
2
F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25,
38-200 Jasło
 
60
 
40
 
100
 
 
3
POLMAD
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
D. Mączka
36-060 Głogów Młp.., Rudna Mała 47D
 
 
56,4
 
 
40
 
 
96,4
 
Co do części 2 zamówienia,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił   Wykonawca nr 2. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, okazała się oferta najkorzystniejsza w myśl art.2pkt.5 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną podpisane po upływie daty 04.03.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 09.03.2019r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1i2 w związku z art. 182 ust1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust.4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
                                                                                             Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
Otrzymują:
 1. Wykonawcy-wszyscy
 2. Strona internetowa BIP
 3. Tablica ogłoszeń
 4. a/a.
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
Znak: GOPS.4220.3.2019                                                                                      Wiązownica, dn. 26.02.2019 r.
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
Zamawiający – Kierownik GOPS Wiązownica zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywania zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiązownica w 2019 r” z o s t a ł o   u n i e w a ż n i o n e.
 
Uzasadnienie
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie składani ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
W związku z powyższym, zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
 
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu.
2. BIP Wiązownica.
3. a/a.
Generuj PDF
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  18.02.2019 r.
Znak: IZ.271.4.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica działając na podstawie rozdziału XIV pkt. 14.1 ogłoszenia o przetargu , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych na terenie gminy Wiązownica, prowadzonym w trybie art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny,  w dniu 18.02.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10,  37-544 Zapałów
w kwocie brutto  349 810,92 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu ( zamówieniu). W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
           
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
 
                                                                                                                Wiązownica,  11.02.2019 r.
Znak: IZ.271.3.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn; „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica w dniu  11.02.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
w kwocie brutto  106 945,90 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 100%                                     100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana oferta  przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  100,00 pkt..
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.2.2019                                                                          Wiązownica, 30.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                            Otrzymują
                                                                                                            wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  30.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 21.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.3.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2019 r.,  w dniu 21.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
7 000,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Firma „DANLUX” Biuro Wycen Nieruchomości  Joanna Szajowska
Oś. Słoneczne 2/8,  37-500  Jarosław
15 320,00 45,69
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                             Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.1.2019                                                                          Wiązownica, 18.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                            Otrzymują
                                                                                                            wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  18.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 18.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.2.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 18.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Biuro Projektowe Joanna Czubak
Al. Wyszyńskiego 25a  lok. 17    94-048 Łódź
31 000,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Koordynacji Przestrzeni  Bożena Konieczny  ul. Wyszyńskiego 13/2   41-600 Świętochłowice 39 380,00 zł. 78,72
3 Beata Kałamarz – Tworek
ul. Dobra 1, 37-200 Przeworsk
44 000,00 zł. 70,45
4 Biuro Projektowe „arch-dom” Sp. j.
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
44 230,80 zł. 70,09
     5 Katarzyna Domka-Zarzyczna
ul. Pelczara 6,  37-700 Przemyśl
 35 200,00 zł. 88,07
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                          Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.1.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby UG w 2019 r.  w 2018 r. w dniu 16.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 MR GEODEZJA
Ryszard Marszał
Surochów 95, 37-500 Jarosław
54 500,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
79 950,00 zł. 68,17
    3 Usługi Geodezyjno – Projektowe
Paszt Sylwester
37-544 Zapałów 243/12
57 490,00 94,80
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
Znak: GOPS.4220.1.2019                                                         Wiązownica, dn. 17.01.2019 r.
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu nieprzetargowym
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zawiadamia, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w dniu 17.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawili następujący wykonawcy:
 
W części (pakiet) nr 1
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  1 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 2
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Agnieszka Dominik
Prywatny Gabinet Logopedyczny
ul. Skarbowskiego 10/17
37-500 Jarosław
18,00 zł.
W zakresie części  2 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 4
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Klisz
ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  4 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 7
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Klisz
ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  7 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 8
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
 W zakresie części  8 złożono tylko jedną ofertę
 
 
W części (pakiet) nr 9
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Aneta Stec
Oś. Armii Krajowej 15/8
37-500 Jarosław
19,00 zł.
W zakresie części  9 złożono tylko jedną ofertę
 
 W części (pakiet) nr 10
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Aleksandra Nowak
Cetula 71
37-523 Radawa
19,00 zł.
W zakresie części  10 złożono tylko jedną ofertę
 
W części (pakiet) nr 11
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
19,00 zł.
W zakresie części  11 złożono tylko jedną ofertę
 
Wybrane oferty w poszczególnych częściach spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny oferty, okazały się ofertami najkorzystniejszymi i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 3 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica
12 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko
(Zespół Aspergera)
Zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 5 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi                         z terenu gminy Wiązownica
8 – letnia dziewczynka z miejscowości Szówsko
(alkoholowy zespół płodowy)
Zajęcia logopedyczne
 
 
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 6 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi                       z terenu gminy Wiązownica
9 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze
 
zostały unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3. BIP Wiązownica.
4. a/a.
Generuj PDF
Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w roku 2019
Znak: GOPS.4220.4.2018                                                                 Wiązownica, 03.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                               Otrzymują
                                                                                                               wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego na wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w 2019 r.
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązownica w 2019 r.”
 
zostało w dniu  03.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych  na terenie gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Kierownik GOPS
                                                                                                Marta Kruk-Kędzior
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.22.2018                                                                        Wiązownica, 02.01.2019 r.
 
 
 
                                                                                                              Otrzymują
                                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  02.01.2019 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  21.12.2018 r.
Znak: IZ.271.20.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  21.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
W zakresie części Nr 1
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  864 000,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%     10,00 pkt.
W zakresie części Nr 2
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  146 000,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%     10,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta w części nr 1 i w części nr 2 przedmiotu zamówienia przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  90,00 pkt. w każdej części zamówienia – art. 91 ustawy Pzp.
 
 
 
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
                                                                                                                Wiązownica, 20.12.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie  93 080,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tys. osiemdziesiąt zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 26.11.2018 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 93 080,00 zł.
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica
Znak: IZ.271.21.2018                                                                        Wiązownica, 18.12.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica”.
 
zostało w dniu  18.12.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
Generuj PDF
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Surmaczówce
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.11.2018r. do dnia 23.11.2018 r./wyniki z drugiego przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.11.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  332/4
o pow. 0,1549 ha,
Surmaczówka
 
1
 
2760,00
 
2790,00
 
Grzegorz Winiarski
dz. nr  332/3
o pow. 0,0372 ha,
Surmaczówka
 
1
 
663,00
 
673,00
 
Grzegorz Winiarski
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 30.11.2018 r. do dnia 7.12.2018 r./wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 30.11.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Mołodycz
dz. nr  630/1
o pow. 0,70 ha i nr 629/2 o pow. 0.0051ha
 
 
2
 
11000,00zł.              
 
46 000,00zł
 
Grzegorz Mil
 
Z up. WÓJTA
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 26.10.2018 r. do dnia 2.11.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 26.10.2018 r. dot. oddania                                           w użytkowanie wieczyste  gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł (brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
 
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  87/12
o pow. 0,1378 ha,  położona obręb
Wiązownica
 
0
 
56441,24
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
                                                                                                                                              Wiązownica, 18.10.2018 r.
Znak: IZ.271.I.16.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II, w dniu 18.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
1 Zakład Usług Budowlanych i Leśnych
Kazimierz Magryś zam. Ryszkowa Wola 10
w kwocie brutto  20 049,00 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
 
 
 
 
                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej oraz rozbudowy oświetlenia ylicznego przy ul. Radawskiej w miejscowości Wiązownica.
Znak: IZ.271.18.2018                                                            Wiązownica, 16.10.2018 r.
 
 
                                                           ZAWIADOMIENIE
                                             wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację inwestycji  pn: „Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej w miejscowości Wiązownica”
 
 
W zakresie części nr 1 Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej przy ul. Piwodzkiej” w dniu 16.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
    Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  F.U.H.  Usługi elektryczne     
     „ELEKTROWAT” Anna Purcha 
     ul. Cienkie 110    37-523 Radawa
     w kwocie brutto   70 616,00 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
  Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   112 465,49 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
37,67 40,00 77,67 pkt.
 
W zakresie części nr 2  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radawskiej”  w dniu 16.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
  Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  F.U.H.  Usługi elektryczne     
     „ELEKTROWAT” Anna Purcha 
     ul. Cienkie 110    37-523 Radawa
     w kwocie brutto   16 816,80 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   19 492,56 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
51,76 40,00 91,56 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 21 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 26 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
           
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
 
 
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.10.2018 r. do dnia 22.10.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 16.10.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Obręb ewid. Szówsko
 
Nr działek i powierzchnia
Nr130 - 2,5745ha, nr144 - 0,1186ha, nr116 - 0,3714ha, nr122 - 1,1567ha, nr124 - 0,5315ha, nr125 - 0,5014ha, nr127 - 1,2198ha, nr145/2 - 0,9982ha, nr146 - 0,2785ha, nr154 - 1,0664ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  8,8170 ha.
 
