Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

NABÓR na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie

Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
p.o Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa
I. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
 3. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku/w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskany tytuł licencjata.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 
 1. zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
 2. zaangażowanie, dobra organizacja pracy,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy.
   
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 1. planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami.
 2. prowadzenie miesięcznego dziennika pracy.
 3. prowadzenie zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników.
 4. inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność.
 5. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć.
 6. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 7. współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia.
 8. współpraca z pracownikami socjalnymi.
 9. dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu oraz o ład
  i porządek w miejscu pracy.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1;
 4. kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 6. oświadczenie kandydata dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2);
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3);
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym w/w stanowisku (załącznik nr 4);
 9. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  RODO (załącznik nr 5).
V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, do dnia 01.10.2021 r. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego”

 
Aplikacje, które wpłynęły po terminie – nie będą rozpatrywane
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 tj. ).
 
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu  rekrutacji w siedzibie Urzędu Gminy w Wiązownicy. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone  po  upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: tel. 16 622 36 70 wew. 142  
 
 
p.o. Kierownika
Dziennego Domu „Senior+” w Radawie
Kubrak Magdalena
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko
w Dziennym Domu „Senior+” w RadawieDziałając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się
z poniższą informacją:1. Administratorem
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37- 523 Radawa
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa m. in. informacja o wyniku naboru jest publikowana
   w Biuletynie Informacji Publicznej (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik nr 1 pobierz
2. Załącznik nr 2 pobierz
3. Załącznik nr 3 pobierz
4. Załącznik nr 4 pobierz
5. Załącznik nr 5 pobierz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2021-09-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-09-21 14:07
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 października 2021r. 12:46:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.