Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NABÓR na stanowisko – referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi

KR.2110.1.2021        
 
Wiązownica, 03.02.2021 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi
 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
 
 1. Określenie stanowiska:  referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i  współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ),
 2. wykształcenie: wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 
 1. Preferowane:
 • osoba z doświadczeniem pracy w samorządzie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • rozeznanie w podziale i kierunkach finansowania środkami europejskimi.
 • umiejętność wyszukiwania i nawiązywania nowych kontaktów współdziałania z podmiotami zewnętrznymi itp.,
 • umiejętność pisania, przygotowywania wniosków pomocowych,
 • osoba o dużych zdolnościach pracy koncepcyjnej, umiejętność logicznego łączenia faktów, „wyciągnięcie” możliwości i szans wynikających ze współdziałania, 
 1. Odporność na sytuacje stresowe.
 2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 3. Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Ustawa o  samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych; Ustawa o pracownikach samorządowych.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • nawiązywanie kontaktów z jednostkami zewnętrznymi,
 • rozpoznawanie kierunków w podziale finansowania środkami europejskimi,
 • wyszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów współdziałania z podmiotami zewnętrznymi,
 • pisanie i przygotowanie wniosków pomocowych.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany:
 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin którym służy;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 
 1. Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica w miesiącu styczeń 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej (…) kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( druk z Internetu )
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw         publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane, z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
Kandydat, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o  pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 15.02.2021 r. do godz. 15:30   w zamkniętych kopertach z  napisem:  NABÓR  na stanowisko – referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i  współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi.  
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Wiązownica,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy,
-  telefonicznie - ( można dzwonić na  numer 16 - 622 36 31 w. 126 ).
 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 3.  
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-03
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-03 13:52
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 12 maja 2021r. 06:04:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.