 
0
 
956 900,00 zł
 
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica,  11.10.2018 r.
Znak: IZ.271.19.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  11.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 
Część Nr 1
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  22 773,45 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  25 614,75 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
53,34 40,00 93,34 pkt.
1. Firma Handlowo Usługowa 
    Stanisław Łach ul. Pańska 56,  36-051 Górno
    w kwocie brutto 30 991,69
    czas realizacji dostawy  48 h
44,09 40,00 84,09 pkt.
3. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  25 830  zł.
    czas realizacji dostawy  - nie określono
 Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Część Nr 2
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto
oferty (pkt.)
Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  22 773,45 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Czas realizacji dostawy  (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  25 614,75 zł.
    czas realizacji dostawy  48 h
53,34 40,00 93,34 pkt.
1. Firma Handlowo Usługowa 
    Stanisław Łach
    ul. Pańska 56,  36-051 Górno
    w kwocie brutto 31 422,19
    czas realizacji dostawy  48 h
43,48 40,00 83,48 pkt.
3. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  25 830  zł.
    czas realizacji dostawy  - nie określono
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 16 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą
 
elektroniczną lub po upływie daty 21 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
 
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe.
                                                                                                      Wiązownica, 09.10.2018 r.
Znak: IZ.271.I.15.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże i Szówsko Małe, w dniu 09.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
1 INSTALATOR Płonka Spółka Jawna
ul. 3-go Maja 83,  37-500 Jarosław
w kwocie brutto  153 750,00 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
                                                                                                     Wiązownica,  03.10.2018 r.
 IZ.271.I.14.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II ” zostało unieważnione w dniu 03.10.2018r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej,  w związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
                                                                      
           
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN.
Znak: IZ.271.17.2018                                                            Wiązownica, 02.10.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN,  w dniu 02.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy        Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
    ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  226 932,47 zł.    
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta przetargowa.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.,  na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.   
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz.
Znak: IZ.271.16.2018                                                            Wiązownica, 28.09.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
    wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację inwestycji  pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica  i Mołodycz”
 
W zakresie części nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica, ul. Nowa
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica, ul. Nowa” w dniu 28.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  „ELSTER” s.c.
     ul. Jarosławska 3
     37-522 Wiązownica
     w kwocie brutto  231 369,32 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   259 335,07 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
53,53 40,00 93,53 pkt.
3. F.U.H.  Usługi elektryczne „ELEKTROWAT”
    Anna Purcha  ul. Cienkie 110
    37-523 Radawa
    w kwocie brutto   280 980,59 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
49,41 40,00 89,41 pkt.
 
 
W zakresie części nr 2  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołodycz
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołodycz”  w dniu 28.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  EL – JOZ Rafał Józefko
     Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   41 806,99 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
3. F.U.H.  Usługi elektryczne „ELEKTROWAT”
    Anna Purcha  ul. Cienkie 110
    37-523 Radawa
    w kwocie brutto   45 422,15 zł.
     okres gwarancji 60 m-cy
55,22 40,00 95,22 pkt.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 03 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 08 października 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)    
 
                       
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
Generuj PDF
Wykonanie i dostawa pieczątek okrągłych (automat) w oprawach samotuszujących na potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 12.09.2018 r.
Znak: IZ.271.I.13.2018
 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę pieczątek na potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica, w dniu 12.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 P.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4 , 37-500 Jarosław
595,32 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    1 Pieczątka Polska Sp. z o.o.
ul. Smolenia 16/10,  41-902 Bytom
767,68 zł. 77,55
    2 Bazarnik Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 65/79  00-697 Warszawa 608,85 zł. 97,78
    3 MK LASER sp. z o.o.
ul. Zbaraska 25/45, 93-225 Łódź
784,74 zł. 75,86
    5 AM BIUROPARTNER  Agnieszka Malec ul. Rynek 10,  33-170 Tuchów 809,09 zł. 73,58
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazały się ofertami najkorzystniejszymi  i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 12.09.2018r. do dnia 19.09.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 12.09.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
45 685,89zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/6
o pow. 0,1138 ha, 
 
 
1
 
46 610,85zł
 
47 080,85 zł
 
Osoba fizyczna
dz. nr  85/8
o pow. 0,1203 ha, 
 
 
1
 
49 323,00zł
 
49 823,00 zł
 
Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 12.09.2018 r. do dnia 19.09.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 12.09.2018 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Cetuli st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
dz. nr  418/3
o pow. 0,17 ha, 
 
 
1
 
13 027,00
 
13 167,00
 
Osoba fizyczna
dz. nr  237/1
o pow. 0,25 ha, 
 
 
0
 
24 450,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa i Surmaczówka
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018r. do dnia 18.09.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 11.09.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych st. własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Radawa i Surmaczówka, który odbył się  w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  50/31
o pow. 0,0066 ha,
Radawa 
 
1
 
2 779,00
 
2 809,00
 
Osoby fizyczne
dz. nr  332/4
o pow. 0,1549 ha,
Surmaczówka
 
0
 
2760,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  332/3
o pow. 0,0372 ha,
Surmaczówka
 
0
 
663,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
 
wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
 
wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Szówsko
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 11.09.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Szówsko
dz. nr  98
o pow. 0,3038 ha.
 
 
0
 
6106,00zł.              
 
0
 
Wynik negatywny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.09.2018r. do dnia 18.09.2018r. r./ wyniki drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 11.09.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  872/2
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
dz. nr  872/3
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Wola - etap II

Znak: IZ.271.15.2018                                                                        Wiązownica, 10.08.2018 r.

 

 

 

                                  

ZAWIADOMIENIE

O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II”.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II”

 

zostało w dniu  10.08.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e

 

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z budową chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko ul. Wola – etap II, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

2. Tablica ogłoszeń Urzędu

3. a/a.

 

Generuj PDF
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA.
                                                                                                                Wiązownica,  31.08.2018 r.
Znak: IZ.271.14.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym  2018/2019 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 31.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 137 410,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
W zakresie części  Nr 2   
Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli , osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 186 622,80 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta dla danej części.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
 
           
 
                                                                                  Kierownik CUW
                                                                                Maria Tabin - Matusz
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
Znak: ZGK.P.26.1.2018                                                                    Wiązownica, 28.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadaniapn: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”. w dniu 28.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności
      (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  „ARTEL” Czarniecki Sp. Jawna
     Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 27
     37-500 Jarosław    
     w kwocie brutto  254 142,60 zł.
     Termin płatności 30 dni
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności
      (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „KASBUD II” Sp. z o.o.
     ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica       
     w kwocie brutto  258 488,25 zł.
     Termin płatności 30 dni
58,99 40,00 98,99 pkt.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 02.09.2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 07.09.2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.          
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                           Artur Żołyniak
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń
4.  a/a.
 
 
 
 
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.13.2018                                                            Wiązownica, 24.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycjipn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w Wiązownicy”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w miejscowości Wiązownica” w dniu 24.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres gwarancji
jakości
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe    
     „KASBUD II” Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272    
     w kwocie brutto  329 999,99 zł.
     Okres gwarancji 36 m-cy
60,00 0,00 60,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu  złożono tylko 1 ofertę.  Nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
        
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Szówsko, Wiązownica, Mołodycz, oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Mołodycz i Piwoda
Znak: IZ.271.12.2018                                                            Wiązownica, 20.08.2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty
i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycjipn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Szówsko, Wiązownica,  Mołodycz, oraz oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych w miejscowości Mołodycz i Piwoda”
 
W zakresie części nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz” w dniu 20.08.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  „ELSTER” s.c.
     ul. Jarosławska 3
     37-522 Wiązownica
     w kwocie brutto  414 820,79 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
60,00 20,00 80,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dla danej części złożono tylko 1 ofertę.  Nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części nr 2  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko”  zostało w dniu  20.08.2018 r.   
u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Szówsko, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
W zakresie części nr 3 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz oraz oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w m. Mołodycz i Piwoda
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica i Mołodycz oraz oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w m. Mołodycz i Piwoda”  zostało w dniu  20.08.2018 r.   u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w zakresie cz. Nr 3 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
ELTOR Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7
Kwota brutto oferty  767 520,00 zł.   
                       
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy – wszyscy
2.  Strona internetowa BIP
3.  Tablica ogłoszeń Urzędu
4.  a/a.
 
 
 
Generuj PDF
Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r.
                                                                                              Wiązownica 07.08.2018r.
 
Znak: ZGK.ZO.26.02.2018
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nieprzetargowym
(zapytanie ofertowe)
 
           
 
            Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica zawiadamia,  że w dniu 07.08.2018r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:   '' Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r., którą przedstawiła firma:
 
 
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
    Cena ofertowa
Pkt.
 
 
Termin płatności
Pkt.
 
Łączna ilość pkt.
 
