Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w ZGK w Wiązownicy

Wiązownica, dnia 10.02.2023 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

 
 1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica
 1. Określenie stanowiska:
Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych
 1. Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j Dz. U z 2022, poz. 530)
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe,  umożliwiające  wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa, w tym ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność planowania i realizowania inwestycji,
 2. komunikatywność,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność, samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
 5. umiejętność pracy w zespole i  kierowanie zespołem ludzi,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. zdolności analityczne,
 8. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie  staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone do zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór,
 9. znajomość techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych; (MS Office, programy kosztorysowe oraz  magazynowe)
 10. wykształcenie kierunkowe prawnicze  będzie dodatkowym atutem.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Opracowywanie procedur i uregulowań wewnętrznych i nadzór nad nimi  pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 2. Dokonywanie odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. Nadzorowanie pracy pracowników w zakresie koszenia, remontów dróg gminnych oraz innych prac gospodarczych,
 4. Prowadzenie rozliczeń inwestycji oraz zakupu materiałów związanych z pracami gospodarczymi,
 5. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie pozostałych zadań zleconych, 
 6. Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
 7. Sporządzanie sprawozdań i informacji do instytucji  nadzorujących oraz GUS (WIOŚ, sanepid, Urząd Marszałkowski) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 8. Prowadzenie magazynu zakładowego ( PZ, RW, rozliczanie i inwentaryzacja),
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora,
Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności.
 
 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełny etat
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 marca 2023 r.;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
 5. kserokopie świadectw pracy  lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych ( wzór- załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych  ( wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze ),
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na umieszczenie w BIP imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne lub oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Zakład będzie się posługiwał  publikując w BIP informację o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne  w przypadku gdy kandydat nie wyrazi zgody na to, by jego nazwisko i imię było publikowane  na tym etapie postepowania konkursowego ( wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze ),
 11. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. technicznych i zaopatrzeniowych”  w kasie ZGK Gminy Wiązownica lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 11:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Procedura naboru
Nabór przeprowadzony zostanie  w dwóch etapach, na które składają się:
 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. w II etapie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne)
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązownica,
- na tablicy ogłoszeń ZGK Gminy Wiązownica,
- telefonicznie lub mailowo ( można również dzwonić na numer 16 6223699)
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona  na stronie BIP Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń ZGK Gminy Wiązownica.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie wynosi mniej niż 6%.
 1. Usytuowanie stanowiska pracy:
  Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem  danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowisko urzędnicze jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica z siedzibą 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 17.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 3. Dane osobowe kandydatów  przetwarzane będą jedynie w celu  realizacji procesu rekrutacji i przechowywane będą  przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, dokumenty aplikacyjne  niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty które wpłynęły po terminie  będzie można odebrać w ZGK Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica w terminie  3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane  we wskazanym terminie  podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 5. Kandydaci posiadają prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 6. Kandydaci mogą odwołać zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych bez wpływu na procesy przetwarzania, które zostały dokonane przed jej wycofaniem.
 7. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
Dyrektor Zakładu
Artur Żołyniak
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik nr 1_kwestionariusz Plik doc 34.00 KB
załącznik nr 2_oświadczenia Plik doc 32.00 KB
załącznik nr 3_oświadczenie Plik doc 29.00 KB
powrot
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłJolanta MAZUR-SKRZYPEK - Księgowy ZGK2023-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-10 09:37
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 lipca 2024r. 05:56:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.