URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 7 
LŚ.6344.01.2019.MB Wiązownica, dnia 24.01.2019 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Działając na podstawie art. 37 ust. 10, ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
Wójt Gminy Wiązownica
podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Wiązownica oraz określenia sezonu kąpielowego.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu Uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.
Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie i projekt Uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Załączniki:

projekt Uchwały Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2019-01-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:41
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 18.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. oświaty i sporu w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-21
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-21 11:25
                                        Zarządzenie Nr  7 /2019                                                            
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
                                                                                                    
Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:                                                                                                                                            
                                                                                              § 1.                                                                                      
1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica w 2019 r.                                                                                                                                        
  2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                                     
 a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,                                 
b)zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                                                                                            
c) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.                                                                                    
3. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.                                                                                 
                                                                                                            § 2.                                                                                                              
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami ( w zapieczętowanej kopercie
z opisem, odpowiednio do zadania - ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości ………………”lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci
i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  ) należy złożyć w terminie do 28 stycznia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30                   
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.
4.Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                                        
5.Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.                               
6.Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                                         
7.Wójt Gminy Wiązownica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 § 3.
1. Do wniosku należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Karowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę,,
b) aktualny statut,
c) wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
d) oświadczenie, że oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
e) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych.
2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania.
§ 4.
1.Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru w poszczególnych miejscowościach Gminy to:
 
Kwota dotacji w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
 
 
200 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Wiązownica
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
55 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Szówsko
 
Celowa na zadanie zlecone
               
 
 28 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Zapałów
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
48 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Piwoda
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
3 000,00
Organizacja różnych form
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział
w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem
Szkolnego Związku Sportowego 
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
 w miejscowości Mołodycz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Cetula
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
 
46 000,00
 Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Manasterz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
  
 
 
§ 5.
Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.
    § 6.
Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:
1.Opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przeznaczone na dofinansowanie co najmniej jednego z poniższych wydatków , przeznaczonych na :
a) przygotowanie wnioskodawcy do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
- ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach( seniorów, juniorów, młodzików),
- klasa rozgrywkowa ( ilość spotkań w roku),
- ilość zawodników trenujących,
- ilość zajęć treningowych w tygodniu,
- ilość spotkań turniejowych, gier kontrolnych.
b) udział wnioskodawcy w rozgrywkach, zawodach, w tym kosztów: opłat związkowych
( rejestracja, ubezpieczenie zawodników, składka członkowska, wpisowe, opłaty regulaminowe- licencja),delegacji sędziowskich, transportu zbiorowego zawodników, zabezpieczenia medycznego, ochrony,
- delegacje sędziowskie w rozbiciu dla wszystkich rozgrywek, turniejów i gier kontrolnych,
- transport zbiorowy zawodników ( mecze ligowe, turniejowe, pucharowe),
- transport zawodników na treningi, zwrot kosztów przejazdu,
- wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych(zakończenie
  sezonu),
- udział własny w przewozach ( wolontariat), zwrot kosztów zakupu paliwa,
- zabezpieczenie medyczne na zawodach,
- ochrona ( mecze podwyższonego ryzyka- udział własny członków).
c) szkolenie, w tym kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców oraz trenerów, okresowych badań lekarskich zawodników, wody mineralnej, napojów gorących, stypendiów sportowych,
- ilość uprawnionych trenerów instruktorów prowadzących szkolenia,
- napoje zimne i gorące w czasie trwania rozgrywek, zawodów,
- stypendia sportowe, nagrody i umowy amatorskie wg odrębnego regulaminu.
d) utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
- wykaz prac wykonanych przez wolontariat ( zawodników),
- użyczenie sprzętu porządkowego,
- zakup wapna, nawozów, środków chwastobójczych,
- zwrot kosztów paliwa,
- zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku, konserwacja, naprawa,
- środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym,
- pranie strojów zawodników.
e) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
- asortyment, planowana ilość,
- zakup sprzętu pomocniczego,
- naprawa, konserwacja.
f) obsługę księgową i biurową, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych, odprowadzenie należności podatkowych.
O wysokości wnioskowanej dotacji celowej na zadanie zlecone decyduje:
a) klasa rozgrywkowa,
b) ilość drużyn w rozgrywkach,
c) ilość zawodników trenujących,
d) obiekt sportowy.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. Projektem winna być objęta drużyna lub indywidualni zawodnicy klubu sportowego nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wiązownica prowadzi działalność sportową.
4.Szkolenie zawodników objętych projektem powinny prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuły zawodowe trenera lub instruktora sportu.
§ 7.
1.Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
a) wskazane jest określenie w projekcie wielkości wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy, jaki chce wnieść wnioskodawca do realizacji projektu,                
b)przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.                                                                                                         
2.Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu stanowi przekazanie wnioskodawcy po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.                                       
 3. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.                                                                              
 § 8.      
1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektu, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych   i Rodziny.                                                                                                                                                                          
2.W przypadku, gdy Komisja nie zaopiniuje przedłożonego jej wniosku o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przyjmuje się, że nie wniosła ona żadnych zastrzeżeń.
3.Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczane w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem kwot przyznanej dotacji, wskazując jednocześnie tytuł projektu. Ponadto w sposób określony wyżej podaje informację
o projektach, które zostały odrzucone. Informację w zakresie jak wyżej Wójt przesyła na piśmie wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek.                                                                                               
4.W przypadku, gdy dotacja została przyznana w mniejszej wysokości niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Wójt uzgadnia z wnioskodawcą, któremu przyznał dotację zakres przedsięwzięcia uwzględniając przy tym wysokość przyznanej dotacji.
                                                                                              § 9.
 Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Wójt Gminy Wiązownica uwzględnia następujące kryteria:
a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiązownica;
b) wysokość środków budżetowych do rozdysponowania w ramach wezwania;
c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu(kosztorys projektu), w związku
z zakresem rzeczowym projektu;
d) zdolność realizacji przedsięwzięcia przez podmiot ubiegający się o dotację;
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wiązownica.
                                                                                              § 10.
 1.Dopuszcza się unieważnienie naboru i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
a) stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy;
b) wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku , zawarcie
i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczne
z interesami Gminy Wiązownica.
                                                                                        § 11.
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków – ofert odpowiedzialny jest pracownik urzędu ds. oświaty i sportu.                                                                                           
                                            § 12.                                                                                   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-18
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-18 12:35
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-01-18 13:16
                               Wiązownica, 17.01.2019 r.
 