1
F.H.U. "INSTAL SOCHA" Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25, 38-200 Jasło
 
98,00
 
2,00
 
100,00
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą i spełniła warunki określone  w zaproszeniu do składania ofert.
                                                                                                           

 
 
 
                                                                                                               DYREKTOR ZGK
                                                                                                               Gminy Wiązownica
  Otrzymują:                                                                                                Artur Żołyniak
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. Tablica ogłoszeń Zakładu
 3. BIP Wiązownica
 4. a/a
Generuj PDF
Przebudowa pomieszczeń I pietra w budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu
Znak: IZ.271.I.12.2018                                                                      Wiązownica, 30.07.2018 r.
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację inwestycji  pn: „Przebudowa pomieszczeń I pietra budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu”.
 
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa pomieszczeń I pietra budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu”.
 
zostało w dniu  30.07.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
Usługi Budowlane Zbigniew Babiarz
ul. Różana 25, 37-522 Wiązownica
Kwota brutto oferty  65 733,28 zł.  
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Edyta Konik
ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław
Kwota brutto oferty 58 926,36 zł.
                       
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Tablica ogłoszeń Urzędu
3. a/a.
 
 
Generuj PDF
Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda.
                                                                                                      Wiązownica, 23.07.2018 r.
Znak: IZ.271.I.11.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda, w dniu 23.07.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.)  
Okres
Gwarancji
(pkt.)
 
Uzyskana łączna ilość punktów
1  
„INVEST-BIURO” B. Ważny, P. Ważny
ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów
w kwocie brutto  84 837,71 zł.
90,00 10,00 100,00
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
W postępowaniu złożona została tylko 1 oferta.
 
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.11.2018                                                                        Wiązownica, 23.07.2018 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica.
 
zostało w dniu  23.07.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
F.H.U. GARDEN
Paweł Skrzypek  Pawłosiów 250
kwota brutto oferty  516 195,32 zł.  
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KASBUDII” Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Lubelska 272
kwota brutto oferty 329 999,99 zł.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radawie
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)
 
Podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni
/ od dnia 10.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r./
 
wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10.07.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, które odbyły się w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  624/9
o pow. 0,02 ha,  położona w
Radawie
 
               0
 
35 200,00
 
             0
        
          Brak ofert
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Radawie
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu        i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 10.07.2018r. do dnia 17.07.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 10.07.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej st. własność Gminy Wiązownica, położonej w miejscowości Radawa, który odbył się   w Urzędzie Gminy  Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł brutto
Najwyższa cena w zł  osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  50/29
o pow. 0,0426 ha, 
 
1
 
21 000,00
 
21 210,00
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
BUDOWA KOMPLEKSU RYBACKICH PLACÓW ZABAW, PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI NA WOLNYM POWIETRZU, W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  06.07.2018 r.
Znak: IZ.271.8.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw, placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w wybranych miejscowościach na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 06.07.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Budowa kompleksy rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
     w kwocie brutto  319 947,60 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
57,56 40,00 97,56 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 1 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4.  BIG TOYS Elżbieta Zygaryn
     Słotwina 58F, 58-105 Słotwina
     w kwocie brutto   306 927,00 zł.
     okres gwarancji 24 m-cy
60,00 0,00 60,00 pkt.
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 2  Budowa małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  FIT Park Sp. z o.o. – Sp. K.
     ul. Powstańców Wielkopolskich 74
     87-100 Toruń
     w kwocie brutto  49 138,50 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania w zakresie części nr 2 nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  HERKULES Sp. z o.o. – Sp.K.
     ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów
     w kwocie brutto  50 725,20 zł.
     Okres gwarancji 48 m-cy
58,12 40,00 98,12 pkt.
2.  STARMAX  Marek Starczewski
     ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo
     w kwocie brutto  49 998,85 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
58,97 40,00 98,97 pkt.
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
     w kwocie brutto  49 860,51 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
59,13 40,00 99,13 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Budowa placów zabaw w miejscowości Zapałów, Mołodycz i Nielepkowice
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  ACTIVE LINE Marcin Taczalski
     ul. Berka Joselewicza 31
     21-150 Kock
     w kwocie brutto  96 069,90 zł.
     okres gwarancji 48 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
6.  APIS POLSKA Sp. z o.o.
     ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 
 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 11 lipca 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 16 lipca 2018 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
 
           
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 19.06.2018 r. do dnia 25.06.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 19.06.2018 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Ryszkowa Wola
dz. nr  1
o pow. 17,1300 ha, 
 
 
               1
 
   271 000,00
 
       273 710,00
 
      Osoba fizyczna
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZKOLNEGO NA DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADAWIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” - UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA, GMINA WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.10.2018                                                                        Wiązownica, 18.06.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”
 
zostało w dniu 18.06.2018 r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
„KELTECH” Leszek Kak   Koziarnia 58,  37-418 Krzeszówn/Sanem
Kwota brutto oferty 554 176,12 zł.
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Hołyszko” Sp. z o.o.
ul. Batorego 55A,  37-700 Przemyśl
Kwota brutto oferty  538 042,89 zł.               
 
Z postępowania wykluczono następującego Wykonawcę:
Firma Usługowo-Handlowa Import-Export
CANEXBUD  Paweł Kwasowski
ul. Wodna 8,  37-514 Munina
Kwota brutto oferty  733 916,66 zł.  
 
Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
 
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia (narzędzia i elektronarzędzia) warsztatu w budynku magazynowo gospodarczym przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy
                                                                                                      Wiązownica, 18.06.2018 r.
Znak: IZ.271.I.7.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia warsztatu w budynku magazynowo-gospodarczym przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy, w dniu 18.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
2 Zakład Usługowo Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 czerwca 71, 26-600 Radom
w kwocie brutto  93 467,70 zł.
100,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Ocena pkt.
    1 Biuro Inżynieryjne Martex  Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
w kwocie brutto  115 634,76 zł
80,83 80,83
    3 Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
w kwocie brutto 97 318,83 zł.
96,04 96,04
    4 METALZBYT-HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2    43-300 Bielsko-Biała
w kwocie brutto  111 517,65 zł.
83,81 83,81
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.9.2018                                                                          Wiązownica, 08.06.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica.
 
zostało w dniu  08.06.2018 r.    u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z przebudową płyty stadionu sportowego w m. Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 4.06.2018r. do dnia 11.06.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 4.06.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mołodycz stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  872/2
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
0
 
35058,69zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  872/3
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
0
 
35058,69zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  872/4
o pow. 0,1660 ha, 
 
 
1
 
35058,69zł
 
35 418,69zł
 
Osoby fizyczne
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Przebudowa dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica
 
http://www.wiazownica.fc.pl/foto/ug/news/hreb_koniec.png
G m i n a   W i ą z o w n i c a                       ul. Warszawska 15  37-522 Wiązownica
tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32
NIP 792-20-31-567      REGON 650900364
e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com
                                                                                                                Wiązownica,  04.06.2018 r.
Znak: IZ.271.6.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 04.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1    Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  202 681,86 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   211 236,62 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
57,57 40,00 97,57 pkt.
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  342 614,81 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  366 600,52 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,07 40,00 96,07 pkt.
 
 
W zakresie części Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula i Piwoda
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  66 179,54 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  84 852,83 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
46,79 40,00 86,79 pkt.
 
 
 
W zakresie części Nr 4  Przebudowa dróg gminnych w m. Zapałów i Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  196 863,26 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto  208 720,02 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
56,59 40,00 96,59 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie części Nr 5   Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.
                                      Manasterz i  Mołodycz
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
     KASBUD II Sp. z o.o.
     37-522 Szówsko, ul. Lubelska 272   
     w kwocie brutto   226 221,60 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
       
1.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.   
     ul. Drogowców 1,  37-200 Dębica
     w kwocie brutto   409 704,88 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,13 40,00 73,13 pkt.
2.  Usługi Transportowe s.c.
     T. Rutkowski i M. Trębacz
     ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
     w kwocie brutto   378 102,00 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
35,90 40,00 75,90 pkt.
3.  Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo  
     Agroturystyczne „SWOBODA”
     Sp. z o.o. Hałwowice 121  37-560 Pruchnik
     w kwocie brutto  403 597,44 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
33,63 40,00 73,63 pkt.
4. Sanakiewicz Sp. z o.o.
    Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
    37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  470 503,04 zł.
     Okres gwarancji 60 m-cy
28,45 40,00 68,45 pkt.
 
 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
           
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 4.06.2018r. do dnia 11.06.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 4.06.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu brutto
 
nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
45 685,89zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/6
o pow. 0,1138 ha, 
 
 
0
 
46 610,85zł
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/7
o pow. 0,1298 ha, 
 
 
0
 
53 164,29zł
 
53 704,29zł
 
Osoby fizyczne
dz. nr  85/8
o pow. 0,1203 ha, 
 
 
0
 
49 323,00zł
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 29.05.2018 r. do dnia 4.06.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 29.05.2018 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych    w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  Wiązownica.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
44 895,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
34 686,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
37 761,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
35 178,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
44 403,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
45 879,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
64 206,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica.
                                                           
                                                                                              Wiązownica,  16.05.2018 r.
Znak: GOPS.4220.3.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
 
 
 
Zamawiający – Kierownik GOPS Wiązownica  zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica”  z o s t a ł o     u n i e w a ż n i o n e.
 
