Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

LŚ.6220.08.04.2020.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 12.04.2021 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
                Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 400 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jerzego Kędzior w sprawie wydania decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Ryszkowa Wola nr 1, PV Ryszkowa Wola nr 2, PV Ryszkowa Wola nr 3, PV Ryszkowa Wola nr 4 o łącznej mocy elektrycznej instalacji do 4 MW” zostało zakończone.
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymał następujące odpowiedzi od organów opiniujących:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 17.02.2021 r. znak: WOOŚ.4220.3.3.2021.AT.5 stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Przemyślu opinią z dnia 05.02.2021 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.11.2021.KP stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią z dnia 02.02.2021 r. znak: PSNZ.9020.8.5.2021 stwierdził, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów ww. opinii oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-12
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-12 08:52
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 października 2021r. 22:13:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.