Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

O B W I E S Z C Z E N I E

LŚ.6220.04.03.2022.MB                                                                                         Wiązownica, dnia 05.08.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 1760 Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marka Przytułę i Pana Adama Mazura zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica” realizowanego na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1608, 1610/2 i 1610/4 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica oraz działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1609, 1670, 1673 i 1702 położone w miejscowości Szówsko, które mogą być wykorzystane w ramach realizacji inwestycji, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
Równocześnie informuję strony, iż w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia:
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 24.05.2022 r. znak: PSNZ.9020.8.18.2022 stwierdzająca, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko;
  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.05.2022 r. znak: WOOŚ.4220.3.21.2022.DS.2 określająca, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinia Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 12.07.2022 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.74.2022.UK stwierdzająca, iż dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane;
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 
Wójt 
Krzysztof Strent
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-08-05 13:44
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 02 października 2023r. 16:54:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.