URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:39
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz.1073), zawiadamia, że w dniu 06.12.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV w celu zasilenia planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Wiązownica na dz. nr 533/1, 808, 532/8, 532/9, 532/10, 531/10, 531/11, 531/3, 531/4, 530/1, 529/1, 529/8, 529/7,  529/6, 529/5, 529/4, 529/3, 528/1, 528/10, 528/17, 528/16, 528/15, 528/14, 528/13, 528/12, 528/11, 527/1, 527/11, 527/10, 527/9, 527/8, 527/7, 527/6, 527/5, 527/4, 527/3, 527/2 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-06 08:17
ZARZĄDZENIE  Nr 114/2018
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia  5 grudnia 2018r.
 
w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych  przeznaczonych do najmu na okres  do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
 
                   Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym  / Dz.U. 2018.994 t.j. ze zm. /  oraz  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U. 2018.121 t.j. ze zm. / Wójt Gminy  Wiązownicy  zarządza:
 
§ 1
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu na  okres  do 3  lat w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowościach  Radawa   stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
 
Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
                                             
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2018-12-05
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2018-12-05 10:17
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2018-12-06 10:18
ZARZĄDZENIE  Nr 115/2018
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia  5 grudnia 2018r.
 
w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do dzierżawy na okres  do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
 
                   Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym  / Dz.U. 2018.994 t.j. ze zm. /  oraz  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U. 2018.121 t.j. ze zm. / Wójt Gminy  Wiązownicy  zarządza:
 
§ 1
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na  okres  do 3  lat w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości  Ryszkowa Wola, Cetula, Surmaczówka, Mołodycz   z przeznaczeniem na cele rolnicze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat,   w drodze bezprzetargowej,  położonych w miejscowości  Zapałów z przeznaczeniem na cele gospodarcze,  stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.  Określić następujące warunki wydzierżawienia nieruchomości:
  1. Roczne stawki opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze wynoszą 500zł brutto za 1 ha.
  2. Roczne stawki opłat z tytułu dzierżawy terenu na cele gospodarcze w wysokości 1,85zł (brutto) za 1m².
  1. Należności te należy uiszczać do 15 września każdego roku.
 
§ 2
 
Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
                                             
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Z up. Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2018-12-05
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2018-12-05 10:23
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2018-12-06 10:24
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073)
zawiadamiam,
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 1255, 1257/1, 1257/2, 1259/1, 1259/2, 1261, 1268, 1306/1, 1336, 1345/1, 1346/1, 1347 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-12-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-04 08:09
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 508/13, 508/11, 508/9, 508/8, 508/7, 508/4, 508/18 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”  oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-12-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-04 08:07
KR.2110. 4 .2018.A.K.                                                                                                          Wiązownica, 30.11.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta ds. promocji i reklamy gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:39
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:35
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatura spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 23.11.2018 r. od godz. 1000
w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-11-21 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-11-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                     Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  Sekretarza Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Małgorzata Karakuła                                                Piwoda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:01
 
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                       Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  do spraw inwestycji
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Agnieszka Bełz                                                         Jarosław
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:03
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                    Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FOLMALNE

 

na stanowisko Sekretarza Gminy Wiązownica

 


Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

1.            Małgorzata Karakuła                                            Piwoda

 

 

 Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.

                                                                         

 

                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 13:29
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                        Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15


 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIAFOLMALNE
 
na stanowisko do spraw inwestycji
 
 
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.       Agnieszka Bełz                                                  Jarosław
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 11 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.
 
                                                                         

                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 12:19
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Załączniki:

Postanowienie - I sesje Plik pdf 158.04 KB
Wiązownica Plik pdf 147.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-13
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:34
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

Załączniki:

Załącznik Plik txt 74.88 KB
więcej
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-06
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-11-06 12:21
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-11-06 12:21
KR.2110.2.2018.A.K.                                                                       Wiązownica, 25.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica

 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208
 
II. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-25
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-10-25 11:32
KR.2110.1.2018.A.K.                                                                                                                                 Wiązownica, 24.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. inwestycji
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-10-24 14:13
O g ł o s z e n i e
o wynikach naboru
 
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznychw zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,,Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Szówsko. W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  65/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 lipca 2018 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano  Klubowi Sportowemu Szówsko dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
 
 
Wiązownica, 19.07.2018 r.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-19 15:18
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.
 
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem  Nr 41/2018 z dnia 7 maja 2018r. o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Wiązownica na „propagowanie zdrowego stylu życia  i pielęgnację tradycji regionalnych” złożono dwanaście wniosków. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 42/2018 z dnia 7 maja 2018r., decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Nielepkowice  - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Emerytki  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Ryszkowa Wola - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Cetulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Radawiacy -  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Manasterz – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywna Piwoda – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Surmaczówce –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Szulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie – 2 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – 2 000,00                                                                                    Podpisał:
                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                           Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-05-25
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-25 14:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                       10.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15                                                                                                   
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. księgowości  i windykacji należności cywilnoprawnych
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:
 
Małgorzata Ożga                                                         Zapałów
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-11
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-11 11:23
Urząd Gminy Wiązownica                                                                            Wiązownica, 08.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJACYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:31
Uchwała 11/11/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Skłądu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie


w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Wiązownica z wykonania budżetu za 2017 rok.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-07 08:22
Zarządzenie Nr  41/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 7 maja 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 


 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 41/2018 Plik pdf 1.13 MB
UMOWA Plik doc 17.75 KB
Rozliczenie Plik pdf 528.32 KB
Wniosek o dofinansowanie zadania Plik pdf 1.27 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2018-05-07
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:15
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:23
OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE
 
 Radnego Gminy Wiązownica za 2017 rok.


 
 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Plik doc 20.93 KB
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Plik pdf 320.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-20
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:26
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:27
KR .2110.1.2018.K. A.                                                                      Wiązownica, 16.04.2018r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-04-16 10:26
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-04-16 10:26
        Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wyniki naboru: 
/fck_pliki/20180309141240746.pdf
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2018-03-09
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Łukasz Kubiszyn 2018-03-09 14:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 14:14:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.