Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Nielepkowice
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990.t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXII/246/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych jako działki  nr 210/2, nr 210/3, nr 210/4, nr 210/5 i nr 210/6 położonych w miejscowości Nielepkowice  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  19045/7.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 210/2 – 0,0940 ha, nr 210/3 – 0,0940 ha, nr 210/4 – 0,0940 ha,   nr 210/5 – 0,0940 ha,  nr 210/6 – 0,0940 ha.  
2.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych oraz rolnych. Obszar działek objęty jest decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre.
3. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości: działki nr, nr 210/2 – 25 400,00zł,  nr 210/3 – 25 400,00zł,  nr 210/4 – 25 400,00zł,  nr 210/5 – 25 400,00zł, nr 210/6 – 25 400,00zł.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich   i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie   do dnia    4 października 2021r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny  i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 8 października 2021r. o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Nielepkowice.
  2. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-10-04 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-09-07 10:33:00
PublikującyIwona Kowal 2021-09-07 10:33:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXII/246/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki przetargu:
1.  Dla nieruchomości, którą tworzą działki n/w, położonej w miejscowości Radawa,  Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział KW prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1.                                                         
2. Cena wywoławcza (brutto)  działki:
nr 144/10 o pow. 0,04 ha -     40 100,00zł ( cena zawiera 23% podatku VAT).
3.Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
4. Opis nieruchomości – Działka posiada kształt prostokąta, częściowo zakrzewiona, posiada dostęp do drogi gminnej, położenie w kompleksie działek zabudowanych domkami letniskowymi. Brak MPZP, zgodnie ze SUIKZP działka znajduje się w obszarach zabudowy rekreacyjnej.
II. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich                  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie     do dnia 5 października 2021 r. ( w tytule wpłaty wskazać numer działki, której dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu    i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.
2. Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2021 r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się                   z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-10-05 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-09-07 10:38:00
PublikującyIwona Kowal 2021-09-07 10:38:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXII/246/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 1101/16, położonej w miejscowości Szówsko,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  81052/4.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1101/16- 0,0400ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek zagospodarowanych pod usługi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy, brak dostępu do drogi.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   tereny osadnicze istniejącej zabudowy adaptowanej i przeznaczone do dalszej zabudowy budownictwem zagrodowym i mieszkaniowym jednorodzinnym z towarzyszącymi usługami.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1101/16 – 9400,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich  i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 1101/16 położoną w Szówsku w terminie do 4 października 2021r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 1101/16 – 940,00zł,  na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  4 października 2021r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 8 październik 2021r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,    w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Szówsko
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-10-04 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-09-07 10:43:00
PublikującyIwona Kowal 2021-09-07 10:43:00

Rejestr zmian
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  działek rekreacyjnych położonych w miejscowości   RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490 t.j.), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XXXII/248/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
I. Dane dotyczące nieruchomości:
  1.  Dla działek nr nr:   286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych  w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318/1.
 2.  Powierzchnia działek według ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza:
 
  Nr ewidencyjny Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (brutto) zawiera 23% VAT
 
1.       
 
286/4
 
0,0744
 
67 800,00
2.                 286/5 0,0741 67 500,00
3.                 286/6 0,0740 67 400,00
4.                286/7 0,0739 67 300,00
5.                286/8 0,0739 67 300,00
6.                 286/9 0,0738 67 200,00
7.                 286/10 0,0738 67 200,00
8.                 286/11 0,0730 66 500,00
9.                 286/12 0,1042 94 850,00
10.                 286/13 0,0718 65 400,00
11.                 286/14 0,0718 65 400,00
12.                 286/15 0,0718 65 400,00
13.                 286/16 0,0717 65 300,00
14.                 286/17 0,0717 65 300,00
15.                 286/18 0,0716 65 200,00
16.                  286/19 0,0704 64 100,00
17.                286/20 0,0805 73 300,00
18.                 286/21 0,1044 95 100,00
19.                 286/22 0,0721 65 700,00
20.                 286/23 0,0717 65 300,00
21.                 286/24 0,0712 64 800,00
22.                 286/25 0,0708 64 500,00
23.             286/26 0,0710 64 700,00
24.                 286/27 0,0712 64 800,00
25.                 286/28 0,0714 65 000,00
26.                 286/29 0,0717 65 300,00
 
 
 
3. Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działek opodatkowana  podatkiem VAT w wysokości 23%.
 4. Zgodnie ze SU i K Z P znajduje się w terenach rekreacyjnych. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki są objęte decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę domkami letniskowymi. Działki posiadają kształt foremnych prostokątów,  mające dostęp do dróg gminnych, media; prąd, woda, znajdują się w granicy działki macierzystej, teren równy, niezakrzaczony. Działki posiadają duże walory rekreacyjne, położone w bliskim sąsiedztwie lasu.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążone prawami osób trzecich    i   nie ma przeszkód prawnych   w jej rozporządzaniu .
 
II. Warunki przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem lub w kasie Urzędu,        w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   11 października 2021r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy).     
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
2. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy – reprezentującego Gminę Wiązownica    w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art.23 ust.1 pkt 1 i 2 , art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik   ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
  2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
  3. Prasa lokalna.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-09-14 11:43:00
PublikującyIwona Kowal 2021-09-14 11:43:00

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 września 2021r. 07:01:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.