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego  o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie  składania ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
W związku z powyższym,  zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
                                                                                              Kierownik GOPS Wiązownica
                                                                                                    Marta Kruk – Kędzior
           
                                                                                 
Otrzymują:
 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu
2.  BIP Wiązownica
3.  a/a [J.O]
 
Generuj PDF
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZKOLNEGO NA DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADAWIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” - UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA, GMINA WIĄZOWNICA
Znak: IZ.271.7.2018                                                                          Wiązownica, 16.05.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa”
 
zostało w dniu 16.05.2018r.  u n i e w a ż n i o n e
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
APIS S.A.  ul. Widok 4,  23-400 Biłgoraj
Kwota brutto oferty  958 524,70 zł.  
Oferta Nr 2
„KELTECH” Leszek Kak   Koziarnia 58,  37-418 Krzeszówn/Sanem
Kwota brutto oferty 680 453,18 zł.
Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Hołyszko” Sp. z o.o.
ul. Batorego 55A,  37-700 Przemyśl
Kwota brutto oferty  699 032,06 zł.               
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Manasterz, stanowiącej własność Gminy Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 7.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 7.05.2018 r.. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza brutto
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto) zł
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Manasterz
dz. nr  31/4
o pow. 0,8794 ha, 
 
 
1
 
7000,00
 
7070,00
 
Krzysztof Kwaśny
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica
                                                           
                                                                                              Wiązownica,  16.04.2018 r.
Znak: GOPS.4220.2.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
 
 
 
Zamawiający – Kierownik GOPS Wiązownica  zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica”  
z o s t a ł o     u n i e w a ż n i o n e.
 
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego  o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie  składania ofert, nie złożono żadnej oferty przetargowej.
W związku z powyższym,  zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
                                                                                              Kierownik GOPS Wiązownica
                                                                                                   Marta Kruk – Kędzior
           
                                                                                 
Otrzymują:
 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu
2.  BIP Wiązownica
3.  a/a
 
Generuj PDF
Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r.
                                                                                              Wiązownica 26.03.2018r.
 
Znak: ZGK.ZO.26.01.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nieprzetargowym
(zapytanie ofertowe)
 
            Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica zawiadamia,                         że w dniu 26.03.2018r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:   '' Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2018r., którą przedstawiła firma:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
    Cena ofertowa
Pkt.
 
 
Termin płatności
Pkt.
 
Łączna ilość pkt.
 
1
F.H.U. "INSTAL SOCHA" Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25, 38-200 Jasło
 
98,00
 
2,00
 
100,00
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy     Cena ofertowa
Pkt.
 
  Termin płatności
Pkt.
  Łączna ilość pkt.
 
2
 
 
P.U.H Instal-Miedź s.c.
Zygmunt i Teresa Koprowicz
37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka
Pawilon Handlowy Nr 5
         74,26     2,00  
76,26
 
 
3
 
"HYDROMAKS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Socha  A. Kostur Sp.J. Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław  
90,97
 
     2,00  
92,97
 
 
4
POLMAD RZESZÓW Sp.zo.o.
Rudna Mała 47D 36-060 Głogów Młp.
 
96,97
 
0,00
 
96,97
5
 
P.H.U. BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
94,50 2,00 96,50
 
Wybrane oferty złożone przez Wykonawców spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się oferta                                     nr 1 najkorzystniejszą i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt..
                                                                                                               DYREKTOR ZGK
                                                                                                               Gminy Wiązownica
  Otrzymują:                                                                                                Artur Żołyniak
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. Tablica ogłoszeń Zakładu
 3. BIP Wiązownica
 4. a/a
Generuj PDF
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica,  19.03.2018 r.
Znak: IZ.271.5.2018
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica” w dniu  19.03.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Część Nr 1
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS  J. i A. Wiatrowicz
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  70 995,60 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
3. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  71 155,50 zł.
99,77 99,77 pkt.
5. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  76 752,00  zł.
92,50 92,50 pkt.
1. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  83 148,00 zł.
85,38 85,38 pkt.
4. Sanakiewicz Sp. z o.o.
    Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
    w kwocie brutto  91 143,00  zł.
77,89 77,89 pkt.
 
Część Nr 2
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
2. WIA-TRANS  J. i A. Wiatrowucz
    ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  65 534,40 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
3. Usługi Transportowe Dariusz Jedynak
    Wierzbna 241, 37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  65 682,00 zł.
99,77 99,77 pkt.
5. P.H.U. KASBUD II Sp. z o.o.
    ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  73 800,00  zł.
88,80 88,80 pkt.
1. Usługi Transportowe s.c.
    T. Rutkowski i M. Trębacz
    ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk
    w kwocie brutto  76 752,00 zł.
85,38 85,38 pkt.
4. Sanakiewicz Sp. z o.o.
    Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
    w kwocie brutto  84 132,00  zł.
77,89 77,89 pkt.
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę, położonych w Wiązownicy
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.03.2018 r. do dnia 23.03.2018 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.03.2018r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się                      w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(netto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(netto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
36 500,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
28 200,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
30 700,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
28 600,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
36 100,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
37 300,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
52 200,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                                    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 16.03.2018r. do dnia 23.03.2018r. r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 16.03.2018r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
 
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
37 143,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/6
o pow. 0,1138 ha, 
 
 
0
 
37 895,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/7
o pow. 0,1298 ha, 
 
 
0
 
43 223,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/8
o pow. 0,1203 ha, 
 
 
0
 
40 100,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat położonych w miejscowości Surmaczówka i Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 14.03.2018 r. do dnia 20.03.2018 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 14.03.2018 r. dot. dzierżawy gruntów mienia komunalnego położonych w miejscowości Surmaczówka, Wiązownica st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
Cz. dz. nr  190/2
o pow. 8,00 ha 
Surmaczówka
 
1
 
0
 
500,00
 
 
505,00
 
Rafał Olejarz
 
 
Cz. dz. nr 216
o pow. 16,00 ha, 
Wiązownica
 
 
2
 
 
0
 
 
500,00
 
 
505,00
 
 
Rafał Olejarz
 
 
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiązownicy

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż dmuchaw powietrza
                                                                                    Wiązownica, dnia 08.03.2018r.
   ZGK .26.04L.2018                                       
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania dot.  przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja)  na sprzedaż dmuchaw powietrza.
 
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica informuje,                        że licytacja na w/w zadanie nie odbyła się  ze względu na brak oferentów. 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                            Artur Żołyniak
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja)na sprzedaż koparko- ładowarki CASE 580K TURBO
                                                                                    Wiązownica, dnia 08.03.2018r.
   ZGK .26.03L.2018                                       
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania dot.  przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja)  na sprzedaż koparko ładowarki CASE 580K TURBO
 
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku ogłoszonego na dzień 08.03.2018r., przetargu ustnego na sprzedaż środka trwałego koparko ładowarkę CASE 580K TURBO, nr fabryczny JJH0048848, rok produkcji 1994, wyłoniony został nabywca:
F.H.U. MAR-GAL
Marcin Gałka
32-300 Olkusz, Osiek 134a
NIP 637-150-74-81
Regon 273830359
Za cenę 36408,25zł netto(słownie: trzydzieści sześć tysiące czterysta osiem złotych 25/100).
W postępowaniu brało udział 2 oferentów
 • F.H.U. MAR-GAL Marcin Gałka 32-300 Olkusz, Osiek 134a
 • Chrupcała Józef , 37-500 Jarosław ul. Kruhel 67
Cena wywoławcza przedmiotowego środka trwałego : 35908,25zł. netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 25/100).
 
 
                                                                                   
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                            Artur Żołyniak
 
 
Otrzymują:
            1. BIP Wiązownica
            2. Tablica ogłoszeń ZGK Gminy Wiązownica
            3. a/a.
 
