Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA

ZMIANY:
2024-03-22 12:07:30: Dodano wynik do przetargu
2024-03-21 08:06:11: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace związane z gospodarką leśną , zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 6) tj. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, sadzenia drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i melioracyjnych na terenie lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2024 r.
2.2     Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych  wynikające z załącznika do ogłoszenia o przetargu.
2.3     Szczegółowy opis prac (czynności)  wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku  do  ogłoszenia – Przedmiot i zakres zamówienia.
2.4     Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn itp.)
2.5     Odbiór  jakościowo – ilościowy wykonanych prac dokonany zostanie protokołem odbioru, który  będzie podstawą do wystawienia  faktury (rachunku).
2.6     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. zmniejszenia  zakresu prac lub zmiany lokalizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla Zamawiającego, lub z innych względów nie leży w interesie publicznym ( np. zmiany środowiska,   rozród szkodników, brak nabywców itp.)
2.7   Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
 • wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
 • wykonawca zobowiązany jest wyposażyć personel w kamizelki odblaskowe celem zapewnienia właściwej widoczności pracownika podczas wykonywania prac w lesie.
 • wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad BHP podczas wykonywania prac w lesie.
 • wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania terenu prowadzenia prac, tablicą  „zakaz” wstępu”  zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac.
 
2.10 W ramach zamówienia planuje się wykonanie następujących prac z zakresu hodowli,    użytkowania i ochrony lasu:
 • rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
 • melioracje agrotechniczne,
 • orka powierzchni (PLC rabatowałki)
 • orka powierzchni (LPZ na pasy)
 • sadzenie na glebie nieprzygotowanej wielolatek (siekiero motyka)
 • sadzenie na glebie przygotowanej wielolatek,
 • pielęgnacja (wykaszanie, tasakowanie, przycięcie na bezpieńkę),
 • czyszczenia wczesne,
 • czyszczenia późne,
 • pozyskanie drewna – drewno wielkowymiarowe,
 • pozyskanie - drewno stosowe,
 • pozyskanie - drewno kopalniak,
 • pozyskanie - drewno żerdzie,
 • zrywka drewna,
 • pasy p.poż. (mineralizacja)
 • porządkowanie  pasów p.poż.
 • likwidacja nielegalnych wjazdów (praca koparki),
 • wycinanie zakrzaczeń na rowach,
 • konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie 30 cm.),
 • wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym ( wraz z materiałami, kręgami fi 600)
 • remonty szlaków zrywkowych (nawiezienie piasku),
 • remonty szlaków zrywkowych (wyrównanie),
 • utworzenie szlaków zrywkowych ( praca koparki, wyrównanie),
 • czyszczenie budek lęgowych,
 • ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) praca pilarza,
 • ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) ciągnik zrywkowy,
 • grodzenie gniazd z materiałem: siatka, słupki,
 • remont uszkodzonych ogrodzeń gniazd,
 • chemiczne zabezpieczenie upraw (wraz ze środkiem),
 • sadzonki Db 2/1 kl. I
 • sadzonki So 2/0 kl. I,
 • sadzonki Bk 2/1 kl. I,
 • sadzonki Jw. 2/1 kl. I
 • sadzonki Św 2/1 kl. I,
         Szczegółowy zakres prac został określony  w przedmiarze usług- zał. do ogłoszenia.
Gmina Wiązownica
ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
 
 
Przetarg nieograniczony w trybie art. 701 – 705  Kodeksu Cywilnego
 
pn:
„Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych  Gminy Wiązownica”
 
 
Usługi będące przedmiotem zamówienia są usługami z zakresu leśnictwa, w związku z czym  podlegają wyłączeniu z obowiązku stosowania ustawy Pzp,  na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
 
 
 
 
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
           
                                                                           ……………………………………………………………
                                                                    (podpis na oryginale)
 
 
Wiązownica, 12.03.2024 r.
                Potwierdzam                                                                                                    Zlecam
zabezpieczenie środków finansowych                                                              przeprowadzenie  postępowania
 
