URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 000 000 PLN”

ZMIANY:
2019-11-20 13:25:50: Dodano wynik do przetargu
2019-11-12 11:17:41: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN. 2.2 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.2.1 Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy w kwocie 2 000 000 PLN. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonego zapotrzebowania (wniosku) przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2.2.2 Okres kredytowania – 80 miesięcy 2.2.3 Okres karencji w spłacie kapitału – 6 miesięcy 2.2.4 Spłata kredytu w latach 2020-2026 w 80 ratach miesięcznych w wysokości: - 8 pierwszych rat (od maja do grudnia 2020) w kwocie po 25 000 PLN - 72 rat (styczeń-grudzień) w latach 2021-2026) w kwocie po 25 000 PLN przy czym I rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca maja 2020 r., a ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026 r. 2.2.5 Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 2.2.6 Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jego obowiązywania. 2.2.7 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 2.2.8 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu, 2.2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2.2.10 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 2.2.11 Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania. - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 28.10.2019 r. w wysokości 1,63%. Uwaga: do kalkulacji ceny należy przyjąć liczbę dni rocznie 360 i miesięcznie 30, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ( ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. UWAGA: w celu wyliczenia ceny oferty jako dzień wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 30.11.2019 r. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielonego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Gmina Wiązownica wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Umowa, weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą posiadać kontrasygnatę Skarbnika. Gmina Wiązownica nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 2.2.12 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiający (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016, 2017 i 2018 r. 2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016, 2017 i 2018 r. 3) Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2016, 2017 i 2018 r. 4) Projekt budżetu na 2019 r. 5) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wiązownica na 2019 r. 6) Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 7) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 r. 8) Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 9) Uchwała budżetowa na 2019 r. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetowa w związku z czym nie występuje deficyt budżetowy. 10) Uchwała WPF na lata 2018-2025 11) Brak zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 12) Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r. z dnia 25.01.2019, 28.03.2019, 29.04.2019, 28.05.2019, 26.06.2019, 21.07.2019, 21.08.2019, 01.10.2019, 28.10.2019 r. 13) Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica w sprawie zmian budżetu na 2019 r. 14) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za okres 2016, 2017, 2018 i III kw. 2019 r. 15) Zobowiązania Gminy Wiązownica na dzień 30.09.2019 r. 16) Oświadczenie o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy. 17) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. UWAGA: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.
Początek formularza


Ogłoszenie nr 618046-N-2019 z dnia 2019-11-04 r.
Wójt Gminy Wiązownica: „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 000 000 PLN”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 000 000 PLN”
Numer referencyjny: IZ.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 PLN. 2.2 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.2.1 Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy w kwocie 2 000 000 PLN. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonego zapotrzebowania (wniosku) przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2.2.2 Okres kredytowania – 80 miesięcy 2.2.3 Okres karencji w spłacie kapitału – 6 miesięcy 2.2.4 Spłata kredytu w latach 2020-2026 w 80 ratach miesięcznych w wysokości: - 8 pierwszych rat (od maja do grudnia 2020) w kwocie po 25 000 PLN - 72 rat (styczeń-grudzień) w latach 2021-2026) w kwocie po 25 000 PLN przy czym I rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca maja 2020 r., a ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026 r. 2.2.5 Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 2.2.6 Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jego obowiązywania. 2.2.7 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 2.2.8 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu, 2.2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2.2.10 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 2.2.11 Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania. - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 28.10.2019 r. w wysokości 1,63%. Uwaga: do kalkulacji ceny należy przyjąć liczbę dni rocznie 360 i miesięcznie 30, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ( ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. UWAGA: w celu wyliczenia ceny oferty jako dzień wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 30.11.2019 r. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielonego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Gmina Wiązownica wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Umowa, weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą posiadać kontrasygnatę Skarbnika. Gmina Wiązownica nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 2.2.12 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiający (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016, 2017 i 2018 r. 2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016, 2017 i 2018 r. 3) Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2016, 2017 i 2018 r. 4) Projekt budżetu na 2019 r. 5) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wiązownica na 2019 r. 6) Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 7) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 r. 8) Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 9) Uchwała budżetowa na 2019 r. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetowa w związku z czym nie występuje deficyt budżetowy. 10) Uchwała WPF na lata 2018-2025 11) Brak zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 12) Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r. z dnia 25.01.2019, 28.03.2019, 29.04.2019, 28.05.2019, 26.06.2019, 21.07.2019, 21.08.2019, 01.10.2019, 28.10.2019 r. 13) Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica w sprawie zmian budżetu na 2019 r. 14) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za okres 2016, 2017, 2018 i III kw. 2019 r. 15) Zobowiązania Gminy Wiązownica na dzień 30.09.2019 r. 16) Oświadczenie o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy. 17) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. UWAGA: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-11-29 2026-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach określonych przez art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza
 