Urząd Gminy Wiązownica 37-522
Wiązownica, ul. Warszawska 15                                                                                                                              
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FOLMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. oświaty i sporu w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-17
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-17 13:17
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-17 13:24
Wyniki II etapu konkursu na stanowiska Lokalnych Animator Sportu  2019
w kompleksach boisk na terenie gminy Wiązownica w miejscowościach :
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru na ww. stanowiska z dniem 1 marca 2019 r. zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Wiązownicy
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Piwoda
3.  Olga Sokolenko  – kompleks sportowy w Radawie
4.  Winiarski Jakub   – kompleks sportowy w Zapałowie
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-17
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-17 07:46
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Lokalnych Animator Sportu 2019 w kompleksach boisk na terenie gminy Wiązownica w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Wiązownicy
2.  Socha Sebastian   – kompleks sportowy w Piwoda
3.  Olga Sokolenko   – kompleks sportowy w Radawie
4.  Winiarski Jakub   – kompleks sportowy w Zapałowie


Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 16.01.2019 r. o godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-15
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-15 11:38
                                 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
 
 
Lp.
 
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
netto w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania                  w 2019 roku
 
 
1
 
 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
dostawa
 
 
 
przetarg nieograniczony
 
 
 
 
146 000,00
 
 
luty/marzec
 
 
 
 
2
 
 
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
 
dostawa
 
przetarg nieograniczony
 
180 000,00
 
sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-01-14
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-14 11:37
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GMINY WIĄZOWNICA w roku 2019
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym/miesięcznym Uwagi
1  
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterzu
 
