URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
LŚ.6220.19.01.2019.MB                                                                                                      Wiązownica, dnia 07.02.2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamia strony, iż:
  1. Na wniosek firmy Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Zarządu Pana Przemysława Kołodzieja, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastruktura techniczna na części działki o nr ewid. 69 w miejscowości Wólka Zapałowska”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 69 położonej w miejscowości Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica.
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com.
 
P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Z up. Wójta
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-02-07
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-02-07 13:13
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 10:48:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.