Generuj PDF
BUDOWA DOMKÓW LETNISKOWYCH W KOMPLEKSIE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWO – SPORTOWYM W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W MIEJSCOWOŚCI RADAWA
Znak: IZ.271.4.2018                                                                          Wiązownica, 06.03.2018 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Budowa domków letniskowych w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowym w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Radawa”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa domków letniskowych w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowym w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Radawa” zostało w dniu 06.03.2018r. unieważnione.
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1  MARKOPOL Sp. z o.o.
ul. Pleśniarowicza 5/2 , 35-117 Rzeszów
Kwota brutto oferty 1 279 890,21 zł.                         
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wiązownica w 2018 r.
                                                                                                      Wiązownica, 27.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.6.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w UG  w 2018 r.,  w dniu 27.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
4 Wycena Nieruchomości  Szymon Kasperski
ul. Brodzińskiego 4  37-700 Przemyśl
7 560,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 „ESTIMER” Anna Bruździńska
ul. Wysockiego 95D,  37-700  Przemyśl
13 390,00 56,46
    7 Wycena nieruchomości  Jarosław Rzewuski
ul. Kościuszki 38B/2,   37-530 Sieniawa
19 557,00 38,66
    3 „KRM – Wycena nieruchomości”
Ewa Horbaczek
ul. Reymonta 15/30    37-700 Przemyśl
19 900,00 37,99
    6 Rzeczoznawca Majątkowy  Lucjan Dziepak
ul. Szopena 15   36-020 Tyczyn
19 906,00 37,98
    5 Wycena Nieruchomości  Jerzy Zieliński
ul. Paderewskiego 20/90  37-700 Przemyśl
20 400,00 37,05
1 „EXPERT” Wyceny Nieruchomości
i Ruchomości   Jarosław Piątek
ul. Lipska 51/100    30-721 Kraków
46 986,00 16,09
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G011853 MANASTERZ –RYSZKOWA WOLA W KM. 1+740 – 6+090 W MIEJSCOWOŚCIACH MANASTERZ I RADAWA
                                                                                                          Wiązownica,  21.02.2018 r.
Znak: IZ.271.3.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Przebudowa drogi gminnej nr G011853 Manasterz-Ryszkowa Wola w km 1+740 – 6+090 w miejscowościach Manasterz i Radawa” w dniu  21.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
5. STRABAG Sp. z o.o.
    ul. Parzniewska 10
    05-800 Pruszków 
    w kwocie brutto  1 698 804,08 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
     ul. Drogowców 1
    39-200 Dębica
    w kwocie brutto  1 711 065,89 zł.
59,57 40,00  99,57 pkt.
2. Zakład Drogowy Sp. Jawna
    Tadeusz Popek
    Rozbórz Długi 57A
    37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  1 864 961,94 zł.
54,65 40,00 94,65 pkt.
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
    Mostowych Sp. z o.o.
    ul. Lwowska 54
    22-600 Tomaszów Lubelski
    w kwocie brutto  1 896 617,61 zł.
53,74 40,00 93,74 pkt.
3. Konsorcjum firm:
    Lider: PBI Infrastruktura S.A.
    ul. Kolejowa 10E
    23-200 Kraśnik
    Partner:
    PBI WMB Sp. z.o.o.
    ul. Błonie 8
    27-600 Sandomierz
    w kwocie brutto  2 226 990,60 zł.
45,76 40,00 85,76 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice
                                                                                                             Wiązownica,  20.02.2018 r.
Znak: IZ.271.1.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice” w dniu  20.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. SANITEX Sp. z o.o.
    37-204 Tryńcza 120
    w kwocie brutto  2 565 042,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. Konsorcjum firm:
    Lider: „HYDROTECH”
    Piotr Sereda
    ul. Dynowska 20A
    37-200 Przeworsk
    Partner: Przedsiębiorstwo   
    Projektowo – Budowlane 
    „BUDAMEX” Damian  Sereda
      Głogowiec 119
    37-204 Tryńcza
    w kwocie brutto  2 919 670,45 zł.
52,71 40,00 92,71 pkt.
1. GEO Sp. z o.o.
     ul. Złota Góra 19a
    37-550 Radymno
    w kwocie brutto  3 008 647,69 zł.
51,15 40,00 91,15 pkt.
 
 
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice”.
                                                                                                      Wiązownica, 16.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.4.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice, w dniu 16.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium:
Cena ofertowa
(pkt.)
Kryterium:
Termin płatności faktur  (pkt.)
Uzyskana łączna ilość pkt.
2 RRS-Projekt
Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
w kwocie brutto 19 987,50 zł.
95,00 5,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert,  zawiera wszystkie wymagane  dokumenty i oświadczenia.
W dokonanej ocenie, na podstawie  przyjętych kryteriów oceny ofert okazała się ofertą najkorzystniejszą  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
 
Pozostałe ważne oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium:
Cena ofertowa
(pkt.)
Kryterium:
Termin płatności faktur (pkt.)
Uzyskana łączna ilość pkt
    4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej
Sp. z o.o.  ul. Okrzei 1
37-700 Przemyśl
w kwocie brutto 22 755,00 zł.
83,44 5,00 88,44
    1 EUROINWEST s.c.
ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
w kwocie brutto 26 869,30 zł.
70,65 5,00 75,65
 
 
Z postępowania wykluczony został następujący Wykonawca:
„INSTALEX” Zakład Robót Wod. Kan., CO i GAZ
Henryk Lasek zam. Grzęska 431, 37-200 Przeworsk
 
Uzasadnienie:
W wyniku dokonanej oceny złożonej oferty Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca nie wykazał spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu.  Z przedłożonych w ofercie dokumentów, w szczególności wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wynika, że  wskazana osoba, wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych. Dołączona do oferty decyzja  o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie pozwalają stwierdzić, że przedłożone uprawnienia mają ograniczony zakres, na co wskazuje zapis w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: „ Kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót, … ,o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”.   
Natomiast Zamawiający wymagał, aby wskazane w ofercie osoby, wyznaczone do pełnienia funkcji inspektora nadzoru legitymowały się  uprawnieniami w danej specjalności bez ograniczeń.
Ponadto, w ocenie Zamawiającego, Wykonawca nie wykazał się również wymaganym doświadczeniem, tj. nie udokumentował, że zrealizował co najmniej 1 kompleksowo usługę nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi, obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o wartości co najmniej 3 mln. zł. w okresie ostatnich 3 lat.
Wskazane w wykazie  roboty budowlane, które były nadzorowane przez Wykonawcę również nie potwierdzają spełniania warunku dot. posiadania określonego  doświadczenia w nadzorowaniu  inwestycji stanowiących przedmiot zamówienia.
Wskazana w pkt. 1 inwestycja  została zakończona w dniu 29.01.2014 r.  tj.  4 lata  przed terminem  składania ofert, wyznaczonym  w niniejszym postępowaniu.  Zatem należy uznać, iż Wykonawca nie  spełnił postawionego warunku udziału w postępowaniu w zakresie  posiadanego doświadczenia.
Również druga wskazana inwestycja – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Iwierzyce - z przedłożonego wykazu  nie potwierdza spełnienia  postawionego warunku, określonego w pkt. 5 .1.3 tiret 4 zapytania ofertowego. Z przedłożonych dokumentów jednoznacznie wynika, iż  przedmiotowa inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej  w m. Olchowa – Sielec – Aglomeracja Iwierzyce  znajduje się w fazie realizacji, a termin jej zakończenia został określony na dzień  20.07.2018 r.  pomimo, iż Wykonawca wskazał odmienny termin zakończenia robót.            
Zamawiający wyjaśnia, że  doświadczenie można uznać za nabyte, jeżeli Wykonawca  zrealizuje pełny zakres świadczonych usług nadzorowanej inwestycji. W przypadku  inwestycji, której realizacja  znajduje się na półmetku, nie można, w ocenie Zamawiającego  stwierdzić, iż Wykonawca nabył niezbędne   doświadczenie  i  spełnił postawiony w postępowaniu warunek doświadczenia w pełnieniu kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi, związanymi  z budową kanalizacji sanitarnej, w okresie ostatnich 3 lat, o wartości co najmniej  3 mln. zł.   
            Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, należy stwierdzić, iż Wykonawca – „INSTALEX” Zakład Robót Wod. – kan. C.O i Gaz  z/s w Grzęsce  nie wykazał, przedkładając stosowne dokumenty, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 5.1. zapytania ofertowego.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 2 ppkt. 2 działu IX  zapytania ofertowego,  Zamawiający wykluczył z postępowania następującego Wykonawcę: Henryk Lasek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „INSTALEX” Zakład Robót Wod. – kan. C.O i Gaz   w m.  Grzęska 431, 37-200 Przeworsk.
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Piwoda
                                                                                                      Wiązownica, 15.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.2.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Piwoda, w dniu 15.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Skrócony termin wykonania
Uzyskana łączna ilość punktów
1 ARCHITEKT Arkadiusz Zarzycki
Oś. Orłowiec 77A
44-280 Rudyłtowy
w kwocie brutto  46 740,00 zł.
90,00 10,00 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia oraz okazała się ofertą najkorzystniejszą,  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Skrócony termin wykonania Ocena pkt.
    2 Firma REIN Sp. J
 1. A. Cebulak, J. Cebulak
ul. Staromiejska 75
35-240 Rzeszów
w kwocie brutto  147 600,00 zł
28,50 0,00 28,50
    3 Biuro Usług Inwestycyjnych
Norbert Koprowicz
ul. Pruchnicka 4, 37-500 Jarosław
w kwocie brutto 72 570,00 zł.
57,97 10,00 67,97
 
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa druków akcydensowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r.
                                                                                                      Wiązownica, 15.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.5.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę druków akcydensowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2018 r. w dniu 15.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 „GRAF – SYSTEM” Sp. j.
S. Dyttus, M. Jarnuszkiewicz
ul. Śląska 47a,  93-237 Łódź
1 215,24 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 REMI-B Sp. J.
K. Boiński, A. Krokowski
ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko - Biała
1 432,95 zł. 84,81
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki i zawiera wszystkie dokumenty określone w zaproszeniu do składania ofert oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2018
                                                                                                      Wiązownica, 12.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.4.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby UG w 2018 r.  w 2018 r. w dniu 12.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 MR GEODEZJA
Ryszard Marszał
Surochów 95, 37-500 Jarosław
56 250,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
79 027,50 zł. 71,18
    2 OPGK Rzeszów S.A.
Ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
79 335,00 70,90
    4 Usługi Geodezyjno – Projektowe
Paszt Sylwester
37-544 Zapałów 243/12
59 980,00 93,78
    5 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Jaromir Baran
ul. Flisacka 65,  37-500 Jarosław
76 500,00 73,53
    6 InterMap Firma Geodezyjna
Mariusz Tkacz
oś. Słoneczne 2/26, 97-400 Bełchatów
75 500,00 74,50
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż dmuchaw powietrza
                                                                                    Wiązownica, dnia 08.02.2018r.
   ZGK .26.02L.2018                                       
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania dot.  przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja)  na sprzedaż dmuchaw powietrza.
 