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 I kwartał (marzec)  
2 Przebudowa dróg gminnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 555 000 I kwartał (luty)  
3 Budowa ścieżki rowerowej Wiązownica - Piwoda Robota budowlana Przetarg nieograniczony 80 000 I kwartał (marzec)  
4 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 200 000 I kwartał  (marzec)  
5 Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynk.  w m. Radawa Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 000 000 I kwartał (marzec)  
6 Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie Robota budowlana Przetarg nieograniczony 510 000 II kwartał (maj)  
7 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 465 000 I kwartał (marzec)  
8 Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w miejscowości Szówsko Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 III kwartał ( sierpień)  
9 Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasy z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Usługa Przetarg nieograniczony 380 000 I kwartał (styczeń)  
10 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Usługa Przetarg nieograniczony 1 000 000 IV (grudzień)  
11 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 220 000 II kwartał (czerwiec)  
12 Budowa wolnostojących altan (wiat) rekreacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 280 000 II kwartał (czerwiec)  
13 Budowa szatni sportowej przy budynku remizy OSP w Cetuli Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 II kwartał (maj)  
14 Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku byłej szkoły podstawowej w Radawie Robota budowlana Przetarg nieograniczony 110 000 III kwartał (lipiec)  
15 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Wiązownica Usługa Przetarg nieograniczony 120 000 I kwartał (styczeń)  
16 Dostawa energii elektrycznej Usługa Przetarg nieograniczony 900 000 IV kwartał (listopada)  
17 Dostawa gazu ziemnego Usługa Przetarg nieograniczony 750 000 IV kwartał (listopada)  
18 Konserwacja, utrzymanie i obsługi urządzeń oświetleniowych dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie Gminy Wiązownica   Usługa Przetarg nieograniczony 150 000 IV kwartał (listopada)  
19 Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dostawa Przetarg nieograniczony 200 000 III kwartał (lipiec)  
20 Budowa i rozbudowa miejsc postojowych w miejscowości Zapałów i Ryszkowa Wola Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 III kwartał (sierpień)  
21 Zagospodarowanie Centrum wsi Nielepkowice wraz z rozbudową oświetlenia i  budową placu zabaw w Manasterzu Robota budowlana Przetarg nieograniczony 110 000 III kwartał (sierpień)  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Zatwierdził:
 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-01-10
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-10 08:01
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-10 08:02
Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Wiązownica  z dnia 09 styczeń 2019
 
 
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Lokalnych Animatorów sportu  dla kompleksów boisk na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-09
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-09 09:08
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-01-11 11:09
KR.2110.2.2019.A.K.                                                                       Wiązownica, 07.01.2019 r.  
 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NABÓR
  
na stanowisko – referenta do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-07
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-07 13:54
KR .2110.1.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 03.01.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu  w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-03
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-03 12:33
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-09 07:55
WYKAZ
decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 t.j.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2018-12-31
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2018-12-31 08:37
Modyfikacja Justyna Wańcio - Inspektor 2019-01-10 08:39
Urząd Gminy Wiązownica                                                                    28.12.2018 r.
37-522 Wiązownica 
ul. Warszawska 15                                                                                                    
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. promocji i reklamy
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-31 11:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-27 14:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2018-12-19
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-14 09:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-17 09:36
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                              Wiązownica, 14.12.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. promocji i reklamy gminy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-14 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:39
KR.2110. 4 .2018.A.K.                                                                                                          Wiązownica, 30.11.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta ds. promocji i reklamy gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:39
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:35
Wyniki naboru
Wiązownica, dn. 26.11.2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Informacja o wynikach naboru 
na stanowisko Pracownika Socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że na w/w stanowisku zostanie zatrudniona:
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że p. Sylwia Łuc posiada niezbędne predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.  
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-26
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-26 10:24
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatura spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 23.11.2018 r. od godz. 1000
w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-21 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-11-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
 
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                       Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  do spraw inwestycji
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Agnieszka Bełz                                                         Jarosław
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:03
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                     Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  Sekretarza Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Małgorzata Karakuła                                                Piwoda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:01
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                    Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FOLMALNE

 

na stanowisko Sekretarza Gminy Wiązownica

 


Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

1.            Małgorzata Karakuła                                            Piwoda

 

 

 Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.

                                                                         

 

                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 13:29
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                        Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15


 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIAFOLMALNE
 
na stanowisko do spraw inwestycji
 
 
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.       Agnieszka Bełz                                                  Jarosław
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 11 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.
 
                                                                         

                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 12:19
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Załączniki:

Postanowienie - I sesje Plik pdf 158.04 KB
Wiązownica Plik pdf 147.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-13
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:34
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

Załączniki:

Załącznik Plik txt 74.88 KB
więcej
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-06
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 października 2019r. 14:13:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.