 
Rozdział I
Informacje ogólne i wprowadzające
 
 1.   Dane Zamawiającego:
            Nazwa                                    Gmina Wiązownica
  Adres                                     Urząd Gminy w Wiązownicy
              ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
  powiat jarosławski, woj. podkarpackie
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
Poczta elektroniczna              sekretariat@wiazownica.com
NIP Gminy                             792 20 31 567
REGON Gminy                      650900364
Strona internetowa                 www.wiazownica.com
BIP                                          bip.wiazownica.com
Znak (numer referencyjny)
postepowania                         RG3.271.9.2024
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem
 
 1. Gmina Wiązownica, reprezentowana przez Wójta Gminy, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2024 r., o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w Obwieszczeniu Prezesa UZP na podstawie  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 – 705  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w związku z wyłączeniem  na  podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp.,  z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3  ustawy o finansach publicznych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych lub wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w języku polskim.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 8. Ogłoszenie  o  przetargu  zostało  zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.bip.wiazownica.com, www.wiazownica.com oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział II
Opis i zakres  przedmiotu zamówienia
 
2.1     Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace związane z gospodarką leśną , zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 6) tj. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, sadzenia drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i melioracyjnych na terenie lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2024 r.
2.2     Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych  wynikające z załącznika do ogłoszenia o przetargu.
2.3     Szczegółowy opis prac (czynności)  wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku  do  ogłoszenia – Przedmiot i zakres zamówienia.
2.4     Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn itp.)
2.5     Odbiór  jakościowo – ilościowy wykonanych prac dokonany zostanie protokołem odbioru, który  będzie podstawą do wystawienia  faktury (rachunku).
2.6     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. zmniejszenia  zakresu prac lub zmiany lokalizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla Zamawiającego, lub z innych względów nie leży w interesie publicznym ( np. zmiany środowiska,   rozród szkodników, brak nabywców itp.)
2.7   Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
 • wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
 • wykonawca zobowiązany jest wyposażyć personel w kamizelki odblaskowe celem zapewnienia właściwej widoczności pracownika podczas wykonywania prac w lesie.
 • wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad BHP podczas wykonywania prac w lesie.
 • wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania terenu prowadzenia prac, tablicą  „zakaz” wstępu”  zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac.
 
2.10 W ramach zamówienia planuje się wykonanie następujących prac z zakresu hodowli,    użytkowania i ochrony lasu:
 • rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
 • melioracje agrotechniczne,
 • orka powierzchni (PLC rabatowałki)
 • orka powierzchni (LPZ na pasy)
 • sadzenie na glebie nieprzygotowanej wielolatek (siekiero motyka)
 • sadzenie na glebie przygotowanej wielolatek,
 • pielęgnacja (wykaszanie, tasakowanie, przycięcie na bezpieńkę),
 • czyszczenia wczesne,
 • czyszczenia późne,
 • pozyskanie drewna – drewno wielkowymiarowe,
 • pozyskanie - drewno stosowe,
 • pozyskanie - drewno kopalniak,
 • pozyskanie - drewno żerdzie,
 • zrywka drewna,
 • pasy p.poż. (mineralizacja)
 • porządkowanie  pasów p.poż.
 • likwidacja nielegalnych wjazdów (praca koparki),
 • wycinanie zakrzaczeń na rowach,
 • konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie 30 cm.),
 • wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym ( wraz z materiałami, kręgami fi 600)
 • remonty szlaków zrywkowych (nawiezienie piasku),
 • remonty szlaków zrywkowych (wyrównanie),
 • utworzenie szlaków zrywkowych ( praca koparki, wyrównanie),
 • czyszczenie budek lęgowych,
 • ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) praca pilarza,
 • ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) ciągnik zrywkowy,
 • grodzenie gniazd z materiałem: siatka, słupki,
 • remont uszkodzonych ogrodzeń gniazd,
 • chemiczne zabezpieczenie upraw (wraz ze środkiem),
 • sadzonki Db 2/1 kl. I
 • sadzonki So 2/0 kl. I,
 • sadzonki Bk 2/1 kl. I,
 • sadzonki Jw. 2/1 kl. I
 • sadzonki Św 2/1 kl. I,
         Szczegółowy zakres prac został określony  w przedmiarze usług- zał. do ogłoszenia.
 