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica informuje,                        że licytacja na w/w zadanie nie odbyła się  ze względu na brak oferentów.  
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                            Artur Żołyniak
 
 
Generuj PDF
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja)na sprzedaż koparko- ładowarki CASE 580K TURBO
                                                                                    Wiązownica, dnia 08.02.2018r.
   ZGK .26.02L.2018                                       
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania dot.  przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja)  na sprzedaż koparko - ładowarki.
 
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica informuje,                        że licytacja na w/w zadanie nie odbyła się  ze względu na brak oferentów.  
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                            Artur Żołyniak
 
Generuj PDF
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA”
                                                                                                    Wiązownica, dnia 06.02.2018 r.

                                                        Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Cena brutto oferty: 927 458,30 zł
ilość otrzymanych punktów - 100,00
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
1. PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Cena brutto oferty: 927 458,30 zł
ilość otrzymanych punktów - 100,00
2. NOVUM S.A.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
Cena brutto oferty: 976 644,86 zł
ilość otrzymanych punktów - 94,96
3. CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena brutto oferty: 970 392,33 zł
ilość otrzymanych punktów - 95,58
4. Vervis Sp. z o.o.
ul. Zielna 47
87-800 Włocławek
Cena brutto oferty: 983 731,05 zł
ilość otrzymanych punktów - 94,28
5. ENERGA-OBRÓT S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Cena brutto oferty: 955 803,10 zł
ilość otrzymanych punktów - 97,03
6. ENEA S.A.
Biuro Przetargów Publicznych
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
Cena brutto oferty: 969 975,49 zł
ilość otrzymanych punktów - 95,62
7. TAURON Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Cena brutto oferty: 940 797,03 zł
ilość otrzymanych punktów - 98,58
8. EWE Energia Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz
Cena brutto oferty: 980 801,07 zł
ilość otrzymanych punktów - 97,54
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
Generuj PDF
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r.
                                                                                                      Wiązownica, 01.02.2018 r.
Znak: IZ.271.I.3.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica  w 2018 r. w dniu 01.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
5 Blackline s.c.
I.Zaliwska-Kupis i P. Pinkowski
ul. Niemcewicza 26,
71-520 Szczecin
6 894,15 zł 100,00
 
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    7 F.H. ER-TEL s.c.
ul. Grucy 4,  37-500 Jarosław
7 267,95 zł. 94,86
    3 MK Maxkolor
ul. Lwowska 98/7,
35-301 Rzeszów
7 268,07 zł. 94,85
    8 Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19  
35-105 Rzeszów
7 368,39 zł. 93,56
    1 DMD s.c.  Paweł Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B, 
35-101 Rzeszów
7 414,44 zł. 92,98
    6 Globo Group
ul. Magazynowa 5,
25 -565 Kielce
7 429,20 zł. 92,80
    4 DrukTech     Waldemar Kawalec
ul. Orzeszkowej 13,
35-006 Rzeszów
8 002,38 zł. 86,15
    2 Automatyka Biurowa
Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
8 255,76 zł. 83,51
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  31.01.2018 r.
Znak: IZ.271.2.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony  lasu i użytkowania lasów na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica, w dniu 31.01.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Zakład Usług Budowlanych i Leśnych Kazimierz Magryś
Ryszkowa Wola 10, 
37-544 Zapałów
w kwocie brutto  349 507,44 zł.
60,00 0,00 60,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy ze względu na to, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.
           
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica.
Wiązownica, dn. 26.01.2018r.
Znak: GOPS.4220.1.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nieprzetargowym
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zawiadamia, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w dniu 26.01.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, którą przedstawiły:
W części (pakiet) nr 1
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Elżbieta Tomas
Piwoda 224
37-522 Wiązownica
18,00 zł. 100
 W zakresie części 1 złożono tylko jedną ofertę.
W części (pakiet) nr 2
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Beata Klisz
Ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
18,00 zł. 100
 W zakresie części 2 złożono tylko jedną ofertę.
W części (pakiet) nr 3
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
18,00 zł. 100
 W zakresie części 3 złożono tylko jedną ofertę.
W części (pakiet) nr 5
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Beata Szczygieł
Oś. M. Kopernika 1/15
37-500 Jarosław
18,00 zł. 100
 W zakresie części 5 złożono tylko jedną ofertę.
W części (pakiet) nr 7
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Beata Klisz
Ul. Rynek 20/3
37-500 Jarosław
18,00 zł. 100
 W zakresie części 7 złożono tylko jedną ofertę.
W części (pakiet) nr 8
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena jedn. Brutto punktacja
1. Agnieszka Dominik
Prywatny Gabinet Logopedyczny
Ul. Długosza 58
37-500 Jarosław
18,00 zł. 100
 W zakresie części 8 złożono tylko jedną ofertę.
Wybrane oferty w poszczególnych częściach (pakietach) spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiły najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny oferty, okazały się ofertami najkorzystniejszymi i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 4 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica – 7 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica (zespół Dawna),
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 6 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy – 7 – letnia dziewczynka z miejscowości Szówsko (alkoholowy zespół płodowy, opóźniony rozwój mowy),
Postępowanie w zakresie części (pakietu) nr 9 dot. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica – 6 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko (Spektrum autyzmu z Aspergerem),
zostały unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty przetargowej.
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica Ogłoszeń Urzędu.
3. BIP Wiązownica
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2018 r.
Znak: IZ.271.I.1.2018
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r. w dniu 16.01.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
3 Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
22 500,56 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Firma Handlowa „PRIMAKS”
Kazimierz Szczygielski
Ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk
22 959,43 zł. 98,00
    1 HURT – PAPIER
Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B,  35-082 Rzeszów
22 605,28 99,54
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazały się ofertami najkorzystniejszymi  i otrzymały maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 03.01.2018 r.
Znak: IZ.271.I.26.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w dniu 03.01.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wiązownica, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 Katarzyna Domka-Zarzyczna
ul. Pelczara 6,  37-700 Przemyśl
39 100,00 zł. 100,00
 
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
2 Biuro Projektowe „arch-dom” Sp. j.
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
41 020,50 zł. 95,32
       
 
 
Wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa BIP
3. Tablica ogłoszeń Urzędu.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Konserwacji urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”
                                                                                                                Wiązownica,  29.12.2017 r.
Znak: IZ.271.22.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica” w dniu 29.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Kryterium:
Termin płatności
 (pkt.)
 
Kryterium:
Czas reakcji
      (h)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. ELSTER s.c.
     ul. Jarosławska 3
    37-522 Wiązownica
    w kwocie brutto  270 450,72 zł.
60,00 20,00 20,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  29.12.2017 r.
Znak: IZ.271.23.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  29.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
W zakresie części Nr 1
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  595 500,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                             60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%        20,00 pkt.
W zakresie części Nr 2
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  118 000,00 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                              60,00 pkt.
                                      - termin płatności 20%           20,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 20%        20,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta w części nr 1 i w części nr 2 przedmiotu zamówienia przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100,00 pkt. – art. 91 ustawy Pzp.
 
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
              
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Wiązownica
                                                                                                             Wiązownica,  29.12.2017 r.
Znak: IZ.271.I.25.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica”, w dniu 29.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
Oferta Nr 1
Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Uzyskana łączna ilość punktów
Poczta Polska S.A
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Rzeszów
w kwocie brutto  123 667,75 zł.
100,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
Z postępowania nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica
                                                                                                                Wiązownica,  27.12.2017 r.
 IZ.271.I.24.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Dostawa materiałów biurowych  na potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r.”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Dostawa materiałów biurowych  na potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r.”” zostało unieważnione w dniu 27.12.2017r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, iż wszystkie złożone  oferty były niekompletne
Zgodnie z pkt. 11  rozdziału VIII zapytania ofertowego  oferty niekompletne nie będą rozpatrywane . 
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach szkolnych.
 
