URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ryszkowa Wola –Zapałów (Pochodaje). 2.2 Przebudowa nawierzchni drogi będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 3 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. 2.3 Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni – 3825 m2, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 – 3825 m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 w-wa gr. śr. 2 cm. – 275,40 t § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. – 3825 m2 § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. – 637,50 m2 2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary robót, 2.5 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.6 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, PB, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.7 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

Data składania ofert:
2020-03-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-05 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-02-19 11:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 136.71 KbPlik doc
2. Przedmiar robót 209.88 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.70 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.82 KbPlik doc
5. Projekt umowy 137.00 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.13 KbPlik doc
7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.41 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.27 KbPlik doc
9. Wykaz wykonanych zamowień 13.87 KbPlik doc
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.25 KbPlik doc
11. STWiORB 258.50 KbPlik doc
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
13. Formularz oferty 20.40 KbPlik doc

Rejestr zmian
2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Piwoda – etap II. 2.2 Zadanie jest kontynuacją rozbudowy oświetlenia ulicznego (I etap) wykonanego w 2019 r. który obejmował rozbudowę oświetlenia na odcinku L=806/890 m. przebiegającego przez działkę nr ewid. 656 w miejscowości Wiązownica i działki nr ewid. 621 i 622 w miejscowości Piwoda. 2.3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – Obwód nr II, na działce nr ewid. 622, 692 i 725/2 w miejscowości Piwoda na odcinku L=1166/1278 m. 2.4 Zasilanie projektowanego oświetlenia II etapu przewidziano z szafy SO-2c (Stacja Tr. Piwoda 1) , które zostało wykonane w ramach I etapu robót. 2.5 Projektowany obwód oświetleniowy – Obwód nr II - wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.6 Jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. 2.7 Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.8 W miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 2.9 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 2.10 Połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 2.11 Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 2.12 Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, <span style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:" times="" new="" roman";mso-fareast-font-family:="" "times="" roman";mso-hansi-font-family:"times="" roman";mso-bidi-font-family:="" roman";mso-ansi-language:pl;mso-fareast-language:pl;mso-bidi-language:="" ar-sa;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:symbol"="">§ inwentaryzacja powykonawcza. 2.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.14 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.15 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.16 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.17 Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 2.17.1 wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. 2.17.2 wszelkie przerwy technologiczne należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia, 2.17.3 do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów, 2.17.4 wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy), 2.17.5 niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (plan BIOZ), 2.17.6 lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 2.17.7 w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 2.17.8 wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 2.17.9 w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 2.17.10 wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2.17.11 wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 2.17.12 wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób w celu należytego wykonania umowy i użytkowanie przedmiotu umowy (do protokołów odbiorów częściowych obligatoryjne dołączanie dokumentów potwierdzających ww. czynności); 2.17.13 przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. 2.17.14 wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 2.17.15 wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze. 2.17.16 w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2.17.17 w cenie zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu. 2.17.18 po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania (części), w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. ( jeżeli dotyczy). 2.17.19 wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót

