Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Mołodycz

ZMIANY:
2023-06-15 09:50:12: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Mołodycz
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXIII/463/2023 z dnia 9 lutego 2023r.
Przetarg jest ograniczony do mieszkańców wsi Mołodycz oraz do rolników indywidualnych   w związku z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 1,00ha. Warunki ograniczenia oferent musi spełnić łącznie.
I. Dane dotyczące nieruchomości
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  224/4 położonej  w miejscowości Mołodycz Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 77137/3
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 224/4 – 2,5884 ha.
3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 224/4 – 128 480,00zł.              
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.
  4. Opis działki nr 224/4 – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach rolnych i leśnych. Położona wśród działek użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
 Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, po spełnieniu określonych warunków w art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. Warunkiem zakwalifikowania oferenta do przetargu jest spełnienie łącznie poniższych wymagań :
-  przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca wsi Mołodycz, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 6.06.2023r.
- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art.2a i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 6.06.2023r.
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 13 000,00zł na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   9 czerwca 2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi    w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości       w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2023  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego   pokój nr 15 lub pod nr tel. 604 293 500.
 
Ogłoszenie zamieszczono:                                                                                                Wójt Gminy Wiązownica
  1. Prasa lokalna.                                                                                                               Krzysztof Strent
  2. Tablica ogłoszeń UG w Wiązownicy, sołectwa Mołodycz
  3. Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej UG w Wiązownicy.

Data wpłaty wadium:
2023-06-09 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-10 07:30:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-10 07:30:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2023-06-15 09:50:12

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 02:14:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.