                                                                                                                Wiązownica, 15.12.2017 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  otwartego konkursu ofert na: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół
                i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego,
                wraz z zapewnieniem opieki  po skończonych zajęciach szkolnych
 
 
 
Zawiadamiający - Wójt Gminy Wiązownica  działając na podstawie art.  15  ust. 2j   ustawy  z   dnia   24   kwietnia   2003  roku  o   działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) informuję, że na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta, złożona przez:
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
w kwocie  84 477,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tys. czterysta siedemdziesiąt siedem zł. 00/100
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz cytowanej ustawie oraz w ogłoszeniu
o otwartym  konkursie ofert z dnia 16.11.2017 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 94 375,00 zł.
 
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica.
Znak: IZ.271.21.2017                                                                        Wiązownica, 05.12.2017 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „ Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu gminy Wiązownica”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „ Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mienia komunalnego z terenu gminy Wiązownica” zostało w dniu 05.12.2017r. unieważnione.
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Część nr 1
Oferta Nr 1  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu  Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
Kwota brutto oferty 604 500,00 zł.                           
 

Część nr 2
Oferta Nr 1  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu  Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
Kwota brutto oferty 124 900,00 zł.                           
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
Generuj PDF
Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda
                                                                                                                Wiązownica,  14.11.2017 r.
 IZ.271.I.22.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Wykonanie  systemowej podłogi sportowej  w sali gimnastycznej  w miejscowości Piwoda”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Wykonanie  systemowej podłogi sportowej  w sali gimnastycznej  w miejscowości Piwoda” zostało unieważnione w dniu 14.11.2017r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej w miejscowości Piwoda
                                                                                                                Wiązownica,  14.11.2017 r.
 IZ.271.I.22.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  ofertowego pn: „Wykonanie  systemowej podłogi sportowej  w sali gimnastycznej  w miejscowości Piwoda”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Wykonanie  systemowej podłogi sportowej  w sali gimnastycznej  w miejscowości Piwoda” zostało unieważnione w dniu 14.11.2017r.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
„Budowa oświetlenia zewnętrznego obiektów sportowych (boisk sportowych) w m. Wiązownica, Mołodycz i Piwoda”
                                                                                                                Wiązownica,  14.11.2017 r.
 IZ.271.I.23.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Budowa oświetlenia zewnętrznego obiektów sportowych (boisk sportowych) w m. Wiązownica, Mołodycz  i Piwoda”.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia zewnętrznego obiektów sportowych (boisk sportowych) w m. Wiązownica, Mołodycz i Piwoda” zostało w dniu 14.11.2017r. unieważnione.
 
Podstawa unieważnienia:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
 
 
                                                                                 
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. PIWODA, MOŁODYCZ, NIELEPKOWICE I RYSZKOWA WOLA
                                                                                                                Wiązownica,  07.11.2017 r.
Znak: IZ.271.19.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda, Mołodycz, Nielepkowice i Ryszkowa Wola, w dniu 07.11.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piwoda
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c  J. A. Graboń, 
     ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  154 103,96 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 1 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 2 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c  J. A. Graboń, 
     ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław
   w kwocie brutto  61 681,47 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 2 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 3 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nielepkowice
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c  J. A. Graboń, 
     ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław
   w kwocie brutto  47 942,82 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 3 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 4 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ryszkowa Wola
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c  J. A. Graboń, 
     ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław
   w kwocie brutto  32 182,43 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 4 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZÓWSKO, UL. WOLA
                                                                                                                Wiązownica,  31.10.2017 r.
Znak: IZ.271.20.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 1579)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szówsko – ul. Wola, w dniu 31.10.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. FHU KOSTAR Artur Kosteczko
   37-562 Rokietnica 262
   w kwocie brutto  195 665,20 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę przetargową.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.10.2017 r. do dnia 17.10.2017 r./
wyniki z  przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 11.10.2017 r. dot. sprzedaży gruntów mienia komunalnego st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
Ryszkowa Wola
dz. nr  389
o pow. 0,68 ha, 
 
 
1
 
9 200,00
 
9 300,00
 
Kazimiera Komenda
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.10.2017 r. do dnia 17.10.2017 r./ wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 11.10.2017 r. na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych położonych w Wiązownicy stanowiących własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
 
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/5
o pow. 0,1041 ha, 
 
 
0
 
37 143,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/6
o pow. 0,1138 ha, 
 
 
0
 
37 895,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/7
o pow. 0,1298 ha, 
 
 
0
 
43 223,00
 
0
 
Brak ofert
dz. nr  85/8
o pow. 0,1203 ha, 
 
 
0
 
40 100,00
 
0
 
Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Wiązownica
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 11.10.2017 r. do dnia 17.10.2017 r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 11.10.2017 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Wiązownicy st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy  w Wiązownicy.
 
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(netto)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(netto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
dz. nr  85/9
o pow. 0,1022 ha, 
 
 
0
 
36 500,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/10
o pow. 0,0844 ha, 
 
 
0
 
28 200,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/11
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
30 700,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/12
o pow. 0,0858 ha, 
 
 
0
 
28 600,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/14
o pow. 0,1011 ha, 
 
 
0
 
36 100,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/15
o pow. 0,1119 ha, 
 
 
0
 
37 300,00
 
0
 
Brak chętnych
dz. nr  85/16
o pow. 0,1686 ha, 
 
 
0
 
52 200,00
 
0
 
Brak chętnych
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W M. RYSZKOWA WOLA I ZAPAŁÓW
                                                                                                                Wiązownica,  09.10.2017 r.
Znak: IZ.271.18.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ryszkowa Wola i Zapałów, w dniu 09.10.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ryszkowa Wola
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c
     J. A. Graboń,  ul. Orkana 18, 
    37-500 Jarosław
    w kwocie brutto  139 898,87 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 1 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 2 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Zapałów
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
     ELEKTROSPRZĘT s.c
     J. A. Graboń,  ul. Orkana 18, 
    37-500 Jarosław
   w kwocie brutto  84 354,91 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
 
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
W postępowaniu dot. części Nr 2 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp.
           
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Budowa trybun sportowych na nasypie ziemnym w miejscowości Mołodycz
                                                                                                                Wiązownica,  02.10.2017 r.
Znak: IZ.271.17.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Budowa trybun  na nasypie ziemnym w miejscowości Mołodycz,  w dniu 02.10.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1.  Firma Handlowo – Usługowa
     Marian Golba
     ul. Kopystyńskiego 37   
     37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  99 888,88 zł.
     Okres gwarancji jakości  60 m-cy
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2.  Sanakiewicz Sp. z o.o.
     Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29  
     37-500 Jarosław
     w kwocie brutto  109 963,21 zł.
     Okres gwarancji jakości  60 m-cy
54,50 40,00 94,50 pkt.
 
 
Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono oferty.
           
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 07.10.2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 12.10. 2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób.                      
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Wykonanie robót remontowo – budowlanych dachu zaplecza sali gimnastycznej w Zapałowie
                                                                                                                Wiązownica,  21.09.2017 r.
Znak: IZ.271.16.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Wykonanie  robót remontowo – budowlanych dachu zaplecza sali gimnastycznej w Zapałowie, w dniu 21.09.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium:
Cena brutto oferty (pkt.)
Kryterium:
Okres  gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. GRP Firma Budowlana
Piotr Gimlewicz
ul. Racławicka 1, 37-500 Jarosław
w kwocie brutto  51 863,75 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Firma Handlowo-Usługowa
  Marian Golba, ul. Kopystyńskiego 37
  37-500 Jarosław
  w kwocie brutto  76 533,38 zł.
40,66 40,00 80,66 pkt.
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
 
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 26 września 2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 01 października 2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 8.09.2017r. do dnia 15.09.2017 r./
wyniki z przetargu ustnego  nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych rekreacyjnych położonych w Radawie, st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy w Wiązownicy dnia 8.09.2017r.
 
MIEJSCOWOŚĆ RADAWA
 
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
(netto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
 
dz. nr  722/1
o pow. 0,0490 ha
 
 
4
 
22 200,00
 
27 500,00
 
Krzysztof Bartnik
 
 
dz. nr  722/2
o pow. 0,0498 ha
 
 
3
 
22 550,00
 
26 230,00
 
Joanna Brodowicz
 
 
dz. nr  722/3
o pow. 0,0588 ha
 
 
3
 
26 600,00
 
31 180,00
 
Edward Krupka
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Generuj PDF
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Kościelna
Znak: IZ.271.14.2017                                                                        Wiązownica, 06.09.2017 r.
 
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Kościelna”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Kościelna” zostało w dniu 06.09.2017r. unieważnione.
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.
1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 47 468,40 złotych brutto.
Po analizie możliwości finansowej jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępnie.
 
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
Oferta Nr 1
Firma Produkcyjno-Handlowo - Usługowa
Wojciech Stysiał
ul. Parkowa 7B, 37-530 Sieniawa
Kwota brutto oferty 73 907,16 zł.                  
 