Data składania ofert:
2020-03-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-02-13 12:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 134.85 KbPlik doc
2. Projekt umowy 141.00 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.58 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.67 KbPlik doc
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.70 KbPlik doc
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.32 KbPlik doc
7. Wykaz osób 14.25 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 13.88 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.07 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
11. Formularz oferty 20.37 KbPlik doc
12. Przedmiar robót 575.45 KbPlik pdf
13. Zagospodarowanie 279.43 MBPlik pdf
14. Specyfikacja techniczna 12.35 MBPlik pdf
15. Schemat 1.31 MBPlik pdf
16. PZT 267.95 MBPlik pdf
17. Projekt budowlany 3.95 MBPlik pdf
18. Informacja BIOZ 3.11 MBPlik pdf
19. PB 2.52 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-20 13:04:14: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP.docx
2020-02-20 12:48:54: Dodano plik Przedmiar robót - technologia wersja edytowalna.xml
Więcej >>>
2020-02-20 12:48:12: Dodano plik Przedmiar robót - monitoring wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:47:36: Dodano plik Przedmiar robót - elektryka wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:46:54: Dodano plik Przedmiar robót budowlanych wersja edytowalna.xml
2020-02-20 12:45:31: Dodano plik Odpowiedź nr 3 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-20 12:44:17: Dodano plik Odpowiedź nr 2 na pytanie wykonaców.doc
2020-02-20 12:43:29: Usunięto plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:43:07: Dodano plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:43:06: Dodano plik Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonaców - Kopia.doc
2020-02-20 12:41:50: Dodano plik ST piwoda.pdf
2020-02-13 14:11:41: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Piwoda wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica. 2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 2.2.1 W zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych: 1) rozbudowa budynku hali filtrów stacji uzdatniania wody, 2) zbiornik na wodę pitną, Rozbudowę budynku hali filtrów istniejącej stacji uzdatniania wody zaprojektowano w technologii tradycyjnej o wym. 946x486 cm. o następujących rozwiązaniach konstrukcyjno – budowlanych: § ławy i ściany fundamentowe żelbetowe gr. 30 cm. wylewane z betonu B20, § wieńce , nadproża, rdzenie zbrojone stalą zbrojeniową wylewane z betonu B 20, § słupy podporowe stropu żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 30x30 cm. § ściany z pustaków gr. 29 cm. na zaprawie cementowo – piaskowej, § płyta stropowa żelbetowa gr. 15 cm. wylewana na mokro, § dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo–płatwiowej z drewna klasy K 27. Zbiornik na wodę pitną o konstrukcji żelbetowej monolitycznej jednokomorowy średnicy 9,20 m. i wys. h=5 m. o pojemności czynnej V=280 m3 i pojemności całkowitej 323 m3. § płyta denna żelbetowa grubości 40 cm. § ściany zbiornika żelbetowe grubości 30 cm. § płyta stropowa zbiornika gr. 20 cm. oparta na ścianach zbiornika. 2.2.2 W zakresie układu technologicznego SUW § budowa dodatkowych filtrów na każdym stopniu filtracji, § budowę rurociągów łączących nowe filtry z filtrami istniejącymi, § przebudowę części orurowania w celu dostosowania średnic rurociągów do zmienionych przepływów, § budowa rurociągów międzyobiektowych łączących nowy zbiornik wody z istniejącym systemem magazynowania wody, 2.2.3 W zakresie monitoringu CCTV § kamery, § rejestrator i transmisja sygnału, § instalacja elektryczna, § urządzenia sieciowe, 2.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA § instalacja sterownicza nowych filtrów, § rozdzielnie obiektowe studni, § modyfikacja układu sterowania w istniejącej rozdzielni RT, § oświetlenie wewnętrzne w części dobudowanego budynku hali filtrów, 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do siwz, w szczególności: 2.5.1 projekt budowalno-wykonawczy, 2.5.2 specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 2.5.3 przedmiary, 2.5.4 pozwolenie na budowę, 2.6 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, PB, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.8 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.9 Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 2.9.1 wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. 2.9.2 roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie budowlanym, w związku z powyższym wszelkie przerwy technologiczne należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia, 2.9.3 do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów, 2.9.4 wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy), 2.9.5 Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia przed zawarciem umowy, uwzględniający planowane wynagrodzenie. 2.9.6 niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (plan BIOZ), 2.9.7 lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 2.9.8 w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 2.9.9 wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 2.9.10 w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 2.9.11 wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2.9.12 wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 2.9.13 wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób w celu należytego wykonania umowy i użytkowanie przedmiotu umowy (do protokołów odbiorów częściowych obligatoryjne dołączanie dokumentów potwierdzających ww. czynności); 2.9.14 przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. 2.9.15 wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 2.9.16 wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze. 2.9.17 w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2.9.18 w cenie zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu. 2.9.19 po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania (części), w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. ( jeżeli dotyczy). 2.9.20 wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót 2.10 Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w jednoznaczny wynikać powinna równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót. W celu dokonania oceny równoważności musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m in. Producenta i typu urządzenia czy materiału, obliczenia wytrzymałościowe materiałów, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń, bądź certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 3 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie - referencje, opinie itp.). Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń i materiałów by uzyskać wymagane parametry technologiczne oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej trasy, tak by nie zachodziła konieczność zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji równoważności oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB lub przedmiary robót.
Data składania ofert:
2020-02-28 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-28 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-02-12 10:15:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-02-20 13:04:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 141.39 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.65 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.35 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.76 KbPlik doc
5. Projekt umowy 133.00 KbPlik doc
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.39 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.11 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.24 KbPlik doc
9. Wykaz wykonanych zamowień 13.85 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
11. Formularz oferty 20.40 KbPlik doc
12. Pozwolenie na budowę 1.13 MBPlik pdf
13. Opinia geologiczna 194.15 KbPlik pdf
14. Mapa orientacyjna 1.71 MBPlik pdf
15. Mapa dokumentacyjna 3.68 MBPlik pdf
16. Karta otworów 1.36 MBPlik pdf
17. Przekroje geotechniczne 1.34 MBPlik pdf
18. Zestawienie parametrów geotechnicznych 371.67 KbPlik pdf
19. Objasnienie symboli 140.76 KbPlik pdf
20. PB opis techniczny CCTV 118.12 KbPlik pdf
21. PB Konstrukcja 105.58 KbPlik pdf
22. PB Architektura 120.68 KbPlik pdf
23. PB Elektryka i AKPiA 2.30 MBPlik pdf
24. PB Technologia 122.99 KbPlik pdf
25. PB Zagospodarowanie terenu 102.54 KbPlik pdf
26. Rys. A1 179.09 KbPlik pdf
27. Rys. A2 115.99 KbPlik pdf
28. Rys. A3 216.13 KbPlik pdf
29. Rys. A4 104.24 KbPlik pdf
30. Rys. A5 110.90 KbPlik pdf
31. Rys. AI 1 190.43 KbPlik pdf
32. Rys I2 152.10 KbPlik pdf
33. Rys I3 148.92 KbPlik pdf
34. Rys. K1 120.34 KbPlik pdf
35. Rys. K2 154.48 KbPlik pdf
36. Rys. K3 358.47 KbPlik pdf
37. Rys. K4 258.09 KbPlik pdf
38. Rys. K5 195.31 KbPlik pdf
39. Rys. K6 195.58 KbPlik pdf
40. Rys. K7 198.61 KbPlik pdf
41. Rys. T1 303.24 KbPlik pdf
42. Rys. T2 363.40 KbPlik pdf
43. Rys. T3 317.72 KbPlik pdf
44. Rys. T4 62.08 KbPlik pdf
45. Rys. T5 320.90 KbPlik pdf
46. Rys. Z1 2.76 MBPlik pdf
47. Rys. Z2 2.52 MBPlik pdf
48. Projekt wykonawczy konstrukcji 109.64 KbPlik pdf
49. Rys. K1 rzut i przekrój zbiornika 119.74 KbPlik pdf
50. Rys. K2 schemat konstrukcyjny stropodachu. 154.06 KbPlik pdf
51. Przedmiar robót - budowlany 96.42 KbPlik pdf
52. Przedmiar robót - elektryka i AKPiA 40.28 KbPlik pdf
53. Przedmiar robót - monitoring CCTV 22.51 KbPlik pdf
54. Przedmiar robót - technologia 40.14 KbPlik pdf
55. Uwaga Modyfikacja treści SIWZ 16.00 KbPlik doc
56. STWiORB 736.02 KbPlik pdf
57. Odpowiedź na pytania nr 1 29.50 KbPlik doc
58. Odpowiedź na pytanie nr 2 30.00 KbPlik doc
59. Uwaga odpowiedź na pytania nr 3 i zmiana terminu składania ofert 42.00 KbPlik doc
60. Przedmiar robót budowlanych wersja xml 770.48 KbPlik txt
61. Przedmiar robót elektrycznych wersja xml 307.66 KbPlik txt
62. Przedmiar robót - monitoring wersja xml 144.90 KbPlik txt
63. Przedmiar robót -technologia wersja xml 301.29 KbPlik txt
64. Uwaga zmiana ogłoszenia UZP 12.29 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-14 11:00:27: Dodano plik Sesja otwarcia ofert..docx