Data składania ofert:
2019-11-12 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-11-04 11:38:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-11-20 13:25:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 120.96 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.01 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.53 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.93 KbPlik doc
5. Wycena kosztów kredytu 14.92 KbPlik doc
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.27 KbPlik doc
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
8. Formularz oferty 19.81 KbPlik doc
9. Istotne postanowienia umowy 24.38 KbPlik doc
10. Opinia o kwocie długu 2019 862.50 KbPlik pdf
11. Opinia o projekcie WPF 1.31 MBPlik pdf
12. Opinia RIO 1.47 MBPlik pdf
13. Opinia - projekt budżetu na 2019 892.67 KbPlik pdf
14. Opinia RIO z wykonania budżetu 2016 1.30 MBPlik pdf
15. Opinia RIO z wyk. budżetu 2017 1.34 MBPlik pdf
16. Opinia RIO z wyk. budżetu 2018 980.82 KbPlik pdf
17. Oświadczenie o braku zajęć egz. 115.77 KbPlik pdf
18. Projekt budżetu na 2019 43.98 MBPlik pdf
19. Rb27S iii kw. 2019 3.38 MBPlik pdf
20. Rb27S za 2016 3.26 MBPlik pdf
21. Rb27S za 2017 3.62 MBPlik pdf
22. Rb27S za 2018 3.49 MBPlik pdf
23. Rb28S III kw. 2019 7.99 MBPlik pdf
24. Rb28S za 2016 7.46 MBPlik pdf
25. Rb27S za 2017 7.83 MBPlik pdf
26. Rb28S za 2018 7.32 MBPlik pdf
27. Rb N III kw. 2019 509.45 KbPlik pdf
28. RbN za 2016 547.18 KbPlik pdf
29. RbN za 2017 498.37 KbPlik pdf
30. RbN za 2018 510.38 KbPlik pdf
31. Rb NDS III kw. 2019 841.67 KbPlik pdf
32. RbNDS za 2016 631.43 KbPlik pdf
33. RbNDS za 2017 603.39 KbPlik pdf
34. RbNDS za 2018 850.33 KbPlik pdf
35. Rb Z III kw. 2019 588.47 KbPlik pdf
36. Rb Z za 2016 709.99 KbPlik pdf
37. Rb Z za 2017 695.23 KbPlik pdf
38. Rb Z za 2018 688.29 KbPlik pdf
39. Spr. z wyk, budżetu za 2016 40.08 MBPlik pdf
40. Spr. z wyk. budżetu za 2017 7.54 MBPlik pdf
41. Spr. z wyk. budżetu za 2018 17.80 MBPlik pdf
42. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 859.12 KbPlik pdf
43. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 590.83 KbPlik pdf
44. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 443.47 KbPlik pdf
45. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 824.90 KbPlik pdf
46. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 1.97 MBPlik pdf
47. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 189.28 KbPlik pdf
48. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 568.10 KbPlik pdf
49. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 1.09 MBPlik pdf
50. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019 1.25 MBPlik pdf
51. Uchwała absolutorium za 2016 403.03 KbPlik pdf
52. Uchwała absolutorium za 2017 390.04 KbPlik pdf
53. Uchwała absolutorium za 2018 418.20 KbPlik pdf
54. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 158.53 KbPlik pdf
55. Uchwała budżetowa 2019 14.70 MBPlik pdf
56. WPF na lata 2019-2025 2.19 MBPlik pdf
57. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 242.80 KbPlik pdf
58. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 396.78 KbPlik pdf
59. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 271.88 KbPlik pdf
60. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 518.38 KbPlik pdf
61. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 448.57 KbPlik pdf
62. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 1.01 MBPlik pdf
63. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 536.47 KbPlik pdf
64. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 179.71 KbPlik pdf
65. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 472.56 KbPlik pdf
66. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 317.27 KbPlik pdf
67. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 617.50 KbPlik pdf
68. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 244.90 KbPlik pdf
69. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 454.67 KbPlik pdf
70. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 212.87 KbPlik pdf
71. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 789.57 KbPlik pdf
72. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 506.92 KbPlik pdf
73. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 263.70 KbPlik pdf
74. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 492.00 KbPlik pdf
75. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 719.10 KbPlik pdf
76. Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gmina na 2019 410.82 KbPlik pdf
77. Zadłużenie gminy na 30.09.2019 15.19 KbPlik doc
78. Informacja z sesji otwarcia ofert. 34.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 września 2020r. 03:27:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.