 
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.
 
 
Generuj PDF
Budowa budynku magazynowo – gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacji i elektrycznej w miejscowości Wiązownica – etap III
Znak: IZ.271.15.2017                                                                        Wiązownica, 06.09.2017 r.
 
 
                                                                                              Otrzymują
                                                                                              wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Budowa budynku magazynowo – gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan. c.o., wentylacji i elektrycznej w miejscowości Wiązownica – etap III”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Budowa budynku magazynowo – gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan. c.o., wentylacji i elektrycznej w miejscowości Wiązownica – etap III” zostało w dniu  06.09.2017r. unieważnione.
 
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty przetargowej.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli  do upływu wyznaczonego terminu składania ofert  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń Urzędu
3. a/a.
 
Generuj PDF
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów oddziałów przedszkoli unijnych na terenie gminy Wiązownica.
 
                                                                                                                Wiązownica,  05.09.2017 r.
Znak: IZ.271.13.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający – CUW Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym  2017/2018 oraz osób starszych, chorych,  samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów  oddziałów przedszkoli unijnych na terenie gminy Wiązownica. w dniu 05.09.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz obiadów dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkoli unijnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności faktury (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Otylya  Catering
Hubert Hołowaty Sp. Jawna
Wierzbna 1
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  189 861,10 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów  
Nr 2
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 192 236,00 zł.
59,26 40,00 99,26 pkt.
 
 
W zakresie części  Nr 2   
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Zapałowie  poprzez przygotowanie i dowóz obiadów dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkoli unijnych.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Termin płatności (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 3
Firma Gastronomiczna
Dorota Skrzypek
ul. Radawska 19, 37-522 Wiązownica
w kwocie brutto 197 659,00 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
 
Zgodnie z art. 92 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres gwarancji jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
Nr 1
Otylya  Catering
Hubert Hołowaty Sp. Jawna
Wierzbna 1   37-500 Jarosław
w kwocie brutto  200 772,55 zł.
59,07 40,00 99,07 pkt.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
  Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 10 września 2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 15 września 2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)  
           
 
                                                                                    Kierownik CUW
                                                                                Maria Tabin - Matusz
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a
 
 
Generuj PDF
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
 
Znak: ZGK.26.01.2017                                                                        Wiązownica 25.08.2017r
 
 
 
                                           
 
                                                   ZAWIADOMIENIE
                          O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity : Dz.U z 2015 r. poz. 2164  ze  zmianami)  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”, w dniu 25.08.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Oferta Nr 2
  "ARTEL" CZARNIECKI Sp.j.
    Szówsko, ul. Książąt Czartoryskich 27
    37-500 Jarosław
     w kwocie netto: 175 228,40 zł
     w kwocie brutto: 215 530,93 zł
     Ocena punktowa oferty - 100pkt.
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Oferta Nr 1
PHU KASBUD II Sp. zo.o.
Szówsko, ul. Lubelska 272
37-522 Wiązownica
Oferowana kwota netto: 177 695.40 zł
Oferowana kwota brutto: 218 565,34 zł
Ocena punktowa oferty- 59,16 pkt.
 
            Oferty złożone przez Wykonawców spełniały warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą i otrzymała 100 pkt. – art. 92 ustawy Pzp.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
            Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.                                         Dyrektor ZGK
 2. Tablica ogłoszeń.                                                                                     Artur Żołyniak
 3. BIP Wiązownica.
 4. a/a
Generuj PDF
Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2017r
                                                                                              Wiązownica 24.08.2017r.
 
Znak: ZGK.26.02.2017
                                                     
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nieprzetargowym
 
            Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica zawiadamia,                         że w dniu 24.08.2017r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:   '' Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2017r., którą przedstawiła firma:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
Kwota
netto
 
 
Ocena
pkt.
3
 
POLMAD RZESZÓW Sp.zo.o.
Rudna Mała 47D
36-060 Głogów Młp.
36343,50 zł. 100,00
 
Pozostałe złożone oferty otrzymały następującą punktację:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Kwota netto Ocena
pkt.
1
 
F.H.U. "INSTAL SOCHA" Sp.j.
ul. Piłsudskiego 25, 38-200 Jasło
 
36985,44zł
 
98,29
 
 
4
 
P.H.U. BUDMAX
37-100 Łańcut, Dąbrówki 426A
37345,66zł. 97,37
2
 
"HYDROMAKS"
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
W. Socha  A. Kostur Sp.J.
Ul. Morawska 3A, 37-500 Jarosław
41576,48 zł. 87,66
5
 
Sanakiewicz Sp.zo.o.
Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
37-500 Jarosław
45270,34 zł. 80,67
 
Wybrane oferty złożone przez Wykonawców spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się oferta                                     nr 3 najkorzystniejszą i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
                                                              
                                                                                                                DYREKTOR ZGK
                                                                                                               Gminy Wiązownica
  Otrzymują:                                                                                                Artur Żołyniak
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. Tablica ogłoszeń Zakładu
 3. BIP Wiązownica
 4. a/a
Generuj PDF
Wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na wykonaniu drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół w miejscowości Piwoda
                                                                                                      Wiązownica, 09.08.2017 r.
Znak: IZ.271.I.16.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo – budowlanych drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół w miejscowości Piwoda,  w dniu 09.08.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 
1 Firma Handlowo – Usługowa
Marian Golba
Jarosław, ul. Kopystyńskiego 37
49 999,00 zł. 100,00
 
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
                                                                                                                Wiązownica,  08.08.2017 r.
Znak: IZ.271.11.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
i unieważnieniu postępowania w zakresie  cz. nr 3
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa miejsc parkingowych i chodnika na terenie gminy Wiązownica”, w dniu 08.08.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
W zakresie części Nr 1 Przebudowa drogi gminnej i budowa miejsc parkingowych przy stadionie sportowym w m. Wiązownica.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Zakład Drogowy Tadeusz Popek   Sp. Jawna,
    Rozbórz Długi 57A
     37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  82 268,80 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W postępowaniu dot. części Nr 1 złożona została tylko jedna oferta przetargowa.
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 2 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ryszkowa Wola
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
2. Zakład Drogowy Tadeusz Popek   Sp. Jawna,
    Rozbórz Długi 57A
     37-560 Pruchnik
    w kwocie brutto  111 684,00zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
1. Sanakiewicz Sp. z o.o.
  Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
  37-500 Jarosław
  w kwocie brutto  130 776,82 zł.
51,24 40,00 91,24 pkt.
 
Z postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
W zakresie części Nr 3 Budowa chodnika (ciągu pieszego) w ciągu drogi gminnej w m. Szówsko.
Postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty dla danej części  postępowania.
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 
Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego w zakresie części nr 1 może zostać podpisana bez zachowania terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a  ustawy Pzp., natomiast umowa w sprawie  zamówienia publicznego w zakresie części nr 2 zostanie podpisania po upływie daty 13.08.2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 18.08.2017 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.).
 
           
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
 
Generuj PDF
Dostawa druków akcydensowych (świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne) na potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 07.08.2017 r.
Znak: IZ.271.I.17.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę druków akcydensowych ( świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne) na potrzeby UG Wiązownica, w dniu 07.08.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty     Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Ilość uzyskanych pkt.
1 REMI-B Spółka Jawna
K. Boiński i A. Krokowski
ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała
4 702,04 zł. 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Z postępowania odrzucono ofertę Nr 2 złożoną przez:
REWERS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21A
11-040 Dobre Miasto
w kwocie 6 584,83 zł.
 
Podstawa odrzucenia:
Zgodnie z  treścią  pkt. IX zapytania ofertowego, określającego katalog przesłanek negatywnych, w przypadku  zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przypadków, skutkuje to koniecznością  odrzucenia oferty.
W złożonej ofercie firmy REWERS Sp. z o.o. nie przedłożono wymaganego w pkt. VI. 2  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Ze względu na to, iż oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, w oparciu o zapisy pkt. IX p.pkt. 3 zapytania ofertowego Zamawiający odrzuca z postępowania  ofertę wykonawcy.
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy Wiązownica
                                                                                                      Wiązownica, 07.08.2017 r.
Znak: IZ.271.I.18.2017
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy Wiązownica,  w dniu 07.08.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
 
Nr oferty     Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Ilość uzyskanych pkt.
2 WIA-TRANS J.i A. Wiatrowicz s.c.
ul. Słoneczna 9, 37-300 Leżajsk
57 195,00 zł. 100,00
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą    i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:
 
Nr oferty     Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Ilość uzyskanych pkt.
1 Sanakiewicz Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
37-500 Jarosław
72 570,00 zł. 78,81
3 Usługi Transportowe s.c.
T. Rutkowski i M. Trębacz
ul. Paderewskiego 1,
37-300 Leżajsk
61 008,00 zł. 93,75
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 
Generuj PDF
Budowa budynku magazynowo - gospodarczego wraz z wewnętrzn