 Opis przedmiotu zamówienia

3.1       Przedmiotem zamówienia jest  prowadzenie  kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn:  Rozbudowa i przebudowa  stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęć wody  położonych w m. Szówsko i Piwoda, gm. Wiązownica.

3.2      Nadzór inwestorski  prowadzony będzie nad następującymi robotami  branżowymi:

- roboty ogólnobudowlane  i konstrukcyjne,

- roboty sanitarne - technologiczne,

- roboty elektryczne, AKPiA,

- monitoring CCTV,

3.3       Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, będzie zarazem  koordynatorem prac  pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3.4      Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.4.1     kontrola zgodności realizacji robót budowlanych  z projektem budowlanym ,  pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

              3.4.2     współdziałanie z Wykonawcą robót.

3.4.3     udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu  w odniesieniu  do nadzorowanych branż;

3.4.4     wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta  na zmiany;

              3.4.5     przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

3.4.6     uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu  i zawartych w nim rozwiązań;

3.4.7      wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, projektem budowlanym  lub przepisami BHP;

3.4.8      żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości.

3.4.9      wykonywanie dokumentacji fotograficznej z postępu robót.

3.4.10   kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia  na użytkowanie.

3.4.11   opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych       rozwiązań zamiennych.

3.4.12   udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

3.4.13   sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                                 a w szczególności  zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  niedopuszczonych do stosowania budownictwie.

3.4.14   sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

3.4.15   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie    inwestora,  kontrolowanie rozliczeń budowy.

Szacunkowa wartość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi kwotę  1 119 042,21 zł.  netto.

Data składania ofert:
2020-02-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-02-05 14:39:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-02-14 11:00:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 47.01 KbPlik doc
2. Formularz oferty 19.57 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.68 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.74 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.84 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.54 KbPlik doc
7. Projekt umowy 64.00 KbPlik doc
8. Wykaz osób 13.94 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.21 KbPlik doc
10. Sesja otwarcia ofert 13.72 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 20 lutego 2020r. 15:21:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.