Rozdział III
Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w całości w  terminie  od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że wcześniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, stanowiących maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy powoduje rozwiązanie umowy.
 
Rozdział IV
Warunki  udziału  w  postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z przetargu, ze względu na:
 • brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 • brak zaległości z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • brak wpisu  na listę osób i podmiotów objętych sankcjami o której mowa w ustawie  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (obligatoryjne).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 1. spełniają warunki udziału w przetargu dotyczące:
 • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego  oświadczenia wykonawcy.
 • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej              z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000 zł.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Zdolności technicznej lub zawodowej
1) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie odpowiadające swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie), tj. należycie wykonali i ukończyli co najmniej 1 usługę z zakresu hodowli, ochrony i  użytkowania lasu  o wartości co najmniej  350 000 zł brutto.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi  wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie usługi w ramach jednej umowy.
                        Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
                        - zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
                        - zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić
                         wcześniej niż w w/w okresie,
2)  Warunek w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym potencjałem technicznym:
 • pług leśny LPZ – 1 szt.
 • pilarka - minimum 3 szt.
 • kosa leśna - minimum 3 szt.
 • ciągnik zrywkowy LKT – szt. 1
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego  powinno wynikać między innymi:
- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
- nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji
  finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np.,
  podwykonawstwo, doradztwo itp.).
- stosunku prawnego, na podstawie którego  podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby
  (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.
 1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, warunki udziału formalne, tj. warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
 4. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu, potwierdzających spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych), oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenia dotyczące tych podmiotów i zawierające dane każdego z tych podmiotów.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przy ocenie warunków o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców oraz ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz zdolność ekonomiczną i finansową (jeżeli dotyczy poszczególnych warunków).
 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                   o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V zapytania.
4.14   Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (obligatoryjne).
 
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych                w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,            o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym                      w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona           w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych                             w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,           o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 
Rozdział V
Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w przetargu
 
 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia z przetargu Wykonawcy składają wraz z ofertą następujące dokumenty:
 1. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                    o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie,  wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
 2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
 3. dokumenty (polisa)  potwierdzające,  że   wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 4. wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 5. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
 6. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                        z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 9. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków    w postępowaniu,
 10. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie - (jeżeli dotyczy),
 11. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale (jeżeli dotyczy),
 
         oraz pozostałe niezbędne dokumenty:
 •     formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do ogłoszenia,
 •     kosztorys ofertowy,
 •     pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 
5.2 Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
 
 1.    Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
 1. oświadczenia dotyczące wykonawcy  składane są w oryginale.
 2. dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie papierowej na dokumencie.
 5. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
Rozdział VI
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
 
 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający          i Wykonawcy przekazują pisemnie. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nadanym numerem sprawy RG.271.6.2024
 2. Adres do korespondencji: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji ( za wyjątkiem oferty) za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
 4. Formą składania wniosków o udzielenie odpowiedzi i formą udzielania odpowiedzi jest faks lub e-mail, bez potwierdzania w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie wyjaśnień jako skuteczne.
 5. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o przetargu z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, oraz zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.
 6. Zamawiający zawiadomi o wyborze  oferty w formie faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
 
Rozdział VII
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 
 1. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Maria Brodowicz tel. 16 622 36 31, e-mail: srodowisko@wiazownica.com  - w zakresie spraw formalnych.
Rozdział VIII
W
adium
 
8.1   Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.
 
Rozdział IX
Termin związania z ofertą

 
9.1     Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty
 
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, sporządzoną pismem czytelnym.
 2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa należy dołączyć do oferty w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane.
 9. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.
 10. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być  oznakowana następująco:
                                          Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
Oferta przetargowa na realizację zadania:
 Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Wiązownica ”
Znak postępowania: RG.271.9.2024
 
nie otwierać przed 20.03.2024 r. godz. 09:30
 
Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy - aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było odesłać.
 
