Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie

LŚ.6220.01.06.2019.MB                                                                                                 Wiązownica, dnia 26.03.2021 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09.01.2019 r. do tut. Urzędu został złożony wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 332/3 w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica – Nielepkowice A”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 332/3 położonej w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie w Rzeszowie.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydane dokumenty w sprawie powstałe w trakcie w/w postępowania, z którymi można się zapoznać, to:
  • wystąpienie z dnia 20.02.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak: LŚ.6220.01.02.2019.MB);
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 28.02.2019 r. znak: PZNS.465-00/19 stwierdzająca, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15.03.2019 r. znak: WOOŚ.4240.3.6.2019.PW.5 stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinię Dyrektora PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 18.03.2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.147.2019.BD/3 stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
  • postanowienie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29.07.2019 r. znak: LŚ.6220.01.03.2019.MB nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu;
  • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – opracowany przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Jakuba Grudzińskiego, przy udziale Pani Kamili Kucharczyk, Pani Marzeny Goska oraz Pana Michała Łaszek oraz uzupełnienia do raportu.
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 05.11.2019 r. znak: PZNS.465-06/19 opiniującą pozytywnie realizację przedsięwzięcia.
  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.03.2021 r. znak: WOOŚ.4221.3.9.2019.PW.10 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.
                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres: srodowisko@wiazownica.com i ustnej w terminie od 29.03.2021 r. do 27.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. 26, w godz. 7:30 - 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiązownica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Wiązownica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
 
Z up. Wójta
Małgorzata Karakuła
Sekretarz Gminy
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-03-26
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-03-26 10:58
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 października 2021r. 22:20:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.