URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


 
 1.       Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.
 3. Usługa cateringowa będzie obejmować:
Przygotowanie i dostawę gotowych posiłków dla uczestników szkoleń i osób  prowadzących szkolenia. Posiłki będą serwowane w naczyniach, które zabezpieczy zamawiający.
3.2.1   Ilość obiadów (charakterystyka)
Zamawiający przewiduje max 1 068  posiłki  do przygotowania i dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Posiłki będą zamawiane dla poszczególnych grup szkoleniowych.
Przewiduje się 23 grupy szkoleniowe  nie przekraczające 12 osób = 267 osób. Zamawiający przed każdą dostawą (najpóźniej 2 dni przed) potwierdzać będzie ilość posiłków, datę i miejsce dostawy.
3.2.2  Termin dostawy posiłków
Dostawy realizowane będą od 1 maja 2019 roku do 30.11.2019 roku. Posiłki powinny być dostarczane w 3 terminach: o godz. 10:00, godz. 14:00  i godz. 17:00  od poniedziałku do soboty. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.
3.2.3  Miejsce dostarczania
Odbiór posiłków odbywać się będzie w szkołach podstawowych w miejscowości Wiązownica, Szówsko i Zapałów:
3.2.4   Zakres zamówienia:
Przez posiłek rozumiem się:
½ obiadu ( II danie)  w postaci: pizza  o śr. min. 30 cm.  z  4 dodatkami (ser, pieczarki, szynka lub kurczak, papryka).
W przerwie kawowej  przewiduje się serwowanie kawy lub herbaty, ciastko kruche (suche) – 150 g na osobę.
3.2.5                Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie  odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
3.2.6                Dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.2.7                Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP.
3.2.8                Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. : Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn.zm.).
3.2.9                Posiłki muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
3.2.10 Wydawanie posiłków leży po stronie Zamawiającego.
3.2.11 Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny, podanej w ofercie cenowej. W przypadku wykonywania zmniejszonego zakresu usługi, niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi.
3.2.12 Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT z terminem płatności14 dni. Faktura VAT jest wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zestawienia liczby obiadów przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu.
Data składania ofert:
2019-04-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-04-19 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 350.62 KbPlik doc
2. Formularz oferty 328.99 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeia 323.74 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 327.52 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 323.82 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 323.74 KbPlik doc

Rejestr zmian
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.  
 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w załączniku – zakres dostawy- do zapytania ofertowego.
3.3       W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca w miejsce określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, oferuje rozwiązania zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego obowiązany jest udowodnić w ofercie, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
Data składania ofert:
2019-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-04-11 13:50:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-04-19 10:34:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy 328.91 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 323.74 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 323.82 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powizań osobowych lub kapitałowych 327.49 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 323.71 KbPlik doc
6. Zakres dostawy 329.93 KbPlik doc
7. Informacja z otwarcia ofert 35.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.  

 1. W ramach zamówienia należy dostarczyć 26 komputerów przenośnych  o następujących parametrach:
 • urządzenie dotykowe (laptopy 2w1),
 • procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 1,6 GHz,
 • ekran dotykowy o wielkości min. 11 cali i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,
 • pamięć RAM min 4 GB,
 • pamięć masowa min. 64 GB,
 • możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie min. 802,11g,
 • złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie min. 2.0,
 • zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
 • czas pracy baterii umożliwiający całodzienną eksploatację ( min. 6 h pracy na baterii),
 • możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia
w  trybie tabletu,
 • licencja na system operacyjny Windows 10 Home,
 • licencja na oprogramowanie Microsoft Office 365 Business ( 1 rok),
 • rysik,
 • bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości minimum 1000 dpi,
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące. Wykonawca może  według własnego wyboru zaoferować okres gwarancji  w wymiarze dłuższym, lecz maksymalnie 48 miesięcy.
 2. Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
 3. Cały dostarczony  sprzęt komputerowy, niezbędne okablowanie  potrzebne do podłączenia urządzeń ( np. listwy zasilające, kable elektryczne itp.)  należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.
Data składania ofert:
2019-04-16 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-04-08 12:10:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-04-16 14:14:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 329.17 KbPlik doc
2. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 323.72 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 323.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 323.68 KbPlik doc
5. Oświadczenie - parametry techniczne urządzeń 325.88 KbPlik doc
6. Oświadczenie 327.46 KbPlik doc
7. Projekt umowy 333.78 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 323.81 KbPlik doc
9. Specyfikacja zapytania ofertowego 353.49 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 37.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 kwietnia 2019r. 09:58:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.