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pokój nr 22 I p., do dnia 20.03.2024 do godz. 09:00
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy  Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w dniu 20.03.2024 r. o godz. 09.30, w pokoju nr 25 I p. Sala Narad.
 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.
 
Rozdział XII
Opis sposobu obliczania ceny

 
 1. Zamawiającym informuje, że formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
 2. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone zostanie w oparciu o zestawienie ilościowo – jakościowe prac wynikających z UPUL  zatwierdzone przez Zamawiającego - oraz cen jednostkowych  zawartych w kosztorysie ofertowym.
 3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle według pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót,  objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych.
 4. Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazują czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych wynikające z obliczeń.
 5. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji przetargowej oraz w przedmiarach robót, Wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach i wartościach innych pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.
 7. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Cena  oferty  winna  uwzględniać  wszelkie  należne  opłaty, w  szczególności podatki – w tym
     podatek VAT.
12.9   Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone  jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny i wyboru  ofert
y
 
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem
 
Najniższa cena ofertowa
------------------------------- x 100x100%
cena oferty badanej
 
 
 
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Ocena ofert będzie dokonana w 2 etapach. W pierwszym etapie, który będzie jawny, Zamawiający dokona otwarcia  złożonych ofert oraz sprawdzi czy oferty spełniają wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia o przetargu.
 3. Zamawiający odrzuci oferty, które:
 1. nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 13.5
 2. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3. będzie zawierała rażąco niską cenę, niższą  o co najmniej 30% od kwoty którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  przedmiotu zamówienia,
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, lub złożone dokumenty zawierają błędy , do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia oferta dalej podlegać będzie odrzuceniu, albo konieczne będzie unieważnienie przetargu.
 2. W drugim etapie o charakterze niejawnym, Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem ustalonych kryteriów oceny ofert.
 3. W przypadku nie złożenia żadnej oferty przetarg zostanie unieważniony.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy, wyznaczając termin nie dłuższy niż termin związania ofertą.
 5. Jeżeli Wykonawca  będzie uchylał się  od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności, pod warunkiem że nie upłynął termin związania ofertą.
 
Rozdział XIV
Ocena  ofert, odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
-  oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o przetargu, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
14.3     Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
 1.     Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 1. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.
 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
Rozdział XV
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 
 1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, podając dane wybranego Wykonawcy, cenę oferty, dane pozostałych uczestników przetargu oraz punktację.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria.
 3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty lub o unieważnieniu przetargu.
 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument ( umowę ) określający podstawy i zasady wspólnej realizacji zamówienia.
 5. Wszelkie informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej  pod adresem: www.bip.wiazownica.com
Rozdział XVI
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVII
Klauzula informacyjna – art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
17.3   Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Celestyna Kusy-Gajur,  ckgajur@gmail.com
17.4   Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonawstwo prac z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasów  komunalnych gminy Wiązownica
17.5   Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
17.6   Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,
17.7   Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
17.8   Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
17.9     Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Rozdział XVII
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o przetargu  zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Przedmiar/zakres usług.
 3. Projekt umowy.
 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
 5. Wykaz zrealizowanych usług.
 6. Wykaz potencjału technicznego.
 7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  i osobowych.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lokalnych.
 9. Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby.
 10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
 11. Szczegółowy przedmiot zamówienia.
Data składania ofert:
2024-03-20 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
PublikującyJózef Osowski 2024-03-12 11:35:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2024-03-22 12:07:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 255.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 20.94 KbPlik doc
3. Oświadczenie o warunkach i podstawach wykluczenia 22.48 KbPlik doc
4. Oświadczenie podmiotu ydostępniającego zasoby 19.46 KbPlik doc
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych 17.32 KbPlik doc
6. Oświadczenie podatki lokalne 14.07 KbPlik doc
7. Umowa projekt 104.50 KbPlik doc
8. Wykaz potencjału technicznego 12.89 KbPlik doc
9. Wykaz wykonanych zamówień 14.42 KbPlik doc
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 20.77 KbPlik doc
11. Przedmiar 15.14 KbPlik xls
12. Szczegółowy Przedmiot zamówienia 17.70 KbPlik xls
13. Informacja z otwarcia ofert. 15.12 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 20:04:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.