URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nabór na stanowisko Referenta ds. gospodarki odpadami


KR.2110.1.2020.A.K.  


Wiązownica, 09.11.2020 r.   
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta do spraw gospodarki odpadami


 


 
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
 1. Określenie stanowiska:  referent ds. gospodarki odpadami
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ),
 1. wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub zarządzanie administracyjne,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. nieposzlakowana opinia
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 4. Znajomość ustaw:
            - o finansach publicznych,
            - ordynacja podatkowa,
            - o podatkach i opłatach lokalnych,
            - kodeks postepowania administracyjnego,
            - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm. ) oraz przepisy wykonawcze.
 1. Prawo jazdy kat. B
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica.
 2. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego, wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami.
 4. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
 5. Przygotowanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami kom. W przypadku niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 6. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami.
 7. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości (…).
 8. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
 9. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 10. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 12. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
 13. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.
 15. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
 16. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.
 17. Kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.
 
 1. 1.Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica w miesiącu październiku 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej (…) kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.
 
 1. Wymagane dokumenty:
            -  list motywacyjny,
            - życiorys (CV),
            - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( druk z Internetu )
            - kserokopie świadectw pracy,
            - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
            - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
            - oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,
            - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane, z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
Kandydat, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
 
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Wiązownica,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy,
-  telefonicznie - ( można dzwonić na  numer 16 - 622 36 31 w. 126 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
 
 
 
 
                                                                                                            Podpisał
                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-09 13:39
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-12 14:32
Dodano do archiwum Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 04 grudnia 2020r. 11:56:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.